Category Archives: แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1-8 ง 31102 ม.4

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 5 เรื่องงานดอกไม้สดของไทย รายวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามสั้น ๆ ให้ได้ใจความสำคัญ
1.  งานดอกไม้สดของไทยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและวัฒนธรรม
ของคนไทยอย่างไร
2.  ในงานวันไหว้ครูนักเรียนจะประดิษฐ์งานดอกไม้สดประเภทใดบ้างและ
นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
3.  เครื่องแขวนไทยมีความงดงามอย่างไร
4.  ถ้าไม่มีดอกทัดหูนักเรียนจะใช้สิ่งใดปิดรอยต่อของอุบะ
5.  การกรอง  แตกต่างจากการร้อยอย่างไร
6.  เพราะเหตุใดในสมัยก่อนจึงนิยมแขวนเครื่องแขวนไทยไว้ตรงบริเวณ
ประตู  หน้าต่าง
7.ส่วนประกอบใดของมาลัยที่ต้องใช้ความประณีตในการทำมากที่สุด
เพราะอะไร
8.  ถ้าไม่ต้องการให้ดอกมะลิบานเร็วก่อนนำมาร้อยมาลัย นักเรียนจะทำอย่างไร
9.  มาลัยตุ้มสอดลายชายเดียวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใดได้บ้าง
10.  นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์งานดอกไม้สดของไทยได้อย่างไร
แนวคำตอบ
1.  ใช้ตกแต่งสถานที่หรือใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมทั่วไป  เช่น
งานทำบุญ  งานบวช  งานแต่งงาน  ดอกไม้ประดับ  ขบวนรถแห่เทียน
เข้าพรรษาหรือพิธีเปิดธุรกิจร้านค้า  ห้างร้านต่าง ๆ
2.  มาลัย  พานดอกไม้ธูปเทียนสำหรับไหว้ครูโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแสดงถึงบุญคุณของครูโดยดอกไม้ที่นำมาใช้ในงานประดิษฐ์
ล้วนแต่มีความหมายลึกซึ้ง
3.  การนำดอกไม้สดที่มีกลิ่นหอมมาเรียงร้อยรวมกันด้วยเส้นด้าย
ประดิษฐ์เป็นเส้น  สายและตาข่ายรูปต่าง ๆเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
7.  ส่วนประกอบส่วนตัวมาลัยเพราะเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดในพวงมาลัย
5.  การกรอง  เป็นการนำบางส่วนของดอกไม้สดที่ได้มาจากการเฉือน
หรือผ่ากลางชิ้นมาเสียบหรือร้อยลงในใบไผ่ที่เหลาแหลมหรือทางมะพร้าว

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชไร้ดิน รายวิชา ง 31102 ม. 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามแบบสั้น ๆ ให้ได้ใจความสมบูรณ์
1.การปลูกพืชไร้ดินมีความสำคัญอย่างไร
2.เพราะเหตุใดการปลูกพืชไร้ดินจึงไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย
3.การเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกแบบไร้ดินขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง
4.ถ้าต้องการให้พืชกินใบเจริญเติบโตดี ต้นและใบมีความกรอบ
ต้องให้ธาตุอาหารใดเป็นพิเศษ
5.ระบบการปลูกพืชไร้ดินแบบใดได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะอะไร
6.ผู้ที่จะปลูกพืชไร้ดินได้ดีต้องมีความรู้เรื่องใดบ้าง
7.เพราะเหตุใดการวางภาชนะปลูกพืชไร้ดินจึงต้องวางขวางทิศทาง
การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์
8.การดูแลรางปลูกพืชไร้ดินให้มีประสิทธิภาพมีแนวทางอย่างไร
9.นักเรียนจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดินจากแหล่งเรียนรู้ใด
10.ถ้านักเรียนต้องการปลูกพืชไร้ดินเพื่อจำหน่ายจะเลือกปลูกพืชชนิดใด
เพราะเหตุใด
แนวคำตอบ
1.ช่วยแก้ปัญหาดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชไม่ต้องอาศัยพื้นดิน
สำหรับการปลูกดังนั้นจึงสามารถปลูกในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาณชย์
หรืออาคารชุดช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับผู้ปลูกช่วยสร้างอาชีพใหม่
2.เหตุผลที่การปลูกพืชไร้ดินไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเนื่องจากค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนปลูกพืชไร้ดินครั้งแรกค่อนข้างสูงผู้ปลูกต้องมีความรู้
ความเข้าใจเทคนิควิธีการปลูกและการดูแลรักษา
3.พันธุกรรมของพืชที่นำมาปลูกสารควบคุมการเจริญเติบโตสภาพแวดล้อม
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำและธาตุอาหารที่อยู่ในรูป
สารละลายธาตุอาหาร
4.ธาตุไนโตเจน เป็นธาตุอาหารที่ทำให้พืชกินใบเจริญเติบโตดีต้นและใบ
มีความกรอบ
5.การปลูกพืชไร้ดินในสารละลายธาตุอาหารแบบสารละลายหมุนเวียน
หรือNTF เป็นระบบการปลูกพืชไร้ดินที่นิยมใช้ในเชิงพาณิชย์เพราะ
เป็นระบบที่ทำให้ต้นพืชได้รับธาตุอาหารเต็มที่ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดี
6.เทคนิคการปลูกพืชไร้ดินเพื่อจะได้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
การผลิตและทรัพยากรที่มีการจัดการสารละลายธาตุอาหารซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชไร้ดินการเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับการปลูกพืช

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แต่งตัวให้ดูดี รายวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามสั้น ๆ ให้ได้ใจความสมบูรณ์
1.เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีความสำคัญอย่างไร
2.เพราะเหตุใดจึงต้องเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม
3.ชุดนักเรียนสามารถสวมใส่ไปในโอกาสใดได้บ้าง
4.ถ้าต้องไปทำบุญที่วัดนักเรียนควรแต่งกายแบบใด
5.สภาพอากาศหนาวเย็นควรสวมใส่เสื้อผ้าอย่างไรจึงจะเหมาะที่สุด
6.ถ้านักเรียนมีรูปร่างอ้วนเตี้ยควรสวมใส่เสื้อผ้าอย่างไร
7.เพราะเหตุผลใดคนที่มีรูปร่างสูงผอมจึงต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มีลายขวาง
8.คนที่มีใบหน้าเหลี่ยมควรสวมใส่แว่นตาในลักษณะใด
9.รองเท้าส้นสูงไม่ปิดเนื้อเท้าเหมาะสำหรับคนที่มีรูปเท้าลักษณะใด
10.เข็มกลัดผ้าไหมรูปดอกกุหลาบควรสวมใส่ในเวลากลางวันหรือกลางคืน
เพราะเหตุผลใด
11.ชุดประจำชาติของชาวเวียดนามเรียกว่าอะไร
12.เท้าใหญ่ยาวควรใช้รองเท้าแบบใด
แนวคำตอบ
1.  ช่วยปกปิดร่างกายในส่วนที่ไม่ต้องการเปิดเผย  ช่วยให้ความอบอุ่น
แก่ร่างกาย  ช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพ แสดงถึงมารยาททางสังคมที่ดี
เมื่อสวมใส่เสื่อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ทำให้เกิดความมั่นใจ
2.ช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่
3.สามารถใส่ไปในงานอื่น ๆ นอกเหนือจากใส่ไปโรงเรียนได้หลายงาน เช่น
งานศพ  งานบวช  ร่วมกิจกรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนา
4.ผู้หญิงควรสวมเสื้อมีแขน  คอไม่กว้าง และนุ่งกระโปรงยาว
5.ควรสวมชุดกันหนาวเช่นเสื้อไหมพรม เสื้อแขนยาวที่ตัดเย็บจากผ้าหนานุ่ม
10.ควรสวมใส่ในเวลากลางวันเพราะไม่มีความแวววาว

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านของเรา ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามสั้น ๆให้ได้ใจความสมบูรณ์
1.เพราะเหตุใดสมาชิกทุกคนในครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลรักษา
และทำความสะอาดบ้าน
2.การปัดกวาดเช็ดถูห้องต่าง ๆ ของห้องมีวิธีการอย่างไร
3.ถ้าเครื่องเรือนที่บ้านของนักเรียนเป็นเครื่องเรือนประเภทไม้จะมีวิธี
รักษาดูแลความสะอาดอย่างไร
4.การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมีข้อควรระวังอย่างไร
5.การจัดและตกแต่งห้องให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในบ้านมีแนวทางอย่างไร
6.บ้านที่มีพื้นที่คับแคบนักเรียนจะใช้พรรณไม้ในลักษณะใด
เพื่อตกแต่งบ้านให้สวยงาม
7.อาหารปรุงสำเร็จที่จะรับประทานในเวลาไม่นานและอาหารสด
ที่ซื้อมาจากตลาดมีวิธีเก็บรักษาแตกต่างกันอย่างไร
8.การเก็บอาหารกระป๋องมีหลักการสำคัญอย่างไร
9.ถ้าไม่มีตู้เย็นเก็บมะนาวและมะกรูดจะมีวิธีเก็บรักษาให้คงความสดอย่างไร
10.นักเรียนมีวิธีการเก็บอาหารที่เหลือรับประทานไว้ในตู้เย็นอย่างไร
11.นักเรียนมีวิธีการเก็บรักษาไข่ในตู้เย็นอย่างไร
12.ในการติดตั้งและประกอบซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ
และได้ผลงานที่มีคุณภาพนักเรียนจะใช้ทักษใดบ้าง
13.ข้อต่อขนิดต่าง ๆ มีความสำคัญต่องานประปาในบ้านอย่างไร
14.ถ้าน้ำไหลลงโถส้วมตลอดเวลานักเรียนจะมีวิธีซ่อมแซมอย่างไร
แนวคำตอบ
1.เพราะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับสมาชิกทุกคนในบ้านถ้าไม่รักษา
บ้านและเครื่องเรือนปล่อยให้สกปรกรกรุุงรังจะเป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษ
2.ใช้ไม้กวาดอยากใยากไย่ปัดหยากไย่บนเพดานใช้ไม้กวาดขนไก่
ปัดฝุ่นบนเครื่องเรือน  ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดพื้นแล้วโกยฝุ่นที้งถังขยะ
3.ถ้ามีรอยคราบให้ใช้กระดาษขาววางทับเหนือรอยคราบแล้วใช้เตารีดทับ
หรือใช้ผ้าชุบการบูรเช็ดถูจนหมดคราบเปื้อนถ้าเปื้อนนำ้ตาเทียนให้ใช้
มีดขูดออกถ้ายังไม่สะอาดให้ใช้น้ำมันสนเช็ดออกให้สะอาด
9.ใช้วิธีการฝังทรายโดยใส่ทรายหยาบลงในกระถางให้เต็มแล้วนำมะนาว
มะกรูดฝังลงในทรายรดน้ำให้ชุ่มจากนั้นวางกระถางไว้ในที่ร่มหรือใต้ร่มไม้
10.เก็บใส่ในกล่องพลาสติกมีฝาปิดหรือถุงพลาสติกรัดยางเก็บบนชั้นวาง
11.เช็ดเปลือกไข่ให้สะอาดเก็บช่องเก็บไข่โดยวางด้านป้านขึ้นด้านแหลมลง
เพื่องป้องกันไม่ให้อากาศที่อยู่ในโพรงไข่ด้านป้านดันไข่แดงแตก
12.ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะเฉพาะอาชีพ  ทักษะการจัดการ
ในการทำงาน  ทักษะการแก้ปัญหา
14.สำรวจอุปกรณ์ที่ชำรุด  เตรียมวัสดุอุปกรณ์  ปิดประตูน้ำแล้วตักน้ำออก
ถอดอุปกรณ์ที่ชำรุดออกแล้วประกอบอุปกรณ์ชิ้นใหม่เข้าแทน
เปิดประตูน้ำทดสอบการใช้งานชักโครกถ้ามีข้อปกพร่องให้แก้ไข

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องหน้าที่และบทบาท ง 31102 ม. 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามสั้น ๆให้ได้ใจความสมบูรณ์มากที่สุด
1.เพราะเหตุใดสมาชิกในครอบครัวจึงต้องปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาท
2.ลูกหลานที่ดีควรปฏิบัติตนต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่อย่างไร
3.พ่อแม่ที่ดีควรมีหน้าที่และบทบาทต่อลูกอย่างไร
4.ในฐานะที่นักเรียนเป็นพี่ควรปฏิบัติต่อน้องอย่างไร
5.น้องที่ดีควรปฏิบัติต่อพี่อย่างไร
6.ถ้าพบว่าพี่หรือน้องมีปัญหาสุขภาพกายหรือปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนควรทำอย่างไร
7.ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาท
ในฐานะสมาชิกของครอบครัว
8.คุณธรรมหรือหลักธรรมใดบ้างที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตนเพื่อการอยู่
ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวอย่างมีความสุข
9.นักเรียนจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ด้วยวิธีการใดบ้าง
10.ถ้านักเรียนมีปัญหาสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวจะแก้ไขอย่างไร
11.กิจกรรมใดบ้างที่จะส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
แนวคำตอบ
1.  เพราะจะทำให้บ้านน่าอยู่เนื่องจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวมี  สัมพันธภาพที่ดีต่อกันไม่ทะเลาะกันรักใคร่กันทำให้ครอบครัวเป็นสุข
2.  เคารพเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่รับผิดชอบ
งานที่พ่อแม่มอบหมายให้ทำด้วยความเต็มใจหรือญาติผู้ใหญ่มอบหมาย
เพื่อแบ่งเบาภาระงานของพ่อแม่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและรู้จักออมเงิน
มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่
3.  ให้ความรักความอบอุ่นใกล้ชิดกับลูกอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี
มีคุณธรรมทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก  ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
8.  ฆราวาสธรรมหรือหลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือนเพื่อให้สามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
พรหมวิหาร 4หรือหลักธรรมของผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งหลักพรหมวิหาร 4จะ
ทำให้ทุกคนในครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
9.  ซื้อสิ่งของเฉพาะที่จำเป็นไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยตามสมัยนิยม
ใช้น้ำปะปาไฟฟ้าอย่างประหยัดใช้อินเทอร์เนตเท่าที่จำเป็น
ใช้สิ่งของอย่างประหยัดถนุถนอมซ่อมแซมสิ่งของใช้ตามสามารถ