Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการ ม.6

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการงานบ้าน ง33106 ม.6

1.เพราะเหตุผลในข้อใดจึงจำเป็นต้องวางแผนดูแล
ความสะอาดบ้าน.
ก. เพื่อให้บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข. เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ค. บ้านเป็นที่อยู่อาศัยจึงจำเป็นต้องดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
ง. เพราะภายในบ้านมีห้องต่างๆเป็นจำนวนมาก
ซึ่งมีความสำคัญต่อสมาชิกที่อาศัยอยู่
จ. เพื่อให้สมาชิกในบ้านไดรับผิดชอบหน้าที่ในการทำงานบ้านทุกคนเพราะภายในบ้านมีสมาชิกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
2.การวางแผนทำงานบ้านที่ดีมีลักษณะอย่างไร.
ก. มีความชัดเจนรู้ว่าทำอะไร เพื่ออะไร อย่างไร ทำที่ไหน เมื่อไหร่ ใครเป็นคนทำ
ข. มีการจัดลำดับขั้นตอนการทำ ก่อน-หลัง
ค. มีระยะเวลาในการทำคือกำหนดเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน
ง. มีการกำหนดวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการทำงานและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
จ. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
3.ในการกวาดพื้นที่แห้งเรียบพื้นไม้กระเบื้องควรใช้ ไม้กวาดในข้อใด.
ก. ไม้กวาดไม้ไผ่
ข. ไม้กวาดทางมะพร้า
ค. ไม้กวาดดอกหญ้า
ง. ไม้กวาดขนไก่
จ. ไม้กวาดอยากไย่
4.เมื่อใช้เสร็จล้างให้สะอาดตากแดดให้แห้งหมายถึงการเก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาดในข้อใด

5.การกวาดเศษใบไม้เศษหญ้าหรือสิ่งที่อยู่บนดินแต่ไม่ควรใช้บริเวณเปียกน้ำหมายถึงข้อใด.
ก. ไม้กวาดไม้ไผ่
ข. ไม้กวาดทางมะพร้าว
ค. ไม้กวาดดอกหญ้า
ง. ไม้กวาดขนไก่
จ. ไม้กวาดเสี้ยนตาล
6.นักเรียนควรทำความสะอาดส่วนใดก่อน.
ก. กวาดพื้นบ้าน
ข. เพดาน
ค. ฝาผนัง
ง. หน้าต่างและประตู
จ. บริเวณบ้าน
.ใช้ไม้กวาดอ่อนใช้ผ้าแห้งถูอีกครั้งถ้าพื้นสกปรกมากให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดหมายถึงการทำความสะอาดในข้อใด.
ก. หน้าต่าง
ข. เพดาน
ค. พื้นกระเบื้อง
ง. พื้นซีเมนต์
จ. ประตูและบริเวณบ้าน
8.ข้อใดไม่สัมพันธ์กันในการดูแลรักษาทำความสะอาด.
ก.  เพดาน-ไม้กวาดเสี้ยนตาล    ข  ฝาผนัง-ไม้กวาดขนไก่
ค  พื้นไม้-ไม้กวาดดอกหญ้า      ง  หน้าต่าง  ประตู-ไม้กวาดขนไก่  จ  พื้นกระเบื้อง-ไม้กวาดเสี้ยนตาล
9.ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญในการจัดตกแต่งภายในและภายนอกบ้าน
ก.  ความสวยงาม    ข  วัสดุราคาแพง   ค  ความเหมาะสม   ง  ความประหยัด  จ  ประโยชน์ใช้สอย

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการ ง33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามให้ได้ใจความสมบูรณ์
1.ข้อใดคือปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
2.ทักษะ(Skill)หมายถึงอะไร
3.การจัดการ(Management)หมายถึงอะไร
4.Put  the  right  man  on  the  right  job  หมายถึง….
5.ทักษะการจัดการหมายถึงอะไร