Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 8เรื่องธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ง 32104 ม.5

แบบทดสอบหน่วยที่ 8 เรื่องธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม ง 32104 ม.5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม(Smal  and  Medium  Enterprise /SME) หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหมายถึง
ธุรกิจอิสระเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการที่มีเอกชนเป้นเจ้าของส่วนใหญ่เป็นเจ้าของคนเดียวอยู่ในท้องถิ่นมีสาขาเพียงไม่กี่แห่งมีการจัดตั้งองกรแบบง่ายๆลูกจ้างพนักงานมีจำนวนน้อยมีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด
2.  ข้อเสียของธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อยคือข้อใด.
ก.  นายจ้างกับลูกจ้างไม่มีความสัมพันธ์กัน
ข.  เป็นกิจการที่มีเเจ้าของหลายคนบริหารจัดการได้ยาก
ค.  มีความเสี่ยงที่จะประสบความล้มเหลวได้มาก
ง.  มีเงินทุนจำนวนมากและมีหลายสาขา
3.  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมมีความสำคัญในข้อใด.
ก.  ผู้บริโภค   ข.  คนในท้องถิ่น   ค.  เศรษฐกิจ   ง.  ถูกทุกข้อ
4.  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก่อให้เกิดการแข่งขันของธุุรกิจทางด้าน
การผลิตการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆจะมีการส่งเสริมการขายด้วยการ
ลดราคาสินค้าแจกแถมสินค้าตัวอย่างมาทดลองใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
มีความสัมพันธ์กับข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ 3) เฉลยข้อ  ก
5.  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้
ให้แก่คนในท้องถิ่นจะนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาผลิตสินค้าเพื่อให้คนใน
ท้องถิ่นเป็นผู้จำหน่ายสินค้าและบริการสัมพันธ์กับข้อใด.
(ตัวเลือกข้อ  3) เฉลยข้อ  ข  ความสำคัญต่อคนในท้องถิ่น
6.  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่ม
ต่างๆเกิดการจ้างงานมีรายได้ถึงเกณฑ์จะต้องเสียภาษีและนำเงินภาษีไป
พัฒนาปรเทศชาติสัมพันธ์กับข้อใด.(ตัวเลือกข้อ 3)  เฉลยข้อ  ค
ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
7.  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมแบ่งออกได้  3  ประเภทดังนี้
ก.  ธุรกิจการผลิต    ข.  ธุรกิจการบริการ
ค.  ธุรกิจการค้าหรือธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้า  ง.  ถูกทุกข้อ
8.  โรงงานผลิตขนมโมจิจัดอยู่ในประเภทใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ 7) เฉลย  ก
9.  เป็นธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคนำผลผลิตไปจำหน่ายโดยตรง
ให้กับผู้บริโภคพ่อค้าคนกลางทั้งพ่อค้าขายส่งและขายปลีกหมายถึงธุรกิจประเภทใด.(ตัวเลือกข้อ 7) เฉลยข้อ   ก  ธุรกิจการผลิต
10. ธุรกิจข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในธุรกิจประเภทการบริการ.
ก.  ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ ร้านซักอบรีด คลีนิครักษาโรค ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
ข.  ร้านเสริมสวยและเสริมความงาม  ร้านนวดแผนไทย
ค.  บริษัทรักษาความปลอดภัย  บริษัททรับจ้างทำความสะอาด
ง.  ถุกทุกข้อ
11. ร้านจำหน่ายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงจะเรียกว่าธุรกิจค้าปลีกหมายถึงข้อใด.
ก.  ร้านขายหนังสือ   ข.  ร้านขายแว่นตา
ค.  ร้านขายของชำ  ร้านสะดวกซื้อ  ร้านขายเสื้อผ้า
ง.  ถูกทุกข้อ
12. ธุรกิจที่ทำหน้าที่เป้นพ่อค้าคนกกลางในการนำสินค้าจากผู้ผลิต
เพื่อไปจำหน่ายต่อลูกค้าถ้าเป็นพ่อค้าก็จะนำสินค้าไปขายต่ออีกทอด
จะเรียกธุรกิจค้าส่งข้อใด.
ก.  ห้างเทสโก้โลตัส    ข.  ร้านแม้คโค   ค.  ร้านค้าส่ง   ง.  ถูกทุกข้อ
13. ธุรกิจขนาดกลางประเภทธุรกิจการผลิตแบ่งตามมูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวรไม่เกินกี่ล้านบาท.
ก.  200  ล้านบาท  ข.  100  ล้านบาท  ค.  ไม่เกิน  50ล้านบาท ง. ถูกทุกข้อ
14. ธุรกิจขนาดย่อมประเภทการบริการแบ่งตามมูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์
ถาวรไม่เกินกี่ล้านบาท. (ใช้ตัวเลือกข้อ  13)  เฉลยข้อ  ค
15. ธุรกิจขนาดกลางประเภทธุรกิจค้าส่งแบ่งตามมูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์
ถาวรไม่เกินกี่ล้าน.(ใช้ตัวเลือกข้อ  13) เฉลยข้อ  ข
16. ธุรกิจขนาดกลางประเภทธุรกิจการค้าปลีกแบ่งตามมูลค่าชั้นสูงของ
สินทรัพย์ถาวรไม่เกินกี่ล้าน. เฉลยไม่เกิน  60  ล้านบาท
17. ธุรกิจขนาดย่อมประเภทธุรกิจการค้าปลีกแบ่งตามมูลค่าชั้นสูงของ
สินทรัพย์ถาวรไม่เกินกี่ล้าน  (เฉลย  30  ล้านบาท)
18.  ธุรกิจขนาดย่อมประเภทธุรกิจการค้าส่งแบ่งตามมูลค่าชั้นสูงของ
สินทรัพย์ถาวรที่กิจการมีอยู่กี่ล้านบาท. (เฉลย   50  ล้านบาท)
19. ธุรกิจขนาดกลางประเภทธุรกิจการผลิตแบ่งตามจำนวนการจ้างงาน
กี่คน (เฉลย  ไม่เกิน  200  คน)
20.  ธุรกิจขนาดย่อมประเภทธุรกิจการผลิตแบ่งตามจำนวนการจ้างงาน
กี่คน. (ไม่เกิน  50  คน)
21. ธุรกิจขนาดกลางประเภทธุรกิจการค้าส่งแบ่งตามจำนวนการจ้างงาน
กีคน. (ไม่เกิน  50  คน)
22. ธุรกิจขนาดย่อมประเภทการค้าส่งแบ่งตามจำนวนการจ้างงานกี่คน.
(เฉลย  ไม่เกิน  25  คน)  ขนาดย่อมค้าปลีกไม่เกิน  15  คน
23. ข้อใดคือลักษณะที่ดีของผู้ประกอบการ.
ก.  มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์   ข.  มีความกล้าเสี่ยงต่อความสำเร็จล้มเหลว
มีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะความเป็นผู้นำ
ค.  รู้จักแสวงหาความรู้ในการทำงาน ีความรับผิดชอบต่องาน  ผลกระทบ
ต่อสังคม   ง.  ถูกทุกข้อ
24. ข้อใดคือขั้นตอนปฏิบัติของผู้ประกอบการใหม่.
ก.  การประเมินความพร้อมของตนเอง จัดแบ่งหน้าที่การประกอบธุรกิจ
ข.  แสวงหาช่องทางในการประกอบธุุรกิจ
ค.  ศึกษาการตลาดในการประกอบธุรกิจ เลือรูปแบบการจดทะเบียนฐานะ
ทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจ แสดงความรับผิดชอบตามกฏหมาย
ในทางธุรกิจ       ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
25. ปัจจัยด้านการตลาดที่ผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้ประกอบด้วย.
ก.  ตัวสินค้า ข.  ราคา  ค.  สถานที่จำหน่าย การส่งเสริมตลาด  ง.  ถูกทุกข้อ
26. ผุ้ประกอบการควรทำความรู้จักกับตลาดของตนเองวิเคราะห์ศักยภาพ
ของตนเองเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสอุปสรรคที่จะดำเนินการศึกษา
กลุ่มลูกค้ที่จะมาใช้บริการว่าเป็นกลุ่มใดด้วยวิธีการใด.
ก.  การสังเกต     ข.  การสำรวจความต้องการของลูกค้าด้วยการสัมภาษณ์
ใช้แบบสอบถาม   ค.  ใช้แบบทดสอบ    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
27. ข้อใดคือแนวทางในการจัดแบ่งหน้าที่การประกอบธุรกิจในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม.
ก.  วิเคราะห์งาน  วางแผนกำลังคน  สรรหากำลังคน
ข.  คัดเลือกบุคคล    ค.  ประเมินผลกาปฏิบัติงาน  พัฒนาบุคคลากร
ง.  ถููกทุกกข้อ
28. ข้อจำกัดทางกฎหมายการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแบ่งออกเป็น
2  ลักษณะคือข้อใด.
ก.  ลักษณะของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ข.   ลักษณะของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ค.  ลักษณะการจดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า
ง.  ถูกทุกข้อ
29.