Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 1-7 ง 23105 ม. 3

แบบทดสอบหน่วยที่ 1-7 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (x)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.เพราะเหตุผลในข้อใดจึงขจัดรอยเปื้อนก่อนซักเสื้อผ้า.
ก.  เพราะเนื้อผ้าจะเหนียวและทนทานมากยิ่งขึ้น
ข.  เพราะจะทำให้เสื้อผ้ามีสีสดยาวนาน
ค.  เพราะช่วยซักผ้าให้สะอาดได้ง่าย
ง.  เพราะประหยัดค่าสารซักฟอก
2.การสำรวจสัญลักษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้าก่อนทำความสะอาดมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  เป็นการฝึกทักษะการสังเกต     ข.  ช่วยให้ใช้เครื่องซักผ้าได้ถูกวิธี
ค.  ช่วยประหยัดเวลาในการซักเสื้อผ้า ง. ทำความสะอาดเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธีและถนอมเสื้อผ้า
3.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีและประณีต.
ก.  ป้องกันไม่ให้เกิดโรคผิวหนังอันเนื่องมาจากเสื้อผ้าสกปรก
ข.  ส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ดูดี สง่างามเป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็น
ค.  เป็นการป้องกันหนูและแมลงสาบหรือสัตว์ร้ายมาทำลายเสื้อผ้า
ง.  ผู้สวมใส่เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจรวมถึงการปลูกฝังนิสัยรักความสะอาด
4.การดูแลเสื้อผ้าหมายถึงข้อใด.
ก.  การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าหลายประเภท
ข.  การตัดเย็บเสื้อผ้าและตกแต่งด้วยเลื่อมลูกปัดและติดลูกไม้ให้หรูหราเพื่อให้เหมาะ
กับการสวมใส่ในงานต่าง ๆ
ค.  การตัดเย้บเสื้อผ้าแต่ละประเภทที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันส่งผลให้ดูแลอย่างงถูกวิธี
ง.  การทำความสะอาดและเก็บรักษาเสื้อผ้าโดยวิธีขจัดรอยเปื้อน  ซัก  ตาก  รีด  เก็บ  พับ  แขวนในถุงเก็ยเสื้อผ้าหรือในตุ้เสื้อผ้า
5.ใช้ประโยชน์ในการทำเสื้อชั้นในสตรี ยางยืดและผ้าที่ใช้ทางการแพทยืต้านทานแรงดึงได้สูง
หมายถึงคุณสมบัติของผ้าในข้อใด.
ก.  ผ้าไไนลอน     ข.  ผ้าสเปนเด็กซ์    ค.  ผ้าอไครลิค    ง.  ผ้าพลอลิเอสเทอร์
6.การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการดูแลเสื้อผ้าตรงกับข้อใด.
ก.  ไม่เปิดไฟฟ้าขณะซักผ้า     ข.  รีดผ้าหลายตัวในครั้งเดียวกัน
ค.  ตากผ้ากลางแดดจัดให้แห้งสนิท    ง.  ใช้เครื่องซักกผ้าแทนการใช้มมือซักผ้า
7.อาหารประเภทสำรับหมายถึงงข้อใด.
ก.  อาหารที่จัดเป็นชุด   ข.  มีอาหารหลายอย่าง
ค.  อาหารหลายรสชาติหลายลักษณะซึ่งรับประทานร่วมกันได้รสชาติอร่อย
เมื่อรับประทานทั้งชุุด   ง.  ถูกทุกข้อ
8.เครื่องแนมเป็นอาหารที่รับประทานคู่กันเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยของอาหารมีลักษณะ
เป็นชุดเดียวกัน  ข้าวคลุกกะปิ  เครื่องแนมในข้อใด.
ก.  เนื้อทอด   ข.  ไข่เจียว   ค.   ไข่ลูกเขย     ง.   หมูหวาน  
9.อาหารมีปลาและอาหารทะเลเป็นส่วนประกอบนิยมใช้้เครื่องเทศเปป็้นขมิันเพื่อดับกลิ่นคาว
อาหารทุุกออย่างอาหารทุกอย่างจึงมีสีเหลืองหมายถึงอาหารภาคใด.
ก.  ภาคกลาง     ข.  ภาคใต้   ค.  ภาคเหนือ      ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10.ข้อใดคือความสำคัญของอาชีพ.
ก.   ก่อให้เกิดรายได้     ข.  อาชีพเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการ
ในสังคมคนในสังคมจึงเกิดความสัมพันธ์กัน
ค.  อาชีพช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทสเนื่องจากผู้ประกอบอาชีพต้องงจ่ายภาษี
ให้กับรัฐบาล    ง.  ถุกทุกข้อ
11.ข้อใดไม่ถูกต้องในการเลือกพิจารณาอาชีพ.
ก.  เลือกอาชีพที่ให้ค่าตอบแทนสูง    ข.  ความมั่นคงของสถถานที่ประกอบการ
ค.  คุณสมบัติที่จำเป็นแต่ละอาชีพ     ง.  เป็นอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
12.สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดันต่าง ๆจากคุณสมบัตินี้ผู้ที่สมัครงานต้องมี
ลักษณะนิสัยอย่่างไร.
ก.  มีความขยัน    ข.  มีมนุุษยสัมพันธ์ดี     ค.  มีสุขภาพจิตดี    ง.  มีความรับผิดชอบ
13.สิ่งที่สำคัญอันดับแรกที่มีส่วนในการประเมินทางเลือกอาชีพของแต่ละบุคคล
ตรงกับข้อใด.
ก.  ทัศนคติ       ข.  วิสัยทัศน     ค.  ความรู้ความสามารถ
ง.  แนวโน้มด้านอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน
14.ข้อใดจัดกลุ่มการหางานหรือตำแหน่งที่ว่างได้ถูกต้อง.
ก.  ใบปลิว  วิทยุ    ข.  โทรทัศน์  วรสาร    ค.  หนังสือพิมพ์  โปสเตอร์
ง.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชการอินเทอร์เนต
15.ช่องทางการหางานหรือตำแหน่งที่ว่างรูปแบบใดสามารถสมัครงานได้ทันทีโดยไม่ต้อง  เตรียมเอกสาร.
ก.  โทรทัศน์    ข.  หนังสือพิมพ์     ค.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชการ
ง.  เว้บไซต์รับสมัครงานบนเครือข่ายอินเทอร์เนต
16.ถ้านักเรียนมืความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีนักเรียนควรสมัคร
งานในตำแหน่งใด.
ก.  พิธีกร   ข.  วิศวกร    ค.  มัคคุเทศก์      ง.  ผู้ตรวจสอบบัญชี
17.ถ้านักเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ควรสมัครงานในตำแหน่งใด.
ก.  โปรแกรมเมอร์    ข.  มัณฑนากร    ค.  นักข่าว   ง.  วิศวกร
18.ข้อใดคือความสำคัญของเทคโนโลยี.
ก.  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี     ข.  เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน
ค.  ป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินและชีวิต   ง.  ถูกทุกข้อ
19.ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน.
ก.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด    ข.  โทรศัพท์     ค.   คอมพิวเตอร์    ง.  ดาวเทียม
20.การใช้สมุนไพรในการกำจัดแมลงแทนสารเคมีช่วยแก้ปัญหาการเกิดมลพิษ                   ทางอากาศได้หมายถึงข้อใด.
ก.  การสื่อสารไร้พรมแดน     ข.  การทำงานรวดเร็วคล่องตัว
ค.  การป้องกันการเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน
ง.  แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เมื่อใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ
21.ชั้นวางของเอนกประสงค์มีส่วนประกอบของกลไกลหรือการควบคุมไฟฟ้้า –                           อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด.
ก.  บานพับ   ข.   ล้อ    ค.  รอก   ง.  สปริง
22.ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันที่ติดตั้งและประกอบได้แก่ข้อใด.
ก.  ตู้เสื้อผ้า      ข.  ชั้นวางของ     ค.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องปั่น   ง.  ถูกทุกข้อ
23.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบผลลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง.
ก.  ประหยัดเวลา     ข.  ประหยัดค่าใช้จ่าย    ค.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ง.  เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
24.ข้อใดสำคัญที่สุดในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป.
ก.   การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ข.  การอ่านแบบได้ถุกค้องและปฏิบัติตาม  
ค.  การประเมินผลงานเมื่อทำเสร็จแล้ว    ง.  การมีสมาธิในการทำงาน
25.ถ้ามีอุยัติเหตุจากการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นกับตนเองนักเรียนจะทำอย่างไร.
ก.  ล้มเลิกการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์    ข.  ตั้งสติให้ดีแล้วรีบบอกผู้ใหญ่ทันที
ค.  ปฐมพยาบาลตนเองโดยไมม่บอกใคร     ง.  นั่งเฉย ๆ รอคนมาช่วยเหลือ
26.เพราะเหตุใดราวตากผ้าจากท่อพีวีซีจึงไม่่จำเเป็นต้องใช้น๊อตหรือสกรูยึดชิ้นส่วนต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน.
ก.  เพราะใช้ข้อต่อพีวีซีล็อกส่วนต่าง ๆไว้ด้วยกัน
ข.  เพราะใช้วิธีติดกาวชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ค.  เพราะใช้เทปผ้าพันยึดชิ้นส่วนต่าง ๆ  ไว้
ง.  เพราะขิ้นส่วนต่าง ๆเชื่อมต่อกันได้เอง
27.ถ้าต้องการให้ราวตากผ้าจากท่อพีวีซีมั่นคงไม่ล้มง่ายเมื่อตั้งอยู่ในบริเวณลมแรง
นักเรียนจะทำอย่างงไร.
ก.  ฝังฐานราวตากผ้าลงในดิน     ข.  ใช้ก้อนหินทับฐานราวตากผ้าไว้
ค.  ติดกาวตราช้างที่ฐานราวตากผ้ากับพื้นซีเมนต์
ง.  ใส่ทรายเข้าไปในท่อพีวีซีส่่วนที่เป็นฐานก่อนประกอบราวตากผ้า
28.การขันสกรูเพพื่อยึดชิ้นส่วนของโต๊ะคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใด.
ก.  ไขควง    ข.  ประแจ     ค.  คีมปากนกแก้ว       ง.  ค้อนหงอน
29.การปิดพลาสติกกลม ๆ ทับทับสกรูมีจุดประสงค์ในข้อใด.
ก.  เพื่อป้องกันสกรูหลุด     ข.  เพื่อป้องกันไม้แตกหัก
ค.  เพื่อความเรียบร้อยสวยงม   ง.  เพื่อความทนทานของโต๊ะคอมพิวเตอร์
30.การประกอบโตต๊ะะคอมพิวเตอร์ควรระมมัดระวังเรื่องใดมากที่สุด.
ก.  ลำดับก่อนหลังในการประกอบโต๊ะคอมพิวเตอริ
ข.  การขันสกรูแน่นเกินไปจนเนื้อไม้แตก
ค.  การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนขณะประกอบ
ง.  การวางชิ้นส่วนผิดตำแหน่ง
31.ข้อใดแสดงถึงการมีคุณธรรมในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ร่วมกับผึ้อื่น.
ก.  ให้เพื่อนทำงานที่ต้องใช้ทักษะสูง      ข.  ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่เกี่ยงงาน
ค.  ทำงานตามความคิดของตนเองโดยไม่่ปรึกษาเพื่อน
ง.  เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานปกปิดไว้โดยไม้บอกใคร
32.ความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคนตรงกับข้อใด.
ก.  เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทุกคนได้ใช้สอย
ข.  มีเงินทุนให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
ค.  ได้สิทธิละเว้นการเสียภาษี
ง.  ช่วยลดปัญหาจากการว่างงาน
33.ข้อใดจัดกลุ่มประเภทธุรกิจได้ถูกต้อง.
ก.   รับจ้างย้ายบ้าน  ธนาคาร     ข.  สถานเสริมความงาม  ร้านสะดวกซื้อ
ค.  โรงงานผลิตอาหารกระป่อง  ร้านขายยา   ง.  รับเหมาก่อสร้าง  ปลูกมันสำปะหลังขาย
34.เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจตรงกับข้อใด.
ก.  กำไร        ข.  ความมั่นคงของธุรกิจ         ค.  ความก้าวหน้าของธุรกิจ
ง.  สนองความต้องการของผู้บริโภค   เฉลยข้อ  ก  เพราะกำไรในรูปแบบตัวเงินเป็นเป้าหมาย
35.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้.
ก.  คน           ข.    เงิน          ค.  การจจัดการ        ง.  ภัยธรรมชาติ
36.เป็นธุรกิจแบบสัมปทานซึ่งเจ้าของธุรกิจแต่ละคนดำเนินงานเสมือนหน่วยหนึ่งของ
บริษัทลูกโซ่ขนาดใหญ่ภายใต้เงื่อนไงต่าง ๆระบุไว้ในสัญญาการดำเนินการทุกด้านเป็น
มาตรฐานเดียวกันแม้นแต่อุปกรณ์รวมถึงการวางผังร้านเป็นรูปแบบเดียวกันหมายถึง.
ก.  แฟรนไซส์       ข.  ร้านขายของชำ      ค.  ร้านสะดวกซื้อ      ง.  ร้านสรรพสินค้า
37.พ่อค้าคนกลางนำสินค้าจากผู้ผลิตมาจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภคจัดอยู่ในธุรกิจกลุ่มใด.
ก.  การให้บริการ     ข.  การพาณิชย์     ค.  การเกษตร     ง.  การอุตสาหกรรม
38.คุณลักษระที่จะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตรงกับข้อใด.
ก.  รู้จักตนเอง     ข.  มีความอดทน     ค.  มีไหวพริบ       ง.  มีความเป้นผู้นำ
39.ข้อใดแสดงถึงการมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ.
ก.  บำบัดน้ำเเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง
ข.  ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำและขายให้ผุ้บริโภคในราคาสูง
ค.  เลิกจ้างพนักงานโดยไม่บอกล่วงหน้า
ง.  หลีกเลี่ยงการเสียภาษี
40.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับธุรกิจแบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฏหมาย.
41.ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดในการขยายพันธุ์พืช.
ก.  ดำรงพันธุ์พืชที่ดีไว้    ข.  สร้างพันธุ์พืชใหม่ ๆ
ค.  เพิ่มจำนวนต้นพืช       ง.  ก่อให้เกิดอาชีพ
42.การปลูกผักชีเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบอาสัยเพศเพราะเหตุผลในข้อใด.
ก.  ใช้แมลงในการผสมเกษรตัวผู้ตัวเมีย    ข.  ใชัเมล็ดไปเพาะให้เกิดเป็นต้นใหม่
ค.   ใ0ช้เมล็ดตัวผู้และเมล็ดตัวเมียปลูกด้วยกัน   ง.  ต้องผ่านขั้้นตอนการผสมพันธุ์พืชก่อนปลูก
43.ฮอร์โมนเร่งรากนิยมใช้ในการขยายพัันธุ์พืชวิธีใด.
ก.  เปลี่ยนตุุ้มตอนใหม่   ข.   การเสียบยอด   ค.  การตอนกิ่ง     ง.  การติดตา
44.ถ้ามีมดดเจาะตุ้มตอนทำให้ตุ้มตอนแห้งนักเรียนควรทำอย่างไร.
ก.  เปลี่ยนตุ้มตออนใหม่    ข.  ตักน้ำรดตุ้มตอนทุกชั่วโมง
ค.  เติมกาบมะพร้าวชุบน้ำในตุุ้มตอน   ง.  ใช้เข็มฉีดยาฉีดน้ำเข้าไปในตุ้มตอน  5-7 วันต่อครั้ง
45.นักเรียนสังเกตุจากสิ่งใดว่าต้นตอที่ทาบกิ่งพร้อมที่จะนำไปปลูกในถุงงเพาะชำ.
ก.  ต้นตอมีรากเพิ่มมากขึ้น   ข.  กิ่งพันธุ์ดีมีใบงอกออกมา
ค.  พลาสติกและเชือกที่มัดต้นตอกับกิ่งพันธุ์หลุดออก
ง.  รากหุ้มต้นตอจะงอกแททงผ่านพลาสติกและเริ่มมีสีน้ำตาลปลายรากสีขาว
46.การขยายพันธุ์พืชแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตรงกับข้อใด.
ก.  ขยายพันธุ์พืชในที่ดินที่ว่างงเปล่าของทางราชการ
ข.  เือกพพันธุ์พืชที่เกือบจะสูญพันธุุ์มาทำการขยายพันนธุ์
ค.  ใช้สารสกัดจากสมุนไพรฉีดพ่นต้นกล้าเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช
ง.   นำต้นตอกับกิ่งพันธุ์ที่ขึ้นแกะกะในบริเวณบ้านมาทำการขยายพันธ์
47.ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุะรรมชาติ.
ก.  การสำรวจวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น   ข.  การร่างภาพสามมิติของบรรจุภัณฑ์
ค.  การสานขึ้นรูปชะลอม    ง.  การใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุุ้มสินค้า
48.ถ้าต้องการออกแบบบรรจุภัณณฑ์ที่สามารถนำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้จะต้องมีเครื่องหมายใด.
ก.  สัญญาลักษณ์รีไซเคิล    ข.  ฉลากเขียว    ค.  ฉลากประหยัดไฟเบอร์  5
ง.  ข้อความเชิญญชวนให้รักษาสิ่่งแวดล้อม
49.บรรจุภัณฑ์ชนิดใดไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม.
ก.  กระเช้าพลาสติก    ข.  กระป๋องโลหะมีฝาปิด
ค.  กล่องโฟม      ง.  กล่องกระดาษคงรูป
50.ถ้าต้องการให้ตอกไม้ไผ่นิ่มและอ่อนตัวก่อนนำมาสานชะลอมประยุกต์ควรทำอย่างไร.
ก.  นำตอกไปชุบน้ำ    ข.  นำตอกไปผึ่่งแดด    ค.  นำตอกไปรมควัน
ง.  ห่อตอกด้วยใบตอง
51.การเย็บตะเข็บถุงงผ้าแบบหูรูดให้ทนทานควรใช้การเย็บด้วยวิธีใด.
ก.  การด้นถอยหลัง    ข.  การสอยพันริม    ค.  การเนาแบบเท่ากัน   ง.  การด้นตลุย
52.ถ้านักเรียนไม่ตกแด่งถุงผ้าแบบมีหูรูดด้วยการปักจะใช้วิธีการในข้อใด.
ก.  การเพนส์สี     ข.  การติดสติกเกอร์รูปต่าง ๆ
ค.  การใช้เชือกสีต่าง  ๆ ทำหูรูด    ง.  การใช้ผ้สีฉูดฉาดตัดเย็บถุงผ้า