Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 3 ทักษการจัดการ(งานช่าง)

แบบทดสอบหหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการงานช่าง ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.นักเรียนมีวิธีแก้ไขหม้อหุงข้าวที่หุงข้าวไม่สุกอย่างไร.
1.  เปลี่ยนชุดควบคุมอุณหภูมิ
2.  ขันหรือขัดหน้าสัมผัสให้สะอาด
3.  ถอดเปลี่ยนแผ่นความร้อนใหม่
4.  ปรับแต่งหรือเปลี่ยนหม้อชั้นในใหม่
2.ลวดนิโครมมีคุณสมบัติอย่างไร
ก.  มีความต้านทานสูงและจุดหลอมเหลวต่ำ
ข.  มีความต้านทานต่ำและจุดหลอมเหลวสูง
ค.  มีความต้านทานสูงและจุดหลอมเหลวสูง
ง.  มีความต้านทานต่ำและจุดหลอมเหลวตำ
3.นักเรียนมีวิธีแก้ไขเตารีดที่ร้อนจัดตลอดเวลาเพราะหน้าสัมผัส
ละลายติดกันอย่างไร.
ก.  ถอดเปลี่ยนแผ่นความร้อนใหม่
ข.  ใช้เรื่อยฉลุผ่าออกแล้วแต่งด้วยตะไบและใช้กระดาษทรายขัดให้สะอาด
ค.  หากระเบื้องรองนอตมาเปลี่ยนใหม่หรือใช้วัสดุที่เป็นฉนวน
ความร้อนมารองแทน
ง.  ถอดฝาเตารีดและถอดแกนปรับระดับออกมาขัด
ด้วยกระดาษทรายแล้วเช็ดด้วยนำมัน
4.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสายไฟ  PVC.
ก.  ทนทานต่ออุณหภูมิตำ
ข.  ทนทานต่อการฉีกขาด
ค.  ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ง.  ทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
5.ข้อใดคือวิธีการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเตารีด
1  ทำความสะอาดหน้าสัมผัสให้สะอาดอยู่เสมอระวังอย่าให้เป็นรอยด้วยการใช้ผ้านุ่มเช็ด
2  ก่อนเก็บควรให้หน้าสัมผัสเย็นลงก่อนแล้วจัดเก็บในสถานที่ที่ปราศจากความชื้นหรือ
ที่ที่มีของเหลวหกรดได้
3  อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้าบนวัตถุที่แข็งผิวขรุขระเพราะจะทำให้หน้าสัมผัสเป็นรอย
4  หมั่นถอดทำความสะอาดฝาครอบมอเตอร์ด้านหลังอย่าให้มีฝุ่นละอองหรือคาบน้ำมัน
เกาะจับประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลงสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
5  ถูกทั้งข้อ  1  2  และ  3
6.ข้อใดคือสารทำความสะอาดและบำรุงรักษากระติกน้ำร้อนไฟฟ้าอัตโนมัติ
เมื่อตัวกระติกด้านในเป็นคราบ
1  แอมโมเนีย    2  แอลกอฮอล์    3  น้ำส้มสายชู    4  แป้งข้าวเหนียว    5  น้ำสบู่อุ่น ๆ และยาสีฟัน
เฉลย  1.  ง   2  ค   3.  ข   4.  ก

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนหน่วยที่ 3(งานช่าง) ง 33106

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ทักษะการจัดการ(งานช่าง)

1.การศึกษาลักษณะของอุปกรณ์และความเหมาะสมของสถานที่ในการติดตั้ง
มีประโยชน์อย่างไร
ก.  เพื่อเป็นความรู้ติดตัว            ข.  เพื่อความสะดวกสบาย
ค.  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน
ง.  เพื่อให้วางแผนการจัดการพื้นที่ได้อย่างลงตัว
2.เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่มีข้อดีอย่างไร.
ก.  หรูหลาและแข็งแรง
ข.  สามารถประกอบและติดตั้งได้ด้วยตนเอง
ค.  ราคาถูกและสามารถทดลองใช้งานได้จริง
ง.  สามารถเลือกรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยได้
3.  มิ้นต้องการเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย
และสะดวกในการเคลื่อนย้ายเธอควรเลือกเฟอร์นิเจอร์ประเภทใด.
ก.  เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว            ข.  เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่
ง.  เฟอร์นิเจอร์แบบสำเร็จรูป   ง.  เฟอร์นิเจอร์ถอดประกอบได้
4.  สิ่งใดต้องทำก่อนการประกอบและติดตั้งพัดลมเพดาน.
ก.  สำรวจสถานที่ติดตั้งพัดลม     ข.  ศึกษาข้อมูลการติดตั้งพัดลม
ค.  ศึกษาเกี่ยวกับการเดินสายไฟ
ง.  จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งพัดลม
5.หากเกิดรอยยุบก้นหม้อหุงข้าวจะมีผลอย่างไร.
ก.  หุงข้าวไม่สุก              ข.  เกิดไฟฟ้ารลัดวงจร
ค.  หม้อหุงข้าวจะเสีย      ง.  หม้อหุงข้าวจะกินไฟ
6.อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของหม้อหุงข้าว คือข้อใด.
ก.  เทอโมสตัท                 ข.  เทอร์มอมิเตอร์
ค.  แผ่นความร้อน             ง.  แผ่นอลูมิเนียม
7.นักเรียนมีวิธีแก้ไขหม้อหุงข้าวที่หุงข้าวไม่สุกอย่างไร.
ก.  เปลี่ยนชุดควบคุมอุณหภูมิ
ข.ขันหรือขัดหน้าสัมผัสให้สะอาด
ค.  ถอดเปลี่ยนแผ่นความร้อนใหม่
ง.  ปรับแต่งหรือเปลี่ยนหม้อชั้นในใหม่
8.ลวดนิโครมมีคุณสมบัติอย่างไร
ก.  มีความต้านทานสูงและจุดหลอมเหลวต่ำ
ข.  มีความต้านทานต่ำและจุดหลอมเหลวสูง
ค.  มีความต้านทานสูงและจุดหลอมเหลวสูง
ง.  มีความต้านทานต่ำและจุดหลอมเหลวตำ 
9.นักเรียนมีวิธีแก้ไขเตารีดที่ร้อนจัดตลอดเวลาเพราะหน้าสัมผัส
ละลายติดกันอย่างไร.
ก.  ถอดเปลี่ยนแผ่นความร้อนใหม่
ข.  ใช้เรื่อยฉลุผ่าออกแล้วแต่งด้วยตะไบและใช้กระดาษทรายขัดให้สะอาด
ค.  หากระเบื้องรองนอตมาเปลี่ยนใหม่หรือใช้วัสดุที่เป็นฉนวน
ความร้อนมารองแทน
ง.  ถอดฝาเตารีดและถอดแกนปรับระดับออกมาขัด
ด้วยกระดาษทรายแล้วเช็ดด้วยนำมัน
10.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสายไฟ  PVC.
ก.  ทนทานต่ออุณหภูมิตำ
ข.  ทนทานต่อการฉีกขาด
ค.  ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ง.  ทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
   2. เฉลย  1.  ค ก   3.  ข   4.  ค  5.  ง   6.  ก  7.  ง  8.  ค   9.  ข   10.  ก