Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 8 เรื่องเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ ง 31102 ง 31102 ม. 4

แบบทดสอบหน่วยที่ 8 เรื่องเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
ข้อสอบ  O-net
1.  บุคลลใดเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมในการประกอบอาชีพ.
1.  นายภูวนัย  งามดีขึ้นราคาสินค้าในช่วงเกิดอุทกภัย
2.  นางงามตา  จรุงกิจวานิชย์ปรับตาชั่งผักให้หนักกว่าความเป็นจริง
3.  นายหน้าตาดี  มีเงินนำสินค้าหมดอายุมาลดราคาขายให้กับลูกค้า
4.  นางมาลี  สีสมุทรทอนเงินลูกค้าไม่ครบจึงรีบนำส่วนที่เหลือไปคืน
5.  นางเอมมี่  สีสุข กักตุนสินค้าไว้จำหน่าย
เฉลยข้อ  4  เพราะเป็นการประกอบอาขีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2.  การประกอบอาชีพเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทุกคนต้องทำเมื่อจบการศึกษา
เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
3.  การเลือกประกอบอาชีพควรสำรวจในข้อใดบ้าง
ก.  สำรวจตนเอง  สำรวจแนวโน้มของตลาดแรงงานในขณะนั้น
ข.  เตรียมพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ  ความรู้ความสามารถ
ค.  บุคลิกภาพ  ความสนใจ  สภาพร่างกาย  ความถนัดเฉพาะตน
ง.  ถูกทุกข้อ
4.  นักเรียนจะหางานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการในข้อใด.
ก.  ดูจากป้ายประกาศรับสมัครซึ่งติดไว่ในสถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่
ข.  สอบถามเพื่อน  ญาติพี่น้องหรือคนรุ้จักโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานอยู่ใน
บริษัทที่นักเรียนจะไปสมัครงาน
ค.  ดูจากหนังสือพิมพ์ที่ประกาศรับสมัครงาน  สอบถามหน่วยงานที่มีบริการ
จัดหางาน  ดูเว็บไซต์รับสมัครงาน  สอบถามข้อมุลรับราชการจากหน่วยงาน
ของรัฐเอกชนจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท
ง.  ถูกทุกข้อ
5.  ข้อใดคือความหมายของบุคลิกภาพ.
ก.  กิริยามารยาทในการพูด  การนั่ง  การยืน  การเดิน
ข.  กิริยามารยาทในการแต่งกายที่สะท้อนตัวตนให้ผู้อื่นเห็น
ค.  กิริยามารมาทในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
6.  ข้อใดคือความสำคัญของบุคลิกภาพ.
ก.  อารมณ์    ข.  ความรู้สึก   ค.  ความประทับใจของผู้พบเห็น  ง.  ถูกทุกข้อ
7.  ข้อใดคือข้อดีของการที่บุคคลมีบุคลิกภาพดี.
ก.  การยอมรับนับถือ     ข.  การให้ความร่วมมือ
ค.  การสนับสนุน ความไว้วางใจ    ง.  ถูกทุกข้อ
8.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูดเพื่อให้คู่สนทนา
พึงพอใจและเข้าใจในสิ่งที่นักเรียนพูด
ก.  กล่าวทักทายเมื่อเจอผู้ที่นักเรียนไปติดต่อพูดคุยด้วยค้าว่าสวัสดีครับ
พร้อมทั้งพนมมือไหว้  พูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนหวานมีคำว่าค่ะต่อท้าย
ข.  พูดชัดถ้อยชัดคำไม่ติดอ่างไม่พูดเสียงดังหรือเสียงเบาจนเกินไปไม่พุด
แทรกขณะที่คู่สนทนากำลังพูด  ประสานสายตากับคู่สนทนาขณะพูด
ค.  แสดงสีหน้าปกติขณะพุดคุยไม่แสดงอารมณ์โกรธเย็นชาดีใจจนเกิน
เหตุ  ขณะพูดคุยควรมีอารมณ์ขันรู้จักสอดแทรกเรื่องตลก
ง.  ถูกทุกข้อ
9.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ.
ก.  การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการนั่งขณะนั่งรอสมัครงานอกผายไหล่ผึ่ง
เข่าขาชิดกันวางมือไว้บริเวณหัวเข่าและเอามือประสานกันบริเวณเข่า
ข.  การยืนที่มีสง่าราศรีควรยืนตรงขาตรงเท้าชิดไม่ยืนหลังห่อไม่ยืนกอดอก
ไม่เท้าเอวหรือเอามือล้วงกระเป๋ากระโปรงกางเกง
ค.  การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการเดินให้เดินตรงศรีษะตั้งตรงแกว่งแขนเล็ก
น้อยไม่เดินเร็วจนเกินไป
ง.  ถูกทุกข้อ
10. การพัฒนาการด้านการแต่งกายในการแต่งกายไปสมัครงานคือข้อใด.
ก.  ผู้ชายควรสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อนติดกระดุมคอแแขนเสื้อให้
เรียบร้อยผูกเนทไทยสีสุภาพไม่มีลายกาตูนควรสวมสูตรสีเดียวกับกางเกง
ข.  ผู้หญิงควรสวมเสื้อมีแขนมีปกไม่ตกแต่งระบายมากควรมีสีอ่อนสวม
กระโปรงสีพื้นไม่มีลวดลายความาวคลุมเข่าสวมเสื้อสูตรสีเดียวกับกระโปรง