Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่1 เรื่องงานบ้าน ง21101ม.1

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เรื่องงานบ้าน วิชาการงาน 1 ง 21101 ม.1

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทบทวนหน่วยที่ 1เรื่อง งานบ้าน
การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้านและการจัดตกแต่ง
ห้องต่าง ๆภายในบ้าน  เขียนเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
ตัวชี้วัด  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน (ง 1.1 ม 1/1)
1.  ข้อใดคือขั้นตอนแรกก่อนการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้านประเภทไฟฟ้า.
ก.  ทำความสะอาดก่อนทดลองใช้    ข.  ติดตั้งส่วนประกอบเพื่อใช้งาน
ค.  ศึกษาคู่มือการใช้งาน                   ง.  ทดลองใช้  1  ครั้ง
2.  ข้อใดเป็นการวางแผนการจัดและตกแต่งห้อง.
ก.  การแบ่งหน้าที่ของงานให้เหมาะสมกับสมาชิกในบ้าน
ข.  การกำหนดวัสดุที่จะใช้ตกแต่งห้อง
ค.  การสำรวจพื้นที่ของห้อง
ง.  การวัดขนาดหน้าต่าง
3.  ข้อใดคือหลักการจัดตกแต่งห้องงต่าง ๆภายในบ้าน.
ก.  มีประโยชน์  สะดวกต่อการใช้งานทางเดินเข้าออกและเคลื่อนย้ายได้
ข.  ประหยัด  พลังงานไฟฟ้าโดยวางวัสดุอุปกรณ์ไม่ขวางทิศทางลม
ค.  ปลอดภัย  ไม่เกะกะขวางทางเดิน  วัสดุตกแต่งไม่เป็นอันตรานต่อสุขภาพ
สวยงาม  คือสีของเครื่องเรือนกลมกลืนกับสีของพื้นห้อง  วัสดุตกแต่งวางสมดุลกันทุกด้านทุกมุมของห้อง
ง.  ถูกทุกข้อ
4.  อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับงานทำความสะอาดบ้าน
ก.  ไม้ถูพื้น  ไม้กวาดดอกหญ้า    ข.  เครื่องดูดฝุ่น  ไม้กวาดไม้ไผ่ค.  ไม้กวาดขนไก่  แปรงลวด     ง.  เครื่องซักผ้า  เตาแก๊ส
5.  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนกระบวนการจ้ดและตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้าน
จากก่อนไปหลังได้ถูกต้อง
ก.  การวิเคราะห์งาน  การวางแผนในการทำงาน  การปฏิบัติงานตามลำดับ  ขั้นตอน  การประเมินผลการทำงาน
ข.  การวิเคราะห์งาน  การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน  การวางแผนในการ
ทำงาน  การประเมินผลการทำงาน
ค.  การวางแผนในการทำงาน  การวิเคราะห์งาน  การปฏิบัติงานตามลำดับ
ขั้นตอน  การประเมินผลการทำงาน
ง.  การวางแผนในการทำงาน   การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน                   การวิเคราะห์งาน  การประเมินผลการทำงาน
6.  การจัดห้องนอนเลือกที่จำเป็นต้องใข้จัดวางให้สมดุลเครื่องเรือนใน
ห้องนอนได้แก่ข้อใด.
ก.  เตียงนอน  โคมไฟ    ข.  ที่นอน  หมอน  ผ้าห่ม
ค.  โต๊ะเครื่องแป้ง  โต๊ะหัวเตียง  ง.  ถูกทุกข้อ
7.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการจัดห้องนอน.
ก.  วางหัวเตียงให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งและข้างเตียงชิดผนังห้อง ไม่วางเตียง
กีดขวางทางเดิน
ข.  โต๊ะเครื่องแป้งวางชิดผนังตรงข้ามกับแสงสว่างเพราะแสงสว่างจะส่องเข้า
ด้านหลังช่วยประหยัดไฟฟ้า
ค.  ห้องนอนควรใช้สีเย็น ๆ สีฟ้า  สีเขียว ถ้าห้องแคบให้ทาสีส้มอ่อนๆ สีครีม
สีฟ้าอ่อน  ไม่ควรใช้สีฉูดฉาด
ง.  ห้องนอนโปร่งสบายไม่รกรุงรัง  วัสดุตกแต่งมีหมอนอิง  ภาพวาดหรือ
ภาพถ่ายสวยงามแขวนติดไว้ที่ผนังห้อง
8.  การทำงานบ้านตามขั้นตอนมีผลดีอย่างไร.
1.  งานเสร็จรวดเร็ว     2 ผลงานที่ได้มีคุณภาพดี
3.  ทำให้คนในบ้านมีสุขภาพดี   4.  ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ก.  1  2           ข.  1  4          ค.  2  3           ง.  3  4
9.  การใช้วัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้านมีจุดประสงค์ใด
ก.  ทำให้งานเสร็จรวดเร็ว    ข.  ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ค.  งานเสร็จเร็วมีเวลาพ้กผ่อนทำงานอื่นได้   ง.  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
ก.  เช็ดก้นหม้อหุงข้าวก่อนกดสวิตซ์    ข.  ถูพื้้นก่อนกวาดพื้นห้อง
ค.  แบ่งงานก่อนลงมือทำงาน     ง.  วาดแบบห้องก่อนจัดเครื่องเรือน
11. ข้อใดเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่สัมพันธ์กับงาน
ก.  เตาแก๊ส   ทอดไข่    ข.  เครื่องซักผ้า    ทำความสะอาดผ้าห่ม
ค.  ไม้กวาดก้านตาล    กวาดหยากไหย่บนเพดาน
ง.  ไม้กวาดดอกหญ้า    กวาดพิ้นบ้านที่เปียกน้ำ
12. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการจัดห้องรับแขก.
ก.  อุปกรณ์ในห้องรับแขกเน้นใช้ประโยชน์และความสวยงาม ชุดรับแขก
จัดวางเป็นกลุ่มเพื่อสนทนาได้สะดวก แบบตัวแอล  ตัวยู  แบบวงกลม
ข.  ตู้วางเกียวติบัตร  ตู้วางของควรวางขวางทางลมและแสงแดด
ค.  โคมไฟมีรูปแบบสวยงามเป็นระย้า
ง.  ห้องรับแขกเป็นห้องต้อนรับผู้มาเยือนจะอยู่ส่วนไหนของบ้านก็ได้
ตัวชี้วัด  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ  ง.1.1 ม.1/2
13. สำนวนไทยข้อใดข่วยให้การทำงานกลุ่มประสบผลสำเร็จ.
ก.  มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ   ข.  ซักใบให้เรือเสีย
ค.  เค็นครกขึ้นภูเขา   ง.  น้ำหนึ่งใจเดียว
ตัวชี้วัด  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล  ง 1.1  ม. 1/3
14. ถ้าต้องการให้ห้องน้ำสดชื้นควรทำอย่างไร.
ก.  ฉีดน้ำหอมในห้องน้ำ   ข.  ใช้วัสดุตกแต่งราคาแพง                                    ค.  วางกระถางไม้เล้ก ๆในห้อง    ง.  ติดภาพวาดรูปธรรมชาติไว้ที่ผนัง
15. ในการวางแผนทาสีห้องนอนเลือกใช้สีฟ้าอ่อนแต่เมื่อไปที่ร้านขายสีพบว่าสีที่ต้องการหมดควรเลือกสีใดทดแทน.
ก.  สีครีม   ข.  สีม่วง     ค.  สีเทา    ง.  สีน้ำเงิน
16. การวางตู้โชว์ในห้องรับแขกข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อน
ก.  วางชิดผนังห้องเพื่อให้ลมฟัดเข้าได้ง่าย
ข.  วางไว้กลางห้องเพื่อให้ลมพัดเข้าได้ง่าย
ค.  วางไว้บริเวณหน้าต่างเพื่อบังแสงสว่าง
ง.  วางไว้บริเวณหน้าต่างเพื่อบังลม