Category Archives: แผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศรายวิชา ง 22103 ม.2

แผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศ รายวิชา ง22103 ม.2

แผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศ  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโน 3 (ง 22103)
สาระสำคัญ
         การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูผู้สอนจะต้องจัดบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เหมาะสมและแจ้งให้ผู้เรียนได้รู้ถึงมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  คำอธิบายรานวิชา  วิธีการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียน
การสอน สื่อนวัตกรรมต่างๆที่ใช้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ภาระงานหรือกิจกรรม
และรู้เกณฑ์การวัดผลประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมและเข้าใจ
ถึงกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญที่จะเรียน แต่งบ้านให้สวย
ด้วยสวนงาม  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  งานเกษตร
การออกแบบและเทคโนโลยี  งานช่าง  งานประดิษฐ์  งานธุรกิจและงานอาชีพ
จนกระทั่งผู้เรียนเห้นความสำคัญเห็นคุณค่าและความจำเป็นเพื่อที่จะเรียนรู้
และเกิดความสนใจในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(ตัวชี้วัด)
          มีความรู้ความเข้าใจ  มาตรฐานการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้  ภาระงานแต่ละหน่วยการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน
แนวทางการจัดการเรียนรู้  แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 3 ง 22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
1.มาตรฐานการเรียนรู้
2.คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
3.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(ตัวชี้วัด)
4.ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ง 22103
5.กระบวนการเรียนรู้หรือแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคดนโลยี 3 ง 22103
6.รายชื่อหนังสือประกอบการศึกษาค้นคว้า
7.บล็อคครูรายวิชา ง 22103  (krupaga)
8.ภาระงานหรือกิจกรรมรายวิชา ง 22103
9.แนวทางการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ง22103
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ครูผู้สอนแนะนำตนเองแล้วให้นักเรียนแนะนำตนเองโดยให้แนะนำ
ทีละคนตามเลขที่หรือตัวอักษรตามหัวข้อต่อไปนี้
         1.1ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น
         1.2ภูมิลำเนา  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน
         1.2เหตุผลที่เลือกเรียนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
         1.3เพื่อนที่รู้จักในห้องเรียน 2  คน
2.ครูแนะนำห้องเรียน การทำความสะอาดกวาดเช็ดถูโดยแบ่งเวร
มุมค้นคว้า น้ำดื่ม รวมทั้งการใช้ห้องเรียนแนะนำรายวิชาที่จะเรียน
ลักษณะและธรรมชาติของวิชาการงานต้องฝึกการทำงานใน
ชีวิตประจำวันการนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันให้นักเรียน
เข้าใจตรงกันทุกคน
3.ให้นักเรียนรับใบความรู้เรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(ตัวชี้วัด) หน่วยการียนรู้  การวัดผลประเมินผล
ภาระงานหรือกิจกรรม  กระบวนการเรียนการสอน  แล้วครูอธิบาย
เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน นอกจากนั้นครูยังแนะนำนักเรียนที่
ไม่เข้าใจเนื้อหาสาระ ภาระงาน ให้เข้าศึกษาในเว็บไซต์
krupaga
4.ครูอธิบายถีงภาระงาน ง 22103 ที่แจกให้กับนักเรียนให้สัมพันธ์
กับคะแนน และกำหนดส่งงานคุณภาพของงาน ใช้เกณฑ์ข้อใดบ้าง
ในการประเมินผลงาน
5.ครูอธิบายแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาง 22103
             5.1สอนแบบบรรยาย   กระบวนการสอนแบบร่วมมือในเนื้อหาสาระ
กระบวนการสอนแบบปฏิบัติ  การแสดงละคร การแสวงหาความรู้ใน
เว็บไซต์ต่างๆ อินเทอร์เนต  การศึกษานอกสถานที่  สอนแบบโครงงาน
6.ครูผู้สอนแนะนำสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่จะใข้ประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชา ง 22103 เช่น
        6.1ภาพข่าวเหตุการณ์ในหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
หนังสือนิตยสารต่างๆ กุลสตรี  ประดิษฐ์ประดอย  หญิงไทย อาหารไทย
เครื่องสมุนไพรต่างๆ  รายการทีวีที่เกี่ยวกับงานอาชีพ  วีดีทัศน์ หนังสือเพิ่มเติม
หนังสือเรียนทุกสำนักพิมพ์
7ครูอธิบายแนวทางการวัและประเมินผลตามใบความรู้ที่แจกนักเรียน
           ในรายวิชา ง 22103 จะวัดทั้ง K  P  A และสมรรถนะคุณลักษณอันพึงประสงค์
จะไม่วัดและประเมินผลเฉพาะด้านความรู้เพียงอย่างเดียว(อธิบายอย่างละเอียด
ในใบความรู้การปฐมนิเทศ  รายวิชา ง 22103 โดย krupaga
สื่อการเรียนการสอน
1.ใบความรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
2.ใบความรู้เรื่องคำอธิบายรายวิชา ง 22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3.ใบความรู้ตัวชี้วัด(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)รายวิชา ง 22103
4.ใบความรู้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ง 22103
5.ใบความรู้แนวทางการวัดและประเมินผลรายวิชา ง 22103
6.ใบความรู้ราบชื่อหนังสือที่ใช้ปรกอบการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้า
7.ใบความรู้เรื่องภาระงานหรือกิจกรรมรายวิชา ง 22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
8.เว็บไซต์  krupaga
การวัดและประเมินผล
1.วิธีวัด

           1.1สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
           1.2ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2.เครื่องมือวัด
           2.1แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
           2.2แบบทดสอบก่อนเรียน
3.เกณฑ์การวัดและประเมินผล
          3.1ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมรายบุคคลร้อยละ 80 ขึ้นไป
          3.2ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ  60
ข้อคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
……………………………………………………………………..
                                            ลงชื่อ                                              ผู้บริหาร
                                                       (นายไตรสรณ์  สุวพงษ์)
                                            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
                                                   ……………/…………./………….
บันทึกผลหลังการสอน
1.ผลการสอน…………………………………………………
2.ปัญหาและอุปสรรค……………………………………………….
3.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………..


                                           ลงชื่อ                                   ครูผู้สอน
                                                 (นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์)
                                        ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม