Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 3 การเลี้ยงสัตว์ ง 33106

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการงานเกษตร(การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์) ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
1  มีทัศนคติที่ดีต่การเลี้ยงสัตว์    2  มีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ
3  มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าผู้บริโภค    4  มีเงินทุนเป็นจำนวนมากเพื่อขยายธุรกิจ
5  มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่จะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นอย่างดี
2.ข้อใดคือประโยชน์ของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง.
1  ได้อาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อไก่
2  ได้อาหารประเภทโปรตีนจากไข่ไก่ไว้บริโภคในชีวิตประจำวัน
3  ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารเลี้ยงไก่ได้เพราะสามารถ
ใช้เศษอาหารและพืชผักที่เหลือจากการบริโภค
4  ประหยัดค่าปุ๋ยใส่ต้นไม้เพราะใช้มูลไก่เป็นปุ๋ยได้
สร้างอาชีพ  รายได้จากการขายลูกไก่  ไข่ไก่  มูลไก่
5  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
3.ข้อใดไม่ใช่โรคที่เกิดกับไก่พื้นเมือง
1  โรคนิวคลาสเซิล     2  โรคไขมันในเส้นเลือดอุดตัน
3  โรคอหิวาห์  โรคหลอดลมอักเสบ   4  โรคพยาธิภายนอก  โรคฝีดาษไก่
5  โรคพยาธิไส้เดือน  โรคพยาธินัตย์ตาไก่
4.ข้อใดคือคุณสมบัติของไก่พื้นเมือง.
ก.  รสชาติอร่อยเนื้อแน่นมีไขมันน้อย
ข.  ขายไดราคาดีทั้งตัวผู้และตัวเมีย  กิโลกรัมละ  150- 200  บาท
ค.  ฟักไข่เลี้ยงลูกเองได้ทนต่อโรคต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้
ง.  ถูกทุกข้อ
5.อาหารไก่พื้นเมืองประเภทโปรตีนได้แก่ข้อใด.
ก.  ปลายข้าว  ข้าวโพด  กากมันสำปะหลัง
ข.  แมลง  ปลวก  หนอน  ไส้เดือน
ค.  เปลือกหอยป่น  กระดูกป่น
ง.  กากมะพร้าว  กากงา  ไขมันสัตว์  เมล้ดถั่วชนิดต่าง ๆ
เฉลยข้อ  ข

หน่วยที่ 3 เรื่องการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ ง33106

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์  ง  33106
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์หมายถึงข้อใด.
ก.  การเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน
ข.  การเลี้ยงสัตว์ไว้จำหน่ายในชุมชน
ค.  การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายตามความต้องการของตลาดและผู้ซื้อ
ง.  ไม่มีข้อถูก
2.ผู้เลี้ยงสัตว์เชิงพาณิขย์ต้องมีคุณธรรมในข้อใดบ้าง.
ก.  ความรับผิดชอบ     ข.  ความอดทน
ค.  ความซื่อสัตย์          ง.  ถูกทุกข้อ
3.ผู้เลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์มีความซื่อสัตย์หมายถึงซื่อสัตย์ในเรื่องใด.
ก.  ซื่อสัตย์ต่อสัตว์ที่เลี้ยง
ข.  ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าที่ซื้อสัตว์เลี้ยงของตนเองโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ค.  ซื่อสัตย์ต่อฟาร์มจำหน่ายหญ้าที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง
ง.   ซื้อสัตย์ต่อการดูแลสัตว์เลี้ยงจนได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ
4.ข้อใดคืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับสัตว์.
ก.  สัตวแพทย์  รับจ้างตอนไก่  ฉีดวัคซินสัตว์  จำหน่ายปุ๋ยคอก
ข.  อาชีพจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเลี้ยงสัตว์
ค.  อาชีพจำหน่ายอาหารสัตว์และยารักษาโรค  รับจ้างเลี้ยงสัตว์  ผลิตมูลสัตว์
ง.  ถูกทุกข้อ
5.ข้อใดคือคุณลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
ก.  มีพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการค้าสามารถทำบัญชีค่าใช้จ่ายกำหนดราคาขาย
ข.  มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจให้บริการลูกค้าทุกคนด้วยความสุภาพ
ค.  มีความอดทน  ขยันหมั่นเพรียรต้องคอยดูแลเอาใจใส่สัตว์ที่เลี้ยง
มีทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงสัตว์  มีความสนใจและตั้งใจจริงในการเลี้ยงสัตว์
ง.  ถูกทุกข้อ
6.ข้อใดจัดอยู่ในอาชีพเลี้ยงสัตว์เล็ก.
ก.  กบ  ผึ้ง  ไหม  ตะพาบน้ำ

ข.  สุกร   แพะ   แกะ  กระต่าย
ค.  โคเนื้อ  โคนม  โคพันธุ์พื้นเมือง
ง.  ไก่เนื้อ  ไก่ไข่  เป็ดเนื้อ  เป็ดไข่ 
7.ข้อใดคือคุณสมบัติของไก่พื้นเมือง.
ก.  รสชาติอร่อยเนื้อแน่นมีไขมันน้อย
ข.  ขายไดราคาดีทั้งตัวผู้และตัวเมีย  กิโลกรัมละ  150- 200  บาท
ค.  ฟักไข่เลี้ยงลูกเองได้ทนต่อโรคต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้
ง.  ถูกทุกข้อ
8.อาหารไก่พื้นเมืองประเภทโปรตีนได้แก่ข้อใด.
ก.  ปลายข้าว  ข้าวโพด  กากมันสำปะหลัง
ข.  แมลง  ปลวก  หนอน  ไส้เดือน
ค.  เปลือกหอยป่น  กระดูกป่น 
ง.  กากมะพร้าว  กากงา  ไขมันสัตว์  เมล้ดถั่วชนิดต่าง ๆ
9.ข้อใดคือโรคที่เกิดในไก่พื้นเมือง.
ก.  โรคนิวคลาสเซิล
ข.  โรคฝีดาษ
ค.  โรคอหิวาห์และโรคหลอดลมอักเสบ
ง.  ถูกทุกข้อ
10.การจัดจำหน่ายไก่พื้นเมืองในข้อใดมีมูลค่าเพิ่มขึ้น.
ก.  จำหน่ายให้ครูอาจารย์ในโรงเรียน
ข.  จำหน่ายให้แม่ค้าภายในโรงอาหารโรงเรียน
ค.  จำหน่ายในตลาดนัดในชุมชนของนักเรียน
ง.  ชำแหละเป็นชิ้น ๆ ทำไก่ย่าง  ส้มตำ  ข้าวเหนียว จำหน่ายเอง
เฉลย  1.  ค   2.  ง   3.  ข  4.  ง   5.  ง  6.  ข   7.  ง   8.   ข     9.  ง   10.   ง
11.สัตว์เลี้ยงชนิดใดนิยมนำมาใช้ในทางการแพทย์
ก.  สุกร       ข.  สุนัข     ค.  หนูตะเภา     ง.  กระรอกบิน
12.นักเรียนมีหลักการเลือกเครื่องปั้มอากาศ ยกเว้นข้อใด.
ก.  เสียงเบา    ข.  ราคาประหยัด     ค.  ความดันลมสม่ำเสมอ 
ง.  เหมาะสมกับขนาดของตู้กระจก
13.ปลาทองมีถิ่นกำเนิดในประเทศใด.
ก.  ญึ่ปุ่น     ข.  มาเลเซีย     ค.  เดนมาร์ก    ง.  นิวซีแลนด์
14.หากปลามีจุดสีขาวขนาดเล็กตามผิวหนังแสดงว่าปลาเป็นโรคใด.
ก.  โรคฝาปิด     ข.  โรคราขาว      ค.  โรคจุดขาว    ง.  โรคพยาธิปลิงใส
15.กบสายพันธุ์ใดนิยมเพาะเลี้ยงในประเทศไทย.
ก.  กบนา   ข.  กบบัว    ค.  กบจาน     ง.  กบภูเขา
16.กบที่ใช้ทำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์จะต้องมีอายุเท่าไร.
ก.  3  เดือน     ข.  6  เดือน   ค.  8  เดือน     ง.  1  ปี
17.ข้อใดไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจ.
ก.  ปูม้า   ข.  ไก่ฟ้า     ค.  ชะมดเช็ด       ง.  จระเข้น้ำเค็ม
18.อาหารสำหรับลูกแกะแรกคลอดคืออะไร.
ก.  นมผง    ข.  ซีรีแล็ค     ค.  นมน้ำเหลือง    ง.  นมถั่วเหลือง
19.ปลากระเบนมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  ใช้ในทางการแพทย์
ข.  นำมาทำเครื่องนุ่งห่ม
ค.  นำมาประกอบอาหาร
ง.  นำมาทำเครื่องประดับ
20.โรคท้องบวมในกบมีสาเหตุมาจากอะไร
ก.  การติดเชื้อแบคทีเรีย
ข.  การเปลี่ยนน้ำอย่างรวดเร็ว
ค.  การให้อาหารมากจนเกินไป
ง.  การมีโพรโทซัวในทางเดินอาหาร
เฉลย  11.  ค    12.  ข    13.  ก   14.  ค   15.  ก    16.   ง  
17.  ข    18.  ค    19.  ง    20.   ข