Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 7 เรื่องสู่โลกอาาชีพ ง 23105 ม.3

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ ง 23105 ม.3

คำสั่ง ให้นักเรียนทำเตรื่องหมายกากบาท(X)ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.อาชีพหมายถึงข้อใด.
ก.  อาชีพคือการทำหน้าที่ของมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิต
ข.  อาชีพคืองานที่ทำเป็นประจำได้ค่าตอบแทนรายได้เพื่อ
ใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ค.  อาชึพคืองานหรือหน้าที่ต้องทำด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว
ง.  อาชีพคือผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการแต่เป็นเพียง
ผู้รับจ้างทำงานเท่านั้น  เฉลยข้อ  ข
2.การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
นอกจากนี้การรู้จักตนเองก่อนตัดสินใจในการเลือกงานข้อใดไม่ถูกต้อง.
ก.  ความชอบ  ความสนใจ
ข.  สติปัญา  ความสามารถ
ค.  ความถนัด  ค่านิยม
ง.  ความรำรวย  มีฐานะทางสังคม    เฉลยข้อ  ง
3.บุคลิกภาพ(Personality)หมายถึงข้อใด.
ก.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทางร่างกาย
ข.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทางจิตใจ
ค.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทาง
ความรู้สึกนึกคิด  กิริยาท่าทางที่แสดงออกมาให้ผู้อื่นเห็น
ง.  ถูกทุกข้อ      เฉลยข้อ  ง
4.การที่บุคคลมีบุคลิกภาพดีข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบุคลิกภาพดี.
ก.  ได้รับการยอมรับนับถือ
ข.  ได้รับการยกย่องชมเชยให้เป็นผู้นำหมู่บ้าน
ค.  ได้รับความประทับใจแก่ผู้พบเห็น
ง.  ได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ    เฉลยข้อ  ข
5.ข้อใดไม่ใช่บุคลิกภาพภาพนอก.
ก.  รูปร่าง  หน้าตา
ข.  กิริยามารยาท
ค.  การรักษาสุขภาพ
ง.  การแต่งกาย  สติปัญญา    เฉลยข้อ  ง
6.การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูดในการสมัครงาน
การสัมภาษณ์งาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องพูดคุยติดต่อ
สื่อสารกับผู้คนมากมายการที่จะทำให้คู่สนทนาเกิดความพึงพอใจ
ต้องปฏิบัติในข้อใด.
ก.  กล่าวทักทายด้วยคำว่า  สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับพร้อมยกมือไหว้
ข.  พูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนหวาน มีคำว่าครับหรือค่ะ
พูดชัดถ้อยชัดคำไม่พูดติดอ่างไม่พูดเสียงดังและเสียงค่อย
ค.  ไม่พูดแทรกขณะคู่สนทนากำลังพูด ประสานสายตากับ
คู่สนทนา แสดงสีหน้าปกติขณะพูดคุย
ง.  ถูกทุกข้อ     เฉลยข้อ  ง
7.ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการสมัครงาน.
ก.  ประวัติส่วนตัว  รูปถ่าย  สำเนาบัตรประชาชน
ข.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา  ใบบรองผลการเรียน(Transcript)
สำเนาปริญาบัตร  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร(สด9)
ค.  สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน(ถ้ามี)
ง.  สำเนาทะเบียนสมรส  สำเนาทะเบียนหย่า  ใบรับรองการเป็นโสด    เฉลยข้อ  ง
8.ข้อใดคือสิ่งควรรู้ก่อนสมัครงาน.
ก.  หน่วยงานที่ต้องการสมัคร
ข.  ตำแหน่งงาน  ค่าตอบแทน
ค.  รู้ตนเองว่ามีความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจด้านใดบ้าง
ง.  ถูกทุกข้อ  เฉลยข้อ  ง
9.การสมัครงานด้วยตนเองผู้สมัครต้งเป็นฝ่ายไปที่บริษัทเพื่อติดต่อ
ฝ่ายบุคคลโดยตรงขอใบสมัครมาเขียนเองข้อมูลผู้สมัครงานควร
ประกอบด้วยข้อใด.
ก.  ประวัติส่วนตัว
ข.  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน
ค.  ความรู้ความสามารถ  บุคคลที่จะอ้างอิงได้
ง.  ถูกทุกข้อ    เฉลยข้อ  ง
10.ในการกรอกใบสมัครช่องจำนวนเงินเดือนควรระบุอย่างไร.
ก.  ระบุเงินเดือนเป็นช่วงๆ เช่น 10,000-15,000  บาท
ข.  เขียนข้อความว่า  แล้วแต่จะพิจารณาตามความเหมาะสม
ค.  ไม่เติมข้อความว่างไว้
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข้อ ข    เฉลยข้อ  ง
11.การสมัครงานทางไปรษณีย์ข้อใดที่ผู้สมัครที่ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียม.
ก.  จดหมายสมัครงาน         ข.  ประวัติย่อ
ค.  ใบสมัคร  รูปถ่ายและเอกสารอื่น
ง.  ถุกทุกข้อ      เฉลยข้อ  ง
12.การเขียนจดหมายสมัครงานมี  2 ส่วนคือข้อใด.
ก.  เนื้อจดหมายและประวัติย่อ
13.ข้อใดคือการสมัครงานทางอินเทอร์เนต.
ก.  การส่งจดหมายอิเลกทรอนิส์
ข.  การสมัครงานกับเว็บไซต์ที่ให้บริการหางาน
ค.  การสมัครงานกับเว็บไซต์ทั่วๆไป
ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข    เฉลยข้อ  ง

แบบทดสอบหน่วยที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.อาชีพหมายถึงงานที่ทำเป็นประจำเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือรายได้ที่เป็นเงิน
2.อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพที่ผูู้ประกอบการเป็นเจ้าของหรือดำเนินการด้วยตนเองแต่
เพียงผู้เดียวหรือเป็นกลุ่มอาชีพอิสระไม่ต้องใช้คนจำนวนมากแต่สามารถจ้างให้ผู้อื่น
มาทำงานได้เจ้้าของกิจการเปป้นผู้ลงทุนเป้นผู้คิดตัดสินใจและวางแผนด้วยตนเเอง
3.อาชีพรับจ้างหมายถึงอาชึพที่ผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเป็นเพียงผู้รับจ้าง
และได้รับค่าตอบแทนเป้นค่าจ้างหรือเงินเดือน
4.ข้อใดคือความสำคัญของอาชีพ.
ก.  อาชีพช่วยให้มนุุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพื่อนำมาใช้จ่าย
ในชีวิตประจำวัน
ข.  อาชีพช่วยให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการ
ค.  อาชีพช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากมีการหมุนเวียนของเงิน สินค้า
และบริกการ  ในระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนรวมทั้งภาษีที่รัฐบาลได้จากผู้ประกอบการ
ง.  ถูกทุกข้อ
5.ถ้านักเรียนจะเลือกอาชีพควรพิจารณาในข้อใดบ้าง.
ก.  ความมั่นคงของสถานที่ประกอบการ    ข.  เป็นอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
ค.  คุณสมบัติที่จำเป็นของแต่ละอาชีพ       ง.  ถูกทุกข้อ
6.ข้อใดคืออาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยี.
ก.  พนักงานต้อนรับข้อมูลทางโทรศัพท์   ข.  พนักงานรับส่งอาหารที่สั่งผ่านเว็บไซต์
ค.  อาชีพพนักงานต้อนรับในโรงแรม        ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
7.ข้อใดคือคุณสมบัติที่จำเป็นในการรับสมัครงาน.
ก.  คุณวุฒิ   วัยวุฒิ   เพศ       ข.  บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย
ค.  ความรู้  ความสามารถ      ง.  ถูกทุกข้อ
8.การรับสมัครงานในตำแหน่งบริหารควรเลือกในข้อใด.
ก.  ผู้ที่มีประสบการณ์   ข.  ผุ้ที่มีอายุมาก    ค.  เพศชาย   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
9.นายรักดีมีความสุขุมเหยือกเย็นมีความรับผิดชอยสูงแก้ปัญญหาด้วยความประนีประนอม
หมายถึงข้อใด.
ก.  คุณวุฒิ     ข.  วัยวุฒิ     ค.  วุฒิภาวะ    ง.  บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย
10.ต้องเป็นเพศหญิงที่มีความละเอียดรอบคอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการทำงานเอกสารหมายถีงอาชีพใด.
ก.  พยาบาล    ข.  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน   ค.  เลขานุการ   ง.   รับราชการครู
11.อาชีพพนักงานเสิร์ฟในร้านออาหารต้องมีออายุไม่เกินกี่ปี.
ก.  20   ปี        ข.    25  ปี          ค.    30  ปี         ง.  35  ปี
12.เป็นสิ่งที่รับรองว่าบุคคลที่สมัครงานนั้นมีความรู้พื้นฐานในงานที่จะทำสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นประกาศนียบัตรวิชาาชีพ   ปริญญาตรีหมายถึง.
(ตัวเลือกข้อ  9)  เเฉลยข้อ  ก
13.ข้อใดคือบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน.
ก.  มีมนุษยสัมพันธุ์ดี   มีความเป็นผู้นำ   ข.  มีความรับผิดชอบ  มีความขยัน
ค.  มีความมอดทน  มีความซื่อสัตย์  มีสุขภาพจิตดี     ง.  ถููกทุกข้อ
14.ข้อใดจัดกลุ่มช่องทางการหางานหรือตำแหน่งที่ว่างได้ถูกต้อง.
ก.  ใบบปลิว  วิทยุ     ข.  โทรทัศน์  วรสาร    ค.  หนังสือพิมพ์  โปรสเตอร์ 
ง.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชการอินเทอรืเนต
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เหมือนกัน
15.ช่องทางการหางานหรือตำแหน่งที่ว่างรูปแบบใดสามารถสมัครงานได้ทันที
โดยไม่ต้องเตรียมเอกสารร.
ก.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชการ   ข.  โทรทัศน์
.  เว็บไซต์รับสมัครงานบนเครือข่ายอินเทอร์เนต    ง.  หนังสือพิมพ์
เฉลยข้อ  3 เพราะมีแบบฟอร์มให้กรอกประวัติส่วนตัวและระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้
16.ประกาศรับสมัครงานรุปแบบใดน่าเชื่อถือมากที่สุด.
ก.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชกาาร    ข.  ประกาศรับสมัครงานในใบปลิว
ค.  ประกาศรับสมัครงานทางโทรทัศน์    ง..  ประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซต์
เฉลยข้อ  ก  เพราะได้รัับการตรวงและกลั่นกรองและรับรองว่าเป็นข้อมูลทีถูกต้องแล้ว
17.ถ้านักเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศสาสตร์ควรสมัครงานในตำแหน่งใด.
ก.  โปรแกรมมเมอร์     ข.  มัณพนากร     ค.    นักข่าว    ง.  วิศศวกร
เฉลยข้อ  3  นักข่าว  เพราะเป็นคณณะที่เรียนเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
และทำงานด้านการสื่อสารมวลชน  เช่นนักข่าวได้
18.เพราะเหตุผลใดคนเราทุกคนจึงประกอบอาชีพ.
ก.  เพราะต้องการยอมรับนับถือ    ข.  เพราะต้องการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง
ค.  เพราะต้องการรายได้มาดำเนินชีวิต   ง.  เพราะต้องการทดสอบความสามารถของตนเอง
เแลยข้อ  ค   เพราะถ้าไม่ประกอบอาชีพก็้จะไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนหรือเงินเดือน
ซึ่งใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
19.ข้อใดสำคัญที่สุดในการเลือกพิจาารณาสมัครงาน.
ก.  เงินเดือน   ข.  สวัสดิการ    ค.  รายละเอียดของงาน   ง.  คุณสมบัติที่ตรงกับรับประกาศ
สมัครงาน   เฉลยข้อ  ง  เพราะถ้าไม่มีคุณสมบัติตรงกับที่ประกาศรับสมัครงานก็จะไม่มีความรู้
ความสามารถในขณะที่ทำงานนัั้นๆได้หรือทำได้แต่ทำได้ไม่ดีและส่งผลให้ได้รับการ
พิจารณารับเข้าทำงานในองค์กรที่ลงประกาศสมัครงงาน
20.สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดันต่างๆจากคุณสมบัตินี้ผู้ที่สมัครงานต้อง
มีลักษณะนิสัยอย่างไร.
ก.  มีความขยัน    ข.  มีสุขภาพจิตดี   ค.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี   ง.  มีความรับผิดชอบ
เฉลยข้อ   ข.  เพราะการมีสุขภาพจิตดีจะช่วยให้ใจเย็นมีสติ มองโลกในแง่ดี
และทำให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่มีแรงกดดันได้
21.สิ่งสำคัญอันดับแรกที่มีส่วนในการประเมินทางเลือกอาชีพของแต่ละบุคคลตรงกับข้อใด.
ก.  ทัศนคติ   ข.  วิสัยทัศน์   ค.   ความรู้ความสามารถ   ง.  แนวโน้มด้านอาชีพที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน   เฉลยข้อ  ก  เพราะทัศนคติหมายถึงความชอบความชื่นชม ความนิยม
ซึ่งเป็นความรุ้สึกส่่วนตัวของแต่ละบุคคลจึงมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกอาชืพ
22.ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีนักเรียน
ควรสมัครงานในตำแหน่งใด.
ก.  พิธีกร   ข.   วิศวกร    ค.  มัคคุเทศก์    ง.  ผู้ตรวจสสอบบัญชี
เฉลยข้อ  ค  เพราะมัคคุเทศก์เป็นผู้้นำเที่ยวให้แดก่ชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีซึ่งจะทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
23.หน่วยงานที่ควรสมัครงานมากที่สุดตรงกับข้อใด.
ก.  ขนาดใหญ่    งาานประจำ   ข.  ขนาดใหญ่   พนักงานน้อย
ค.  ขนาดเล็ก  งานพิเศษเเป็นชิ้นงาน   ง.  ขนาดกลาง  งานพิเศษเป็นช่วงเวลา
เฉลยข้อ  ก  เพราะเป็นลักษณะของหน่วยงานที่แสดงถึงความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน
24.การประเมินทางเลือกอาชีพทำให้นักเรียนรู้จักตนเองในด้านใดบ้าง.
ก.  ด้านความรู้   ข.  ด้านความสามารถ   ค.  ทัศนคติ   ศักยภาพ  วิสัยทัศน์
ง.  ถูกทุกข้อ
อ่านข้อความต่ไปนี้แล้วตอบคำถาม
คุณสมบัติผู้สมัคร  เพศชาย   อายุ 25-30 ปี  วุุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล เกรดเฉลี่ย
2.5  ขึ้นไป มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง
ลักษณะงานประจำ
รายละเเอียดของงาน    งานด้านบำรุงรักษาเครื่อจักรกล จัดทำรายงานการแจ้งซ่อม
ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆภายในแผนกซ่อมบำรุง

สถานที่ปฏิบัติงาน  จังหวัดพนครศรีอยุธยา  จำนวนที่รับ  1   อัตรา
เงินเดือน  10,000- 15,000 บาท(พิจารณาตามประสบการณ์
สวัสดิกาาร  หอพักพนักงาน  ชุดยูนิฟอร์ม  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักาาพยาบาล
วิธีการรับสมัคร  รับสมัครผ่านทาง e-mail  ติดต่อที่..
25.ผู้ที่จะสมมัครงานในตำแหน่งวิศศวกรซ่อมบำรุงต้องมีคุณสมบัติอย่างไร.
เฉลย  เพศชาย  อาายุ  25 –  30 ปีวุมิปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลเกรดเฉลี่ย  2.5 ขึ้นไป
มีความกระตื้อรรือร้นและมีความอดทนรัับผิดชอบสูง
26.นักเรียนคิดว่าการทำงานใในบริษัททที่ลงประกาศรับสมัครงานนี้มีความมั่นคงหรือไม่
เฉลย  มีความมั่นคง เพราะลักษณะงานเป็นงานประจำมีที่อยู่บริาัทที่แน่นอนอัตราเงินเดือนเหมาะสมกับวุฒิการศึกษาและมีสวัสดิการมากพอสมควร
27.ถ้านักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามประกาศจะสมัครงานในตำแหน่งนี้หรือไม่เพราะเหตุใด.
เฉลยข้อ  สมัคร   เพราะมีความรู้ ความสามารถตรงกับประกาศและบรษัทที่ประกาศ
รับสมัครงานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือ
28.นักเรียนจะมีแนวทางในการศศึกษาต่อและเตรียมพร้อมเพื่อให้ได้ประกอบอาชีพที่
ตนเองสนใจมากที่สุดอย่างไร.
เฉลย  ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายศิลป์-ภาษา ศึกษาต่อระดับ
มหาวิทยาลัยในคณะมนุษยศศาสตรืวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมและศึกษา
ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกลาหลี 
29.