Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 4การตัดเย็บเสื้อผ้า ง 33106

แบบทดสอบหน่วยที่ 4การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า ง 33106

หน่วยที่ 4 ทักษะการแก้ปัญหาในการทำงาน (การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า)
ง  33106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานมีขั้นตอนในข้อใด.
ก.  การสังเกต                     ข.  การวิเคราะห์  การสร้างทางเลือก
ค.  การประเมินทางเลือก   ง.  ถูกทุกข้อ
2.การพิจารณาปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นอย่างใส่ใจอยู่ในขั้นตอนใด.
ก.  การสังเกต                     ข.  การวิเคราะห์
ค.  การสร้างทางเลือก        ง.  การประเมินทางเลือก
3.การนำเอาทางเลือกต่างๆที่กำหนดมาเปรียบเทียบข้อดีข้อจำกัด
หมายถึงขั้นตอนใดในการแก้ปัญหา.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 2)
4.การสร้างทางเลือกหมายถึงข้อใด.
ก.  เป็นการพิจารณาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างใส่ใจ
ข.  วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยทักษะการคิดและข้อมูล
ค.  เป็นการกำหนดทางเลือกของการแก้ปัญหาตามสาเหตุ
ง.  เป็นการนำเอาทางเลือกต่างๆที่กำหนดมาเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัด
5.ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมากที่สุดคือข้อใด.
ก.  รูปทรงผู้สวมใส่
ข.  ขาดความรู้เรื่องเสื้อผ้า
ค.  ลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ
ง.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้า
6.ถ้านักเรียนมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเสื้อผ้ามีวิธีแก้ปัญหาในข้อใด.
ก.  ตัดเย็ยเสื้อผ้าสวมใส่เอง
ข.  ตกแต่งและดัดแปลงเสื้อผ้าชุดเก่าให้เป้นชุดใหม่
ค.  ไม่ออกงานทุกประเภท
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข้อ ข
7.ก่อนลงมือตัดเย็บเสื้อผ้าต้องพิจารณารูปแบบของเสื้อผ้าให้น่าสนใจ
หมายถึงขั้นตอนในข้อใด.
ก.  การสังเกต                  ข.  การวิเคราะห์
ค.  การสร้างทางเลือก     ง.  การประเมินทางเลือก
8.นายเทอดศักดิ์นำแบบเสื้อที่กำหนดไว้มาเปรียบเทียบ
ว่าแบบใดเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดอยูในขั้นตอนใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 7)
9.การกำหนดรูปแบบของเสื้อผ้าภายใต้ข้อจำกัดต่างๆเช่นการใช้จ่าย
และเวลาหมายถึงขั้นตอนใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 7)
10.การนำรูปแบบเสื้อผ้าที่พบเห็นมาหารายละเอียดในการตัดเย็บ
ค่าใช้จ่าย เครื่องมือ อุปกรณ์เวลาที่ใช้หมายถึงขั้นตอนใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 7)
เฉลย  1.  ง  2.  ก  3.  ง  4.  ค  5.  ง  6.  ง  7.  ก   8.ง   9  ค  10.  ข
ใช้ตอบคำถามข้อ  11
1.  การวัดตัว         2.  การสร้างแบบและการแยกแบบ
3.การคำนวณผ้า  4.  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการตัดเย็บ
5. การวางแบบและการตัดผ้า   6.การเนาและการเย็บผ้า
7.การตรวจสอบคุณภาพ
11.ให้นักเรียนเรียงลำดับกระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้าจากก่อนไปหลัง.
ก.  1  2  3  4  5  6  7
ข.  2  1  3  4  5  6  7
ค.  2  3  2  4  5  6  7 
ง.   1  2  4   3  5  6  7
เฉลย  ข้อ  ก
12.นักเรียนมีวิธีการเลือกกระดาษสร้างแบบในข้อใด.
ก.  สีแดงหรือสีนำเงินและเป็นตารางสี่เหลี่ยมทั้งแผ่น
ข.  สีเหลืองหรือสีส้มเป้นรายตารางสี่เหลี่ยมครึ่งแผ่น
ค.  สีขาวหรือสีเนื้อเป็นตารางสี่เหลี่ยมทั้งแผ่น
ง.  สีชมพูหรือสีดำเป็นตารางสี่เหลี่ยมทั้งแผ่น
เฉลย  ข้อ  ค
13.ใช้ทำเครื่องหมายบนผ้าเพื่อกำหนดจุดตัด  จุดเย็บแนวพับแนวเย็บ
หมายถึงข้อใด.
ก.  ดินสอสองบี            ข.  กระดาษกดรอย
ค.  ลูกกลิ้ง                    ง.  ชอล์กเขียนผ้า
เฉลย  ข้อ  ง
14.เข็มเบอร์  14  เหมาะในการเย็บผ้าในข้อใด.
ก.  ผ้าบาง    ข.  ผ้าหนาปานกลาง    ค  ผ้าหนามาก   ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลย   ข้อ  ค