Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 3 งานธุรกิจ ง 33106

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการงานธุรกิจ รหัสวิชา ง33106ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจคือข้อใด.
ก.  เงินทุน                           ข.  บุคคลหรือแรงงาน
ค.  อุปกรณ์และวัตถุดิบ     ง.  การจัดการดำเนินงานทางธุรกิจ
2.เป้าหมายของการดำเนินงานทางธุรกิจคือข้อใด.
ก.  เป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจ
ข.  เพิ่มช่องว่างให้เกิดขึ้นทางสังคม
ค.  สร้างความเจริญก้าวหน้าในสังคม
ง.  สร้างค่านิยมใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม
3.ข้อใดไม่ใช่ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ช
1  การซื้อขาย – สินค้าและบริการในตลาดสด
2  การซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์
3  รูปแบบการทำธุรกรรมซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
4  รูปแบบการทำธุรกรรมซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนบริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์
5  รูปแบบการทำธุรกรรมซื้อ – ขายโฆษณาสินค้าการบริการ การโอนเงิน
และประมูลสินค้าผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคม
4.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภค
1  มีร้านค้าและสินค้าให้เลือกมากมาย
2  ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาในการเลือกซื้อสินค้าบริการได้ตลอด  24  ชั่วโมง
3  สามารถเปรียบเทียบราคาคุณภาพในการตัดสินใจ
4  เกิดปัญหายุ่งยากในการต่อรองราคาสินค้าและบริการของผู้บริโภค
5  ลดปัญหาพ่อค้าคนกลางที่ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นประหยัดเวลาในการเดินทาง
ไปซื้อรับสินค้าแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าระหว่างผู้บริโภคด้วยกันผ่านกระดานสนทนาในเว็บไซต์ต่าง ๆ
5.ข้อใดคือข้อจำกัดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1  ความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคผู้ซื้ออาจถูกมิจฉาชีพแอบอ้างนำไปใช้
ประโยชน์ในทางมิชอบ
2  ผู้บริโภคผู้ซื้อไม่อาจมั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการหรือผู้ขายมีตัวตนอยู่จริงผู้ซื้อมีตัวตนอยู่จริง
ไม่สามารถตรวจสอบได้
3  ปัญหาความยากจนความด้อยโอกาสขาดความรู้ทางเทคโนโลยีขาดเครือข่ายการสื่อสารระบบ
โทรศัพท์ไม่สามารถให้บริการชุมชน
4  ในกรณีที่ผู้ซี้อและผู้ขายอยู่คนละประเทศรัฐบาลอาจประสบปัญหาเรียกเก็บภาษีเงินได้และภาษีศุลกากร
5  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานธุรกิจ ง 33106

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจคือข้อใด.
ก.  เงินทุน                           ข.  บุคคลหรือแรงงาน
ค.  อุปกรณ์และวัตถุดิบ     ง.  การจัดการดำเนินงานทางธุรกิจ
2.เป้าหมายของการดำเนินงานทางธุรกิจคือข้อใด.
ก.  เป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจ
ข.  เพิ่มช่องว่างให้เกิดขึ้นทางสังคม
ค.  สร้างความเจริญก้าวหน้าในสังคม
ง.  สร้างค่านิยมใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม
3.ข้อดีของบริษัทจำกัดคือข้อใด.
ก.  ตัดสินใจได้อย่างอิสระ
ข.  มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ค.  สามารถขยายตลาดของธุรกิจได้กว้างและรวดเร็ว
ง.  มีผู้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายในองค์กร
4.งบดุลหมายถึงข้อใด.
ก.  งบแสดงฐานะทางการเงินขององค์กรธุรกิจ  ณ วันใดวันหนึ่ง
ข.  รายงานที่แสดงถึงความสำเร็จของกิจการในการดำเนินงานสำหรับงวดเวลาหนึ่ง
ค.  งบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดรับ-จ่ายของกิจการในช่วยระยะเวลาหนึ่ง
ง.  รายที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการในการดำเนินงานสำหรับงวดเวลาหนึ่ง
5.ข้อใดเป็นธุรกิจพาณิชยกรรม.
ก.  ธุรกิจการทอผ้า           ข.  ธุรกิจเสริมสวย
ค.  ธุรกิจการท่องเที่ยว     ง.  ธุรกิจร้านขายของชำ
6.องค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการผลิต  มีดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด.
ก.  ผลผลิต           ข.  ทุนทรัพย์
ค.  ปัจจัยนำเข้า    ง.  กระบวนการแปลงสภาพ
7.การดำเนินการทางธุรกิจในข้อใดต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่  100  คนขึ้นไป.
ก.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ข.  ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ค.  บริษัทมหาชนจำกัด
ง.  บริษัทเอกชนจำกัด
8.ขั้นตอนสุดท้ายของการทำบัญชี คือข้อใด.
ก.  การสรุป                                       ข.  การรายงานทางการเงิน
ค.  การรวบรวมและวิเคราะห์           ง.  การจำแนกประเภทรายการทางการเงิน
9.ข้อใดเป็นธุรกิจ  SMEs.
ก.  คมสันต์บริหารธุรกิจเพียงคนเดียว
ข.  ประนิษาเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินทุนมหาศาล
ค.  รุ่งแก้วดำเนินธุรกิจโดยการควบคุมของกฏหมาย
ง.  ปิยะวัฒน์ดำเนินงานสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง
10.หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมธุรกิจ  SMEs.
ก.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ข.  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ค.  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ง.  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เฉลย   1.  ข     2.  ก   3.  ค    4.  ก   5.  ง    6.  ข   7.  ค
8.  ข   9.  ก   10.  ง
11.การดำเนินการทางธุรกิจหมายถึงข้อใด.
ก.  การดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้า
ข.  การดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผลิตสินค้าเพื่อการจำหน่ายและบริการ
ค.  การดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรายได้หรือกำไรเป็นผลตอบแทน
ง.  ถูกททุกข้อ
12.ข้อใดคือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs).
ก.  อุตสาหกรรมการผลิต
ข.  กิจการค้าส่ง
ค.  กิจการค้าปลีก  ธุรกิจบริการ
ง.  ถูกทุกข้อ
13.ข้อใดคือความสำคัญและประโยชน์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
ก.  สร้างเสริมให้มีการผลิตสินค้าชนิดใหม่
ข.  ทำให้เกิดการจ้างงาน  ทำให้เกิดการแข่งขัน 
ค.  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตอบสนองความต้องการของสังคม
ง.  ถูกทุกข้อ
14.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสื(E-Commerce)หมายถึงข้อใด.
ก.  เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสารทุกประเภท
ข.  การทำธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆโดยผ่านช่องทาง
การจำหน่ายด้วยอิเลกส์ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ค.  ธนาคารอิเลกส์ทรอนิกส์
ง.  ไปรษณีย์อิเลกส์ทรอนิกส์
15.การดำเนินการพาณิชย์อิเลกส์ทรอนิกส์สามารถทำได้  2 วิธีได้แก่ข้อใด.
ก.  การประกาศขายสินค้าบนเว็บไวต์ที่เป็นตลาดกลาง
ข.  การสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าเป็นของตนเอง
ค.  เช่าเว็บไซต์จากเพื่อนที่รุ้จัก
ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข
16.การประกาศขายสินค้าบนเว็บไซต์ที่เป้นตลาดกลางมีข้อดีอย่างไร.
ก.  ทำได้ง่าย  สะดวก
ข. ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
ค.  ได้ทำธุรกิจขายปลีกและขายส่ง
ง.  ถูกทุกข้อ
17.เว็บไซตในข้อใดนิยมฝากขายสินค้า
ก.  www. thaisecondhand.com.
ข.  www. pantip.com.
ค.  www. ebay.com.
ง.  ถูกทุกข้อ
18.การสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าเองเหมาะกับธุรกิจในข้อใด.
ก.  มีเครื่องหมายการค้า
ข.  มีเงินทุนมาก
ค.  ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
ง.  ถูกทุกข้อ
19.ในการสร้างเว็บไซต์ตนเองขายสินค้าต้องคำนึงถึงข้อใด.
ก.  เว็บไซต์ต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม
ข.  น่าสนใจ มีรูปภาพประกอบ  สีสันดึงดูดใจ
ค.  มีความแตกต่างจากเว็บไซต์อื่น  ใช้งานง่าย สะดวก  รวดเร็วทันสมัย
ง.  ถูกทุกข้อ
ใช้ตอบคำถามข้อ 20
1.สำรวจสินค้าหรือบริการกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เนตต้องการ
2.ศึกษาวิธีการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3.จดทะเบียนโดเมนเนม
4.จดทะเบียนเพื่อขอรับโปรแกรมการชำระเงินผ่านอินเทอร์เนตจากองค์กรผู้บริหาร
5.ขออนุมัติเปิดร้านและเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
20.ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการทำพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์.
ก.  1 2  3  4  5
ข.  2  1  3  4  5
ค.  1  3  2  4  5
ง.   2  1  3  4  5
20.ก่อนจดทะเบียนนักเรียนต้องตรวจสอบโดเมนเนมที่จะตั้งว่าซ้ำกับผู้อื่นหรือไม่
ควรตรวจสอบที่ใด.
ก.   www.checkdomain.com.
ข.  www.handmadetoyou.com.
ค.  http://www.makeupsure.net
ง.  http://www.ebay.com.
เฉลย  11.  ง   12.  ง  13.  ง  14.  ข  15.  ง  16.  ง  17.  ง   18.  ง
19.  ง  20.  ก    21.  ก.