Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 5 สมรรถนะ ง 33106

แบบทดสอบหน่วยที่ 5 สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน การใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงาน ง 33106

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดคือความหมายของสมรรถนะ.
ก.  คุณลักษณะเชิงพฤตกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้
ข.  คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากทักษะ
ค.  คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความสามารถ
ง.  คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้  ความสามารถ ทักษะ
ที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงาน
เฉลยข้อ  ง
2.นักเรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะในการทำงานได้ในข้อใด.
ก.  ใฝ่หาความรู้ในงานที่ทำ
ข.  ฝึกฝนทำงานเป็นประจำในงานที่ทำเพื่อให้เกิดทักษะ
ค.  ฝึกตนเองให้มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่องาน ต่อตนเองเพื่อน
มีความมุ่งมั่นในงานที่ทำ มีความคิดสร้างสรรค์ในผลงาน
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์หมายถึงข้อใด.
ก.  คุณธรรมจริยธรรมที่คนเรามีอยู่ในตัวเอง
ข.  คุณลักษณะเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของคนดี 7 ประการ
ค.  คุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
และลักษณะนิสัยที่ดีงาม
ง.  คุณลักษณะของคนดีที่สังคมและเพื่อนร่วมงานต้องการ
เฉลยข้อ  ค
4.ใครมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.
ก.  นางสาวประนิษา  พันธ์ศรีได้รับการยอมรับจากเพื่อนและครูในการ
ทำหมวกปีกจากกล่องนมเพราะผลงานเสร็จสมบูรณ์นำเสนอก่อนกลุ่มอื่น
ข.  นายนนทนันท์  อนันทวันได้นำข้าวต้มมัดส่งครูก่อนนักเรียนชายในห้อง
ค.  นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้ส่งงานกลุ่มการซักผ้าและเก็บเสื้อผ้า
ก่อนห้องอื่น
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
5.ข้อใดคือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทยและชาติต้องการ.
ก.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
ข.  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง
ค.  ม่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
6.ทักษะการแสวงหาความรู้ประกอบด้วยข้อใด.
ก.  การศึกษาค้นคว้า      ข.  การรวบรวม
ค.  การสังเกต                  ง.  การสำรวจและการจดบันทึก
เฉลย  ถูกทุกข้อ
7.การศึกษาค้นคว้าหมายถึงข้อใด.
ก.  การหาข้อมูล ความรู้เพิ่มเติมเพื่อหาคำตอ
ข.  การหาคำตอบจากปัญหาหรือนำความรู้ไปแก้ปัญหา
ค.  การหาตำตอบในเรื่องนั้นๆและได้ความรู้เพิ่มเติม
ง.  ถุกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
8.การศึกษาค้นคว้ามีความสำคัญในข้อใด.
ก.  ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น
ข.  มีความชัดเจนขึ้นในเรื่องบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจ
ค.  นำความรู้ที่ไดไปแก้ไขปัญหา
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
9.นายภูวนัย  จูมพิลามีปัญหาเกี่ยวกับข้อสอบกลางภาคในรายวิชา ง  33106
ต้องศึกษาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ข้อใด.
ก.  kroosomsawat
ข.  krupaga
ค.  krucchai
ง.  kruratee
เฉลยข้อ  ข
10.นักเรียนจะศึกษาค้นคว้าโดยวิธีการใดบ้าง.
ก.  การอ่าน
ข.  การฟัง  การดู
ค.  การสอบถาม  การลงมือปฏิบัติจริง
ง.  ถูกทกข้อ
เฉลยข้อ  ง
11.วิธีการศึกษาค้นคว้าในข้อใดเป็นที่นิยมมากที่สุดเพราะทำได้ทุกที่ทุกเวลา
(ใช้ตัวเลือกข้อ  10)  เฉลยข้อ  ก
12.การเป็นนักอ่านที่ดีมีหลักปฏิบัติในข้อใด.
ก.  การอ่านแบบคร่าวๆ
ข.   การอ่านเพื่อศึกษารายละเอียด
ค.  การอ่านแบบวิเคราะห์    การอ่านแบบเจาะจง
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
13.การอ่านประเภทใดเป็นการอ่านเพื่อความเข้าใจทั้งสาระหลักและปลีกย่อย.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  12)  เฉลยข้อ  ข
14.ทักษะการอ่านระดับสูงของการอ่านเอาความผู้อ่านต้องมีความรู้
ในเรื่องที่อ่านมาก่อนหมายถึงการอ่านในข้อใด.
ก.  การอ่านแบบวิเคราะห์     ข.  การอ่านแบบเจาะจง
ค.  การอ่านแบบศึกษารายละเอียด
ง.  การอ่านแบบคร่าวๆ
เฉลยข้อ  ก
15.ทักษะในข้อใดสำคัญที่สุดในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนนักศึกษา.
ก.  การอ่าน     ข.  การฟัง        ค.  การดู  การสอบถาม  ง.  การลงมือปฏิบัติจริง
เฉลยข้อ  ข
16.การศึกษาค้นคว้าในข้อใดเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ชาญฉลาดมากที่สุด.
ก.  การอ่าน    ข.  การฟัง    ค.  การสอบถาม    ง.  การดู  การลงมือปฏิบัติจริง
เฉลยข้อ  ค
17.ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยการรวบรวมหมายถึงข้อใด.
ก.  การรวบรวมข้อมูลความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าซึ่งเกี่ยวข้อง
กับปัญหาสิ่งที่ยากรู้จากแหล่งต่างๆข้อมูลความรู้จากประสบการณ์เดิม
18.การสังเกต เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่สำคัญ
และจำเป็นในการพัฒนาทักษะอื่นๆการสังเกตเป็นความสามารถในการใช้
ประสาทสัมผัส  ตา  หู  จมูก  ลิ้นและผิวกาย
19.การสำรวจเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนของประชากร
ที่เราต้องการศึกษาเพียงส่วนหนึ่งซึ่งถูกเลือกขึ้นมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ตามหลักวิชาการทางสถิติ
20.การบันทึกข้อมูลต่างๆของมนุษย์มีหลายรูปแบบเช่น การจำ 
การจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เขียนเป็นภาพ  ภาพนิ่ง บันทึกเสียง
21.ทักษะการแสวงหาความรู้จะเกิคขึ้นกับผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในข้อใด.
ก.  อยู่อย่างพอเพียง
ข.  มุ่งมั่นในการทำงาน
ค.  ใฝ่เรียนรู้
ง.  รักความเป็นไทย
เฉลยข้อ  ค