Category Archives: แบบทดสอบเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน ง 31102ม.4

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องความหมายและความสำคัญของการปลูกพืชไร้ดิน ง 31102ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถุกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  การปลูกพืชไร้ดิน(Soilless  Culture)หมายถึงข้อใด.
ก.  การนำพันธุ์พืชเมล็ดพืชกิ่งพันธุ์ไปปลูกในกรวดทราย  เปลือกไม้
ข.  การนำหน่อ  หัวส่วนต่าง ๆของพืชได้มาจากการขยายพันธุ์ไปปลูก
ในขี่เลื่อย  เส้นใยหิน  แกลบ
ค.  การนำส่วนต่าง ๆของพืชที่ได้มาจากการขยายพันธุ์ไปปลูกในวัสดุอื่น
ที่ไม่ใช่ดินเป็นการปลูกพืชในสารละลายที่มีธาตุอาหารของพืชโดยตรงเรียกว่า  ไฮโดรพอนิกส์
ง.  ถูกทุกข้อ
2.  ข้อใดคือความสำคัญของการปลูกพืชไร้ดิน.
ก.  ช่วยแก้ปัญหาการปลุกพืชในดินที่ไม่เหมาะสมดินมีสารพิษตกค้าง
ข.  ช่วยตอบสนองสภาพที่อยู่อาศัยของคนปัจจุบันซึ่งอาศัยอยุ่ในอาคารหรือห้องชุดที่ไม่มีพื้นดินสำหรับปลูกพืช
ค.  ช่วยสร้างอาหารที่สะอาดปราศจากสารพิษ  ช่วยลดรายจ่ายเมื่อปลูกพืช
ไร้ดินไว้รับประทานในครัวเรือนและช่วยสร้างอาชีพใหม่เปิดร้านวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกพืชผักไร้ดินจำหน่ายพืชผักไร้ดิน
ง.  ถูกทุกข้อ
3.  ข้อดีของการปลุกพืชไร้ดินได้แก่ข้อใด.
ก.  สามารถปลูกพืชต่อเนื่องได้ตลอดปี ผลผลิตมีความสม่ำเสมอ
ข.  สามารถปลูกพืชได้ในที่ไม่มีพื้นที่ ใช้แรงงานน้อย ลดการใช้สารเคมี
ค.  สามารถปลูกพืชในพื้นที่ที่ดินไม่เหมาะสมได้เช่นดินเค็ม  พืชเจริญเร็ว
และให้ผลผลิตสูงเพราะสามารถควบคุมปริมาณสารอาหารได้ ปลูกพืช
ได้ทุกฤดูกาลทุกสภาพอากาศเนื่องจากมีการควบคุมปริมาณธาตุอาหาร
ง.  ถูกทุกข้อ
4.  ข้อเสียของการปลูกพืชไร้ดินคือข้อใด.
ก.  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูงทำให้ผลผลิตแพง
ข.  ต้องใช้เทคนิคชั้นสูง  มีโอกาศเกิดโรคที่มาจากน้ำได้ง่าย
ค.  ถ้ามีการขัดข้องของกระแสไฟฟ้าไม่รีบแก้ไขโดยเฉพาะระบบการให้สาร
ละลายธาตุอาหารทำให้พืชเจริญช้าลง
ง.  ถูกทุกข้อ
5.  โรงเรือนปลูกพืชไร้ดินควรประกอบด้วยส่วนใดบ้าง.
ก.  ส่วนที่ใช้ปลูกพืช
ข.  ส่วนที่ใช้ติดตั้งระบบปรับสภาพสารละลายและเตรียมสารละลาย
ค.  ส่วนที่จำหน่ายผลผลิตและเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกพืชไร้ดิน
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
6.  ข้อใดคือปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกแบบไร้ดิน.
ก.  พันธุกรรม   ข.  สารควบคุมการเจริญเติบโต
ค.  สภาพแวดล้อม   ง.  ถูกทุกข้อ
7.  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชได้แก่ข้อใด.
ก.  ออกซิน  จิบเบอร์เรลลิน
ข.  ไวโตไคนิล  เอทิลีน
ค.  สารชะลอการเจริญเติบโตของพืช  สารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช
ง.  ถูกทุกข้อ
8.  ข้อใดไม่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโต.
ก.  ออกซิน  สารเร่งการเจริญเติบโตควบคุมการขยายขนาดของเซล
การยืดตัวของเซลกระตุ้นการเกิดราก
ข.  จิบเบอเรลลิน  ชะลอการแก่ของพืช กระตุ้นการเจริญของตาข้าง
ค.  เอทิลีน  เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิดเดียวที่อยู่ในรูป
ของแก๊ส  เร่งการสุกของผลไม้  เร่งการเหี่ยวของดอกไม้
ง.  ไซโตไคนิน  เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตมีผลต่อการแบ่งเซล
กระตุ้นการเจริญเติบโตของตาข้าง  ชะลอการแก่ของพืช