Category Archives: แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 กิจกรรมการดูแลเสื้อผ้า ง 23105 ม.3

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1กิจกรรม การดูแลเสื้อผ้า ง 23105 ม.3

ประเมินตัวชี้วัด  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ง 1.1 ม. 3/1)
1ให้นักเรียนวิเคราะห์กิจกรรมที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า  ซักผ้า  กุ๊นริมผ้า
ปักผ้า  ติดลูกไม้ริมผ้า  รีดผ้า
1.1กิจกรรมที่กำหนดให้มีสิ่งใดที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ( 5 คะแนน)
      1.1.1  สิ่งที่เหมือนกัน  เป็นกิจกรรมที่ทำกับวัสดุประเภทผ้าเหมือนกัน
      1.1.2  สิ่งที่แตกต่างกัน  มีวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกัน
1.2กิจกรรมที่กำหนดให้สามารถจำแนกได้เป็นกี่ประเภท  มีอะไรบ้าง.(5 ตะแนน)จำแนกได้  2  ประเภทดังนี้
      1.2.1  การตกแต่งเสื้อผ้าได้แก่  ปักผ้า  ติดลูกไม้ริมผ้า  กุ๊นริมผ้า
      1.2.2  การดูแลเสื้อผ้า ได้แก่ ขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า  ซักผ้า  รีดผ้า
2ให้นักเรียนวิเคราะห์และอภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ที่กำหนดให้ลงในช่องว่าง (คะแนนเต็ม  10  คะแนน ข้อละ  2  คะแนน)
2.1การรอยแป้งลงบนรอยเปื้อนน้ำมันบนเสื้อเชิ๊ตที่ยังไม่แห้งสนิท ก่อนปัดออก
แล้วซักตามปกติมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร.
       คำตอบ  เพื่อให้แป้งดูดซับรอยเปื้อนก่อนซักเสื้อเชิ๊ตให้สะอาดได้ง่าย
2.2เพราะเหตุใดจึงไม่ควรซักผ้าไหมด้วยน้ำผสมสารซักฟอก.
       คำตอบ  เพราะจะทำลายความมันของเส้นไหม
2.3การรีดผ้าฝ้ายในขณะที่ยังหมาด ๆ โดยใช้อุณหภูมิสูงมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร.
       คำตอบ  เพื่อให้ผ้าเรียบภายในเวลาอัยรวดเร็ว
2.4เพราะเหตุใดจึงไม่ควรสวมเสื้อผ้าขนสัตว์ติดต่อกันนานหลายวัน.
       คำตอบ  เพราะขนสัตว์จะแข็งเป็นมันบางชนิดขนจะหลุดออก
2.5การพับเสื้อไหมพรมเก็บโดยไม่แขวนไม้แขวนเสื้อมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร.
       คำตอบ   เพื่อป้องกันเสื้อไหมพรมยืดย้วย เสียรูปทรง
ประเมินตัวชี้วัด  1.ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  (ง 1.1 ม. 3/2)
                           2.อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ม. 3/3)
3.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันนำเสื้อผ้าฝ้าย  ผ้าใยสังเคราะห์  และผ้าปักเหลี่ยมลูกปัด
มาอย่างละ  1  ตัว แล้วซัก  ตากรีด  และแขวนไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นบันทึกผล
ลงในแบบบันทึก (คะแนนเต็ม  20  คะแนน ผลงาน  10  คะแนนบันทึก 10 คะแนน)
                                               แบบบันทึก
3.1.กลุ่มของนักเรียนพบปัญหาในการซัก  ตาก  รีด และแขวนเสื้อผ้าที่กำหนด
ให้หรือไม่ถ้าพบนัเรียนแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร.
        คำตอบ  พบปัญหา  ผ้าฝ้ายไม่ค่อยเรียบเมื่อรีดเสร็จแล้วจึงแก้ไขโดยฉีดพ่น
น้ำยารีดผ้าเรียบอีกครั้งให้ผ้าหม่าดแล้วปรั้บอุณหภูมิเตารีดสูงรีดย้ำๆจนผ้าแห้งสนิท
3.2.กลุ่มของนักเรียนจะปรับปรุงการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นในเรื่องใดและ
ปรับปรุงอย่างไรบ้าง.
         คำตอบ  การรีดผ้าปักเหลี่ยสหรือลูกปัดจะใช้เตารีดที่มีปลายแหลมกว่า
ที่ใช้อยู่เพื่อให้รีดเข้าตรอก เข้ามุมได้ดีกว่าเสื้อผ้าจึงจะเรียบทั่วทั้งตัวเสื้อ
3.3.นักเรียนมีแนวทางอย่างไรในการทำงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่มให้งานสำเร็จ
ลุล่วงโดยปราศจากความขัดแย้ง
        คำตอบ  แบ่งงานกันทำอย่างทั่วถึงและช่วยเหลือเมื่องานของเพื่อนคนใดมีปัญหา
3.4.การทำงานขั้นตอนใดบ้างที่ช่วยประหยัดพลังงาน ทรัพยากรหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          คำตอบ  ใช้น้ำสารซักฟอกแต่น้อยเพราะซักเสื้อผ้าเพียง 3  ตัวฉีดพ่นเสื้อผ้า
ด้วยน้ำยารีดผ้าเรียบให้ผ้าหมาด ปรับอุณหภูมิเตารีดให้เหมาะสมกับผ้าและเมื่อ
ซักผ้าเสร็จแล้วเทน้ำสารซักฟอกในท่อน้ำทิ้ง
3.5.กลุ่มของนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้จากการดูแลเสื้อผ้าชนิดต่างๆนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร
             คำตอบ  นำไปใช้ดูแลเสื้อผ้าให้สมาชิกในครอบครัวตนเอง
4.ถ้านักเรียนต้องการรณรงค์ให้แม่บ้านในทุกประเทศทั่วโลกเห็นความสำคัญ
ของการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ำยาหรือผ้าเรียบชนิดเติมเพื่อช่วยลดปริมาณ
ขยะ นักเรียนจะทำอย่างไร. (คะแนนเต็ม  10 คะแนน)
         คำตอบ  ส่งอีเมลเกี่ยวกับประโยขน์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ำยา
รีดผ้าเรียบชนิดเติมไปยังชาวต่างชาติที่รู้จักหรือเขียนเว็ยบล็อกให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษา
                                  กิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน
ให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องการดูแลเสื้อผ้าลงในช่องว่าง (คะแนนเต็ม  10  คะแนน)
         คำตอบการดูแลเสื้อผ้าให้เสื้อผ้าสะอาดเรียบและมีกลิ่นหอมน่าสวมใส่ต้อง
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานและทำตามวิธีที่ถุกต้องเหมาะสมกับชนิดเสื้อผ้า
                                 กิจกรรมบูรณาการ
         ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันทำแผ่นพับคู่มือการดูแลเสื้อผ้าชนิดต่างๆโดยใช้
คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์ข้อมูลและตกแต่งให้สวยงาม จากนั้นนำแผ่นพับไปแจกผู้สนใจหรือวางไว้ในห้องสมุของโรงเรียนหรือโรงอาหารและให้ผู้ที่สนใจลงชื่อลายมือไว้
เป้นหลักฐานและนำส่งครูตามกำหนดนัดหมาย