Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่1 ง 21101 เรื่องการตกแต่งห้อง ม.1

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ง 21101 เรื่องการจัดตกแต่งห้อง ม.1

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้ที่ถูกที่สุดพียงข้อเดียว
1.การจัดและตกแต่งห้องต่าๆภายในบ้านให้เหมาะสมมีผลดีต่อข้อใด.
ก.  ต่อตัวบ้าน       ข.  ผู้อยู่อาศัย         ค.  ผู้มาเยือน       ง.  ถูกทุกข้อ
2.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้าน.
ก.  บ้านสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย     ข.  สวยงาม  สร้างบรรยากาศสดชื่น
ค.  มีชวิตชีวา  ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ผู้อยู่อาศัย
มีความสุข  สบายใจ  มีความสุขกาย  ผู้มาเยือนเกิดความชื่นชม
ง.  ถูกทุกข้อ 
3.ในการตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้านนักเรียนยึดหลักการในข้อใด.
ก.  ประหยัด     ข.  มีประโยชน์        ค.  ปลอดภัย  สวยงาม     ง.  ถูกทุกข้อ
4.ข้อใดไม่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับหลักการการจัดห้องต่างๆภายในบ้าน.
ก.  การใช้หลักการสวยงามจะต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน
สะดวกต่อการเดินเข้าออกเลือกใช้เครื่องเรือนตกแต่งให้มีขนาดเหมาะสม
กับขนาดของห้องจัดวางเครื่องเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ข.  ประหยัดหมายถึงการจัดวางเครื่องเรือนไม่ให้วางทิศทางลมทำให้
ห้องเย็นสบายไม่จำเป็นต้องใช้พัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ
ค.  ปลอดภัยคือการจัดห้องให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่อับชื้นเพื่อ
ป้องกันแหล่งเพาะเชื้อโรค วางเครื่องเรือนให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางเดิน
ง.  สวยงามคือการเลือกเครื่องเรือนที่มีขนาดกลมกลืนกับสีของผนังและพื้นห้อง
โดยจัดวางวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องให้สมดุลกันทุกด้านทุกมุมของห้อง
5.ข้อใดคือกระบวนการจัดและตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้าน.
ก.  การวิเคราะห์งาน            ข.  การวางแผนในการทำงาน
ค.  การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน  และการประเมินผลการทำงาน
.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
6.ถ้านักเรียนจัดและตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้านตามกระบวนการ
ในข้อ 5 จะเกิดผลดีในข้อใด.
ก.  ประหยัดเวลา  ประหยัดแรงงาน    ข.  ประหยัดค่าใช้จ่าย  ผลงานมีคุณภาพ
ค.  ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน      ง.  ถูกทุกข้อ
7.ข้อใดคือขั้นตอนของการวิเคราะห์งานการจัดและตกแต่งห้องต่างๆ.
ก.  เด็กหญิงโอปอล  พรมเสนและสมาชิกในกลุ่มประชุมปรึกษาเกี่ยวกับ
การจัดตกแต่งห้องต่างๆโดยให้เพื่อนออกความคิดเห็นว่าจะจัดห้องอะไร
ใช้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง มีขนาดห้องเท่าไร ตำแหน่งทิศทางของลมและแสง
เป็นอย่างไรในห้องมีสิ่งของอะไรบ้างและใช้เครื่องเรือนขนาดไหน
ข.  เด็กหญิงวราพร  ศูงเนินและเพื่อนๆในกลุ่มเราจะมีรูปแบบการจัดห้องอย่างไร
งานที่ทำจะทำคนเดียวหรือหลายคน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไรแต่ละขั้นตอน
จะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง ใตรทำแต่ละขั้นตอนใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องมีค่าใช้จ่าย
ค.  เด็กชายณัฐพล  แสงสว่างและสมาชิกภายในกลุ่มลงมือปฏิบัติการจัดห้องรับแขก
ตามที่ได้วางแผนไว้พร้อมบันทึกผลการทำงานปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะ
ง.  เด็กหญิงจิราพร  สีดีและสมาชิกในกลุ่มได้ประเมินผลก่อนและหลังการจัดตกแต่ง
ห้องนอนโดยการตั้งคำถามแต่ละขั้นตอนทั้งก่อนทำ ขณะปฎิบัติและปฏิบัติงานเสร็จ
8.ข้อใดเป็นขั้นตอนการวางแผนในการทำงานจัดและตกแต่งห้องต่างๆ.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 7) เฉลยข้อ  ข
9.ข้อใดเป็นการปฏิบัติงานตามที่ได้วางแผนไว้.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 7)  เฉลยข้อ  ค
10.ข้อใดเป็นขั้นตอนการประเมินผลงาน.(ใช้ตัวเลือกข้อ 7)เฉลยข้อ  ง
11.การประเมินผลการทำงานนักเรียนควรประเมินผลในข้อใดบ้าง.
ก.  การประเมินผลการวางแผนโดยตั้งคำถามว่าแผนที่วางไว้เป็นไปได้หรือไม่
ข.  การประเมินผลขณะทำงานหรือปฏิบัติงานเช่นการทำงานมีข้อบกพร่องไหม
ค.  การประเมินผลการทำงานว่าเป็นไตมจุดมุ่งหมายไหมงานที่ทำมีข้อดี-ข้อเสีย
ง.  ถูกทุกข้อ
12.ในการจัดตกแต่งห้องนอนควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง.
ก.  ความสะดวกสบาย        ข.  ถูกสุขลักษณะ
ค.  ปลอดภัย                        ง.  ถูกทุกข้อ
13.การจัดห้องนอนควรเลือกอุปกรณ์ที่จำเป็นได้แก่ข้อใด.
ก.  เตียงนอน  โคมไฟ                      ข.  ที่นอนหมอน  ผ้าห่ม
ค.  โต้ะหัวเตียง  โต๊ะเครื่องแป้ง       ง.   ถูกทุกข้อ
14.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดวางเครื่องเรือนในห้องนอน.
ก.  เลือกเตียงให้เหมาะกับขนาดผุ้ใช้ขนาดห้อง วางหัวให้ชิดผนังด้านใดด้านหนึ่ง
และข้างเตียงห่างผนัง 1-2 ฟุตเพื่อสะดวกในการทำความสะอาดไม่ขวางทางเดิน
ข.  ที่นอนวางบนเตียงผ้ห่มหมอนวางบนที่นอน โต้ะเครื่องแป้งวางชิดผนัง
ตรงข้ามแสงสว่างไม้ต้องเปิดไฟเวลากลางวัน
ค.  โต้ะหัวเตียงควรเป้นโต้ะเตี้ยวางชิดหัวเตียงด้านซ้าย-ขวาสิ่งที่วางควรจำเป็น
ในการใช้สอยเช่น  โคมไฟ  นาฬิกาปลุก  โทรศัพท์  โคมไฟควรเลือกสีนวล
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
15.สีและวัสดุที่ใช้ในห้องนอนควรเป็นสีเย็นเพื่อรู้สึกเย็นสบายได้แก่สีในข้อใด.
ก.  สีฟ้า  เขียวอ่อน  ครีม  สีส้มอ่อน  สีเหลืองอ่อน
ข.  สีส้ม  สีแสด  สีแดง   สีดำ  สีเขียวแก่
ค.  สีฟ้า   สีเขียว   สีแสด  สีแดง  สีชมพู
ง.  สีแดง  สีครีม  สีฟ้าอ่อน  สีเขียวแก่  สีแสด  สีดำ
16.ห้องนอนไม่ควรใช้สีฉูดฉาดเพราะทำให้ห้องร้อนถ้ห้องแคบต้องการให้ดูกว้าง
ควรใช้สีในข้อใด.
ก.  สีเหลือง        ข.  สีส้มอ่อน      ค.  สีครีม  สีฟ้าอ่อน     ง.  ถูกทุกข้อ
17.วัสดุอุปกรณ์ในการจัดห้องนอนควรให้ความรู้สึกโปร่งสบายไม่รกรุงรัง
ได้แก่ข้อใด.
ก.  หมอนอิง  โคมไฟ            ข.  พรมปูพื้น
ค.  ภาพวาดหรือภาพถ่ายที่สวยงามเกิดความสบายตาแขวนติดไว้ที่ผนังห้อง
ง.  ถูกทุกข้อ
18.การจัดวางเครื่องเรือนในห้องรับแขกควรเน้นข้อใด
ก.  ประโยชน์ใช้สอย            ข.  ความสวยงาม
ค.  ความปลอดภัย                ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข้อ ข
19.เครื่องเรือนในห้องรับแขกคือข้อใด.
ก.  โต้ะเก้าอี้ชุดรับแขก        ข.  ตู้โชว์  ทีวี  
ค.  โคมไฟ                             ง.  ถูกทุกข้อ
20.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดวางโตะเก้าอี้ชุดรับแขก.
ก.  เลือกขนาดและจำนวนให้เหมาะกับห้อง   ข.  จัดวางเป็นกลุ่มเพื่อให้สนทนาได้สะดวก
ค.  การจัดตกแต่งห้องรับแขกจัดวางได้หลายรูปแบบเช่น  ตัวแอล(L) ตัวยู(U)
แบบวงกลม        ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
21.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับวิธีการจัดวางตู้โชว์และโคมไฟในห้องรับแขก.
ก.  โคมไฟที่สวยงามในห้องรับแขกควรจัดไว้มุมใดมุมหนึ่งเพื่ใช้ประโยชน์
ในการใช้แสงสว่างอ่านหนังสือ
ข.  โคมไฟที่มีรูปแบบสวยงามนิยมนำมาประดับตกแต่งในห้องรับแขกจัดไว้มุม
ค.  ตู้โชวืวางสิ่งของสวยงามให้ผุ้มาเยือนได้เห็นเช่น โล่รางวัล เกียรติบัตร
รูปถ่ายต่างๆควรวางตู้โชว์ชิดผนัง
ง.  ไม่ควรวางตู้บังแสงสว่างและทิศทางลมเพราะจะทำให้ห้องทึบไม่ปรอดโปร่ง
22.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสีและวัสดุอุปกรณ์ในการจักตกแต่งห้องรับแขก.
ก.  สีของผนังห้องรับแขกควรใช้สีสดใสและอบอุ่นเช่น ชมพูอ่อน  สีส้มอ่อน ฟ้าอ่อน
ข.  ใช้ของประดิษฐ์จากธรรมชาติเช่นตุ๊กตาดินเผา พัดกระดาษสา ภาพถ่ายใส่กรอบ
ติดฝาผนังบริเวณห้อง
ค.  วางกระถางต้นไม้ที่ปลูกในร่มไว้มุมห้องถ้าติดผ้าม่านให้สีกลมกลืนกับสีห้อง
ไม่ควรใช้วัสดุตกแต่งมากจนเกินไปเพราะจะทำให้รกและแกะกะ
ง.  ถูกทุกข้อ
23.ห้องน้ำเป็นห้องชำระล้างร่างกายจึงควรดูแลรักษาให้ปราศจากสะอาดปราศจาก
กลิ่นตกแต่งให้น่าใช้โดยมีเครื่อนเรือนคือเครื่องสุขภัณฑ์  อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า
ควรอยู่ห่างจากฝักบัว ในการแยกส่วนขับถ่ายต้องห่างจากส่วนอาบน้ำอางควรมีที่วาง
สีควรให้สีที่รู้สึกเย็นวัสดุอุปกรณ์ที่ตกแต่งเช่น ที่ใส่กระดาษชำระ ที่แขวนสิ่งของ
บนโถส้วมวางกระถางต้นไม้บนโต้ะอ่างล้างมือ
24.เครื่องสุขภัณฑ์คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการชำระล้างให้เกิดสุขอนามัย ส่วนใหญ่
อยู่ในห้องน้ำเช่น โถส้วม  อ่างล้างมือ  ฝักบัว  อ่างอาบน้ำ 
25.การจัดตกแต่งห้องครัวอยู่ส่วนหลังของบ้านเพราะอาจมีกลิ่นควันรบกวน
การจัดวางเครื่องเรือนควรยึดหลักในข้อใด.
ก.  ความสะดวก    ข.  ปลอดภัย     ค.  ถูกสุขลักษณะและทำความสะอาดง่าย
26.เครื่องเรือนในห้องครัวมีดังนี้คือเตาหุงต้ม โต๊ะเตรียมอาหาร  อ่างล้างจาน
ตู้ติดฝาเก็บถ้วยจานชาม ชั้นหรือที่คว่ำจาน แก้วน้ำ ตู้เย็น โต๊ะเตรียมอาหารควร
ติดกับภาชนะหุงต้มอ่างล้างจานควรวางต่อจากโต๊ะเตรียมอาหาร ที่สำหรับคว่ำจาน
และแก้วควรอยู่เหนืออ่างล้าง
27.การจัดได้หลายแบบคือ จัดชิดผนังด้านเดียว ขิดผนังสองด้านตัวL
จัดแบบชิดผนังสามด้านตัวU  การจัดแบบคู่ขนานใช้สำหรับครัวมึประตู้อยู่
ตรงข้าม 2 ประตู