Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 4 การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่งมือเครื่องใช้

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการติดตั้ง ประกอบซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน รหัสวิชา ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่นักเรียนติดตั้งปั้มน้ำ.
1  บ้านเรือนที่มีมากกว่าหนึ่งชั้น    2  บริเวณชั้นบนของบ้านน้ำไม่ไหล
3  ชั้นบนของบ้านน้ำไหลอ่อนมากจนไม่สามารถใช้น้ำได้
4  เพื่อเพิ่มความดันของน้ำในท่อให้แรงขึ้น  5  บ้านเรือนชั้นเดียวที่มีบริิเวณบ้านกว้าง
2.การติดตั้งปั้มน้ำต้องห่างจากผนังอย่างน้อย  10  ซ.ม.เพื่อจุดประสงค์ใด.
1  เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก   2  เพื่อทำให้ระยะการสูบน้ำสั้นที่สุด
3  เพื่อให้การไหลของน้ำสะดวกที่สุด   4  เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานของปั้มน้ำดีที่สุด
5  เพื่อลดการสั่นสะเทียนซึ่งอาจทำให้เกิดการสึกหรอของปั้มน้ำได้

แบบทดสอบหน่วยที่ 4การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน ง 33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทักษะการแก้ปัญหา
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถุกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.งานช่างเป็นงานที่เกี่ยวกับการติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียนมีความสำคัญต่อการ
ดำเนินชีวิตอย่างไรบ้าง.
ก.  มนุษย์ได้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งอำนวยตวามสะดวกซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์จากงานช่าง
ข.  อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นผลิตภัณฑ์
ในงานช่างมีอายุการใช้งานยาวนาน
ค.  งานช่างเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัวและประเทศ
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
2.การที่นักเรียนจะสร้างงานช่างให้มีประสิทธิภาพได้ผลงานที่มีคุณภาพ
ประหยัดพลังงานและทรัพยากรต้องใช้ทักษะใดบ้าง.
ก.  ทักษะการแสวงหาความรู้       ข.  ทักษะเฉพาะอาชีพ
ค.  ทักษะการจัดการในการทำงาน  ทักษะการแก้ปัญหา
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง 
3.ข้อใดไม่ใช่วัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งและประกอบก๊อกน้ำประปาในบ้าน
และโรงเรียน.
ก.  ท่อพีวีซี  ข้อต่อพีวีซี    ข.  ข้อต่อพีวีซี  สายยาง   ค.  ก๊อกน้ำ  ประตูน้ำ
ง.  เทปพันเกลียว  เรื่อยตัดท่อ   กรรไกร มีด ตะไบ เครื่องลบมุม น้ำยาเช็ด
ทำความสะอาด  ตลับเมตร ดินสอดำ น้ำยาประสานท่อพีวีซีส่วนเกิน กาว
เฉลยข้อ  ข
4.เพราะเหตุผลในข้อใดท่อพีวีซีจึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้.
ก.  มีราคาถูก                             ข.  ทนทานต่อกากัดกร่อนของสารเคมี
ค.  ทำเป็นท่อเดินสายไฟได้     ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
5.ท่อพีวีซีมี  3  สีซึ่งแบ่งตามข้อใด.
ก.  ราคา    ข.  วัสดุที่ผลิต    ค.  ลักษณะการใช้งาน  ง.  โรงงานที่ผลิต
เฉลยข้อ  ค
6.ท่อพีวีซีสีฟ้าใช้งานในข้อใด.
ก.  งานประปา งานส่งน้ำซึ่งมีความดันสูงและเจาะน้ำบาดาล
ข.  ใช้สำหรับร้อยไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
ค.  ใช้สำหรับส่งน้ำด้านการเกษตร งานระบายน้ำและใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง
ง.  ใช้ในไร่นาส่วนผสมและทำการเกษตรทั่วไปและร้อยสายโทรศัพท์
เฉลยข้อ  ก
7.น้ำบาดาลหมายถึงข้อใด.
ก.  น้ำที่สูบจากใต้ดินที่ลึกไม่ต่ากว่า  5  เมตร
ข.  น้ำที่สูบจากใต้ดินที่ลึกไม่ต่ำกว่า  10  เมตร
ค.  น้ำที่สูบจากใต้ดินที่ลึกไม่ต่ำกว่า  15   เมตร
ง.  น้ำที่สูบจากใต้ดินที่ลึกไม่ต่ำกว่า  20  เมตร
เฉลยข้อ  ข
8.ท่อพีวีซีสีเหลืองเหมาะสำหรับใช้งานในลักษณะใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  6) เฉลยข้อ  ข
9.ท่อพีวีซีสีเทาใช้งานในลักษณะใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  6)   เฉลยข้อ   ค
10.ในการจ่ายน้ำต้องเลือกท่อพีวีซีที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในข้อใด.
ก.  1/2 นิ้ว  ถึง  3/4   นิ้ว     ข.  1/2 ถึง  1  นิ้ว
ค.  1/2 นิ้ว  ถึง   2  นิ้ว          ง.  1  นิ้วถึง  2  นิ้ว
เฉลยข้อ  ก
11.ข้อต่อพีวีซีมีประโยชน์ในข้อใด.
ก.  เชื่อมท่อขนาดต่างๆเข้าด้วยกัน      ข.  เปลี่ยนทิศทางการต่อท่อ
ค.  ต่อก๊อกกน้ำเข้าท่อพีวีซี                  ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
12.ถ้านักเรียนต้องการให้ท่อพีวีซียาวขึ้นจะใช้ข้อต่อในข้อใด.
ก.  ข้อต่อตรง     ข.  ข้อต่องอฉาก  90  องศา
ค  ข้อต่อสามทางฉาก  90  องศา
ง.  ข้อต่อสามทางเกลียวใน 
เฉลยข้อ  ก
13.ใช้ต่อก๊อกน้ำกับท่อพีวีซี  2  ท่อใช้ข้อต่อในข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  12) เฉลยข้อ  ง
14.ข้อต่อตรงลดใช้งานในข้อใด.
ก.   ใช้ครอบท่อที่ไม่ต้องการด้านหนึ่งของท่อ
ข.  ใช้สำหรับต่อท่อตรงที่มีขนาดเล็กกว่าในแนวตรง
ค.  ใช้ต่อกก๊อกน้ำ
ง.  ใช้ต่อท่อกับประตูน้ำ
เฉลยข้อ  ข
15.ก๊อกน้ำทำจากวัสดุในข้อใด.
ก.   ทองเหลือง    ข.  เหล็กชุบโครเมียม   ค.  พลาสติก   ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
16.กกีอกน้ำใช้กับอ่างล้างมือ  ฝักบัวก่อนประกอบกับข้อต่อต้องใช้เทป
พันตรงเกลียวของก๊อกน้ำก่อนเพื่อจุดประสงค์ใด.
ก.  ให้น้ำไหลได้สะดวก          ข.  ไม่ให้น้ำร่วงตามเกลียว
ค.  ควบคุมการรไหลของน้ำ   ค.  เปิด-ปิดน้ำ
เฉลยข้อ  ข
17.ประตูน้ำเป็นอุปกรณ์ในการควบคุมการเดินของน้ำให้ไหลผ่านท่อ
ตามต้องการเมื่อต้องการซ่อมแซมก๊อกน้ำต้องปิดประตูน้ำก่อน
ประตูน้ำอยู่ติดกับอุปกรณ์ในข้อใด.
ก.  ก๊อกน้ำ     ข.  วาวเปิดปิดน้ำ   ค.  ท่อพีวืซี    ง.  มาตรวัดน้ำ
เฉลยข้อ  ง
ใช้ตอบข้อ  18
1.ตัดท่อให้ได้ฉากกับแนวแกนท่อ
2.ทำความสะอาดภายในข้อต่อและภายนอกท่อด้วยผ้าธรรมดา
3.วัดระยะความลึกของข้อต่อของท่อโดยการทดลองสวมท่อเข้ากับข้อต่อ
4.ทาน้ำยาประสานท่อที่ผิวด้านในข้อต่อก่อนต่อนั้นทาภายนอก
5.สวมปลายท่อเข้ากับข้อต่อโดยเร็วกกดและบิดเล็กน้อย
6.เช็ดน้ำยาประสานส่วนเกินที่เหลือค้างภายนอกออก
18.ให้นักเรียนประกอบท่อพีวีซีตามขั้นตอนก่อนไปหลัง.
ก.  1  2  3  4  5  6       ข.  2  1  3  4  5  6 
ค.  2  1  4  3   5  6      ง.   1  3   2  4  5  6
เฉลยข้อ  ก 
19.ในการวางท่อโดยทั่วไปใช้วัสดุในข้อใดววางใต้ท่อและถมบนท่อ.
ก.  ดินและกรวด
ข.  หิน
ค.  ทรายบด
ง.  ดินเหนียว
เฉลยข้อ  ค
20.ข้อใดคือข้อควรคำนึงในการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร.
ก.  ความคงทนโดยเลือกใช้สายไฟให้เหมาะสมกับลักษณะงานสายไฟ
ที่หุ้มด้วยยาง 2 ชั้นต้องใช้ในที่อับชื้น
ข.  ความเหมาะสมในการใช้งานโดยกำหนดตำแหน่งการเดินสายไฟ
ให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะติดตั้งปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า
ค.  ความปลอดภัยโดยใช้เทปพันสายไฟให้เรียบร้อยใช้มีดปอกสายไฟด้วย
ความระมัดระวัง  ความเรียบร้อยสวยงามโดยติดตั้งเข็มขัดรัดสายไฟให้ระยะ
สวยงามและประหยัดโดยวัดสายไฟให้พอดีที่จะใช้ไม่เหลือ
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
21.ข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินสายไฟภายในบ้าน.
ก.  สายไฟแบบหุ้มฉนวนพีวีซี  เข็มขัดรัดสายไฟ ค้อน คีม  ไขควง
ข.  ตุ้ม กล่องแยกสายไฟ  เทปพันสายไฟ  มีดปอกสายไฟ
ค.  สว่าน  ดอกสว่าน  คีมปากจิ้งจก ไขควงปากแฉก ไขควงปากแบน
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
22.ข้อใดไม่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการเดินสายไฟและหน้าที่.
ก.  สายไฟแบบหุ้มฉนวนพีวีซีใช้เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านไปยังอุปกรณ์
ไฟฟ้าจนครบวงจร
ข.  เข็มขัดรัดสายไฟใช้สำหรับยึดสายไฟที่มาจากเสาไฟฟ้าต่อเข้าอาคาร
ค.  กล่องแยกสายไฟใช้สำหรับต่อแยกสายไฟเพื่อนำไปใช้ในจุดต่างๆ
ง.  เทปพันสายไฟใช้สำหรับพันสายไฟเมมื่อต่อเสร็จเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ารั่ว
เฉลยข้อ  ข
23.ใช้สำหรับขันและคลายสกรูและนอตเพื่อต่อฟิวส์ใส่สวิตวซ์ใส่ดวงโคม
หมายถึงอุปกรณ์ในข้อใด.
ก.  คีมปากจิ้งจก
ข.  ไขควง
ค.  สว่าน
ง.  ค้อน
เฉลยข้อ  ข
24.ข้อใดกล่าวผิด.
ก.  ไขควงปากแฉกใช้ก้บนอตและสกรูหัวผ่า
ข.  ไขควงปากแบนใช้กับนอตและสกรูหหัวผ่า
ค.  คีมปอกสายไฟใช้สำหรับตัด งอโค้ง และปอกสายไฟ
ง.  คีมปากจิ้งจกใช้พันสายไฟจับอุปกรณ์ในซอกแคบๆ
เฉลยข้อ  ก