Category Archives: แบบทดสอบ ง 22103 หน่วยที่ 1 เรื่องการจัดและตกแต่งบ้าน ม. 2

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยที่ 1 ง22103 ม.2

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
(เรื่องการจัดและตกแต่งบ้าน)
1.บ้านคืออะไร.
ก.  บ้านคือวิมานของเรา         ข.  บ้านคือที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว
ค.  บ้านคือสิ่งก่อสร้าง             ง.  บ้านคือการจัดวางเครื่องเรือนให้เป็นระเบียบ
เฉลยข้อ  ข
2.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบ้าน.
ก.  เพื่อพักผ่อนนอนหลับ        ข.  เป็นที่ประกอบอาหาร
ค.  ทำกิจกรรมต่างๆ                 ง.  เป็นสถานบันเทิง
เฉลยข้อ  ง
3.สมาชิกในครอบครัวจะมีความสุขกายสบายใจข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบ.
ก.  ความรัก    ข.  ความเข้าใจ       ค. การจัดและตกแต่งบ้านให้เป็นระเบียบ
ง.  พ่อแม่มีการงานที่มั่นคงมีรายได้สูง
เฉลยข้อ  ง  
4.การจัดวางเครื่องเรือนติดตั้งแขวนสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน ระเบียง
ทงเดินอย่างมีหลักการเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสะดวก
ต่อการใช้งานน่าอยู่อาศัย  หมายถึงข้อใด.
ก.  บ้าน       ข.  การจัดบ้าน    ค.  การตกแต่งบ้าน  ง.  การจัดและตกแต่งบ้าน
เฉลยข้อ  ง   
5.ถ้านักเรียนจัดและตกแต่งบ้านไม่ควรยึดหลักการในข้อใด.
ก.  ประโยชน์                       ข.  ความประหยัด   ปลอดภัย
ค.  เป็นที่นิยมของสังคม     ง.  ความสวยงามและสะอาด 
เฉลยข้อ  ง
6.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการจัดห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน.
ก.  การจัดวางเครื่องเรือนของตกแต่งขนาดกลางในห้องรับแขก
ขนาดกลางตู้และโชฟาจัดชิดผนังชิดมุม ไม่ชิดประตูหน้าต่างเพื่อ
ให้เดินเข้าออกได้สะดวก
ข.  ห้องโถ่งห้องเดี่ยวที่มีความกว้างและยาวต้องการแบ่งเป็นห้องรับแขก
และห้องรับประทานอาหารสามารถกั้นด้วยฉากหรือตู้หนังสือได้
ค.  ในห้องนอนควรจัดให้มีเครื่องเรือนมากชิ้นเพื่อสะดวกในการใช้
นำต้นไม้เข้าไปประดับให้สวยงามน่าพักผ่อนและควรจัดห้องพระให้พร้อม
ง.  แขวนมู่ลี่บริเวณหน้าต่างด้านทิสตะวันตกและตะวันออกเพื่อป้องกันแสงแดด
เฉลยข้อ  ค
7.เพราะเหตุผลข้อใดจึงเลือกใช้ของตกแต่งบ้านที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
ก.  สวยงาม       ข.  ราคาถูก       ค.  เป็นที่นิยม   ง.  สมาชิกชอบ
เฉลยข้อ  ข
8.เด็กหญิงโอปอล  พรมเสน จัดตกแต่งบ้านแบบประหยัดหมายถึง
ประหยัดในข้อใด.
ก.  ประหยัดค่าใช้จ่าย            ข.  ประหยัดทรัพยากร
ค.  ประหยัดพลังงาน              ง.   ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
9.นักเรียนประดิษฐ์เครื่องตกแต่งเองโดยใช้วัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน
ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดในข้อใด.
ก.  ประหยัดค่าใช้จ่าย        ข.  ประหยัดทรัพยากร
ค.  ประหยัดแรงงาน           ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
เฉลยข้อ  ง
10.การใช้ของตกแต่งบ้านที่ทำจากไม้  ผ้าไหม  ก้อนหิน ทราย เมล็ดพืช
เปลือกไข่ เปลือกไม้ ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติซึ่งมีข้อดีใดบ้าง
ก.  ไม่ก่อมลพิทางกลิ่น  ควัน  เสียง      ข.  ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
ค.  หาได้ง่ายในท้องถิ่น                          ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
เฉลยข้อ  ง
11.นักเรียนจัดบ้านในข้อใดที่ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า.
ก.  จัดวางเครื่องเรือนไม่ให้บังทิศทางลมใช้ผ้าม่านหรือมู่ลี่บังแสงแดด
เพื่อไม่ให้ห้องร้อนโดยไม่ต้องใข้พัดลมและเครื่องปรับอากาศ
ข.  จัดวางเตาอบ  หม้ออบ  เตาแก๊ส ในห้องครัวเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อย
ค.  จัดวางโต๊ะเก้าอี้ขนาดเล็กและขนาดกลางในห้องรับแขก
ง.  จัดวางเครื่องเรือนให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางเดินเพื่อป้องกัน
การสดุดหกล้มชนจนได้รับบาดเจ็บ
เฉลยข้อ  ก
12.ในการจัดวางเครื่องเรือนในห้องแต่ละห้องควรจัดให้มีอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก มีแสงแดดเพื่อจุดประสงค์ใด.
ก.  ป้องกันไม่ให้ห้องอับชื้น        ข.  เพือสมาชิกในบ้านสุขภาพดี
ค.  เป็นแหล่งเพราะเชื้อโรค        ง.   เพื่อฆ่าเชื้อโรค
เฉลยข้อ  ก
13.ข้อใดเลือกใช้ของตกแต่งบ้านได้ถูกต้อง.
ก.  เลือกใช้เครื่องเรือน ของตกแต่งและสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำจากวัสดุ
ที่ไม่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ
ข.  เลือกใช้เครื่องเรือนของตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่เก็บกักฝุ่น  เป็นที่อยู่
ของสัตว์และแมลงต่างๆ
ค.  ใช้ชุดรับแขกที่ทำด้วยไม้แผ่นใหญ่แทนชุดรับแขกที่ทำจากไม้สักแกะสลัก
ง.  ถูกทุกข้อ
14.รูปภาพที่นำมาตกแต่งบนฝาผนัง ตั้งบนตู้โชว์ต้องเป้นภาพชุดเดียวกัน
และเหมาะสมกับลักษณะห้องข้อใดกล่าวผิด.
ก.  ห้องนั่งเล่นควรเป็นรูปภาพพืชผักและผลไม้ต่างๆ
ข.  ห้องครัวเป็นภาพอาหารภาพผักและผลไม้
ค.  ห้องรับแขกควรเป็นรูปภาพบุคคลสำคัญต่างๆในครอบครัว รู)ภาพดอกไม้
ภาพวิวทิวทัศน์
ง.  ห้องโถงนิยมภาพวาด ภาพถ่าย ภาพต่อจิกซอว์ ภาพปักครอสสติดซ์
จากวัสดุธรรมชาติใส่กรอบแขวนหรือวางบนโต๊ะ
15.นักเรียนมีวิธีการสร้างจุดเด่นให้รูปภาพที่อยู่ในห้องมืดอย่างไร.
ก.  ติดตั้งไฟส่องเหนือภาพ
ข.  ไฟที่ใช้ในการส่องภาพควรเป็นสีเหลืองนวล
ค.  จำนวนไฟที่ใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนภาพว่ามีมากน้อย
ง.  ถุกทุกข้อ
16.เครื่องแขวนต่างนิยมนำมาตกแต่งในข้อใด.
ก.  ห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน
ข.  ประตู  หน้าต่าง  ชายคา  ระเบียง
ค.  ศาลาเอนกประสงค์
ง.  ถูกทั้งข้อ  ข  และ  ค
17.ในการนำเครื่องแขวนมาตกแต่งต้องคำนึงถึงข้อใด.
ก.  ทิศทางลม       ข.  ขนาดของเครื่องแขวน
ค.  ประโยชน์         ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
18.ม่านและมู่ลี่นิยมนำมาตกแค่งส่วนใด.
ก.  ประตู       ข.  ห้องต่างๆภายในบ้าน   ค.  หน้าต่าง   ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ค
19.ม่านและมู่ลี่ทำจากวัสดุในข้อใด.
ก.  ผ้า     ข.  พลาสติก       ค.  ไม้ไผ่        ง.  ถูกทุกข้อ
20.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผ้าคลุม.
ก.  ผ้าคลุมที่ใช้ตกแต่งบ้านมักจะนำมาตกแต่งโตะ  ตู้เย็น โทรทัศน์
ข.  ผ้าคลุมส่วนใหญ่ทำมาจากผ้า พลาสติและโลหะ
ค.  ผ้าคลุมในการตกแต่งควรมีขนาดพอดีกับสิ่งของเครื่องใช้ที่จะคลุม
ง.  ผ้าคลุมควรมีสีกลมกลืนกับสิ่งของเครื่องใช้เช่น ผ้าม่าน  พรมหรือสีของห้อง
21.ของตกแต่งบ้านที่ควรจัดวางไว้บริเวณมองเห็นชัดเจนไม่เกะกะ
ขวางทางเดินเข้าออกและไม่วางจำนวนมากจนดูรกตาหมายถึงข้อใด.
ก.  ตุ๊กตารูปคน                                 ข.  ตุ๊กตารูปสัตว์     
ค.  แจกันดินเผาและอ่างปลูกบัว     ง.  ถูทุกข้อ
22.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ.
ก.  จุดประสงค์ของการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านและระเบียง
เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความสดชื้น
ข.  การตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับทำได้หลายรูปแบบ ปลูกในกระถาง
ปลูกในกระบะ ปลูกในสวนถาด  สวนแก้ว สวนขวด ใส่แจกัน
ค.  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในห้องควรเป็นไม้ที่เจริญเติบโต
โดยอาศัยแสงแดดน้อยสำหรับปลูกที่ระเบียงหรือบริเวรบ้าน
ควรเป้นพันธุ์ไม้กลางแจ้ง  พืชผักสวนครัวยังสามารถปลูกประดับ
ใส่กระถางเช่น  ส้มจิ๊ด  พริ  มะเขือเทศ
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
23.ข้อใดไม่ใช่พันธุ์ไม้ในร่ม.
ก.  เฟิร์น  พลูด่าง  ราชินีหินอ่อน  ปีกแมลงสาบ
ข.  ฤาษีผสม  ผักเป็ดด่าง  คุณนายตื่นสาย  ชวนชม  ฟ้าประดิษฐ์
ค.  เขียวหมื่นปี  กวนอิม ลิ้นมังกร  ไผ่ฟิลิปปินส์  มอส  เศรษฐีเรือนนอก
ง.  เศรษฐีเรือนใน  หมากผู้หมากเมีย  พรมกำมะยี่ ปาล์ม  กระปองเพชร
24.การจัดตกแต่งบ้านด้วยโคมไฟเพื่อจุดประสงค์ใด.
ก.  มีแสงสว่างเพียงพอในการใช้งาน
ข.  เพื่อความสวยงาม
ค.  เพื่อความน่าอยู่สดชื้นของสมาชิกในครอบครัว
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข้อ ข