Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 1-9 ง 22103 ม.2

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-9 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 รหัสวิชา ง 22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ถ้านักเรียนต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบ้าน ควรสืบค้นข้อมูลจากแหล่งใด.
ก.  หนังสือพิมพ์รายวัน    ข.  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ค.  เว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบ้าน    ง.  เจ้าของร้านขายสินค้าตกแต่งบ้าน
เฉลยข้อ  ค  เหตุผลมีข้อมูลที่หลากหลายน่าสนใจสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดและตกแต่งบ้านได้
2.  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดและตกแต่งบ้าน.
ก.  เพราะต้องการให้สิ่งของในบ้านมีอายุการใช้งานยาวนาน
ข.  เพราะต้องการให้คนมาเยี่ยมเยียนบ่อย ๆ
ค.  เพราะต้องการให้บ้านมีกลิ่นหอมสดชื่น
ง.  เพราะต้องการให้บ้านน่าอยู่อาศัย
เฉลยข้อ  ง  เหตุผลการจัดตกแต่งบ้านทำให้บ้านสวยงามร่มรื่นเป็นระเบียบสะอาด.
3.  การจัดและตกแต่งบ้านเพื่อประหยัดพลังงานต้องพิจารณาจากสิ่งใด.
ก.  ขนาดของห้อง จำนวนเครื่องเรือน     ข.  ทิศทางลมและแสงแดด  ขนาดของเครื่องเรือน
ค.  ขนาดของพัดลม สีของผนังและเพดานห้อง
ง.  ขนาดของเครื่องเรือน การติดตั้งหลอดไฟบนเพดานห้อง
เฉลยข้อ  ข  เหตุผลการทราบทิศทางลมและแสงแดดทำให้การจัดวางเครื่องเรือนได้เหมาะสม
ไม่สื้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเพราะอากาศถ่ายเทได้สะดวก
4.  การเลือกพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวนหน้าบ้านต้องพิจารณาสิ่งใด.
ก.  บริเวณที่จัดสวน  รูปแบบสวน     ข.  ราคาของพันธุ์ไม้
ค.  ระยะทางในการเดินทางไปร้านค้าที่จำหน่ายพันธุ์ไม้    ง.  อายุของพันธุ์ไม้ที่จะใช้จัดสวน
เฉลยข้อ  ก  เหตุผลการจัดสวนต้องพิจารณาบริเวณที่ต้องการจัดสวนเพื่อเลือกรูปแบบสวนได้เหมาะสม
กับสถานที่กำหนดพันธุ์ไม้และของประดับตกแต่งสวนได้ถูกต้อง
5.  การจัดตกแต่งบ้านที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ควรใช้วัสดุในข้อใด.
ก.  ภาพวิวทิวทัศน์  เครื่องเรือนประเภทโลหะ    ข.  รูปปั้นโลหะ  เครื่องเรือนประเภทพลาสติก
ค.  เครื่องเรือนประเภทไม้  ต้นไม้  ผ้าม่านผ้าฝ้าย    ง.  เครื่องเรือนทาสีไม้  ผ้าม่านใยสังเคราะห์
เฉลยข้อ  ค  เหตุผล  ต้นไม้  น้ำพุ  เครื่องเรือนประเภทไม่ช่วยสร้างบรรยากาศ
ภายในบ้านให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ
6.  ถ้ามีบริเวณระเบียงห้องนอนพื้นที่ประมาณ  1×4  เมตร ควรเลือกจัดสวนประเภทใดจึงจะเหมาะสมที่สุด.
ก.  สวนประดิษฐ์      ข.  สวนแบบธรรมชาติ      ค.  สวนแนวใหม่     ง.  สวนญี่ปุ่น
เฉลยข้อ  ค  เหตุผล  มีพื้นที่จำกัดจึงต้องใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเพื่อใช้ในการพักผ่อน
และสามารถนำโต๊ะเก้าอี้มาใช้ในสวนได้
7.  ข้อใดเป็นวัสดุ อุปกรณ์ และพันธุุ์ไม้ที่เหมาะสมในการจัดสวนแบบบาหลี.
ก.  ปาล์มพัด  เกวียน  กรวด      ข.  ลีลาวดี  รูปปั้น  น้ำพุ
ค.  พวงทอง  ศาลา  น้ำตก        ง.  ปาล์มพัด  ม้านั่ง  เครื่องปั่นดินเผา
เฉลยข้อ  ข  สวนบาหลีเป็นการจัดสวนแบบธรรมชาติซึ่งนิยมใช้พันธุ์ไม้เขตร้อนตกแต่งด้วยรูปปั้น
เทวรูปและน้ำพุ
8.  การเลือกใช้ผ้าและวิธีการปักผ้าม่านเพื่อตกแต่งห้องนอน  ข้อใดสัมพันธ์กัน.
ก.  ผ้าไนลอน  การปักสองหน้า      ข.  ผ้าฝ้าย  การปักสองหน้า
ค.  ผ้าลินิน  การปักหน้าเดียว         ง.  ผ้าไหม  การปักหน้าเดียว
เฉลยข้อ  ข  ผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติระบายความร้อนได้ดี เนื้อผ้าไม่แข็งจนเกินไปทำให้ง่ายต่อการปัก
แบบสองหน้าและการปักสองหน้าทำให้มองเห็นลวดลายที่สวยงามทั้งสองด้าน
9.  การปักผ้าช่วยแก้ปัญหาในข้อใด.
ก.  ปกปิดร่องรอยการชำรุดเล็กน้อยของเสื้อผ้า      ข.  แก้ไขด้ายที่ชายผ้าหลุดลุ่ย
ค.  ซ่อมแซมกระเป๋าเสื้อผ้า     ง.  ลบรอยเปื้นบนเสื้อผ้า
เฉลยข้อ  ก  เป็นการปักทับเสื้อผ้าที่ชำรุดทำให้มองไม่เห็นรองรอยการชำรุดของเสื้อผ้า
10. เพราะเหตุผลใดจึงต้องใช้ผ้าสีพื้นมาปักลวดลาย.
ก.  เพราะต้องการให้เห็นลายปักชัดเจน  ข.  เพราะต้องการให้ลายปักเรียบเนียน
ค.  เพราะต้องการให้ผ้าไม่หลุดลุ่ย      ง.  เพราะต้องการให้ด้ายไม่แตกยุ่ย
เฉลยข้อ  ก  เพราะผ้าสีพื้นจะช่วยให้ลวดลายโดดเด่น
11. การป้องกันไม่ให้ผ้ายืดย้วยหลังจากปักแล้ว มีวิธีการอย่างไร
ก.  ปักผ้าโดยมีกระดาษลอกลายวางซ้อนอยู่ตลอดเวลา
ข.  ปักด้ายหรือไหมแบบหลวม ๆ     ข.  ไม่ขึงผ้าบนสะดึงถ้ายังไม่เริ่มปัก
ค.  ไม่ขึงผ้าบนสดึงถ้ายังไม่เริ่มปัก     ง.  ซักผ้าก่อนนำมาปัก
เฉลยข้อ  ค  การขึงผ้าบนสะดึงเป็นเวลานานจะทำให้ผ้ายืดย้วย
12. การปักผ้าด้วยมือที่ถูกวิธีควรทำอย่างไร.
ก.  ปักส่วนที่แคบไปยังส่วนที่กว้างจนกว่าจะเสร็จ   ข.  ปักส่วนที่กว้างไปยังส่วนที่แคบจนกว่าจะเสร็จ
ค.  ปักตรงกลางออกมาด้านนอกทั้งสองข้าง      ง.  ปักเดินเส้นก่อนจึงปักทึบด้านใน
เฉลยข้อ  ก  ช่วยให้สังเกตเห็นส่วนที่ยังไม่ได้ปักง่ายขึ้น
13. ถ้าต้องการปักผ้ารูปสมาชิกในกลุ่ม เพื่อใส่กรอบรูปมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนควร
เตรียมอุปกรณ์ในข้อใด.
ก.  เข็ม  ด้ายเบอร์ 5 กรรไกรปลายแหลม  สะดึงแบบสี่เหลี่ยม  ปากคีบปลายตรง  กระดาษแก้ว
ข.  เข็ม  ด้ายเบอร์  25 กรรไกรปลายโค้ง  สะดึงแบบสี่เหลี่ยม ปากคีบปลายตรง  กระดาษคาร์บอน
ค.  เข็ม  ด้ายเบอร์ 5 กรรไกรปลายโค้ง สะดึงแบบกลม ปากคีบปลายงอ กระดาษแก้ว
ง.  เข็ม ด้ายเบอร์ 25 กรรไกรปลายแหลม สะดึงแบบกลม ปากคีบปลายงอ กระดาษคาร์บอน
เฉลยข้อ  ค  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปักผ้าทำให้การปักผ้าสะดวกขึ้นและสามารถซื้อหาได้ง่าย
14. การปักดิ้น มีความแตกต่างจากการปักไหมอย่างไร.
ก.  วัสดุ  อุปกรณ์และความสวยงาม    ข.  วธีการปัก และความสวยงาม
ค.  วิธีการปักและวัสดุอุปกรณ์             ง.  การนำไปใช้งาน และวัสดุอุปกรณ์
เฉลย ง  การปักดิ้นใช้กับการปักชุดการแสดงของไทยวัสดุที่ใช้จึงเน้นความสวยงามเช่นด้ายทำจากโลหะเงิน
15. การปักตราโรงเรียนบนกระเป๋าเสื้อนักเรียน ควรใช้วิธีการปักแบบใด.
ก.  ปักทึบ   ข.  ปักเดซี่    ค.  ปักสั้น – ยาว      ง.  ปักเดินเส้น
เฉลยข้อ  ก  ปักทึบเป็นการปักที่ต้องการลวดลายเป็นแนวทึบหนาทำให้มองเห็นได้ชัดเจน
16. ถ้านักเรียนมีความชำนาญในการปักผ้า จะนำไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด.
ก.  ปักเสื้อผ้าของตนเอง    ข.  รับจ้างปักชื่อบนเสื้อนักเรียน
ค.  ปักผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญให้เพื่อน   ง.  ปักผ้าคลุมเตียงเป็นของที่ระลึกมอบให้ญาติ
เฉลยข้อ  ข  เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
17. ข้อใดเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากที่สุด.
ก.  นมเปรี้ยวผสมเกล็ดขนมปัง     ข.  นมสดใส่น้ำหวานสีแดง
ค.  น้ำมะเขือเทศสดใส่นมสด     ง.  นมปรุงแต่งใส่น้ำผึ้ง
เฉลยข้อ  ค  นมสดมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกมะเขือเทศมีวิตามินบำรุงลำไส้ ไต กระเพาะอาหาร
18. เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้พืชผักและผลไม้ที่มีในท้องถิ่นในการมาทำเครื่องดื่ม.
ก.  ประหยัดค่าใช้จ่าย     ข.  คุณค่าทางอาหารสูง     ค.  ไม่มีสารพิษ     ง.  สะอาด
เฉลยข้อ  ก  เป็นพืชผักที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นของตนเอง
19. ข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าของเครื่องดื่ม.
ก.  เพิ่มปริมาณน้ำตาล    ข.  เปลี่ยนภาชนะในการบรรจุที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
ค.  เพิ่มชิ้นเนื้อผลไม้หั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าลงในน้ำผลไม้   ง.  เพิ่มสีผสมอาหารและเติมกลิ่นสังเคราะห์
เฉลยข้อ  ค  เป็นการเพิ่มรสสัมผัสในน้ำดื่มให้มากขึ้น
20. การบริการเครื่องดื่มที่เหมาะสมตรงกับข้อใด.
ก.  เทนมร้อนลงในถ้วยกระเบื้องไม่มีหูจับเต็มถ้วยวางบนโต๊ะ ข. เทน้ำฝรั่งลงในแก้วใสจนเต็มแก้ววางบนโต๊ะ
ค.  เทน้ำขิงลงในถ้วยกระเบื้องมีหูจับ  3/4 ของถ้วยวางบนโต๊ะ
ง.  เทน้ำมะนาวลงในแก้วใสมีก้านครึ่งแก้ววางบนโต๊ะ
เฉลยข้อ  ค  ถ้วยกระเบื้องทนต่อความร้อนได้ดีการรินน้ำ  3/4 ของถ้วยทำให้เวลายกดื่มไม่หก
สะดวกแก่การดื่ม
21. วัสดุ อุปกรณ์ข้อใดไม่ควรใช้ตกแต่งเครื่องดื่ม.
ก.  ช้อนคนเครื่องดื่มทำจากแก้ว    ข.  พืชผักหรือผลไม้ชนิดเดียวกันกับเครื่องดื่ม
ค.  ใบไม้และดอกไม้พลาสติก     ง.  วุ้นผสมน้ำผลไม้หลากสี
เฉลยข้อ  ค  พลาสติกอาจละลายเจือปนลงในเครื่องดื่มได้ ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
22. สัตว์ชนิดใดไม่นิยมเลี้ยงเพื่อการท่องเที่ยว.
ก.  นกกระจอกเทศ  ปลาคาร์ป   ข.  ไก่  โคนม    ค.  เสือ  ลิง     ง.  ผีเสื้อ  จระเข้
เฉลยข้อ  ข  ไก่และโคนมเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค
23. ครอบครัวนักเรียนอยู่จังหวัดสมุทรสงคราม ควรเลี้ยงสัตว์ชนิดใดเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพ.
ก.  หอยแครง  หอยแมลงภู่    ข.  ปลาสวาย  ปลาซ่อน   ค.  นกกระจอกเทศ  ปลาม้า    ง.  กบ  โคนม
เฉลยข้อ  ก  เพราะเป็นสัตว์ที่สามารถเเลี้ยงได้ในบริเวณชายฝั่งทะเล  มีตลาดรองรับแน่นอน
ทำให้มีรายได้ตลอดปีหรือมีรายได้ทุกเดือน
24. ข้อใดเป็นลักษณะโรงเรือนและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลี้ยงไก่พันธุ์เล็กฮอร์นอายุ  15  วัน
ขึ้นไปจำนวน  100  ตัว
ก.  แบบเพิงหมายแหงน  เครื่องกกไข่  ถาดอาหาร  รางน้ำแบบยาว  หลอดนีออน  คอนนอน
ข.  แบบหน้าจั่วกลาย  ถังอาหาร  ขวดน้ำ  หลอดตะเกียบ  ผ้าม่าน
ค.  แบบหน้าจั่วกลาย  รางอาหาร  รางน้ำแบบยาว  หลอดฟลูออร์เรสเซนต์  คอนนอน
ง.  แบบหน้าจั่วสองชั้นกลาย  ถาดอาหาร  ขวดน้ำ  หลอดกลม  ผ้าม่าน
เ้ฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นโรงเรียนที่กันแดดและฝนได้ดี  อุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงไก่เหาะสมกับช่วงอายุ
และจำนวนของไก่และไข่
25. เพราะเหตุใดเกษตกรจึงนิยมเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพ.
ก.  เจริญเติบโตง่าย  รสชาติดี    ข.  ต้นทุนต่ำ  การดูแลง่าย
ค.  ต้นทุนต่ำ  รสชาติดี    ง.  ดูแลง่าย  รสชาติดี
เฉลยข้อ  ง  เพราะปลานิลเป็นปลาน้ำจืด สามารถเลี้ยงได้ตามหนองบึงเนื้อปลามีรสชาติดี
จึงเป็นที่นิยมในการบริโภคทุกท้องถิ่น
26. การเลี้ยงสัตว์รูปแบบใดเป็นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ก.  เลี้ยงปลาเล็กร่วมกับปลาใหญ่    ข.  เลี้ยงไก่ร่วมกับนก   ค.  เลี้ยงไก่บนบ่อปลา  ง.  เลี้ยงไก่รวมกับเป็ด
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นการนำมูลไก่ไปเป็นอาหารของปลานิลทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
27. การสังเกตการเจริญเติบโตของพืช  อยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี.
ก.  การเลือกวิธีการ     ข.  การรวบรวมข้อมูล   ค.  กำหนดปัญหาหรือความต้องการ   ง.  การทดสอบ
เฉลยข้อ  ขการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นทำให้เลือกวิธีการแก้ปัญหาของพืชได้ตรงจุด
28. หากนักเรียนมีอาชีพเป็นชาวประมง ควรออกแบบเทคโนโลยีประเภทใดมากที่สุด
ก.  ชุดดำน้ำไปจับปลา   ข.  ถังแช่ปลาอัตโนมัติ    ค.  เรดาร์หาฝูงปลา   ง.  หลังคาบังแดดบนเรือ
29. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรเลือกใช้เทคโนโลยีในการสร้างพลังงานทดแทน
ก.  กังหันลม   ข.  เขื่อน     ค.  เตาเผาขยะ   ง.  แผงโซล่าเซล
เฉลยข้อ  ง  แผงโซล่าเซลใช้ได้ดีในภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงโล่งอากาศร้อนจัด
30. พลังงานหมุนเวียนใช้แก้ปัยหาในข้อใด.
ก.  การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ  ข.  ภาวะโลกร้อน    ค. สุขภาพเสื่อมโทรม       ง.  ภัยธรรมชาติ
เฉลยข้อ  ก  เป็นการนำพลังงานธรรมชาติมาใช้แทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เช่นถ่ายหิน  น้ำมัน
31. การทิ้งหลอดไฟนีออนต้องทิ้งลงในถังขยะสีใด.
ก.  สีเขียว   ข.  สีเหลือง   ค.  สีแดง  จ.  สีน้ำเงิน   เฉลยข้อ  ค  เป็นถังขยะที่ใส่
เฉลยข้อ  ค  เป็นถังขยะที่ใช้ใส่ขยะอันตราย
32. วัสดุในข้อใดไม่สามารถนำนำไปใช้ในกระบวนการรีไซเคิลได้
ก.  เสื้อผ้า  กระเป๋าหนัง     ข.  ถุงกระดาษ  ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว
ค.  ขวดแก้ว  กระดาษ        ง.  ลวดทองแดง  อะลูมิเนียม
เฉลยข้อ  ก  เพราะเสื้อผ้าและกระเป๋าหนังเหมาะกับการนำมาใช้ซ้ำมากกว่า
33. การปฏิบัติตนข้อใดเป็นการใช้ความคิดละเอียดลออ.
ก.  ตัดไม้อัดเพื่อทำชิ้นส่วนตู้ใส่กุญแจ     ข.  ตกแต่งตู้ใส่กุญแจด้วยการเพนต์สี
ค.  ประกอบหลอดไฟเข้าในตู้ใส่กุญแจ     ง.  เช็ดทำความสะอาดตู้ใส่กุญแจ
เฉลยข้อ  ข  เพราะเป็นการตกแต่งชิ้นงานที่สำเร็จแล้วให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
34. การเขียนภาพฉายหรือภาพสามมิติก่อนสร้างชิ้นงานมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  เป็นแนวทางในการสร้างชิ้นงาน    ข.  ทำให้ชิ้นงานมีความสวยงาม
ค.  ประหยัดแรงงานในการทำชิ้นงาน     ง.  ลดค่าใช้จ่ายในการทำชิ้นงาน
เฉลยข้อ  ก  เพราะเป็นต้นแบบในการสร้างชิ้นงานทำให้ลดข้อผิดพลาดในการสร้างชิ้นงาน
35. ถ้ามีขวดน้ำพลาสติก  1  ใบ  นักเรียนจะประดิษฐ์อะไรจึงเกิดประโยชน์มากที่สุด.
ก.  ดอกไม้ติดป้ายนิเทศ     ข.  แจกันปลูกพลูด่าง    ค.  เครืองแขวน    ง.  บัวรดน้ำ
เฉลยข้อ  ง  เพราะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและนำมาใช้ประโยชน์ได้
36. ข้อใดสรุุปลักษณะชิ้นงานที่มีคุณภาพได้ถูกต้อง.
ก.  การทำงานต้องใช้แบตเตอรี่ มีเสียงเพลง     ข.  มีกลิ่นหอม  ถอดประกอบได้
ค.  ผิวสัมผัสเรียบ  ไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น     ง.  ใช้ได้จริง  ผ่อนแรง  ทนทาน  สวยงาม
เฉลยข้อ  ง  สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพต้องทนทาน สวยงามใช้งานได้จริงและสามารถผ่อนแรงงานได้
37. กระบอกไม้ไผ่  หลอดไฟ  สีเพนต์  แล็กเกอร์  ควรนำมาสร้างชิ้นงานชิ้นใดจึงจะเหมาะสม.
ก.  แจกันดอกไม้แห้ง    ข.  กระปุกออมสิน    ค.  โคมไฟ     ง.  กล่องใส่เครื่องประดับ
เฉลยข้อ  ค  การประดิษฐ์โคมไฟต้องใช้หลอดไฟเป็นอุปกรณ์สำคัญในการประดิษฐ์
38. การปฏิบัติตนมนข้อใดเป็นการใช้วัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์.
ก.  เก็บเกล็ดปลาไปจำหน่ายให้ร้านที่รับซื้อ     ข.  เก็บเปลือกหอยใส่กล่องกระจกแล้วติดชื่อไว้
ค.  นำรังไหมมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ประดับแจกันในบ้าน   ง.  นำผ้าพื้นเมืองไปจำหน่ายยังต่างจังหวัด
เฉลยข้อ  ค  รังไหมเป็นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นจึงสะดวกต่อการนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้
39. โครงการใดช่วยให้นักเรียนมีวัสดุในโรงเรียนมาประดิษฐ์เป็นของใช้ของตกแต่งโดยไม่ต้องซื้อ.
ก.  โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า    ข.  โครงการธนาคารขยะ
ค.  โครงการต้นกล้าอาชีพ     ง.  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
เฉลยข้อ  ข  เป็นการจำแนกประเภทของขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม
40. การประดิษฐ์แจกันดอกไม้จากขวดพลาสติกควรระมัดระวังในเรื่องใดมากที่สุด.
ก.  ตัดชิ้นส่วนที่ต้องเชื่อมต่อขาดออกจากกัน    ข.  ล้างขวดไม่สะอาดและเช็ดลายที่วาดไว้ไม่หมด
ค.  สูดดมกลิ่นสีอะคริลิกขณะเพนต์    ง.  ล้างหมึกปากกาเคมีไม่ออก
เฉลยข้อ  ก  หัวแร้งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง
41. ถ้าไม่มีสีอะคริลิกนักเรียนสามารถใช้สีประเภทใดแทนได้.
ก.  สีทาเล็บ     ข.  สีโปสเตอร์     ค.  สีทาบ้าน     ง.  สีน้ำ   เฉลยข้อ  ก  มีคุณสมบัติเหมือนสีอะคริลิก
42. นักเรียนจะนำความรู้จากการประดิษฐ์แจกันดอกไม้จากขวดพลาสติกไปใช้ประโยชน์อย่างไร.
ก.  ทำกรอบรูป      ข.  ทำโคมไฟ      ค.  ทำตุ๊กตาล้มลุก     ง.  ทำไม้กวาด
เฉลยข้อ  ข  ทำโคมไฟเป็นวัสดุที่ทนต่อความร้อนและสามารถตัดตกแต่งได้สวยงามการดูแลรักษาง่าย
43. เพราะเหตุใดจึงใส่เกลือลงในน้ำที่ใช้ย้อมสีตอก.
ก.  ทำให้ตอกสานได้ง่าย     ข.  ทำให้สีที่ใช้ย้อมตอกสด
ค.  ทำให้สีไม่เปรอะเปื้อนมือเวลาสาน  ง.  ทำให้สีติดทนนาน  เฉลยข้อ  ง เกลือมีคุณสมบัติทำให้สีติดทน
44.  ข้อใดไม่ใช่การสื่อสาร.
ก.  วิภาภรณ์อ่านหนังสือ   ข.  วิภาวีส่งอีเมลถึงเพื่อน    ค.  อำพลรายงานหน้าชั้นเรียน
ง.  วิรัตน์สนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตกับชาวต่างชาติ  เฉลยข้อ  ก  ขาดกระบวนการส่งข้อมูล
45. ถ้าต้องการติดต่อกับผู้ปกครองที่อยู่ต่างประเทศในกรณีเร่งด่วนควรใช้วิธีใดจึงประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย
ก.  ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ข.  การสนทนาผ่านเครือข่าย  ค.  โทรศัพท์    ง.  จดหมายอากาศ
เฉลยข้อ  ข  เป็นการส่งสารทางไกลที่สามารถโต้ตอบกันได้ทันทีและเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก
46. การสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ในอินเทอร์เนตอย่างปลอดภัยตรงกับข้อใด.
ก.  ซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วจดชื่อเว็บไซต์ไว้
ข.  ซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ที่มีคนบอกต่อ ๆกันมาว่าราคาถูก
ค.  ซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ที่จัดทำโฮมเพจได้สวยงามน่ารัก
ง.  ซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและพิมพ์ใบเสร็จหรือใบสั่งซื้อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เฉลยข้อ  ง  มีเอกสารไว้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าป้องกันการถูกฉ้อโกง
47. ถ้าต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมใกล้บ้านปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ
ก.  WWW.1111.go./index2.html    ข.  WWW.rakbankard.com
ค.  www.google.co.th    ง.  www.thaicure.com
เฉลยข้อ  ก  เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของราชการที่รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนของประชาชน
48. สถานที่ใดที่นักเรียนไม่สามารถจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้.
ก.  ร้านล้างอัดรูป     ข.  ที่ทำการไปรษณีย์    ค.  ธนาคาร    ง.  ร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น  7 ElEVEN
เฉลยข้อ  ก  เป็นแหล่งให้บริการถ่ายรูปล้างรูปและอัดรูปเท่านั้น
49. การปฏิบัติตนในข้อใดแสดงถึงมารยาทที่ดีในการติดต่อสือสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ
ก.  ส่งจดหมายสมัครงานหลังกำหนดวันปิดรับสมัครงาน
ข.  ส่งเรื่องร้องเรียนที่เป็นเท็จในเว็บไซต์ที่รับร้องเรียน
ค.  ส่งจดหมายขอเอกสารจากหน่วยงานราชการในวันทำการ
ง.  โทรศัพท์จองคิวตรวจโรคที่โรงพยาบาลหลังเวลาทำงาน
เฉลยข้อ  ค  เป็นวันที่เจ้าหน้าที่มาทำงาน ทำให้สะดวกแก่การจัดหาเอกสาร
50. สถานการณ์ในข้อใดทำให้เกิดการว่างงาน
ก.  ชาวต่างประเทศมาลงทุนเปิดบริษัทผลิตรถยนต์ในประเทศไทย
ข.  จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในย่านเกษตรกรรม     ข.  บริษัทมีกำไรจากการขายจึงขยายกิจการ
ง.  บริษัทล้มละลายเพราะเศรษฐกิจตกต่ำ     เฉลยข้อ  ง  ต้องเลิกจ้างพนักงานเพราะไม่มีเงินเดือนให้
51. ข้อใดคือแหล่งหางานที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
ก.  หนังสือพิมพ์สมัครงาน     ข.  วิทยุชุมชน    ค.  โทรทัศน์เสรีของหน่วยงานเอกชน
ง.  เว็บไซต์หางานของกรมแรงงาน   เฉลยข้อ  ง  ข้อมูลเป็นปัจจุบันและได้รับการรับรองจากภาครัฐ
52. ถ้าต้องการสมัครงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ควรมีความสามารถพิเศษด้านใด.
ก.  การสนทนาภาษาอังกฤษ      ข.  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ค.  ภาษาคอมพิวเตอร์  การเขียนโปรแกรม    ง.  การใช้อินเทอร์เนต
เฉลยข้อ  ค  เป็นความสามารถที่โปรแกรมเมอร์จะต้องใช้ในการทำงาน
53. ข้อใดไม่ใช่ค่าตอบแทนในการทำงาน.
ก.  โบนัส     ข.  บัตรทอง        ค.  ประกันสังคม       ง.  เงินเดือน
เฉลยข้อ  ข  เป็นสวัสดิการของภาครัฐที่มอบให้กับประชาชนที่มิได้ประกอบอาชีพหรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์
54. อาชีพครูต้องใช้ทักษะใดในการทำงานมากที่สุด.
ก.  ทักษะกระบวนการทำงาน     ข.  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ข.  การสร้างชิ้นงาน  ทักษะกระบวนการทำงาน
ค.  การทำรายงาน  ทักษะการแสวงหาความรู้    เฉลยข้อ  ง  ต้องค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆมาเพิ่มเติม
55. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน.
ก.  การระบุสิ่งที่ต้องการ – ทักษะการทำงานร่วมกัน     ข.  การสร้างชิ้นงาน  – ทักษะกระบวนการทำงาน
ค.  การทำรายงาน – ทักษะการแสวงหาความรู้      ง.  การกำหนดกิจกรรมการทำงาน – ทักษะการจัดการ
เฉลยข้อ  ก  ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้สำเร็จลุล่วงโดยปราศจากปัญหา

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 1-9 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ง 22103 ม.2

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเคริ่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ถ้าต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบ้านควรสืบค้นข้อมูลจากแหล่งใด.
ก.  หนังสือพิมพ์รายวัน    ข.  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ค.  เว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบ้าน   ง.  เจ้าของร้านขายสินค้าตกแต่งบ้าน
เฉลยข้อ  ค.  เหตุผลมีข้อมูลที่หลากหลายน่าสนใจสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดและตกแต่งบ้านได้
2.  บุคคลใดให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสวนได้ดีที่สุด.
ก.  เกษตรกรผู้ปลูกไม้ขาย   ข.  คนรับจ้างตัดหญ้า
ค.  คนขายอุปกรณ์ดูแลรักษาต้นไม้   ง.  คนขายปุุ๋ย
เฉลยข้อ  ก  เหตุผลเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปลูกการดูแลรักษาต้นไม้มากที่สุดสามารถให้คำแนะนำที่ดี
มีประโยชน์ต่อการปลูกต้นไม้
3.  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดและตกแต่งบ้าน.
ก.  เพราะต้องการให้สิ่งของในบ้านมีอายุการใช้งานยาวนาน
ข.  เพราะต้องการให้มีคนมาเยี่ยมเยียนบ่อย ๆ
ค.  เพราะต้องการให้บ้านมีกลิ่นหอมสดชื่น
ง.  เพราะต้องการให้บ้านน่าอยู่อาศัย
เฉลยข้อ  ง  เหตุผลการจัดตกแต่งบ้านทำให้บ้านสวยงาม  ร่มรื่นเป็นระเบียบสะอาด
4.  ห้องรับแขกที่มีแสงแดดส่องจนทำให้ร้อนมากควรเลือกใช้สิ่งใดตกแต่ง.
ก.  ผ้าม่านหรือมู่ลี่    ข.  ต้นไม้ใส่กระถ่าง   ค.  พัดลมติดเพดาน   ง.  ร่มพับได้
เฉลยข้อ  ก.  เหตุผลมู่ลี่หรือผ้าม่านมีความหนาทำให้ลดปริมาณของแสงแดดที่จะส่องผ่านเข้าไปในห้อง
5.  สวนในบ้านสมัยใหม่ควรตกแต่งอย่างไรจึงจะเหมาะสมมากที่สุด.
ก.  จัดสวนอย่างอิสระ  วางพันธุ์ไม้และของตกแต่งตามใจชอบ
ข.  จัดสวนรูปทรงเรขาคณิตและมีน้ำพุตั้งไว้กลางสวน
ค.  จัดสวนโดยเน้นสีสันของต้นไม้โดยไม่ใช้ของตกแต่งอื่น
ง.  จัดสวนโดยเน้นใช้หิน  กรวด  และรูปปั้นมากกว่าใช้พันธุ์ไม้
ฉลยข้อ  ข  เหตุผลเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเต็มที่
6.  ถ้ามีพื้นที่ว่างเล็กน้อยซึ่งไม่ได้ปลูกหญ้า เพราะหญ้าหมดแล้วควรปลูกพันธุ์ไม้ชนิดใดแทน
ก.  ไม้ประธาน   ข.  ไม้น้ำ    ค.  ไม้พุ่ม     ง.  ไม้คลุมดิน
เฉลยข้อ  ง  เหตุผลสามารถปกปิดหน้าดินได้ดีและมีความสวยงามเช่นเดียวกัน
7.  การนำวัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้าน มีความสำคัญอย่างไร.
ก.  เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างจำกัด     ข.  เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างถูกวิธี
ค.  เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า   ง.  เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
เฉลยข้อ  ค  เหตุผล  วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมักมีจำนวนมากจนอาจมองไม่เห็นความสำคัญ
การนำมาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งภายในบ้านจึงเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า
8.  การจัดและตกแต่งบ้านเพื่อประหยัดพลังงานต้องพิจารณาจากสิ่งใด.
ก.  ขนาดของห้อง  จำนวนเครื่องเรือน   ข.  ทิศทางลมและแสงแดด  ขนาดของเครื่องเรือน
ค.  ขนาดของพัดลม  สีของผนังและเพดานห้อง   ง.  ขนาดของเครื่องเรือน การติดตั้งหลอดไฟบนเพดานห้อง
เฉลยข้อ  ข  เหตุผล การทราบทิศทางลมและแสงแดดทำให้การจัดวางเครื่องเรือนได้เหมาะสมไม่สิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้า เพราะอากาศถ่ายเทได้สะดวก
9.  การเลือกพันธ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวนหน้าบ้านต้องพิจารณาจากสิ่งใด.
ก.  บริเวณที่จัดสวน  รูปแบบสวน   ข.  ราคาของพันธ์ไม้
ค.  อายุของพันธุ์ไม้ที่จะใช้จัดสวน   ง.  ระยะทางในการเดินทางไปร้านค้าที่จำหน่ายพันธุ์ไม้
เฉลยข้อ  ก  เหตุผลการจัดสวนต้องพิจารณาบริเวณที่ต้องการจัดสวนเพื่อเลือกรูปแบบสวน
ได้เหมาะสมกับสถานที่ กำหนดพันธุ์ไม้และของประดับตกแต่งสวนได้ถูกต้อง
10. การจัดตกแต่งบ้านที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ควรใช้วัสดุในข้อใด.
ก.  ภาพวิวทิวทัศน์  เครืองเรือนประเภทโลหะ  ข.  รูปปั้นโลหะ  เครื่องเรือนประเภทพลาสติก
ค.  เครื่องเรือนประเภทไม้  ต้นไม้ ผ้าม่านผ้าฝ้าย   ง.  เครื่องเรือนทาสีไม้  ผ้าม่านใยสังเคราะห์
เฉลยข้อ  ค  เหตุผล ต้นไม้  น้ำพุ  เครื่องเรือนประเภทไม้ช่วยสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้
ใกล้เคียงกับธรรมชาติ
11. ถ้ามีบริเวณระเบียงห้องนอนพื้นที่ประมาณ  1X4  เมตร ควรเลือกจัดสวนประเภทใดจึงจะเหมาะที่สุด.
ก.  สวนประดิษฐ์    ข.  สวนแบบธรรมชาติ    ค.  สวนแนงใหม่    ง.  สวนญี่ปุ่น
เฉลยข้อ  ค  เหตุผลมีพื้นที่จำกัดจึงต้องใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเพื่อใช้ในการพักผ่อนและสามารถ
นำโต๊ะเก้าอี้มาใช้ในการสวนได้
12. ข้อใดเป็นวัสดุอุปกรณ์และพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในการจัดสวนแบบบาหลี.
ก.  ปาล์มพัด  เกวียน  กรวด    ข.  ลีลาวดี  รูปปั้น  น้ำพุ
ค.  พวงทอง  ศาลา  น้ำตก      ง.  ปาล์มพัด  ม้านั่ง  เครื่องปั่นดินเผา
เฉลยข้อ ข สวนแบบบาหลีเป็นการจัดสวนแบบธรรมชาติซึ่งนิยมใช้พันธ์ไม้เขตร้อน ตกแต่งด้วยรูปปั้น เทวรูปและน้ำพุ
13. การเลือกใช้ผ้าและวิธีการปักผ้าม่านเพื่อตกแต่งห้องนอน ข้อใดสัมพันธ์กัน.
ก.  ผ้าไนลอน  การปักสองหน้า   ข.  ผ้าฝ้าย  การปักสองหน้า
ค.  ผ้าลินิน  การปักหน้าเดียว      ง.  ผ้าไหม  การปักหน้าเดียว
เฉลยข้อ  ข  เหตุผลผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติระบายความร้อนได้ดีเนื้อผ้าไม่แข็งจนเกินไปทำให้ง่ายต่อการ
ปักแบบสองหน้าและการปักสองหน้าทำให้มองเห็นลวดลายที่สวยงามทั้งสองด้าน
14. ถ้าต้องการปักผ้ารูปสมาชิก เพื่อใส่กรอบรูปมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนควรเตรียมอุปกรณ์ในข้อใด.
ก.  เข็ม ด้ายเบอร์ 5 กรรไกรปลายแหลมสะดึงแบบสี่เหลี่ยม ปากคีบปลายตรง กระดาษแก้ว
ข.  เข็มด้ายเบอร์ 25 กรรไกรปลายโค้ง สะดึงแบบสี่เหลี่ยม ปากคีบปลายตรง กระดาษคาร์บอน
ค.  เข็ม  ด้ายเบอร์ 5 กรรไกรปลายโค้ง สะดึงแบบกลม ปากคีบปลายงอ  กระดาษแก้ว
ง.  เข็ม ด้ายเบอร์ 25 กรรไกรปลายแหลม  สะดึงแบบกลม ปากคีบปลายงอ กระดาษคาร์บอน
เฉลยข้อ ค  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปักผ้าทำให้การปักผ้าสะดวกขึ้นและสามารถซื้อหาได้ง่าย
15. การปักดิ้นมีความแตกต่างจากการปักไหมอย่างไร.
ก.  วัสดุ อุปกรณ์ และความสวยงาม    ข.  วิธีการปัก และความสวยงาม
ค.  วิธีการปัก และวัสดุอุปกรณ์            ง.   การนำไปใช้งาน  และวัสดุอุปกรณ์
เฉลยข้อ  ง  การปักดิ้นใช้กับการปักชุดการแสดงของไทยวัสดุที่ใช้เน้นความสวยงาม เช่น ด้วยที่ทำจากโลหะเงิน
16. การปักตราโรงเรียนบนกระเป๋า  เสื้อนักเรียน  ควรใช้วิธีการปักแบบใด.
ก.  ปักทึบ    ข.  ปักเดซี่     ค.  ปักสั้น-ยาว      ง.  ปักเดินเส้น
เฉลยข้อ  ก  เหตุผลเป็นการปักที่ต้องการลวดลายเป็นแนวทึบหนาทำให้มองเห็นได้ชัดเจน
17. ถ้านักเรียนมีความชำนาญในการปักผ้า จะนำไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ก.  ปักเสื้อผ้าของตนเอง   ข.  รับจ้างปักชื่อบนเสื้อนักเรียน
ค.  ปักผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญให้เพื่อน    ง.  ปักผ้าคลุมเตียงเป็นของที่ระลึกมอบให้ญาติ
เฉลยข้อ  ข เหตุผลเป็นรายได้เสริมไห้กับครอบครัวและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
18. การปักผ้าให้สวยงามและมีคุณภาพต้องอาศัยทักษะในข้อใดมากที่สุด.
ก.  ความรอบคอบ    ข.  ความขยันหมั่นเพียร     ค.  ความประณีต    ง.  ความอดทน
เฉลยข้อ ค  แสดงถึงความละเอียดละออรอบคอบและเรียบร้อย
19. การปักผ้าด้วยมือที่ถูกวิธีควรทำอย่างไร.
ก.  ปักส่วนที่แคบไปยังส่วนที่กว้างจนกว่าจะเสร็จ    ข.  ปักส่วนที่กว้างไปยังส่วนที่แคบจนกว่าจะเสร็จ
ค.  ปักตรงกลางออกมาด้านนอกทั้งสองข้าง            ง.  ปักเดินเส้นก่อนจึงปักทึบด้านใน
เฉลยข้อ  ก  ช่วยให้สังเกตเห็นส่วนที่ยังไม่ได้ปักง่ายขึ้น
20. การประหยัดทรัพยากรในการปักผ้าด้วยมือตรงกับข้อใด.
ก.  ใช้ด้ายเส้นเดียวในการปักผ้า   ข.  ปักเฉพาะผ้าผืนเล็ก ๆเท่านั้น
ค.  ปักผ้าจนเหลือด้ายน้อยที่สุดจึงขมวดปม    ง.  ลอกลายผ้าด้วยดินสอโดยไม่ใช้กระดาษลอกลาย
เฉลยข้อ  ค  เป็นการใช้ด้ายปักซึ่งเป็นวัสดุที่ต้องใช้มากที่สุดในการปักผ้าอย่างประหยัด
21. ถ้าปักผ้าได้จำนวนมาก ควรนำผลงานปักผ้าที่ได้ไปใช้อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด.
ก.  นำไปตัดเย็บเป็นของใช้ในบ้าน   ข.  นำไปมอบเป็นของขวัญแก่ผู้อื่น
ค.  นำไปตัดเย็บเป็นของใช้เพื่อจำหน่าย    ง.  นำไปบริจาคเพื่อการกุศล
เฉลยข้อ  ค  ก่อให้เกิดรายได้ที่สามารถนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
22. การป้องกันไม่ให้ผ้ายืดย้วยหลังจากปักแล้ว มีวิธีการอย่างไร.
ก.  ปักผ้าโดยมีกระดาษลอกลายวางซ้อนอยู่ตลอดเวลา    ข.  ปักผ้าหรือไหมแบบหลวม ๆ
ค.  ไม่ขึงผ้าบนสะดึงถ้ายังไม่เริ่มปัก     ง.  ซักผ้าก่อนนำมาปัก
เฉลยข้อ  ค  การขึงผ้าบนสะดึงเป็นเวลานานจะทำให้ผ้ายืดย้วย
23. การปักผ้าช่วยแก้ปัญหาในข้อใด.
ก.  ปกปิดร่องรอยการชำรุดเล็กน้อยของเสื้อผ้า    ข.  แก้ไขด้ายที่ชายผ้าหลุดลุ่ย
ค.  ซ่อมแซมกระเป๋าเสื้อขาด    ง.  ลบรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
เฉลยข้อ  ก  เป็นการปักทับเสื้อผ้าที่ชำรุดทำให้มองไม่เห็นร่องรอยการชำรุดของเสื้อผ้า
24.ถ้าต้องการปักลายไทยควรใช้ด้ายหรือไหมในข้อใด.
ก.  ด้ายเบอร์  10  ข.  ด้ายเบอร์   25    ค.  ด้ายเบอร์  5    ง.  ด้ายโลหะ
เฉลยข้อ  ข  เป็นเส้นด้ายขนาดเล็กเหมาะสำหรับงานปักที่ต้องการความละเอียด
25. การปักดอกไม้  ใบไม้ ให้ดูเหมือนจริงควรใช้การปักประเภทใด.
ก.  การปักหน้าเดียว    ข.  การปักสองหน้า    ค.  การปักคัตเวิกร์    ง.  การปักแรเงา
เฉลยข้อ  ง  ทำให้เกิดมิติในการมอง
26. แหล่งการเรียนรู้ใดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำรับเครื่องดื่ม
ก.  คนขายอุปกรณ์การทำเครื่องดื่ม   ข.  นิตยสารอาหารและเครื่องดื่ม
ค.  ตลาดขายผักและผลไม้                ง.  ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มสำเร็จรูป
เฉลยข้อ  ข  มีข้อมูลเฉพาะด้านอาหารและเครื่องดื่มและสาระน่ารูเกี่ยวกับการทำอาหารและเครื่องดื่ม
27. ถ้าไม่มีนมโคสดจะรับประทานเครื่องดื่มใดทดแทนเพื่อให้ได้รับสารอาหารคล้ายคลึงกัน.
ก.  น้ำฟักทอง     ข.  น้ำนมถั่วเหลือง      ค.  น้ำข้าวกล้อง       ง.  น้ำตะไคร้
เฉลยข้อ  ข  มีโปรตีนเหมือนกัน
28. การใช้น้ำเชื่อมแทนน้ำและน้ำตาลทรายในการผสมเครื่องดื่มมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  เครื่องดื่มจะมีสีสันสวยงามกว่า    ข.  เครื่องดื่มจะมีรสชาติดีกว่า
ค.  ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า     ง.  ประหยัดเวลาในการผสมเครื่องดื่ม
เฉลยข้อ  ง  ใช้สะดวกและผสมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกับเครื่องดื่มได้ง่าย
28. ถ้าน้ำผลไม้ผสมสมุนไพรหวานจนเกินไปจะแก้ปัญหาอย่างไร.
ก.  เติมน้ำมะนาว    ข.  เติมน้ำต้มสุก     ค.  เติมเกลือ       ง.  เติมผลไม้หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
เฉลยข้อ  ก  เป็นการปรับรสชาติน้ำผลไม้ให้หวานน้อยลงโดยใช้ความเปรี้ยวของน้ำมะนาว
29. เพราะเหตุใดจึงทำเครื่องดื่มด้วยตนเอง.
ก.  เพราะประหยัด  มีประโยชน์  ปลอดภัย     ข.  เพราะทำได้ง่าย  ไม้สิ้นเปลืองเวลา
ค.  เพราะรสชาติดี  มีกลิ่นหอม  สีสันสวยงาม    ง.  เพราะใช้อุปกรณ์น้อย  วัตถุดิบหาได้ง่าย
เฉลยข้อ  ก  การทำเครื่องดื่มด้วยตนเองสามารถกำหนดส่วนผสม วิธีการทำจึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เครื่องดื่มที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
30. เปลือกผักและผลไม้ที่เหลือจากการทำเครื่องดื่มควรนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร.
ก.  ทำโลชันทาผิว     ข.  โรยใต้ต้นไม้     ค.  นำไปขัดรองเท้าหนัง    ง.  ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
เฉลยข้อ  ง  ปุ๋ยน้ำชีวภาพทำได้จากการนำเปลือกผักและผลไม้เหลือใช้มากหมักจนได้ที่
31. ข้อใดเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากที่สุด.
ก.  นมเปรี้ยวผสมเกล็ดขนมปัง    ข.  นมสดใส่น้ำหวานสีแดง
ค.  น้ำมะเขือเทศปั่นใส่นมสด      ง.  นมปรุงแต่งใส่น้ำผึ้ง
เฉลยข้อ  ค  นมสดมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูก มะเขือเทศมีวิตามินบำรุงลำไส้  ไต  กระเพราะอาหาร
32.เพราะเหตุใดจึงต้องเลือกใช้พืชผักและผลไม้ที่มีมากในท้องถิ่นมาทำเครื่องดื่ม
ก.  ประหยัดค่าใช้จ่าย     ข.  คุณค่าทางอาหารสูง   ค.  ไม่มีสารพิษ    ง.  สะอาด
เฉลยข้อ  ก  เป็นพืชผักที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นของตนเอง
33. ข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าของเครื่องดื่ม.
ก.  เพิ่มปริมาณน้ำตาล     ข.  เปลี่ยนภาชนะบรรจุให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
ค.  เพิ่มชิ้นเนื้อผลไม้หั่นสี่เหลี่ยมลูดเต๋าในน้ำผลไม้    ง.  เพิ่มสีผสมอาหารและเติมกลิ่นสังเคราะห์
เฉลยข้อ  ค  เป็นการเพิ่มรสสัมผัสในน้ำดื่มให้มากขึ้น
34.การบริการเครื่องดื่มที่เหมาะสมตรงกับข้อใด.
ก.  เทนมร้อนลงในถ้วยกระเบื้องไม่มีหูจับเต็มถ้วยวางบนโต๊ะ
ข.  เทน้ำฝรั่งลงในแก้วใสจนเต็มแก้ววางบนโต๊ะ
ค.  เทน้ำขิงลงในถ้วยกระเบื้องมีหูจับ  3/4  ของถ้วยวางบนโต๊ะ
ง.  เทน้ำมะนาวลงในแก้วใสมีก้านครึ่งแก้ววางบนโต๊ะ
เฉลยข้อ  ค  ถ้วยกระเบื้องทนต่อความร้อนได้ดีการรินน้ำ3/4 ของถ้วยทำให้เวลายกดื่มไม่หกสะดวกแก่การดื่ม
35. วัสดุ อุปกรณ์ข้อใดไม่ควรใช้ตกแต่งเครื่องดื่ม.
ก.  ช้อนคนเครื่องดื่มทำจากแก้ว    ข.  พืชผักหรือผลไม้ชนิดเดียวกับเครื่องดื่ม
ค.  ใบไม้และดอกไม้พลาสติก        ง.  วุ้นผสมนำ้ผลไม้หลากสีสัน
เฉลยข้อ  ค  พลาสติกอาจละลายเจือปนในเครื่องดื่มได้ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
36. บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ได้น่าเชื่อถือที่สุดตรงกับข้อใด.
ก.  สัตวแพทย์    ข.  คนขนส่งอาหารสัตว์    ค.  เจ้าหน้าที่ศุลกากร      ง.  เกษตรอำเภอ
เฉลยข้อ ง  เป็นบุคคลที่ศึกษาเกี่ยวกับอาชีพทางด้านการเกษตรตลอดจนมีพันธุ์สัตว์ที่สามารถ
ขอไปเพาะเลี้ยงได้
37. ข้อใดช่วยให้การเลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง.
ก.  ซื้อพันธุ์สัตว์จากต่างประเทศมาเลี้ยง     ข.  เลี้ยงสัตว์ด้วยอาหารราคาแพง
ค.  ใช้เทคโนโลยีชีวภาพช่วยเพิ่มผลิตผลและป้องกันการตายเนื่องจากโรคติดต่อ
ง.  ซื้อหนังสือคู่มือการเลี้ยงสัตว์มาอ่านให้มากแล้วปฏิบัติตาม
เฉลยข้อ  ค  เป็นการนำสมุนไพรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
38. ถ้าต้องการให้อาหารไก่มากกว่า  1000 ตัวจะเลือกใช้อุปกรณ์ให้อาหารในข้อใด.
ก.  รางอาหารอัตโนมัติ    ข. รางอาหารพลาสติก    ค.  ถาดอาหาร     ง.  ถังอาหาร
เฉลยข้อ  ก  มีความรวดเร็วในการทำงานและไก่ได้กินอาหารทั่วถึง
39. ถ้ามีโรงเรือนจำกัดควรสร้างโรงเรือนแบบใด.
ก.  โรงเรียนแบบเพิงหมาแหงน     ข.  โรงเรียนแบบหน้าจั่วกลาย
ค.  โรงเรียนแบบหน้าจั่ว    ง.  โรงเรียนหน้าจั่วสองชั้นกลาย
เฉลยข้อ  ง  ใช้วัสดุในการก่อสร้างน้อยและเป็นโรงเรือนขนาดกลางจึงประหยัดค่าจ้างก่อสร้าง
40. ถ้าต้องการประหยัดไฟฟ้าควรเลือกใช้หลอดไฟชนิดใดให้แสงสว่างแก่ไก่ในโรงเรือน.
ก.  หลอดฟลูออเรสเซนต์    ข.  หลอดนีออน    ค.  หลอดตะเกียบ     ง.  หลอดไฟหลากสี
เฉลยข้อ  ค  หลอดตะเกียบแสงสว่างความร้อนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่และประหยัดพลังงานไฟฟ้า
41. สัตว์ชนิดใดไม่นิยมเลี้ยงเพื่อการท่องเที่ยว
ก.  นกกระจอกเทศ  ปลาคาร์ป  ข.  ไก่  โคนม   ค.  เสือ  ลิง    ง.  ผีเสื้อ  จระเข้
เฉลยข้อ  ข  ไก่และโคนมเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค
42. ครอบครัวของนักเรียนอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ควรเลี้ยงสัตว์ชนิดใดเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพ.
ก.  หอยแครง  หอยแมลงภู่   ข.  ปลาสวาย  ปลาช่อน   ค.  นกกระจอกเทศ   ง.  กบ  โคนม
เฉลยข้อ  ก  เป็นสัตว์ที่สามารถเพาะเลี้ยงได้ในบริเวณชายฝั่งทะเลมีตลาดรองรับแน่นอนทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี
43. ข้อใดเป็นลักษณะโรงเริอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นของการเลี้ยงไก่พันธุ์เล็กฮอร์นอายุ  15  วันขึ้นไป จำนวน  100  ตัว
ก.  แบบเพลิงหมาแหน  เครื่อกกฝาชี  ถาดอาหาร  รางน้ำแบบยาว  หลอดนีออน  คอนนอน
ข.  แบบหน้าจั่วกลาย  ถังอาหาร  ขวดน้ำ  หลอดตะเกียบ  ผ้าม่าน
ค.  แบบหน้าจั่วกลาย  รางอาหาร  รางน้ำแบบยาว  หลอดฟลูออเรสเซนต์  คอนนอน
ง.  แบบหน้าจั่วสองชั้นกลาย  ถาดอาหาร  ขวดน้ำ  หลอดกลม  ผ้าม่าน
เฉลยข้อ  ค  เป็นโรงเรือนที่กันแดดและฝนได้ดี อุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงไก่เหมาะสมกับช่วงอายุและจำนวนของไก่
44. เพราะเหตุใดเกษตกรจึงนิยมเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพ.
ก.  เจริญเติบโตง่าย  รสชาติดี  ข.  ต้นทุนต่ำ  การดูแลง่าย  ค. ต้นทุนต่ำ  รสชาติดี  ง. ดูแลง่าย  รสชาติดี
เฉลยข้อ  ง  ปลานิลเป็นปลาน้ำจืดสามารถเลี้ยงได้ตามหนองบึงเนื้อปลามีรสชาติดีจึงเป็นที่นิยมในการบริโภค
45. การเลี้ยงสัตว์รูปแบบใดเป็นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้.
ก.  เลี้ยงปลาเล็กร่วมกับปลาใหญ่    ข.  เลี้ยงไก่ร่วมกับนก   ค.เลี้ยงไก่บนบ่อปลา   ง.  เลี้ยงไก่รวมกับเป็ด
เฉลยข้อ  ค  เป็นการนำมูลไก่ไปเป็นอาหารของปลานิลทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
46. การสังเกตการเจริญเติบโตของพืช อยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี
ก.  กำหนดปัญหาหรือความต้องการ    ข.  การรวบรวมข้อมูล   ค.  การเลือกวิธี    ง.  การทดสอบ
เฉลยข้อ  ข  การสังเกตการเจริญเติบโตของพืชเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น ทำให้เลือกวิธีการแก้ปัญหาของพืชได้ตรงจุด
47. หากนักเรียนมีอาชีพเป็นชาวประมง ควรออกแบบเทคโนโลยีประเภทใดมากที่สุด.
ก.  ชุดดำน้ำไปจับปลา   ข.  ถังแช่ปลาอัตโนมัติ   ค.  เรดาร์หาฝูงปลา   ง.  หลังคาบังแดดบนเรือนแบบมีรีโมตเปิด-ปิด
เฉลยข้อ  ค  เป็นการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานในการทำงานทำให้ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
48. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรเลือกใช้เทคโนโลยีใดในการสร้างพลังงานทดแทน.
ก.  กังหันลม    ข.  เขื่อน     ค.  เตาเผาขยะ    ง.  แผงโซลาร์เซลล์
เฉลยข้อ  ง  แผงโซสาร์เซลใช้ได้ดีในภุมิประเทศเป็นที่ราบสูงโล่งอากาศร้อนจัด
49. พลังงานหมุนเวียนใช้แก้ปัญหาในข้อใด.
ก.  การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ  ข.  ภาวะโลกร้อน   ค.  สุขภาพเสื่อมโทรม   ง.  ภัยธรรมชาติ
เฉลยข้อ  ก  เป็นการนำพลังงานธรรมชาติมาใช้แทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่ายหิน  น้ำมัน
50. การทิ้งหลอดไฟนีออนต้องทิ้งลงในถังขยะสีใด.
ก.  สีเขียว   ข.  สีเหลือง      ค.  สีแดง        ง.  สีน้ำเงิน
เฉลยข้อ  ค  สีแดง เป็นถังขยะที่ใส่ขยะอันตราย
51. วัสดุในข้อใดไม่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการรีไซเคิลได้.
ก.  เสื้อผ้า  กระเป๋าหนัง   ข.  ถุงกระดาษ  ถุงพลาสติกมีหุูหิ้ว
ค.  ขวดแก้ว  กระดาษ      ง.  ลวดทองแดง  อะลูมิเนียม
เฉลยข้อ  ก  เสื้อผ้าและกระเป๋าหนังเหาะกับการนำมาใช้ซ้ำมากกว่า
52. การปฏิบัติตนข้อใดเป็นการใช้ความคิดละเอียดละออ.
ก.  ตัดไม้อัดเพื่อทำชิ้นส่วนตู้ใส่กุญแจ      ข.  ตกแต่งตู้ใส่กุญแจด้วยการเพนต์สี
ค.  ประกอบหลอดไฟเข้าในตู้ใส่กุญแจ     ง.  เช็ดทำความสะอาดตู้ใส่กุญแจ
ฉลยข้อ  ข.  เป็นการตกแต่งชิ้นงานที่สำเร็จแล้วให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
53. การเขียนภาพฉายหรือภาพสามมิติก่อนสร้างชิ้นงานมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  เป็นแนวทางในการสร้างชิ้นงาน    ข.  ทำให้ชิ้นงานมีความสวยงาม
ค.  ประหยัดแรงงานในการทำชิ้นงาน    ง.  ลดค่าใช้จ่ายในการทำชิ้นงาน
เฉลยข้อ  ก  เป็นต้นแบบในการสร้างชิ้นงานทำให้ลดข้อผิดพลาดในการสร้างชิ้นงาน
54. ถ้ามีขวดน้ำพลาสติก  1  ใบ นักเรียนจะประดิษฐ์อะไรจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด.
ก.  ดอกไม้ติดป้ายนิเทศ    ข.  แจกันปลูกพลูด่าง    ค.  เครื่องแขวน     ง.  บัวรดน้ำ
เฉลยข้อ  ง  บัวรดน้ำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและนำมาใช้ประโยชน์ได้
55. ข้อใดสรุปลักษณะชิ้นงานที่มีคุณภาพได้ถูกต้อง.
ก. การทำงานต้องใช้แบตเตอรี มีเสีบงเพลง    ข.  มีกลิ่นหอม  ถอดประกอบได้
ค.  ผิวสัมผัสเรียบ  ไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น    ง.  ใช้ได้จริง  ผ่อนแรง  ทนทาน  สวยงาม
เฉลยข้อ  ง  สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพต้องทนทานสวยงามใช้งานได้จริงและสามารถผ่อนแรงงานได้
56. กระบอกไม้ไผ่  หลอดไฟ  สีเพนต์  แล็กเกอร์  ควรนำมาสร้างชิ้นงานชิ้นใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก.  แจกันดอกไม้แห้ง   ข.  กระปุกออมสิน      ค.  โคมไฟ     ง.  กล่องใส่เครื่องประดับ
เฉลยข้อ  ค  โคมไฟการประดิษฐ์โคมไฟต้องใช้หลอดไฟเป็นอุปกรณ์สำคัญในการประดิษฐ์
57. การปฏิบัติตนในข้อใดเป็นการใช้วัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
ก.  เก็บเกล็ดปลาไปจำหน่ายให้ร้านที่รับซื้อ    ข.  เก็บเปลือกหอยใส่กล่องกระจกแล้วติดชื่อไว้
ค.  นำรังไหมมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ประดับแจกันในบ้าน    ง.  นำผ้าพื้นเมืองไปจำหน่ายยังต่างจังหวัด
เฉลยข้อ  ค  รังไหมเป็นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นจึงสะดวกต่อการนำมาประดิษฐ์ในสิ่งของเครื่องใช้
58. โครงการใดช่วยให้นักเรียนมีวัสดุในโรงเรียนมาประดิษฐ์เป็นของใช้ของตกแต่งโดยไม่ต้องซื้อ
ก.  โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า    ข.  โครงการธนาคารขยะ
ค.  โครงการต้นกล้าอาชีพ           ง.  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
เฉลยข้อ  ข  เป็นการจำแนกประเภทของขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม
59. การประดิษฐ์แจกันดอกไม้จากขวดพลาสติกควรระมัดระวังเรื่องใดมากที่สุด.
ก.  ตัดชิ้นส่วนที่ต้องเชื่อมต่อขาดออกจากกัน    ข.  ล้างขวดไม่สะอาดและเช็ดลายที่วาดไว้ไม่หมด
ค.  สูดดมกลิ่นสีอะคริลิกขณะเพนต์    ง.  ล้างหมึกปากกาเคมีไม่ออก
เฉลยข้อ  ก  หัวแร้งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจึงต้องใช้งานอย่างระมัดระวัง
60. ถ้าไม่มีสีอะคริลิกนักเรียนสามารถใช้สีประเภทใดแทนได้.
ก.  สีทาเล็บ      ข.  สีโปสเตอร์     ค.  สีทาบ้าน     ง.  สีน้ำ
เฉลยข้อ  ก  สีทาเล็บมีคุณสมบัติเหมือนกับสีอะคริลิก
61. นักเรียนจะนำความรู้จากการประดิษฐ์แจกันดอกไม้จากขวดพลาสติกไปใช้ประโยชน์อย่างไร.
ก.  ทำกรอบรูป     ข.  ทำโคมไฟ    ค.  ทำตุ๊กตาล้มลุก     ง.  ทำไม้กวาด
เฉลยข้อ  ข  ทำโคมไฟเป็นวัสดุที่ทนต่อความร้อนและสามารถตัดตกแต่งได้สวยงาม
การดูแลรักษาทำได้ง่าย
62. เพราะเหตุใดจึงต้องใส่เกลือลงในน้ำย้อมสีตอก.
ก.  ทำให้ตอกสารได้ง่าย    ข.  ทำให้สีที่ย้อมตอกสีสด
ค.  ทำให้สีไม่เปรอะมือเวลาสาน    ง.  ทำให้สีติดทนนาน
เฉลยข้อ  ง  ทำให้สีติดทนนานเกลือมีคุณสมบัติทำให้สีติดกับตอกได้ดีและสีสด
63. นักเรียนจะนำซ่อมดอกที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วไปใช้ประโยชน์อย่างไร.
ก.  นำไปปักบนต้นไม้ประดับ   ข.  นำไปลอยน้ำในอ่างดินเผา
ค.  จัดลงแจกันนำไปประดับตกแต่งห้องต่าง ๆ    ง.  นำไปร้อยต่อกันเป็นเครื่องแขวน
เฉลยข้อ  ค  ซ่อมดอกมีความสวยงาม ไม่เหี่ยวเฉาจึงเหมาะจะนำไปประดับตกแต่งห้อง
64. ข้อใดไม่ใช่การสื่อสาร.
ก.  แดงอ่านหนังสือ   ข.  ดำส่งอีเมลถึงเพื่อน    ค.  เขียวรายงานหน้าชั้นเรียน
ง.  เหลืองสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต
เฉลยข้อ  ก  ขาดกระบวนการส่งข้อมูลจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
65. ถ้าต้องการติดต่อกับผู้ปกครองที่อยู่ต่างประเทศในกรณีเร่งด่วนควรใช้วิธีใดจึงจะประหยัด
เวลาและค่าใช้จ่าย
ก.  ใช้จดหมายอิเลกทรอนิกส์   ข.  การสนทนาผ่านเครือข่าย   ค.  โทรศัพท์ ง.  จดหมายอากาศ
เฉลยข้อ  ข  เป็นการส่งสารทางไกลที่สามารถโต้ตอบกันได้ทันทีและเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก
66. การสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยตรงกับข้อใด.
ก.  ซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วจดซื่อเว็บไซต์ไว้
ข.  ซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ที่มีคนบอกต่อ ๆ กันมาว่าราคาถูก
ค.  ซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ที่จัดทำโฮมเพจได้สวยงามน่ารัก
ง.  ซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและพิมพ์ใบเสร็จหรือใบสั่งซื้อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เฉลยข้อ  ง  มีเอกสารไว้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าป้องกันการถูกฉ้อโกง
67. ถ้าต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมใกล้บ้านปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ
ควรใช้บริการเว็บไซต์ใด.
ก.  www.1111 go.th/index2.html      ข.  www.rakbankard.com
ค.  www.google.co.th      ง.  www.thaiculture.coom
เฉลยข้อ  ก  เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานทางราชการที่รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์หรือ
ร้องเรียนของประชาชน
68. สถานที่ใดที่นักเรียนไม่สามารถจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้
ก.  ร้านล้างอัดรูป    ข.  ที่ทำการไปรษณีย์    ค.  ธนาคาร     ง.  ร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น  7 ELEVEN
เฉลยข้อ  ก  ร้านล้างอัดรูปเป็นแหล่งบริการถ่ายรูป  ล้างรูปและอัดรูป เท่านั้น
69. การปฏิบัติตนในข้อใดแสดงถึงมารยาทที่ดีในการติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ
ก.  ส่งจดหมายสมัครงานหลังกำหนดวันปิดรับสมัคร
ข.  ส่งเรื่องร้องเรียนที่เป็นเท็จในเว็บไซต์ที่รับร้องเรียน
ค.  ส่งจดหมายขอเอกสารจากหน่วยงานราชการในวันทำการ
ง.  โทรศัพท์จองคิวตรวจโรคที่โรงพยาบาลหลังเวลาทำงาน
เฉลยข้อ  ค  เป็นวันที่เจ้าหน้าที่มาทำงานทำให้สะดวกแก่การจัดหาเอกสาร
70. สถานการณ์ในข้อใดทำให้เกิดการว่างงาน
ก.  ชาวต่างประเทศมาลงทุนเปิดบริษัทผลิตรถยนต์ในประเทศไทย
ข.  จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในย่านเกษตรกรรม
ค.  บริษัทมีกำไรจากการขายกิจการ
ง.  บริษัทล้มละลายเพราะเศรษฐกิจตกต่ำ
เฉลยข้อ  ง  ต้องเลิกจ้างพนักงานเพราะไม่มีเงินเดือนให้
71.