Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 5 เรื่องงานดอกไม้สดของไทย ง 31102 ม.4

แบบทดสอบหน่วยที่ 5 เรื่องงานดอกไม้สดของไทย ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  งานดอกไม้สดของไทยหมายถึงการนำดอกไม้สดของไทยชนิดต่าง ๆ
มาประดิษฐ์ให้เป็นชิ้นงานที่ประณีตงดงามด้วยวิธี  การเย็บ  มัด  ร้อย
2.  งานดอกไม้สดของไทยมีความสำคัญในข้อใด.
ก.  เป็นงานฝีมือที่นำไปใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา  พิธีกรรมทั่วไป  ตกแต่ง
สถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีใช้เป็นของชำร่วยเพื่อแสดงการขอบคุณที่มางาน
ข.  เป็นงานฝีมือที่แสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยซึ่งแสดงออก
ให้เห็นถึงขั้นตอนการประดิษฐ์อย่างประณีตและสวยงาม
ค.  เป็นงานฝีมือที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้มีทักษะและความชำนาญในการทำเช่นการร้อยมาลัย
ง.  ถูกทุกข้อ
3.  ถ้านักเรียนไม่มีดอกมะลิสำหรับร้อยมาลัยกลมนักเรียนจะใช้ดอกไม้
ชนิดใดแทน.
ก.  ดอกบานไม่รู้โรย    ข.  ดอกดาวเรือง    ค.  ดอกพุด
ง.  ดอกจำปี   จ.  ดอกรัก     เฉลยข้อ  ค
เพราะดอกพุดมีสีและลักษณะใกล้เคียงดอกมะลิมากที่สุด
4.  ในประเทศไทยนิยมนำดอกรักมาร้อยเป็นมาลัยร่วมกับดอกมะลิ  จำปา
ดาวเรือง  กุหลาบ  ใช้ในงานมงคลทที่เกี่ยวเนื่องงกับความรักเพราะดอกรัก
สื่อความหมายถึงความรักเช่น งานหมั่น  งานแต่งงานโดยใช้ในพานขัน
หมากจัดพานรองรับน้ำสังข์ร้อยเป็นมาลัยบ่าวสาวโปรยบนที่นอน
5.  ดอกจำปีมีสีขาวจนถึงสีเหลืองอ่อน  ดอกจำปาขนาดเล็กกว่าดอกจำปี
ดอกมีสีเหลืองอมส้ม
6.  การประดิษฐ์ดอกไม้สดเป็นมาลัยเครื่องแขวนเครื่องประดับตกแต่ง
สถานที่ในงานพิธีในพิธีต่าง ๆ มักใช้วิธีใด.
ก.  การกรอง    ข.  การร้อย    ค.  การเย็บ  การมัด    ง.  ถูกทุกข้อ
7.  การเอาบางส่วนของดอกไม้ที่ได้จากการเฉือนเป็นแว่นๆผ่ากลางชิ้น
แล้วนำมาเสียบหรือร้อยในไม้ไผ่ที่เหลาแหลมหรือก้านมะพร้าว ซ้อนกัน
หมายถึงการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยวิธีใด. (ต้วเลือกข้อ  6)  เฉลยข้อ  ก
8.  การกรองมี  2  แบบได้แก่ข้อใด.
ก.  การกรองดอก    ข.  การกรองเส้น    ค.  การกรองก้าน   ง.  ถูกทั้งข้อ ก ข
ข้อมูลใช้ตอบข้อ  9
1.  เหลาไม้เล็กปลายแหลมทั้ง  2  ด้านยาวประมาณ  2  นิ้วเลือกดอกมะลิ
ขนาดเล็ก  1  ดอกเสียบไม้แหลมทั้ง  2  อันไปที่กึ่งกลางเป็นแนวกากบาท
2.  ผ่าดอกตตูมขนาดกลางเป็น  2  ส่วนเสียบดอกมะลิแต่ละส่วนกับไม้
แหลมด้านละ  1  ส่วนทั้ง 4 ด้านแล้วใช้ด้ายพันขัดกับไม้แหลมให้แน่น
3.  ผ่าดอกตูมใหญ่เป็น  2  ส่วนเสียบแต่ละดอกกับไม้แหลมทั้ง  4  ด้าน
ใช้ด้ายพันขัดกับไม้แหลมโดยวางกลีบให้สับหว่างทำเช่นนี้อีก  2  ชั้น
9.  ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนวิธีการกรองดอกตามลำดับก่อน – หลัง.
ก.  1   2   3    ข.   2   1   3      ค.  1   3  2    ง.  3  2   1
ข้อมูลใช้ตอบข้อ  10
1.  เฉือนดอกบามไม่รู้โรยที่มีขนาดดอกเท่าๆกันออกเป็นแว่นๆโดยแต่ละ
แว่นไม่หนาหรือบางจนเกินไป  ดอกบานไม่รู้โรย  1  ดอกจะได้  2-3  แว่น
แล้วแยกกลีบเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กสะดวกในการกรอง
2.  เหลาทางมะพร้าวให้ปลายแหลมแล้วพันฟลอล่าเทปที่โคลนทาง
มะพร้าวเว้นความยาวตามขนาดตามขนาดความยาวของเส้นหางกระรอก
ใช้เส้นลวดแทนทางมะพร้าว
3.   ร้อยกลีบดอกขนาดใหญ่ใส่ทางมะพร้าวยาวประมาณ  1 ใน 3ของความ
ยาวทางมะพร้าว
4.  ร้อยกลีบดอกขนาดกลางใส่ทางมะพร้าวยาวประมาณ  2 ใน 3 ของ
ความยาวทางมะพร้าว
10. ให้นักเรียนเรียงลำดับก่อน -หลังวิธีการกรองเส้น
ก.  1  2   3  4      ข.  1   3     4   2
ค.  2  1   3  4      ง.  3  1    4    2