Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 3เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ง 22103ม.2

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ง 22103 ม.2

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.เครื่องดื่มหมายถึงข้อใด.
ก.  สิ่งที่แปรรูปมาจากพืชผ้กและผลไม้เป็นของเหลวและบริโภคด้วยการดื่ม
ข.  อาหารที่จัดเตรียมขึ้นเพื่อใช้สำหรับดื่มมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก
ค.  สิ่งที่แปรรูปมาจากพืชผักผลไม้เป็นของเหลวและบริโภคด้วยการดื่มมี
สรรพคุณทางยา
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
2.เครืองดื่มสมุนไพรหมายถึงข้อใด.(ตัวเลือกข้อ 1)
เฉลยข้อ  ค. คำว่าสมุนไพรจะต้องเป็นเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณทางยา
3.เครื่องดื่มแบ่งออกเป็น  2 ประเภทใหญ่ๆคือข้อใด.
ก.  เครื่องดื่มประเภทนม  เครื่องดื่มประเภทพืชผักผลไม้
ข.  เครื่องดื่มประเภทมีประโยชน์ และ เครื่องดื่มไม่มีประโยชน์
ค.  เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์
ง.  เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมและเครื่องดื่มประเภทนม
4.ข้อใดคือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ.
ก.  นม    ข.  ชา กาแฟ น้ำอัดลม    ค.  น้ำผักและน้ำผลไม้  ง.  น้ำสมุนไพร
5.นมประกอบด้วยสารแคลเซียม คาร์โบไฮเดรต ฟอสฟอรัสป้องกันโรคในข้อใด.
ก.  โรคกระดูกพรุน   ข.  โรคเลือดออกตามไรฟัน
ค.  โรคอ้วน                ง.  โรคไขหวัดใหญ่
6.เครื่องดื่มในข้อใดดื่มเพื่อลดการเสี่ยงของโรค มะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ
และโรคอัลไซเมอร์.
ก.  น้ำชาเขียว      ข.  น้ำผักและผลไม้    ค.  นมสด   ง.  น้ำอัดลม
7.ชาเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระลดคอเลสเตอรอลช่วยไม่ให้เกิด
โรคเบาหวานอัลไซมอร์และมะเร็งสกัดจากส่วนใด.
ก.  ใบ      ข.  ต้นชา      ค.  ลำต้น     ง.  ราก
8.กาแฟมีสารกาเฟอีนถ้าดื่มกาแฟในปริมาณมากจะมีอาการในข้อใด.
ก.  อาการใจสั่น   ข.  เพิ่มความดันโลหิต    ค.  นอนไม่หลับ   ง.  ถูกทุกข้อ
9.ข้อใดคือส่วนประกอบของน้ำอัดลม.
ก.  น้ำตาล     ข.  หัวน้ำเชื้อ   ค.  กรดคาร์บอนิค   ง.  ถูกทุกข้อ
10.กรดคาร์บอนิคที่ถูดอัดเข้าในขวดหรือกระป๋องน้ำอัดลมเมื่อสัมผัส
กับอากาศจะแยกตัวทำให้เกิดฟองในข้อใด.
ก.  ก๊าซออกซิเจน   ข.  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ค.  น้ำ   ง.  ถูกทั้งข้อ ขและ ค
11.น้ำอัดลมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือข้อใด.
ก.น้ำอัดลมรสโคล่า   ข.  น้ำอัดลมรสเป๊บซี่    ค.  น้ำอัดลมที่ปรุงแต่งด้วย
หัวเชื้อเลมอนไลม์   ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ค
12.สีของน้ำอัดลมโคล่าได้จากหัวน้ำเชื้อโคล่าซึ่งมีกาเฟอีนสกัดจากใบ
ของต้นโคล่าผสมสำหรับสีของน้ำอัดลมรสโคล่าได้จากข้อใด.
ก.  ส้ม  องุ่น   ข.  มะนาว  ลิ้นจี่   ค,  น้ำตาลเคี่ยวไหม้  ง.  สีวิทยาศาสตร์
13.น้ำอัดลมชนิดใส ไม่มีสี ปรุงแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติในข้อใด.
(ตัวเลือกข้อ  12) เฉลยข้อ  ก และ ข
14.น้ำหวานมีส่วนประกอบในข้อใด.
ก.  น้ำ    ข.  น้ำตาล    ค.  สารแต่งกลิ่น  สีย้อมผ้า  ง.  ถูกทุกข้อ
15.น้ำหวานบางชนิดใช้น้ำตาลเทียมแทนความหวานหมายถึงข้อใด.
ก.  สารแซกคาร์รีน   ข.  ขัณฑสกร    ค.สารไซคาร์เมต   ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
16.นักเรียนมีวิธีเลือกซื้อน้ำหวานในข้อใด.
ก.  น้ำหวานอยู่ในภาชนะปิดสนิท   ข.  ไม่มีรอยแตก  ไม่มีตะกอน
ค.  มีเลขที่ใบอนุญาต มีฉลากอาหาร ระบุวันหมดอายุให้ชัดเจน
ง.  ถูกทุกข้อ
17.ถ้าวิธีการผลิตน้ำหวานไม่สะอาดทำให้มีเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนนอกจากนี้
ยังใช้สารไซคาเมตคำว่าสารไซคาเมตหมายถึงข้อใด.
ก.  สีธรรมชาติ   ข.  สีวิทยาสาสตร์  ค.  สีย้อมผ้า   ง.  สีจากน้ำตาลเคี่ยวไหม้
18.เครื่องดื่มบำรุงกำลังมีส่วนผสมของสารกาเฟอีนไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อ 1 ขวด
ผู้ที่ความดันโลหิตสูงไม่ควรดื่มเกินวันละ 2 ขวดใครนิยมดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้.
ก.  ผู้ใช้แรงงาน   ข.  วัยผู้ใหญ่    ค.  วัยรุ่น    ง.  วัยเด็ก
19