Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 1 – 3 ง 33106

แบบทดสอบหน่วยที่ 1-3 ง 33106

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดเป็นหลักการในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
ก.  SR          ข.  6P        ค.  PDCA         ง.  D -E – V-E-L -O -P
เฉลยข้อ  ข
2.การทำงานในชีวิตประจำวันจะต้องมีทัศนคติเป็นบวกในงานที่ทำหมายถึงข้อใด.
ก.  Patent        ข.  Polite      ค.  Protessional    ง.  Positive  Thinking
เฉลยข้อ  ง

3.Peaceful  Mind  ตรงกับข้อใด.
ก.  การมีทัศนคติเป็นบวก      ข.  การมีจิตใจที่สงบ
ค.  การมีความอดทน             ง.  การเป็นมืออาชีพในการทำงาน
เฉลยข้อ  ข

4.ข้อใดคือหลักการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ.
ก.  P – a -t-e-n-t              ข.  L-o -v- e
ค.  D-E-V-E-L-O-P         ง.  P-O–L-i-t-e
เฉลยข้อ  ค
5.DeVelopment  ตรงกับข้อใด.
ก.  ตรวจสอบจุดแข็งและจุดบกพร่อง
ข.  มีความกระตือรือร้น
ค.  ในการทำงานต้องรู้ว่าควรจัดการอะไรก่อน -หลัง
ง.  การทำงานเป็นกลุ่มนั้นจะต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถ
เฉลยข้อ  ก
6.  ใครมีนิสัยที่ดีในการทำงาน.
ก.  นางสาวจิราภรณ์  มูลสารจัดโต๊ะทำงานไว้ในที่แสงแดดส่องถึง
ข.  นายวิทยา  ปทุมวันเก็บกระดาษที่ไม่ใช้แล้วไว้บนโต๊ะ
ค.  นายรุ่งสุริยา  ใบหนองฮีทำความสะอาดห้องทำงานเดือนละครั้ง
ง.  นางสาวสุภาพร  บุญใจมั่นวางของไว้รวมๆกันในมุมหนึ่งของโต๊ะทำงาน
เฉลยข้อ  ก
7.Organizing  ตรงกับข้อใด.
ก.  มุ่งเน้นความอดทน         ข.  จัดการเป็นเลิศ
ค.  กระตือรือร้นอยู่เสมอ     ง.  หลากหลายความสามารถ
เฉลยข้อ  ข
8.ข้อใดไม่ใช่หลักการมอบหมายงานที่ดี
ก.  หัวหน้ามอบหมายงานให้นางสาวมะลิวัลย์สืบค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เนตเพราะเขามีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ข.  หัวหน้ามอบหมายงานให้นางสาวสุกัญญาพร้อมนัดหมายเวลาส่งผลงาน
ค.  หัวหน้ามอบหมายงานให้นางสาวพัชราพรรณเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์
เพราะเธอเป็นคนเรียบร้อย  พูดน้อยขี้อายและเก็บตัว
ง.  หัวหน้ามอบหมายงานให้นายชัชนันท์ต้อนรับคณะผู้บริหาร
เพราะเขาเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและอัธยาศัยดี
เฉลยข้อ  ค
9.งานบ้านในข้อใดต้องทำทุกวัน.
ก.  ประกอบอาหาร                               ข.  ทำความสะอาดตู้เย็น
ค.  ทำความสะอาดที่นอนหมอนมุ้ง     ง.  ทำความสะอาดตู้กับข้าว
เฉลยข้อ  ก
10.งานบ้านในข้อใดทำทุกสัปดาห์.
ก.  จัดโต๊ะอาหาร     ข.  เตรียมอาหาร
ค.  ทำความสะอาดโต๊ะรับประทานอาหาร     
ง.  ทำความสะอาดพัดลม  รีดผ้า  ซักผ้า
เฉลยข้อ  ง
11.งานบ้านในข้อใดทำทุกเดือน.
ก.  ซักผ้าห่ม      ข.  ซักผ้าปูที่นอน
ค.  ทำความสะอาดมุ้งลวด ซ่อมแซมดัดแปลงเสื้อผ้า
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
12.ข้อใดกล่าวผิด
ก.  เก็บที่นอนปัดกวาดเช็ดถูพื้นห้อง รดน้ำต้นไม้ทุกวัน
ข.  ทำความสะอาดห้องน้ำกวาดหยากไย่ทุกวัน
ค.  ดูแลความสะอาดของผู้สูงอายุและให้อาหารสัตว์
รดน้ำต้นไม้ พูดคุยกับผู้สูงอายุทุกวัน
ง.  ตัดตกแต่งกิ่งไม้ พาผู้สูงอายุไปปฏิบัติธรรมนำสัตว์เลี้ยง
ไปตรวจโรคทุกเดือน
เฉลยข้อ  ข
13.ใครมีหน้าที่ในการวางแผนทำงานบ้าน.
ก.  พี่สาวคนโต          ข.  พ่อ  แม่
ค.  ปู่  ย่า  ตา  ยาย     ง.  สมาชิกทุกคน
เฉลยข้อ  ง
14.การวางแผนในการทำงานบ้านคืออะไร.
ก.  การกำหนดแวปฏิบัติงานหลังจากทำงานบ้าน
ข.  การกำหนดแนวปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าว่าจะต้อง
ใช้จ่ายอะไรบ้างในครอบครัว
ค.  การกำหนดแนวปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไร
เมื่อไหร่  โดยวิธีใด  ใครเป็นผู้ทำและกำหนดว่างานจะเสร็จเมื่อไหร่
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ค
15.ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการวางแผนในการทำงานบ้านจากก่อนไปหลัง.
1.วิเคราะห์องค์ประกอบงานบ้านว่ามีงานใดบ้าง
รวมทั้งความยากง่ายในการทำงาน
2.เขียนแผนการปฏิบัติงานเป็นการนำข้อมูลที่รวบรวม
และระยะเวลาที่กำหนดมาเขียนแผน
3.รวบรวมข้อมูลชนิดของงานที่วิเคราะห์เพื่อนำมากำหนด
ระยะเวลาช่วงเวลาในการทำงาน
4.จัดทำตารางปฏิบัติงาน
ก.  1  2  3  4             ข.  1  3  2  4
ค.  1  2  4  3             ง.   1  3  4  2
เฉลยข้อ  ข

16.ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการเขียนแผนปฏิบัติงาน
ตามลำดับก่อน-หลัง.
1.  ชื่องานที่ปฏิบัติ     2.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้     3.กำหนดจุดประสงค์ในการทำงาน
4.กำหนดค่าใช้จ่าย    5.กำหนดระยะเวลา   6.กำหนดขั้นตอนในการทำงาน
7.กำหนดผู้รับผิดชอบ
ก.  1  2  3  4  5  6  7
ข.  1  3  2  5  6  7  4
ค.  1  3  5  6  2  7  4
ง .  1  3  7  4  2  5  6
เฉลยข้อ  ข

17.สัญลักษณ์รูปเตารีดตรงกลางมีเลข  150  องศาหมายถึงข้อใด.
ก.  ห้ามรีด        ข.  รีดด้วยไฟอุ่น
ค.  รีดที่อุณหภูมิสูงกว่า  150  องศา
ง.  รีดที่อุณหภูมิไม่เกิน  150  องศา
เฉลยข้อ  ง

18.Hand  wash  หมายถึงข้อใด.
ก.  ห้ามบิด            ข.  ห้ามรีด
ค.  ซักด้วยมือ      ง.  ซักด้วยเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ
เฉลยข้อ  ค

ใช้ตอบข้อ  19
1.ก่อนซักผ้า ควรสำรวจในกระเป๋าเสื้อกางเกง
กระโปรงว่ามีสิ่งของอยู่หรือไม่ถ้ามีให้นำออก
2.แยกผ้าออกเป็นประเภท ผ้าขาว ผ้าสี กระโปรง เสื้อ
เสื้อชั้นใน กางเกงใน ถุงเท้า
3.ตรวจดูว่ามีเสื้อผ้าชำรุดหรือไม่ถ้ามีต้องซ่อมแซม
4.ซักผ้าในน้ำสะอาดเพื่อล้างสิ่งสกปรกเป็นน้ำแรก
ก่อนนำไปซักน้ำผสมผงซักฟอกและดำเนินการซักเสื้อ้า
19.ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการซักเสื้อผ้า.
ก.  1  2  3  4            ข.   1  3  2  4
ค.  1   3   4  2          ง.    3  2  1  4
เฉลยข้อ  ข 

ใช้ตอบข้อ    20
1.นำผ้าแช่ในน้ำผสมผงซักฟอกทิ้งไว้  20  นาที
2.บิดน้ำออกและล้างด้วยน้ำสะอาด  2-3 จนหมดฟอง
3.ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในน้ำสุดท้ายแช่ไว้  5  นาที
4.ขยี้ด้วยมือหรือแปรงบริเวณคอเสื้อ ปลายแขนเสื้อ ชายเสื้อ
ขอบกางเกง  ปากกระเป๋า
5.นำผ้าไปตากแดดควรกลับตะเข็บเสื้อผ้าเพื่อ
ป้องกันผ้าจากแสงแดด
20.ให้นักเรียนเรียงลำดับการซักผ้าด้วยมือก่อน-หลัง.
ก.  1  2  3  4  5           ข.  1  3  2  4  5
ค.  1  4  2  3  5           ง.  1  4  3  2  5
เฉลยข้อ  ค

21.ผ้าในข้อใดไม่จำเป็นต้องรีดเพราะผ้าไม่ยับ.
ก.  ผ้าฝ้าย      ข.  ผ้าไหม      ค.  ผ้าลินิน        ง.  ผ้าใยสังเคราะห์
เฉลยข้อ  ง

22.ให้นักเรียนเรียงลำดับก่อน – หลังของการรีดเสื้อ.
ก.  ตัวเสื้อด้านหน้า  ปก  ตะเข็บ  ตัวเสื้อด้านหลัง  แขนเสื้อ
ข.  ตะเข็บ  ปก  ตัวเสื้อด้านหน้า  ตัวเสื้อด้านหลัง  แขนเสื้อ
ค.  ปก  ตะเข็บ  ตัวเสื้อด้านหน้า  เสื้อด้านหลัง  และแขนเสื้อ
ง.  ปก  ตัวเสื้อด้านหน้า  ตัวเสื้อด้านหลัง  ตะเข็บและแขนเสื้อ
เฉลยข้อ  ค

23.ความคิดสร้างสรรค์หมายถึงข้อใด.
ก.  กระบวนการคิดของสมองในเรื่องที่ผ่านมา
ข.  กระบวนการคิดของสมองในเรื่องอนาคต
ค.  กระบวนการคิดของสมองที่คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่และแปลก
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ค

24,การคิดในรายละเอียดที่ตกแต่งโดยการนำกล่องนมประดิษฐ์
เป็นหมวกปีกกว้างเพื่ออยากใส่สบายควรบุผ้าภายในตัวหมวกเป็น
การคิดในลักษณะใด.
ก.  ความคิดริเริ่ม
ข.  ความคล่องในการคิด
ค.  ความยืดหยุ่นในการคิด
ง.  ความคิดละเอียดลออ
เฉลยข้อ  ง

25.นายเพชรรุ่งบอกชื่อผลไม้รสเปรี้ยว 30 ชนิดภายใน 1 นาที
เป็นความคิดในลักษณะใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  24)  เฉลยข้อ  ข
26.นายอนุชิตนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วไปทำแจกันดอกไม้และ
แก้วดื่มน้ำในค่ายลูกเสือเป็นการคิดในลักษณะใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  24)  เฉลยข้อ  ค
27.อุปสรรคภายนอกหมายถึงข้อใด.
ก.  ท่าที      ข.  เจตคติตัวเอง      ค.  อุปนิสัย     ง.  ประเพณีวัฒนธรรม
เฉลยข้อ  ง
28.การบวนการกลุ่มหมายถึงข้อใด.
ก.  กระบวนการทำงานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่  2 คนขึ้นไป
โดยมีวัตถุประสงค์และการดำเนินงานร่วมกัน
ข.  กระบวนการทำงานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่  3 คนขึ้นไปโดยมี
วัตถุประสงค์และการดำเนินงานแก้ปัญหาร่วมกัน
ค.  กระบวนการทำงานร่วมกันตั้งแต่  10 คนขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์
และการดำเนินงานแก้ปัญหาร่วมกัน
ง.  กระบวนการทำงานร่วมกันตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป
เฉลยข้อ  ก
29.งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทยหมายถึงข้อใด.
ก.  สิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณท์ต่างๆที่ประดิษฐ์จากผลผลิต
สิ่งเหลือใช้รวมถึงวัสดุอื่นจากธรรมชาติ
ข.  งานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ค.  สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยอย่างชัดเจน
ง.  สิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน
ที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมประเพณี
เฉลยข้อ  ง
30.การใช้ใบตองห่อขนมสอดใส้ใช้รูปแบบการห่อแบบใด.
ก.  การห่อทรงสูง         ข.  การห่อทรงเตี้ย
ค.  การห่อขนมเทียน   ง.  การห่อข้าวต้มมัด
เฉลยข้อ  ก
31.ส่วนที่อยู่ล่างสุดของพวงมาลัยคือข้อใด.
ก.  ซีกรัด      ข.  ริบบิ้น          ค.  ตัวมาลัย     ง.  อุบะ
เฉลยข้อ  ง
32.มาลัยในข้อใดมีลักษณะครึ่งวงกลม,
ก.  มาลัยกลม      ข.  มาลัยซีก      ค.  มาลัยตุ้ม    ง.  มาลัยเกลียว
เฉลยข้อ  ข
33.แถวที่ 1 ร้อยกลีบดอก 3 กลีบ กลีบใบ 2 กลีบและกลีบดอก
3 กลีบแถวที่สองร้อยกลีบดอก 3 กลีบ กลีบใบ 2 กลีบและกลีบดอก 3 กลีบ
วางสับหว่างกับแถวที่ 1 แถวที่สามร้อยเหมือนแถวที่ 1 แถวที่สี่ร้อย
เหมือนแถวที่ 2  (ใช้ตัวเลือกข้อ  32)  เฉลยข้อ  ก และ ง
34.แถวที่ 1 ใส่กลีบดอก 5 กลีบร้อยโดยรอบเข็มแถวที่สอง
กุหลาบหกกลีบสับหว่างแถวที่หนึ่งแถวที่สามกุหลาบเจ็ดกลีบ
กลีบแรกอยู่ระหว่างกุหลาบกลีบสุดท้ายกับกุหลาบกลีบที่ 1
ของชั้นที่ 2 แถวที่เจ็ดและแถวที่ 11เหมือนแถวที่ 1 ใช้ประโยชน์
ปักปลายพานพุ่ม หมายถึงมาลัยในข้อใด.
ก.  มาลัยตุ้ม
ข.  มาลัยซีก
ค.  มาลัยกลม
ง.  อุบะ
เฉลยข้อ  ก