Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่2 ง 22103 เรื่องการปักผ้าด้วยมือ ม.2

แบบทดสอบหน่วยที่ 2เรื่องการปักผ้าด้วยมือ ง 22103 ม.2

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อดเดียว
1.การตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีวัตถุประสงค์ในข้อใด.
ก.  เพื่อให้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
ข.  เพื่อปิดร่องรอยการชำรุดของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างมีศิลปะ
ค.  เพื่อฝึกความอดทนในการตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
2.ข้อใดคือวิธีการตกแค่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ต่างๆ.
ก.  การปักด้วยมือ  การปักด้วยจักรเย็บผ้า     ข.  การติดลูกไม้  การถักริมชายเสื้อ
ค.  ถักริมชายกระโปรง  ปกเสื้อ  การเพนต์สี  การพิมพ์ลาย  การทำผ้าบาติก
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
3.เครื่งใช้ในข้อใดที่เป็นผ้าสามารถนำมาตกแต่งได้
ก.  ปลอกหมอน  ผ้าปูโต้ะ ผ้าคลุม    ข.  ผ้าม่าน  ผ้าเช็ดมือ  ผ้ารองจาน
ค.  กระเป๋าผ้า  ผ้าเช็ดหน้า                  ง.  ถูกทุกข้อ
4.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ปักผ้าด้วยมือ.
ก.  ความรับผิชอบ  ความซื่อสัตย์     ข.  ความประณีต  ละเอียด
ค.  ความรอบครอบ                             ง.  ความอดทน
5.การปักผ้าด้วยมือแบ่งออกเป็น  3 ประเภทใหญ่ๆคือข้อใด.
ก.  การปักหน้าเดียว           ข.  การปักสองหน้า
ค.  การปักแรเงา                 ง.  ถูกทุกข้อ
6.การปักที่ต้องการให้เห็นหน้าเดียวด้านจะยุ่งข้ามไปบ้างไม่ควรปักกับผ้าบางๆ
เช่นผ้าแพร ผ้าต่วนเหมาะในการปักลายแคบๆบนหน้าหมอนหมายถึง(ตัวเลือกข้อ 5)
เฉลนข้อ  ก  เป็นการปักหน้าเดียว
7.เป้นการปักไหมเหลือบสีให้ดูเหมือนจริงนิยมใช้ปักลายดอกไม้และใบไม้
หมายถึงข้อใด.(ตัวเลือกข้อ 5)  เฉลยข้อ  ค  การปักแรเงา
8.การปักให้เหมือนกันทั้งสองด้านนิยมใช้ปักลายแคบๆบนผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม
ผ้าม่าน (ใช้ตัวเลือกข้อ 5) เฉลยข้อ  ข  การปักสองหน้า
9.ผ้าเนื้อเกลี้ยงเป็นมันด้านเดียวทอเป็นลายสองหมายถีงผ้าในข้อใด.
ก.  ผ้าแพรหรือผ้าต่วน    ข.  ผ้าบาติก     ค.  ผ้ามัดหมี่    ง.  ผ้าลินิน 
10.ผ้าที่นำมาปักต้องเป็นสีพื้นเนื้อผ้าหนาปานกลางเช่นผ้าลินิน ผ้าฝ้าย
ผ้าโพลีเอสเทอร์ เพื่อจุดประสงค์ใด.
ก.  เพื่อต้องการให้เห็นรอยปักชัดเจน    ข.  เพื่อต้องการให้รอยปักเรียบเนียน
ค.  ต้องการให้ผ้าไม่หลุดลุ่ย                   ง.  เพื่อต้องการให้ผ้าไม่แตกยุ่ย
11.ข้อใดกล่าวไม่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับด้ายหรือไหมที่จะนำมาปัก.
ก.  ด้ายเบอร์  5 เป็นด้ายมีลักษณะเป็นเส้นด้ายเดี่ยวผลิตเป็นใจมีความยาว
25 เมตรเหมาะในการปักลายหยาบๆ
ข.  ด้ายเบอร์  1 เป็นด้ายที่มีลักษณะเป็นเส้นเดี่ยวผลิตเป็นกลุ่มๆละ 50 เมตร
ใช้กับงานหยาบทั่วไป
ค.  ด้ายเบอร์  25 เป็นด้ายขนาดเล็กที่มีลักษณะการเข้าเกลียวด้วยเส้นด้าย
ขนาดเล็ก 6 เส้นผลิตเป็นไจโดย 1 ไจมี 6 เมตรเหมาะในการปักลายละเอียด
ง.  ด้ายโลหะเป็นด้ายพิเศษที่ทำมาจากทองเงินจริงๆหรือเทียมมีทั้งไจและหลอด
12.ในการเลือกเข็มปักจะต้องเลือกขนาดเล็กเรียวเพราะปักลวดลายได้ละเอียด
สวยงามเหมาะกับขนาดเส้นด้ายหมายถึงเข็มเบอร์ใด.
ก.  เบอร์  1 ,2        ข.  เบอร์  8 ,9     ค.  เบอร์  10,11     ง.  เบอร์  11,12
13.สะดึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยยึดให้ผ้าเรียบตึงสะดวกต่การปักผ้ามี 2 แบบคือ
ก.  แบบสามเหลียม  แบบสี่เหลี่ยม      ข.  แบบกลม  แบบสี่เหลี่ยม
ข.  แบบปลายแหลม  แบบสี่เหลี่ยม     ง.  แบบปลายแหลม  แบบกลม
14.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการใช้งานของสดึง.
ก.  สะดึงแบบกลมใช้สำหรับงานปักขนาดเล็ก
ข.  สะดึงแบบสี่เหลี่ยมใช้สำหรับงานปักขนาดใหญ่
ค.  สะดึงใช้งานสำหรับผ้าที่ไม่ย้วยเท่านั้น
ง.  สะดึงเป็นอุปกรณ์สำหรับยึดผ้าให้เรียบตึงสะดวกในการปักลวดลาย
15.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการลอกลาย.
ก.  กระดาษลอกลายใช้ในการลอกลายปักลงบนผ้าก่อนขึงกับสะดึง
ข.  กระดาษลอกลายที่นิยมใช้มี 2 แบบคือกระดาษคาร์บอนหรือกระดาษแก้ว
ค.  กระดาษคาร์บอนใช้ในการลอกลายโดยตรงส่วนกระดาษแก้วจะลอกลาย
แล้วนำกระดาษแก้วไปวางบนผ้าเนาติดกับผ้าเมื่อปักเสร็จจึงลอกกระดาษออก
ง.  กระดาษคาร์บอนหรือกระดาษไขและกระดาษแก้วใช้งานในลักษณะเดียวกัน
16.ขั้นตอนแรกของการเย็บผ้าคือเย็บห่างๆพอให้อยู่เป็นแนวเพื่อเย็บเรียบร้อย
เพื่อให้ผ้าไม่เคลื่อนเมื่อเย็บตะเข็บถาวรจึงดึงด้ายออกหมายถึง.
ก.  การเนา      ข.  การด้น      ค.  การเย็บด้วยจักร    ง.  การด้นถอยหลัง
17.ปลอกนิ้วมีประโยชน์ในข้อใด.
ก.  ช่วยดันเข็มให้ทะลุผ้าเนื้อหนา    ข.  ป้องกัไม่ให้เข็มแทงนิ้วมือขณะปักผ้า
ค.  ช่วยจับและดึงด้ายปักหรือดิ้นเพื่อจับดิ้นหักมุมบีบมุมให้แหลม
ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
18.วิธีการปักเส้นเงินเส้นทองเส้นทองแดงให้เป็นลวดลายบนผ้าแพรหมายถึงข้อใด.
ก.  การปักด้ายโลหะ   ข.  การปักเลื่อมทอง   ค.  งานปักดิ้น   ง.  การปักแบบพิเศษ
19.ปากคีบมี 2 ลักษณะคือปลายตรงและปลายงอปลายตรงใช้กับงานปักดิ้น
ปลายงอใช้ดึงกระดาษลอกลายให้หลุดจากผ้าทำด้วยวัสดุในข้อใด.
ก.  ทองเหลือง     ข.  เหล็กชุบนิกเกิล    ค.  ทองแดง    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
20.ข้อใดคือลายปักพื้นฐาน.
ก.  ลายปักเดินเส้น ลายปักลูกโซ่     ข.  ลายปักเลซี่-เดซี่
ค.  ลายปักทึบ  ลายปักสั้นยาว           ง.  ถูกทุกข้อ
21.ลายปักเดินเส้นใช้ปักตกแต่งให้สวยงามใช้ปักกิ่งก้านดอกไม้ ปักตัวหนังสือ
ชื่อนักเรียนที่เสื้อนักเรียนมีวิธีการปักในข้อใด.
ก.  แทงเข็มขึ้นแทงเข็มลงบนผ้า     ข.  โยงตะเข็บแทงขึ้นที่ตะเข็บต่อไปแล้วแทงเข็มลง
ค.  ปักต่อไปตามเส้นของลายที่ลอกไว้     ง.  ถูกทุกข้อ
22.ลายปักลูกโซ่ประโยชน์เหมือนรอยปักเดินเส้นมีขั้นตอนการปักในข้อใด.
ก.  แทงเข็มขึ้นที่จุด ก ตวัดด้ายเป็นแนววงแล้วแทงเข็มลงที่จุดเดียวกับ ก
โยงตะเข็บใต้ผ้า แทงขึ้นที่จุด ข
ข.  ดึงด้ายให้ตึง ตวัดด้าย แล้วทำซ้ำแบบเดิม
ค.  ทำขั้นตอนที่ 1-2 จนเป็นลายโซ่ต่อกัน แล้วแทงเข็มลงคร่อมด้าย
ง.  ถูกทุกข้อ
23.การปักลายเลซี่-เดลี่ คือการแทงเข็มขึ้นตวัดด้ายเป็นวงแทงเข็มลงซี่ง
เป็นจุดเดียวกับที่แทงขึ้นครั้งแรกโยงตะเข็บใต้ผ้าแล้วแทงขึ้นดึงด้ายให้ตึง
และแทงเข็มลงเพื่อเย็บตึงทุกกลีบใช้ปักตกแต่งสิ่งใด.
ก.  รูปหัวใจ   ข.  ชื่อนักเรียนที่ปักบนเสื้อ   ค.  ดอกไม้และใบไม้  ง.  ถูกทุกข้อ
24.ลายปักที่แทงขึ้นและแทงลงทำซ้ำเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 จนทึบเต็มลาย
แทงเข็มลงด้านหลังกลับด้านหลังผ้าขึ้นมาขมวดปมแล้วตัดด้ายให้เหลือเล็กน้อยคือ.
ก.  ลายปักเลซี่-เดซี่    ข.  ลายปักทึบ    ค.  ลายปักสั้นยาว    ง.ลายปักเดินเส้น
25.ลายปักที่ปักเดินเส้นรอบลายที่ต้องการปักสั้นยาวและแบ่งเป็นช่องๆ
ปักสั้นยาวสลับกันทีละช่องจนเต็มใช้ปักกลีบดอกไม้ ใบไม้ ตัวอักษรที่
มีขนาดใหญ่ที่ต้องการเป็นแนวทึบเช่น การปักรูปหัวใจคล้ายลายปักข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  24 ) เฉลยข้อ  ข  ลายปักทึบ
26.การลอกลายทำได้ 2 วิธีคือ.
1.วางผ้าทับรอยปักใช้เทปติดผ้ากับลายแล้วใช้ดินสอดำลอกลายถ้าลายไม่ชัด
ให้ใชปากกาเมจิกสีดำเขียนทับ
2.