Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต ง 23105 ม.3

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องงหมายกากบาท (X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ธุรกิจ(Business)หมายถึงกระบวนการกิจกรรมทางเศษฐกิจที่บุคคลร่วมกัน
ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการผลิต การซื้อการขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ต่างๆโดยมุ่งหวังกำไรหรือผลตอบแทนที่เป็นเงินหรือผลประโยชน์ที่คุ้มค่าจากกระบวนการ
2.ข้อใดคือความสำคัญของธุรกิจต่อชีวิต สังคมและประเทศชาติ.
ก.   สร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน   ข.  เกิดความก้าวหน้าให้กับเทคโนโลยี
ค.  กระตุ้นเศษฐกิจในประเทศและสร้างเสริมรายได้ให้กับภาครัฐ
ง.  ถูกทุกข้อ
3.ธุระกิจร้านสรรพสินค้าใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานเพราะเหตุผลข้อใด.
ก.  เพื่อความรวดเร็ว    ข.  เพื่อมีประสิทธิภาพ    ค.  เพื่อความปลอดภัย  ง.  ถูกทุกข้อ
4.ธุรกิจรับเเหมาก่อสร้างจำเป็นต้องนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อจุดประสงค์ใด.
ก.  ช่วยทุ่นแรง  ข. เพื่อความปลอดภัย   ค.  งานได้ประสิทธิภาพ   ง.  ประชาชนมีอาชีพ
5.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของธุรกิจในการดำเนินงาน.
ก.  กำไร   ข.  ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผุ้บริโภคในราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งกัธุรกิจอื่น
ค.  ความมั่นคงทางธุรกิจ  ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตของธุรกิจ  ง. ถูกทุกข้อ
6.วัตถุประสงค์หลักของงธุรกิจคือความต้องการผลกำไรที่มากที่สุดส่วนองค์กร
ทางภาครัฐจะมีวัตถุประสงค์ในข้อใด.
ก.  ผลตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์ที่คุ้มค่า   ข.  เน้นการให้บริการกับประชาชน
ค.  เงินกำไรแลผลตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์ที่คุ้มค่า  ง.  ถูกทุกข้อ
7.ธุระกิจนอกกจากจะต้องการกำไรและผลประโยชน์ที่คุ้มค่าแล้วต้องคำนึงถึงข้อใด.
ก.  คุณภาพ  ข.  ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดพลพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค   ค.  ความปลอดภัย
ง.  ข้อ  ก และ ข ถูก
8.ข้อใดคือประเภทของธุรกิจ.
ก.  ธุรกิจแบ่งตามกิจกรรมการดำเนินงานของธุรกิจนั้น  ๆ
ข.  ธุรกิจแบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฏหมาย
ค.  ธุรกิจเหมื่องแร่  ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจอุตสาหกรรม
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
9.ธุรกิจแบ่งตามประเภทกิจกรรมการดำเนินงานนั้น ๆแบ่งได้ 3 กลุ่มคือ.
ก.  การผลิตสินค้า   ข.  ธุรกิจการพาณิชย์   ค.  ธุรกิจการให้บริการ  ง.   ถูกทุกข้อ
10.การผลิตสินค้าเป็นธุรกิจที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสินค้าแบ่งย่อยเป็นด้านใดบ้าง.
ก.  ธุรกิจการเกษตร  ข.  ธุรกิจเหมื่องแร่   ค.  ธุรกิจอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ง. ถูกทุกข้อ
11.  พ่อค้าคนกลางนำสินค้าจากผู้ผลิตมาจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภคจัดอยู่ในธุรกิจกลุ่มใด.
ก.  การให้บริการ   ข.  การพาณิชย์   ค.  การเกษตร   ง.  การอุตสาหกรรม
12.ข้อใดคือธุรกิจค้าปลีก.
ก.  ร้านสะดวกซื้อ    ข.  ร้านขายของชำ   ค.  แฟรนไชส์   ง.  ถูทุกข้อ
13.อาชีพที่เกียวกับการก่อสร้างคืออาชีพใด.
ก.  วิศวกร   ข.  สถาปนิก   ค.  เกษตรกร    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
14.เป็นธุรกิจแบบสัมปทานซึ่งเจ้าของธธุรกิจแต่ละคนดำเนินงานเสมือนหน่วยหนึ่ง
ของบริษัทลูกโซ่ขนาดใหญ่ภายใต้ข้อตกลงของเงื่อนไงต่างๆซึ่งมักระบุไว้ในสัญญา
การดำเนินการทุกด้านเป็นมาตรฐานเดียวกันแม้แต่อุปกรณ์และการวางผังร้าน
เป็นรูปแบบเดียวกัน หมายถึงข้อใด.
ก.  แฟรนไชส์     ข.  ร้านขายของชำ    ค.  ร้านสะดวกซื้อ  ง.  ร้านสรรพสินค้า
15.ธุรกิจที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันหมายถึงข้อใด.
ก.  บริการขนส่งมวลชน   ข.  การสื่อสาร  ร้านเสริมสวย   ค.  ร้านซักรีด
สถานเสริมความงาม  สถานบันเทิง    ง.  ถูกทุกข้อ
16.ธุรกิจการให้บริการแบ่งออกเป็น  2  ประเภทคือ.
ก.  ธุรกิจที่ให้บริการด้านการเงิน   ข.  ธุรกิจที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต
ค.  ธุรกิจเสริมความงามและสถานบันเทิง   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
17.ธุรกิจแบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฏหมายแบ่งได้  5 ประเภทคือ.
ก.  กิจการเจ้าของคนเดียว    ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  บริษัทจำกัด
ค.  สหกรณ์  รัฐวิสาหกิจ    ง.  ถูกทุกข้อ
18.ธุรกิจเจ้าของคนเดียวเป็นธุรกิจขนาดเล็กการดำเนินงานไม่ยุ่งยากมีลูกจ้างน้อย
มีข้อดีอย่างไรบ้าง.
ก.  ใช้เงินทุนน้อย  ข.  หาที่ตั้งทำเลได้ง่าย  ค.  ไม่ยุ่งยากเมื่อเลิกกิจการ  กำไรที่ได้
เป็นของเจ้าของกิจกรรมเพียงคนเดียว    ง.  ถูกทุกข้อ
19.กิจการในข้อ  18  มีข้อเสียอย่างไร.
ก.  การขยายกิจการทำได้ยาก  ข.  เจ้าของกิจการมีเงินทุนจำกัด
ค.  รับผิดชอบหนี้สินเพียงผู้เดียว     ง.  ถูกทุกข้อ
20.ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งกำไรร่วมกันมีข้อตกลงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรมีความมั่นคงทางการเงิน
ก่อตั้งง่าย เสี่ยต่อการขาดทุนน้อย ข้อเสียได้แก่ข้อใดง
ก.  การดำเนินกิจการเป้นไปอย่างล่าช้า   ข.  อาจเกิดการขัดแย้งระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน
ค.  ต้องรับผิดชอบหนี้สินไม่จำกัดจำนวน    ง.  ถูกทุกข้อ
21.ห้างหุ้นส่วนแบ่งออกได้เป็น  2   ประเภทคือ
ก.  ห้างหุ้นส่วนสามัญ   ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ค.  ห้างหหุ้นส่วนวิสามัญ   ง.  ถูกทั้ง  ก และ ข
22.เป็นธุรกิจที่มีผู้จัดตั้งตั้งแต่  7 คนขึ้นไปเข้าชื่อกันจดทะเบียนหนังสือบริคณสนธิ
ด้วยความสมัครใจมีการแบ่งเงินทุนออกเป็นหุ้นซึ่งมีมูลค่าหุ้นเท่ากันหมายถึงข้อใด.
ก.  ห้างหุ้นส่วนสามัญ   ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ค.  บริษัทจำกัด    ง.  สหกรณ์
23.หนังสือบริคณห์สนธิหมายถึงข้อใด.
ก.  หนังสือที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท
ข.  หนังสือสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นแต่ละคน
ค.  หนังสือจดทะเบียนการค้าและการกำหนดจำนวนหุัน
ง.  หนังสือสัญญาว่าทุกคนตกลงเงื่อนไงต่าง ๆ ร่วมกัน
24.ข้อดีของธุรกิจในข้อ  22 คือข้อใด.
ก.  มีความมั่นคงทางการเงินสูง    ข.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของธุรกิจสามารถดำเนิน
ได้อย่างต่อเนื่อง   ค.  ผู้ถือหุ้นตายล้มละลายหรือศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ตวามสามารถ
ธุรกิจไม่ต้องล้มเลิกกิจการผู้ถือหุ้นสามารถขายดอนให้กับผู้อื่นได้  ง.  ถูกทุกข้อ
25.ข้อเสียของธุรกิจในข้อ  22 คือข้อใด.
ก.  ขั้นตอนในการจัดตั้งยุ่งยาก มีข้อจำกัดในด้านกฏหมายมาก
ข.  สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รักษาความรับของธุรกิจได้ยาก
ค.  ขาดความภักดีของผู้บริหารงานซึ่งมักว่าจ้างมาจากภายนอก   ง.  ถูกทุกข้อ
26.เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่  10 คนขึ้นไปร่วมเข้าชื่อกันด้วยความสมัครใจ
ดำเนินการโดยยึดหลักประชาธิปไตยเพื่อดำเนินธุรกิจหมายถึงข้อใด.
(ตัวเลือกข้อ  22 ) เฉลยข้อ ง  สหกรณ์
27.รัฐวิสาหกิจเป็นการจัดตั้งขึ้นทั้งหมดด้วยทุนของรัฐบาลหรือรัฐบาลมีทุนร่วมด้วย
มากกว่าร้อยละ  50 มีข้อดีอย่างไรบ้าง.
ก.  ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น   ข.  เป็นแหล่งรายได้ของรัฐ
ค.  ช่วยควบคุมสินค้าบางชนิดที่ไม่เป้นประโยชน์ต่อสุขภาพและช่วยเหลือเอกชนในงาน
เฉพาะด้าน  ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
28.ข้อเสียของธุรกิจแบบรัฐวิสาหกิจคือข้อใด.
ก.  ภาคเอกชนหมดโอกาศที่จะลงทุน   ข.  เงินทุนหมุนเวียนจะลดลงเนื่องจากนำมา
ลงทุน  ค.  ขั้นตอนในการลงทุนยุ่งยากมีข้อจำกัด   ง.  ถูกทั้งข้อ กและ ข
29.องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจทุกประเภทคือข้อใด.
ก.  คน  เงิน  วัสดุหรือวัตถุดิบ   เทคโนโลยี
ข.  คน  เงิน  วัสดุหรือวัตถุดิบ  เทคโนโลยี  การจัดการ
ค.  คน  เงิน  เทคโนโลยี  การจัดการ  การตลาด
ง.  คน  เงิน  วัสดุหรือวัตถุดิบ  เทคโนโลยี  การจัดการ  การตลาด
30. ข้อใดคือหน้าที่ของธุรกิจ.
ก.  การผลิตสินค้า  การให้บริการ  การจัดซื้อ
ข.  การแจกจ่ายและการจำหน่ายสินค้า  การเก็บรักษาสินค้า
ค.  การจัดทำโฆษณา  การจัดการทางการเงินและบัญชี  การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
ง.  ถูกทุกข้อ
31.ช่องทางการขนส่งสินค้าที่นิยมคือข้อใด.
ก.  การส่งพัสดุ   ข.  ไปรษณีย์   ค.  การฝากส่งรถทัว รถไฟ  เรือ ทางอากาส  ง.  ถูกทุกข้อ
32.นักเรียนคิดว่าประโยชน์ทางตรงของธุรกิจคือข้อใด.
ก.  ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
ข.  สินค้าและบริการมีการกระจายออกสู่พื้นที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึง
ง.  ทำให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษีมีเงินพัฒนาประเทศชาติ   ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
33.นักเรียนคิดว่าประโยชน์ทางอ้อมของธุรกิจคือข้อใด.
ก.  สร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค    ข.  ลดปัญหาอาชญากรรม
ค.  สร้างรายได้ให้คนในชุมชน        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ  ข
34.ในการประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จผู้ประกอบธุรกิจต้องมีคุณลักษณะสำคัญ
ในข้อใดบ้าง.
ก.  รู้จักตนเอง  มีไหวพริบ    ข.  มีความพยายาม  อดทน มีความกล้าและความเป็นผู้นำ
ค.  มีความรู้ความสามารถในธุรกิจตน  มีมนุษยสัมพันธุ์ดี  มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์มองการไกล มีความกล้าและ
ตวามเป็นผู้นำ    ง.  ถูกทุกข้อ
35.จรรญาบรรณในการประกอบธุรกิจ จรรญาบรรณหมายถึง หลักจริยธรรม
ผู้หนึ่งควรปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพซึ่งนักธุรกิจควรมีจรรยาบรรณ
36.จรรญาบรรณในการประกอบธุรกิจได้แก่ข้อใด.
ก.   สร้างสรรค์สินค้า ผลิตภัณฑ์  บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ข.  เคารพและปฏิบัติตามกฏหมายเช่นกฏหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ค.  ไม่เอาเปรียบลูกจ้างและผู้บริโภค เป็็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชน
และช่วยเหลืองสังคม เช่นให้กู้ยืมเงินให้โอกาศนักศึกษามาฝึกงาน  ง. ถุกทุกข้อธุ
37.ธุรกิจแฟรนไซส์ต่างจากธุรกิจขยายสาขาอย่างไร.

อบ ธุรกิจแฟรนไซส์มีหลายเจ้าของแต่ดำเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน

 ในขณะที่ธุรกิจขยายสาขามีเจ้าของคนเดียวกันดดยแต่ละแห่งอาจมีการบริหาร

 จัดการที่แตกต่างกัน

38.ประเทศใดได้รับรางวัลประเทศที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2551  2552 และ 2553 ต่อเนื่องกัน เพราะให้เสรีภาพในการทำธุรกิจมีปัญหาฉ้อโกงธุรกิจและ
ละเมิดลิขสิทธิ์น้อยและตัวเลขมวลรวมภายในประเทศสูงคือประเทศใด.

 ตอบ  ประเทศเดนมาร์ก