Category Archives: แบบทดสอบหน่วยยที่ 9 เรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี ง 32104 ม.5

แบบทดสอบหน่วยที่ 9 เรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี ง 32104 ม.5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของมนุษย์ในการแก้ปัญหาและสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์โดย
นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเทคโนโลยีสร้างสิ่งของเครื่องใช้
วิธีการหรือประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์
ข้อมูลใช้ตอบข้อ  2
ก.  ตู้ยามีไฟและมีเสียงเพลง
ข.  การทำฝนเทียม
ค.  คอมพิวเตอร์
2.  เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่สร้างขึ้นตมกระบวนการเทคโนโลยีช่วยอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ (เฉลยข้อ  ก   ตุ้ยามีไฟและมีเสียงเพลง)
3.   เป็นวิธีการแก้ปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ (เฉลยข้อ  ข)
4.  เป็นเครื่องใช้ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงานให้สะดวก
รวดเร็วได้ผลงานที่สวยงามเป็นระเบียบและน่าสนใจ (เฉลยข้อ  ค)
5.  การพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆต้องคำนึงถึงหลักการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อให้มีแนวทางในการสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่อง
ใช้ในจุดประสงค์ใด.
ก.  ความแปลกใหม่   ข.  มีประโยชน์   ประหยัด
ค.  ปลอดภัยต่อการใช้งานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม   ง.  ถูกทุกข้อ
6.  ผลิตภัณฑ์ทางการออกแบบและเทคโนโลยีหมายถึง สิ่งของเครื่องใช้
ที่จับต้องได้ มีประโยชน์ใช้สอย  มีรูปร่าง  รูปทรง  มีผิวสัมผัสและมีสีสัน
7.  การวิเคราะห์ผลิตภัณพ์เป็นการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการออกแบบ
วึ่งจะช่วยให้มีแนวทางในการสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพได้
8.  การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มีหลักการเบื้องต้นที่ควรพิจารณาคือข้อใด.
ก.  ประโยชน์ใช้สอย   ข.  ความทนทาน  ความสวยงาม
ค.  ราคา  ความปลอดภัย   ง.  ถูกทุกข้อ
9.  ผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องมีประโยชน์ใช้สอยตรงตามความต้องการของผู้ใช้
10. ผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องต้องมีความสวยงามสดุดตาผู้พบเห็นในเรื่องใดบ้าง.
ก.  สีสัน   ข.  รูปร่าง  รูปทรง    ค.  ขนาดและความสมดุลย์    ง.  ถูกทุกข้อ
11. นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอยของโคมไฟตั้งโต๊ะที่มีตามท้องตลาด
ก.  ใช้ให้แสงสว่างสำหรับการอ่านหนัวสือในเวลากลางคืนได้แต่มีกำลัง
ไฟฟ้าน้อยเกินไป
ข.  ปรับระดับสูง-ต่ำโค้งเอียงของขาตั้งโคมไฟไม่ได้
ค.  การต่อสายไฟปลั๊กไฟไม่เรียบร้อยหลอดไฟกำลังไฟฟ้าน้อย
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ ข
12. จากข้อ  11  นักเรียนจะพัฒนาโคมไฟฟ้าตั้งโต๊ะด้านประโยชน์อย่างไร.
ก.  เปลี่ยนชนิดสวิตซ์โคมไฟเป้สวิตซ์ปิดเปิดที่สามารถหรี่ไฟให้ลดความ
สว่างและเพิ่มความสว่างได้ตามความต้องการ
ข.  ปรับระดับความสูงต่ำความโน้มเอียงของโคมไฟได้
ค.  จำหน่ายในราคาที่แพงเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงราคาแพง
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
13. ทรัพย์สินทางปัญญญาหมายถึงผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์
ของมนุษย์เช่นสิ่งประดิษฐ์  การออกแบบ  สิทธบัตร  อนุสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้านอกจากนี้ประเทศไทยยังมีทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอื่น ๆ  เช่น  แบบผังภูมิวงจรรวม  ความลับทางการค้า  สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
14. การศึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาจะทำให้ผู้คิดสร้างสรรค์ผลงา
มีแนวทางในการปกป้องผลงานของตนเอง  ไม่ให้ถูกคัดลอก  ลอกเลียนหรือทำซ่้ำเพื่อประโยชน์ทางการค้า
15.  สิทธิบัตรหมายถึง  หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ที่มีลักษณะตามที่
กฏหมายกำหนด
16. การประดิษฐ์หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ
หรือกลไกลของผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับ
ปรุงคุณภาพหรือผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
17.  การออกแบบผลิตภัณฑ์หมายถึงความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิมเช่นการออกแบบ
แก้วน้ำให้มีลักษณะเหมือนดอกไม้
18.  ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งงว่าอนุสิทธิบัตรจะมี
ลักษณะคล้ายกันกัการประดิษฐ์แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมากนักหรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย
19. กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้สืบค้นสิทธิบัตรทางเว็บไซต์  http//
http://www.ipic.moc.go.th  โดยสิทธิบัตรหรืออนุสิทะิบัตรเป็นการคุ้มครอง
การประดิษฐ์คิดค้นหรืออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามกฏหมายกำหนด
หากต้องการขอรับการคุ้มครองจะต้องยื่นคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
พร้อมค่าธรรมเนียมการจดสิทธบัตรและอนุสิทธิบัตร
20. ลิขสิทธิ์  หมายถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆเกี่ยวกับงาน
ที่ผู้สร้างได้ทำขึ้นโดยการแสดงตามประเภทงานลิขสิทธิ์ต่าง ๆลิขสิทธิ์
เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญาความรู้  ความสามารถ  ความวิริยะ
อุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทหนึ่งที่มมีคุณภาพทางเศรษฐกิจดดังนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์ควรได้รับ
การคุ้มครองตามกฏหมาย  ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินที่สามาถซื้อขายได้
21. ลิขสิทธิ์จะมีได้ในงานต่างๆ  9  ประเภทตามข้อใด.
ก.  งานวรรณกรรม  งานนาฏกรรม  งานศิลปกรรม
ข.  งานดนตรีกรรม  งานโสตทัศนวัสดุ  งานภาพยนต์
ค.  งานสิ่งบันทึกเสียง  งานแพร่เสียงและภาพ  งานอื่นใดอันเป็นงาน
ในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์แผนกศิลปะ   ง.  ถูกทุกข้อ
22.