Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 5เรื่องงานช่าง ง 23105ม.3

แบบทดสอบหน่วยที่ 5 เรื่องงานช่าง(การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์) ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ หมายถึงการนำความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ
ต่างๆ การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง การอ่านแบบ กลไกและการควบคุมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิคส์มาใช้ในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวัน
2.ข้อใดคือประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์.
ก.  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างติดตั้งและประกอบผลิตภันฑ์
ข.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างความเพลิดเพลินแก่ผุ้ทำ   ความภาคภูมิใจต่อตนเอง
ค.  มีความละเอียดรอบคอบและอดทนในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
ง.  ถูกทุกข้อ
3.ผลิตภัณฑ์ทีใช้สอยในชีวิตประจำวันที่ติดตั้งและประกอบได้แก่ข้อใด.
ก.  ตู้เสื้อผ้า  ชั้นวางของ   ข.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า   ค.  เครื่องปั่นน้ำผลไม้   ง.  ถูกทุกข้อ
4.นักเรียนมีวิธีประหยัดพลังงานและปลอดภัยในการใช้เครื่องดูดฝุ่นออย่างไร.
ก.  ไม่ควรใช้เกินกำลัง    ข.  ไม่ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
ค.   ดูวิธีใช้จากคู่มือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด     ง.  ถูกทุกข้อ
5.นักเรียนมีวิธีการใช้เครื่องปั่นผลไม้ให้ประหยัดหลังงานและปลอดภัยได้อย่างไร.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  4)  เฉลยข้อ  ง
6.การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลงานที่มีคุณภาพ
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญในข้อใด.
ก.  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในเรื่องคุณสมบัติของวัสดุต่างๆอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง
เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ข.  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเครรื่องมือติดตั้ง
และประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล้ว รวดเร็วและปลอดภัย
ค.  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้และทักษะในการอ่านแบบจากคู่มือหรือภาพที่แนบมา
และผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนการทำงานกำหนดเป้าหมาย
ในการทำงาน กำหนดวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงาน  ง.  ถูกทุกข้อ
7.ถ้านักเรียนจะอ่านแบบต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องใด.
ก.  ประเภทของเส้นในการอ่านแบบ  การมองภาพสามมิติและการหมุนชิ้นงาน
ข.  การอ่านภาพฉายจากแบบ  ค่าพิกัดความเผื่อและสัญลักษณ์
ค.  เส้นให้ขนาดและคำสั่งต่างๆ ในแบบ  การกำหนดจุดวัดและข้อควรระวัง
ง.  ถูกทุกข้อ
8.ผู้ปฏิบัติงานการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน  3 ขั้นตอน
แบบความคิดขั้นบันไดได้แก่ข้อใด.
ก.  ขั้นวางแผนการทำงาน  กำหนดเป้าหมาย กำหนดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืให้ตรง
กับลักษณะงาน กำหนดวิธีการทำงาน  ข.  ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้หรือปฏิบัติงาน
ค.  ขั้นประเมินชิ้นงานเพื่อหาข้อบกพร่องในการทำงานหรือผลงาน  ง.  ถูกทุกข้อ
9.ข้อใดคือแนวทางในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย
ผลงานมีคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่เสียหาย.
ก.   สวมเสื้อผ้าให้รัดกุมก่อนการปฏิบัติงานและขณะปฏิบัติงานรวบผมให้เรียบร้อย
สวมผ้ากันเปื้อนใส่ชุดปฏิบัติงานใช้ผ้าปิดปากสวมรองเท้ากันกระแทกไม่ควรสวม
สร้อย  นาฬิกา  แหวน
ข.  ปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือการประกอบผลิตภัณฑ์คู่มือการใช้เครื่องมือ
และรายละเอียดของชนิดวัสดุ อุปกรณ์ที่แนบมาอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบ
สภาพการใช้งานของเครื่องมือ  มีสมาธิในการปฏิบัติงานและไม่หยอกล้อกัน
ค.  จัดวางเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ใช้งานวัสดุอุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับงาน หากเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานควรตั้งสติ   ง.   ถูกทุกข้อ
10.ราวตากผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในการใช้ตากผ้ามีจำหน่ายตามตลาด
ส่วนใหญ่ทำจากวัสดุชนิดใด.
ก.  เหล็กชุบโครเมียม   ข.  เหล็กพ่นสี    ค.  อะลูมิเนียม    ง.  ถูกทุกข้อ
11.ใช้เคลือบผิวของเหล็กหรือโลหะชนิดอื่นโดยการชุบด้วยไฟฟ้าทำให้ได้ผิวโลหะ
ที่เป็นมันวาวสีเทาเงินไม่ผุกร่อนใช้เป็นส่วนประกอบของเหล้กกล้าสำรับทำตู้
นิรภัย เครื่องยนต์ เกราะกันกระสุนเครื่องบินไอพ่นและจรวด หมายถึงข้อใด.
ก.  โครเมียม    ข.  สังกะสี    ค.  เหล็กพ่่นสี      ง.  อะลูมิเนียม
12.การพ่นสีเหล็กเพื่อป้องกันสนิมต้องเช็ดคราบน้ำมันของเหล็กด้วยทินเนอร์
ให้ผิวเหล็กแห้งและปลอดฝุ่นแล้วใช้แปรงลวดขัดรอยต่อรอยเชื่อมแล้วพ่นสี
กันสนิม  1  รอบ ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วพ่นทับอีก 1 รอบ หมายถึงข้อใด.
(ตัวเลือกข้อ  11)   เฉลยข้อ  ค  เหล็กพ่นสี
13.การติดตั้งและประกอบราวตากผ้าที่ทำจากท่อพีวีซีมีข้อดีอย่างไร.
ก.  สวยงาม   ข.  ประหยัดค่าใช้จ่าย    ค.  คุณภาพดี    ง.  หาวัสดุได้ง่าย
14.ข้อใดคือข้อดีของอลูมิเนียม.
ก.  แข็งแรงทนทานต่อฝนและแสงแดด   ข.  ไม่ทำให้เกิดสนิม
ค.  ระบายความร้อนได้ดี  ทนความร้อนได้ดีคงรูปไม่บิดงอ  ง.  ถูกทุกข้อ
ใช้ตอบข้อ  15
1.วางแผนติดตั้งและประกอบราวตากผ้า  1.1  กำหนดเป้าหมายในการทำงาน
ต้องการติดตั้งและประกอบราวตากผ้าไว้ใช้งานที่ทำจากท่อพีวีซี
1.2.กำหนดวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงาน ท่อพีวีซี  ข้อต่อสามทาง  ยางลบ
ฉาก  90  องศา ข้อต่องอสามทาง เลื่อยตัดเหล็ก  ปากกาเคมี  กระดาษเอ 4 ดินสอ
1.3.1.กำหนดวิธีการทำงาน ดดยการอ่านแบบที่แนบมากับผลิตภัณฑ์หรือเเขียนแบบ
ภาพร่าสามมิติ
1.3.2.ติดดั้งประกอบราวตากผ้าตามแบบที่อ่าน
2.ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้    3.ประเมินผลการทำงาน  ตรวจสอบดุว่าราวตากผ้า
แข็งแรงดีหรือไม่หรือโคลงเคลงไปมาถ้าพบข้อบกพร่องก็ควรถอดออกมาประกอบใหม่
15.ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการติดตั้งและประกอบราวตากผ้าจากท่อพีวีซี.
ก.  1  2  3         ข.  1   3  2           ค.   2  1   3         ง.   3   2   1
16.โต๊ะคอมพิวเตอร์ที่มีขายตามท้องตลาดนิยมทำมาจากไม้ชนิดใด.
ก.  ไม้อัด    ข.   ไม้พยุง       ค.  ไม้แดง     ง.  ไม้ไผ่
17.ไม้ที่สร้างมาจากเศาชิ้นไม้หรือขี้เรื่อยนำมาประสานกันโดยใช้สานเคมีและนำมาบด
ด้วยความดันสูงและมีราคาถูกกว่าไม้จริงแต่แข็งงแรงน้อยกว่าหมายถึงข้อใด.
ก.  ไม้เนื้ออ่อน    ข.  ไม้ปาติเคิล     ค.  ไม้สัก      ง.  ไม้ยูคา
18.สกรู  ว  เรียกอีกชื่อหนึึ่งคือข้อใด.
ก.  ตะปูควง    ข.  ตะปูเกลียว      ค.  ตะปูเข็ม    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
19.ประเทศแรกที่ใช้ไม้ปาติเคิลคือประเทศใด.
ก.  เยอรมันนี      ข.  สหรัฐอเมริกา       ค.   แคนนาดา     ง.  บราซิล
ใช้ตอบคำถามข้อ  20
1.การวางแผนติดตั้งและประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์
1.1กำหนดเป้าหมายในการทำงาน    1.2กำหนดวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงาน
1.3กำหนดวิธีการทำงาน  อ่านแบบ  ติดตั้งและประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์
2.ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
3.ประเมินผลการทำงานตรวจสอบดูว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นประกอบกันสนิทหรือไม่เมื่ออกแรง
เขย่าโยกยกโคลงเคลงหรือไม่แล้วทดลองวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดู
20.การติดตั้งและประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์มีวิธีการอย่างไร
ก.  3   2   1      ข.    2  3   1      ค.    1   2   3    ง.   2  1   3