Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า ง 23106 ม.3

แบบทดสอบหน่วยที่ 1เรื่องหน้าที่ของนักเรียนง 32104 ม. 5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.บุคลากรในข้อใดมีหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการสอน.
ก.   เจ้าาหน้าที่ธุรการ    ข.  คนงาน  ภารโรง    ค.  บรรณารักษ์ห้องสมุด   ง.  ถูกทุกข้อ
2.โรงเรียนภาษาอังกฤษเรียกว่า  สคุล(school)ภาษาเกาหลีเรียกว่าอย่างไร.
ก.  ฮักคโย     ข.  กักโค    ง.  โยคโย    ง.  เตเลกอร์น
3.คุณสมบัติหมายถึงข้อใด.
ก.  วุฒิการศึกษาที่รับรองบุคคล     ข.  ระดับการศึกษาเฉพาะของแต่ละบุคคล
ค.  คุณงามความดีและลักษณะเฉพาะบุคคล   ง.  สิ่งที่รับรองบุคคลที่ผ่านประสบการณ์
4.คุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนที่ดีต้องมีคุณธรรม  8 ประการหมายถึงข้อใด.
ก.  ขยัน  ประหยัด    ข.  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ
ค.  สะอาด  สามัคคี   มีน้ำใจ     ง.  ถูกทุกข้อ
5.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนที่ดี  8  ประการ.
ก.  ขยันคือความมานะบากบั่นตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานที่ถูกที่ควรอย่างต่เนื่อง
จริงจังสม่ำเสมอ
ข.  ประหยัดคือการรู้จักเก็บออม รุ้จักฐานะการเงินของตนเอง คิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ
ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักทำบัญชีราายรับรายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ
ค.  ซื่อสัตย์คือการยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติโดยปฏิบัติตน
อยู่ในขอบเขตของกฏระเบียบของสถานศึกษา
ง.  สุภาพคือ เรียบร้อย  อ่่อนโยน  มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารววะ อ่อนน้อม
ถ่อมตนไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอำนาจข่มขู่ผู้อื่นทั้งทางวาจาและท่าทาง
6.ข้อใดคือคุณธรรมของการเป็นคนดีที่ทำให้สังคมยอมรับและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน.
ก.  ความอดทน   ข.  ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ
ค.  ความละอายและเกรงกลัวต่อบาปและการยึดมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุุข
ง.  ถูกทุกข้อ
7. นักเรียนมีความจำเป็นต้องศึกษาการปฏิบัติตนของบุุคคลในข้อใดเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีคววามมสุข.
ก.  ครู  อาจารย์    ข.  เพื่อนนักเรียน  ค.  นักการภารโรง   ง.  ถูกกทั้งข้อ  ก และ ข
8.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อครู -อาจารย์.
ก.  ดูแลครู-อาจารย์เมื่อเจ็บป่วย   ข.  มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์ทั้งกาย วาจา และใจ
ค.  เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูอาจารย์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ง.  กตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารยืด้วยการตั้งใศึกษษาเล่าเรียนเคารพตามกฏระเบียบของ
ทางโรงเรียนประพฤติตนเรียบร้อยไม่เกเรช่วยเหลืองานครู-อาจารย์ตามโอกาส
9.ข้อใดคือหน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อเพื่อนนักเรียน.
ก.  รักใคร่ปรองดองกันไม่ทะเลาะวิวาทหรือเอาเปรียบกัน
ข.  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันรับฟังปัญหาและแก้ปัญหาให้เพื่อน
ค.  ส่งเสริมเพื่อนในทางงที่ถุกที่ควร ให้กำลังใจเพื่อน ชมเชยเมื่อเพื่อนทำความดี
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
10.ข้อใดคือหน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนง
ก.  รับผิดชอบงานในหน้าที่   ข.  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมหลลักสูตร
ค.  เข้ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เคคารพและปฏิบัติตามกฏ ข้อบังคับและประเพณี
ของทางโรงเรียนมาเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด อาสาสมัครเป็นตัวแทนทางโรงเรียน
ง.  ถูกทุกข้อ
11.ข้อใดคือประโยชน์จากการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาาทในฐานะสมาชิกของ
ทางโรงเรียน.
ก.  เกิดความรักความสามัคคีในโรงเรียน  ข.  ทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเเรียบร้อย
ค.  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ทำให้โรงเรียนมีการพัมนาไปอย่างมั่นคง เกิดความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์โรงเรียนนอกจากจะเป้นสถานที่จัดการเรียนการสอนโรงเรียนยังเป็นสถานที่ในการปรับตัวให้อยู่่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ง.  ถูกทุกข้อ
12.หลักธรรมในการผูกมิตรคือข้อใด.
ก.   ทานคือการให้    ข.  ปิยวาจาคือการพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่พูดนินทาให้ร้ายผุ้อื่น
ค.  อัตถจริยาคือการทำตนให้เป้นประโยชน์  สมานัตตาคือการทำตนเสมอต้นเสมอปลาย
ง.  ถูกทุกข้อ

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 1เรื่องการดูแลเสื้อผ้า ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.การดุแลเสื้อผ้าหมายถึงข้อใด.
ก.  การทำความสะอาดและเก็บรักษาเสื้อผ้าโดยวิธีขจัดรอยเปื้อนด้วยการซัก
ข.  การททำความสะอาดและเก้บรักษาเสื้อผ้าโดยวิธีขจัดรอยเปื้อน
ด้วยการรีด  เก็บ  พับ
ค.  การทำความสะอาดและเก็บรักษาเสื้อผ้าโดยวิธีขจัดรอยเปื้อน
ด้วยการซัก  ตากรีด เก็บ พับ แขวนในถุงเก็บเสื้อในตู้
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
2.ข้อใดคือความสำคัญของการดูแลเสื้อผกวิธีอย่างประณีต.
ก.  เสื้ผ้าสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็นจากเหงื่อไคล
ข.  ป้องกันไม่ให้เกิดโรคผิวหนังอันเนื่องมาจากเสื้อผ้าสกปรก
ค.  ถนอมเนื้อผ้าให้ทนทานมีอายุการใช้งานยาวนาน ส่งเสริมบุคลิกภาพ
ผู้สวมใส่ให้ดูดี ผู้สวมใส่เกิดความมั่นใจ ปลูกฝังนิสัยให้เป้นคนรักสะอาด
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
3.ข้อใดคือโรคผิวหนังที่เกิดอันเนื่องมาจากเสื้อผ้าสกปรก.
ก.  หิด  กลาก  เกลื้อน
ข.  ตาแดง อหิวาตกโรค
ค.  มะเร็งทางเดินอาหาร
ง.  ปอดบวม  ไข้หวัดใหญ่
เฉลยข้อ  ก
4.การดูแลเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีและประณีตมีประโยชน์ในข้อใด.
ก.  เสื้อผ้าสะอาดไม่สกปรกไม่มีกลิ่นเหม็นจากเหงื่อไคล
ข.  ป้องกันการเกิดโรคผิวหนังอันเนื่องมาจากเสื้อสกปรกเช่น หิด กลาก เกลื้อน
ค.  ถนอมเสื้อผ้าให้ทนทานมีอายุการใช้งานยาวนานส่งเสริมบุคลิกภาพผู้ใส่
ผู้สวมใส่เกิดความมั่นใจภูมิใจและปลูกฝังนิสัยให้เป็นคนรักความสะอาด
ง.  ถูกทุกข้อ
5.เสื้อผ้าแบ่งตามชนิดของเส้นใยที่นำมาทอเป็นผืนผ้าได้  3  ประเภทคือข้อใด.
ก.  เสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ         ข.  เสื้อผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์
ค.  เสื้อผ้าจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์    ง.  ถูกทุกข้อ
6.ข้อใดไม่ใช่เสื้อผ้าที่ได้จากเส้นใยธรรมชาติ.
ก.  ผ้าสแปนเด็กซ์          ข.  ผ้าฝ้าย  ผ้าลินิน   ค.  ผ้าไหม     ง.  ผ้าขนสัตว์
7.เสื้อผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ได้แก่ข้อใด.
ก.  ไนลอน      ข.  อไครลิก    ค.  โพลิเอสเทอร์    ง.  ถูกทุกข้อ
8.เสื้อผ้าจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ซึ่งผสมระหว่างใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์
ผ้าจะมีเนื้อนุ่ม เป็นมันเงา ดูดซึมน้ำได้ดี ไม่เหนียว เสียรูปทรงเมื่อถูกน้ำ
ไม่ทนกรดใยกึ่งสังเคราะห์ที่นิยมนำมาตัดเย็บได้แก่ข้อใด.
ก.  เรยอน       ข.  อะซิเตต    ค.  โพลิเอสเตอร์     ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
9.เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแต่การซักรีดต้องประณีค เพราะยับง่าย
หมายถึงคุณสมบัติของผ้าที่ทอจากเส้นใยในข้อใด.
ก.  เสื้อผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์      ข.  เสื้อผ้าจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์
ค.  เสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ       ง.  ถูกทุกข้อ
10.เสื้อผ้าที่ดูแลรักษาง่าย เพราะไม่ยับยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดีไม่ค่อยดูดซึมน้ำ
ไม่ระบายความร้อนเหมาะในการสวมใส่ในห้องแอร์หมายถึงคุณสมบัติข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  9) เฉลยข้อ  ก
11.ประเทศใดส่งออกขนแกะมากที่สุดในโลก.
ก.  นิวซีแลนด์      ข.  ออสเตรเลีย      ค.  ไทย      ง.  ถุกทั้งข้อ  ก และ ข
12.นักเรียนมีหลักการในการดูแลเสื้อผ้าให้ทนใช้ได้นานอย่างไร.
ก.  ขณะสวมใส่เสื้อผ้าต้องระมัดระวังไม่ให้เปื้อนถูกของมีคมเกี่ยวขาด
ข.  ไม่ควรใส่ของมีคมหรือของหนักในกระเป๋าเสื้อกระโปรง กางเกง
ค.  เสื้อผ้าเมื่อถอดแล้วจะสวมใส่อีกเช่นเสื้อกันหนาว สูทไม่ควรแขวนไว้ที่ตะปู
เพราะจะเสียรูปทรงควรแขวนด้วยไม้แขวน  สำรวจสัญลักษณ์บนป้ายผ้า
ที่ติดมากับเสื้อผ้าและดูแลให้ถูกวิธี      ง.  ถูกทุกข้อ
13.ถ้านักเรียนซื้อเสื้อผ้าเห็นสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมอยูบนผ้าหมายถึงข้อใด.
ก.  ซักด้วยมือเท่านั้น           ข.  ซักแห้งเท่านั้น
ค.  ใช้สารฟอกขาวได้          ง.  รีดด้วยอุณหภูมิสูง
14.อักษรตัง  P มีวงกลมล้อมรอบหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ 13) เฉลยข้อ ข
15.ถ้านักเรียนต้องการให้ผ้าแพรหรือไนลอนที่มีสีนวลจึงจะขาวได้
โดยประหยัดค่าใช้จ่ายควรปฏิบัติอย่างไร.
ก.  นำแช่ไว้ในผงซักฟอก  1 – 2  คืนจึงซักผ้าตามปกติ
ข.  นำผ้าไปแช่ในน้ำซาวข้าวทิ้งไว้  3  วัโดยเปลี่ยนน้ำซาวข้าวใหม่ทุกวัน
แล้วจึงนำไปซักตามปกติ
ค.  นำไปแช่น้ำสารฟอกขาวนาน  3  วันแล้วล้างออกจึงซ้กผ้าตามปกติ
ง.  นำผ้าไปแช่ในสารปับผ้านุ่มทิ้งไว้  3  วันเปลี่ยนน้ำยาปรับผ้านุ่มทุกวัน
16.ผ้าไหมใยแมงมุมทองเป็นผ้าที่ทอจากใยของแมงมุมโกลเดนออบสไปเดอร
มีที่อยู่อาศัยในประเทศใด. (เฉลย  ประเทศสาธารณรัฐมาดากัสการ์)
17.ในการดูแลเสื้อผ้านักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้าเพื่อให้เลือกใช้ได้เหมาะสมกับงานข้อใดไม่สัมพันกัน.
ก.  สารซักฟอกใช้ซักผ้าให้ขาวสะอาด  สารฟอกขาวขจัดรอยเปื้อน
ข.  สารปรับผ้านุ่มลดความกระด้างของผ้า สารทำให้ผ้าเรียบใช้ฉีดพรมลงบนผ้า
ค.  สารตกแต่งผ้าขาวเช่นครามใช้ตกแต่งผ้าขาวให้สีสดใส  สารแต่งผ้าให้คงรูป
เช่นแป้งลงผ้า เจลลี่ ใช้ทำให้ผ้าคงรูปเมื่อรีดนิยมใช้กับผ้าเช็ดปากที่ต้องพับ
เป็นรูปทรงต่างๆและเสื้อเชิ้ต
ง.  กะละมังใช้ใส่ผ้าที่จะซักหรือผ้าที่ซักแล้ว  แปรซักผ้าใช้ขัดถูเสื้อผ้าที่มีคาบ
18.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า.
ก.  รอยเปื้อนจากชากาแฟใช้น้ำร้อนราดบนรอยเปื้อนต่อจากนั้นนำไปซักน้ำอุ่นกับสบู่
ข.  รอยเปื้อนเลือดให้นำนมข้นหวานทาบริเวณรอยเปื้อนใช้แป้งมันผสมน้ำ
ให้เข้มข้นทาบริเวณรอยเปื้อนทิ้งไว้แล้วนำไปซักถ้รอยฝังให้ใช้เกลือผสมน้ำถู
ค.  รอยเปื้อนหมากฝรั่งใช้น้ำแข็งถูให้แข็งตัวใช้มีดขูดออกใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์
เช็ดแล้วนำไปซักน้ำสบู่  รอยเปื้อนยาแดงเช็ดด้วยแอมโมเนียหรือน้ำส้มสายชู
ง.  รอยเปื้อนดินสอใช้สารส้มถูบริเวณรอยเปื้อนแล้วนำไปซักด้วยสารซักฟอก
19.การลบรอยเปื้อนให้นำเกลือป่นโรยตรงรอยเปื้อนแล้วบีบน้ำมะนาว
ลงไปให้ชุ่มแล้วจึงนำไปซัก หมายถึงการลบรอยเปื้อนในข้อใด.
ก.  รอยเปื้อน  ครีม เนย น้ำมัน       ข.  รอยเปื้อนน้ำหมึก
.  รอยเปื้อนปากกาลูกลื่น              ง.  รอยเปื้อนยางผลไม้
20.นำผ้าที่ซักพอหมาดมาพรมน้ำยารีดผ้าเรียบม้วนพับเก็บในช่องแช่แข็ง
นาน  1-2 ชั่วโมง นำผ้าที่เก็บไว้ในตู้เย้นมารีดโดยใช้ผ้ฝ้ายวางทับด้านบนก่อน
หมายถึงการรีดผ้าประเภทใด.
ก.  ผ้าไหม    ข.  ผ้าฝ้าย    ค.  ผ้าลินิน   ใยสังเคราะห์     ง.  ผ้าขนสัตว์ 
21.แช่ผ้าในน้ำส้มสายชูและเกลือ  1  คืนแล้วซักตามปกติหมายถึง.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  20 ) เฉลยข้อ  ข  ผ้าฝ้าย
22.เป็นเสื้อผ้าที่ถูกความร้อนและความชื้นจะเชื่อมติดกันเป็นแผ่นหมายถึง.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  20) เฉลยข้อ  ง  ผ้าขนสัตว์
23.ผ้าชนิดใดเมื่อถูกยางหรือน้ำผลไม้ต้องรีบซักทันที หมายถึงข้อใด.
ก.  ผ้าไหมพรม      ข.  เสื้อผ้าที่ปักเลื่อม   ค.  ใยสังเคราะห์   ง.  ใยกึ่งสังเคราะห์
24.ก่อนการซักเสื้อผ้าต้องตรวจดูรอยเปื้อนก่อนจึงนำไปแช่สักครู่
ยกขึ้นบีบน้ำออกแล้วนำไปแช่ผงซักฟอกขยี้ที่สกปรกถ้าเป็นที่ตกแต่งขยี้เบาๆ.
หมายถึง.(ตัวเลือกข้อ  23)เฉลยข้อ  ข.  เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด