Category Archives: แบบทดสอบ O-NET ม. 6 (งานช่าง)

แบบทดสอบ O-NET ม.6 (งานช่าง)

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.มอเตอร์เป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนพลังงานกล
โดยใช้หลักการใด.
1.  การเหนี่ยวนำ          2.  การสร้างสนามแม่เหล็ก
3.  การหมุน                 4.  การตัดกันของสนามแม่เหล็ก
เฉลยข้อ  1  จากกฎของฟาราเดย์ที่ว่าเราสามารถทำให้เกิด
กระแสไฟฟ้าไหลในตัวนำได้  ถ้าสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดผ่าน
ขดลวดตัวนำ เราพบว่าแรงดันไฟฟ้าจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นจะสัมพันธ์
กับการเคลื่อนที่ของขดลวดและแม่เหล็ก
2.ปัจจุบันมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์สิ่งใดที่ได้รับความสนใจมากที่สุด.
1.  LPG         2.  NGV      3. Oxygen      4.  Hydtrogen 
เฉลยข้อ  4  Hydrogen  เป็นเชื้อเพลิงสะอาดโดยเฉพาะเมื่อใช้
กับเวลล์เชื้อเพลิงจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆรวมทั้งคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนอีกทั้งHydrogen สามารถสังเคราะห์
ได้จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ วัตถุชีวมวล แก๊สชีวมวล แก๊สธรรมชาติ
และถ่านหิน