Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 4 จักรเย็บผ้า ง33106

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องจักรเย็บผ้า ง 33106

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(x)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ตามบ้านเรือนนิยมใช้จักรเย็บผ้าธรรมดาเพราะเหตุใด.
ก.  ใช้งานเล็กๆน้อยๆ             ข.  อุปกรณ์ผลิตในประเทศง่ายต่อการซ่อมบำรุง
ค.  มีราคาถูกกว่าจักรไฟฟ้า   ง.  สามารถปักลาย  ซิกแซก ถักรังดุมได้
เฉลย   ค
2.ทำหน้าที่ในการทับผ้าให้แน่นตึงหมายถีงข้อใด.
ก.  แกนใส่หลอดด้าย            ข.  ที่คล้องด้าย
ค.  เข็มจักร                              ง.  ตีนผี
เฉลย   ง
3.ข้อใดคือหน้าที่ของตีนผี
ก.  ใช้ทับผ้าให้แน่นตึง             ข.  ใช้ยกตีนผีขึ้นลง
ค.  ใช้ส่งผ้าไปข้างหน้าหรือถอยหลัง
ง.  ใช้เลื่อนปรับความถี่ห่างของฝีเข็ม
เฉลย   ข้อ  ก
4.ข้อใดคือหน้าที่ของฟันจักร.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  3)
เฉลยข้อ  ค
5.ข้อใดคือหน้าที่ของกระสวย.
ก.  บังคับด้ายล่าง            ข.  เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า
ค.  ใช้กรอด้าย                 ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
เฉลย   ข้อ ง
6.มีหน้าที่ใช้แทงผ้าและนำด้ายบนไปคล้องด้ายล่างหมายถึงข้อใด.
ก.  หมุดรัดเข็มจักร           ข.  เข็มจักร
ค.  ฟันจักร                         ง.  ตีนผี
เฉลย   ข้อ  ข
7.มีหน้าที่เก็บด้ายล่างเหมือนกันกับหลอดด้ายหมายถึงข้อใด.
ก.  แกนกรอด้าย                ข.  กะโหลกกระสวย
ค.  วงล้อประดับ                  ง.  ที่บังคับฝีเข็ม
เฉลย   ข้อ  ข
8.ใช้ยกตีนผีขึ้นลงเมื่อต้องการหมายถึงข้อใด.
ก.  ตีนผี       ข.  ที่ยกตีนผี   ค.  ฟันจักร   ง.  ที่บังคับฝีเข็ม
เฉลย   ข้อ  ข
9.ข้อใดคือส่วนประกอบของตัวจักร.
ก.  ที่วางเท้า    ข.  วงล้อ     ค.  ขาจักร     ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลย    ข้อ  ง
10.ถ้านักเรียนใช้จักรพบฝีเข็มกระโดดเนื่องมาจากสาเหตุในข้อใด.
ก.  ใส่เข็มไม่ถูกที่          ข.  ร้อยด้ายไม่เรียบร้อย
ค.  เข็มทู่หรือคต  หลักเข็มอยู่สูงเกินไป  ด้ายและเข็มไม่เหมาะสมกัน
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลย   ข้อ  ง
11.นักเรียนมีวิธีแก้ไขฝีเข็มกระโดดอย่างไร.
ก.  ใส่เข็มให้ถูกที่  ตรวจดูการร้อยด้าย
ข.  ลดหลักเข็มให้ได้ที่  เปลี่ยนเข็มใหม่
ค.  ตรวจดูด้ายและเข็มแล้วเปลี่ยนใหม่
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลย   ข้อ  ง
12.เมื่นักเรียนใช้จักรเกิดปัญหาด้ายบนขาดเนื่องมาจากสาเหตุข้อใด.
ก.  เข็มทู่คต     ข.  ใส่เข็มไม่ถูกที่
ค.  ที่บังคับด้ายแน่นเกินไป
ง.  ฟันจักรสูงจนเกินไป
เฉลย   ข้อ  ค
13.ตะเข็บย่นเนื่องจากสาเหตุในข้อใด.
ก.  ฟันจักรสูงจนเกินไป
ข.  ถีบจักรเร็วจนเกินไปเมื่อเย็บผ้า
ค.  ความตึงของด้ายล่างและด้ายบนไม่เสมอกัน
ง.   ถูกทุกข้อ
เฉลย    ข้อ  ง
14.นักเรียนมีวิธีการแก้ไขตะเข็บย่นอย่างไร.
ก.  ใส่เข็มให้ถุกที่
ข.  กรอด้ายให้พอดี
ค.  เปลี่ยนเข็มใหม่
ง.  ปรับความตึงของงด้ายล่างและด้ายบนให้พอดีไม่ตึงเกินไป
เฉลย    ข้อ  ง
15.เข็มหักเนื่องมาจากสาเหตุใด.
ก.  ดึงผ้าแรงเกินไป      ข.  ตีนผีไม่ได้ระดับ
ค.  ใส่กระโหลกกระสวยไม่สนิท   ปล่อยชายผ้าย้อยขณะเย็บ
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลย  ข้อ  ง
16.ข้อใดคือการบำรุงดูแลรักษาจักร.
ก.  หยอดน้ำมันนจักรสัปดาห์ละ  1  ครั้ง
ข.  ถ้าไม่ใช้จักรเป็นระยะเวลานานควรใช้จาระบีใสทาทุกส่วนที่เป็นโลหะ
ค.  ไม่เก็บจักรบริเวณที่ชื้น  ทำความสะอาดจักรอย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้ง
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลย  ข้อ  ง
17.ข้อใดคืออุปกรณ์ในการรีดผ้า.
ก.  เตารีด
ข.  หมอนรองรีด
ค.  ที่รองรีด  กระบอกฉีดน้ำ
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลย  ข้อ ง
18.การนำผ้าเฉลียงมาเย็บหุ้มริมผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆหมายถึง.
ก.  การปัก    ข.  การปะ   ค.  การกุ๊น     ง.การเขียน
เฉลย  ข้อ ค
19.การนำผ้าหรือวัสดุอื่นๆที่มีลวดลายตามที่ต้องการมาเย็บลงบนเสื้อผ้า
หมายถึงการตกแต่งในข้อใด.
(ตัวเลือกข้อ  18)
เฉลย  ข้อ ข)
20.การตกแต่งเสื้อผ้าที่นิยมกันมากโดยเปลี่ยนจากผ้าสีอ่อนเป็นสีเข้ม
เพื่อปกปิดรอยเปื้อนหมายถึงข้อใด.
ก.  การเขียน
ข.  การย้อม
ค.  การปัก
ง.  การปะ
เฉลย  ข้อ ข

 

 

 

Read the rest of this entry