Category Archives: แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1เรื่องการดูแลเสื้อผ้า ง 23105 ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่  1   งานบ้าน(เรื่องการดูแลเสื้อผ้า)  เวลา  4  คาบ
รหัสวิชา  ง  23105  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระสำคัญ
การดูแลรักษาเสื้อผ้าแต่ละประเภทอย่างมีหลักการและถถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าและประหยัดค่าใช้จ่าายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่
ตัวชี้วัด
1.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุุณธรรม(ง 1.1 ม.3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักาะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1 ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วย
นักเรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญประเภทหลักการ วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลเสื้อผ้าและดูแลเสื้อผ้า
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้า ประเภท
2.  หลักการดูแลเสื้อผ้า  วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้า       3. การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
4.  วิธีดูแลเสื้อผ้า การซัก  ตาก  รีดและเก็บเสื้อผ้า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.  ความพอประมาณ
ค่านิยมไทย  12  ประการ
1.  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3.   กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์
4.  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงดงาม
6.  มีศิลธรรม  รักษาความสัตย์หวังดีต่อผุ้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7.  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8.  มีระเบียบวินัย  เคารพกฏหมาย  ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ทำ  รุ้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนเองอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้งต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
12. คำนึงถึงผลประโยขน์ของส่วนรรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1.  ความสามมารถในการสื่อสาร
2.  ความสามารถในการคิด
3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.  ความสามารถในการใช้เทคดนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์สุจริต
3.  มีวินัย
4.  ใฝ่เรียนรู้
5.  อยู่อย่างพอเพียง
6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
7.  รักความเป้นไทย
8.  มีจิตสาธารณะ
กิจกรรมการเรียนการสอน(คาบที่ 1-2)
1.  ให้นักเรียนดูภาพเสื้อผ้าชนิดต่าง ๆเช่น เสื้อผ้าไหม  เสื้อผ้าลินิน  เสื้อผ้้าขนสัตว์  เสื้อผ้าฝ้าย  เสื้อผ้าใยสังเคราะห์ จากหนังสือรายวิชาการงานพื้นฐานการงานอาชีีพและเทคโนโลยี  รหัส  ง 23105  หน้า  8-26 และให้นักเรียนอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
1.1  นักเรียนจะยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าได้โดยวิธีใดบ้าง
แนวคำตอบ  ซ่อมแซมเสื้อผ้าทันทีที่ชำรุด ซัก ตากรีด  พับ  เก็บอย่างถูกวิธี
1.2  นักเรียนจะดูแลเสื้อผ้าอย่างง่ายและประหยัดที่สุดได้อย่างไร
แนวคำตอบ  การทำความสะอาดและเก็บรักษาเสื้อผ้าโดยวิธีขจัดรอยเปื้อนและเก็บรักษาไว้ในตู้เสื้อผ้า
1.3  เสื้อผ้าที่วางขายตามท้องตลาดนักเรียนคิดว่ามีการออกแบบและตัดเย็บจากผ้าหลายประเภทได้แก่ประเภท
แนวคำตอบ  ทำจากเส้นใยไหม  เส้นใยฝ้าย  เส้นใยลินิน  เส้นใยกึ่งสังเคราะห์  เส้นใยขนสัตว์
1.4  เหตุใดนักเรียนจึงไม่ซักผ้าไหมด้วยน้ำผสมสารซักฟอก
แนวคำตอบ  เพราะสารซักฟอกจะทำลายเส้นใยไหม
1.5  นักเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์แลละเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้าอะไร
แนวคำตอบ  สารซักฟอก  สารฟอกขาว  สารปรับผ้านุ่ม  สารตกแต่งผ้าให้คงรูป  เครื่องวักผ้า  กะละมัง  เตารีด  ที่รองรีด  ไม้แขวนเสื้อ  ที่หนีบผ้า  แปรงซักผ้า  ตะกร้าใส่ผ้
2.  ครูแจ้งให้นักเรียนทราบถึงตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดประจำหน่วย ว่าต่อไปนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายความสำคัญ  ประเภท หลักการ วัสดุอุปกรณ์วิธีการดูแลเสื้อผ้าได้
3.  แบ่งนักเเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ  4  คนโดยคละกันตามความสามารถ
โดยแต่ละกลุ่มให้มีนักเรียนเก่ง  1  คน  ปานกลาง  2  คนนักเรียนอ่อน  1  คนโดยเรียกว่ากลุ่มบ้าน ( Home  group)  เลือกปะธานและเลขานุการกลุ่ม
4.  ประธานกลุ่มรับใบคความรู้และแจกให้สมาชิกในกลุ่มดังนี้
คนที่  1  รับใบความรู้และใบงานที่  1  เรื่องความหมายและความสำคัญและประเภทของเสื้อผ้า
คนที่  2  รับใบความรู้และใบงานที่  2  เรื่องหลักการดูแลเสื้อผ้า วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้า
คนที่  3  รับใบความรู้และใบงานที่ 3 เรื่องการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
คนที่  4  รับใบความรู้และใบงานที่  4  เรื่องการซัก  ตาก  รีดและเก็บเสื้อผ้า
ประเภทต่าง ๆ
5.  นักเรียนกลุ่มบ้านแยกไปเข้ากลุ่มผุ้เชี่ยวชาญ(Expret  group) ที่มีหัวข้อเดียวกันเพื่อร่วมกันศึกษาและอภิปรายตามหัวข้ในใบงานจนเข้าใจและเชี่ยวชาญ
6.  นักเรียนแต่ละคนกลับกลุ่มบ้านและหมุนเวียนกันอธิบายเนื้อหาสาระและผลการอภิปรายตามใบงานให้้สมาชิกในกลุ่มทราบโดยครูคอยสังเกตุพฤติกรรมการทำงานของกลุ๋ม
7.  ให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทุกกลุ่มทุกคนโดยให้แบ่งสาระในการรับผิดชอบทุกคนโดยประธาดำเนินการ
8.  ครูสรุปเพิ่มเติมเพื่อชี้ให้นักเรียนเห็นว่าเสื้อผ้ามีอิทธิพลในการชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตของนักเรียนเพราะในการไปงานต่าง ๆ จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าให้เหมาะกับบบุคลิกภาพและโอกาสสถานที่นั้น ๆ เพราะฉะนั้นนักเรียนจึงมีความจำเป็นเรื่องการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าในโอกาสต่างๆพร้อมทั้งดูแลเสื้อผ้าแต่ละชนิดแต่ละประเภทจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีความรู้ และครูสอดแทรกค่านิยม  คุณลักษณะอันพีงประสงค์และเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับเรื่องความพอประมาณและสมรรถนะของผู้เรียน
9.  นักเรียนแต่ละกลุ่มทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้าและเปลียนกันตรวจกับบัตรเฉลยแล้วนำคะแนนแต่ละคนในกลุ่มรวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย  คะแนนที่เฉลี่ยได้คือคะแนนทุกคนในกลุ่ม
10. ให้ตัวแทนกลุ่มรับใบงานเพื่อไปฝึกปฏิบัติการซัก  ตาก  รีด  และเก็บเสื้อผ้าโดยต้วแทนแต่ละกลุ่มรับผิดชอบการดุแลเสื้อผ้าดังนี้ (คาบ3-4)
ตัวแทนกลุ่มที่  1  ใบงานที่  1.1  เรื่องการดูแลเสื้อผ้าไหม
ตัวแทนกลุ่มที่  2  ใบงานที่่  1.2  เรื่องการดูแลเสื้อผ้าฝ้าย
ตัวแทนกลุ่มที่  3   ใบงานที่ 1.3  เรื่องการดูแลเสื้อผ้าลินิน
ตัวแทนกลุ่มที่  4  ใบงานที่  1.4  เรื่องการดุแลเสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์
ตัวแทนกลุ่มที่  5  ใบงานที่ 1.5  เรื่องการดุูแลเสื้อผ้าไหมพรม
ตัวแทนกลุุ่มที่  6  ใบงานที่ 1.6  เรื่องการดููแลเสื้อผ้าขนสัตว์
ตัวแทนกลุ่มที่  7  ใบงงานที่ 1.7  เรื่องการดูแลเสื้อผ้าใยสังเคราะห์
ตัวแทนกลุมที่  8  ใบงานที่  1.8   เรื่องการดูแลเสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
11.  ให้แต่ละกลุ่มไปปฏิบัติการดูแลเสื้อผ้าตามที่รับมอบหมายเสื้อผ้าแต่ละชนิดโดยเริ่มจากการซัก  ตาก  รีด  และเก็บเสื้อผ้าโดยให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้ปฏิบัติงานประธานกลุ่มมอบหมายงานให้สมาชิกทุกคนแล้วรายงานผลงานโดยถ่ายรูปภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานลงในกระดาษเอ 4 ให้มีรูปภาพสมาชิกทุกคนใช้เวลาไม่เกิน  2  สัปดาห์
12. ครูตรวจรายงานผลการปฏิบัติงานการดูแลเสื้อผ้าพร้อมทั้งชี้แนะข้อบกพร่องของผลงานการดูแลเสื้อผ้าแต่ละกลุ่มเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในแต่ละจุดของแต่ละกลุ่มให้นักเรียนทราบเพื่อแก้ไข
สื่อการเรียนการสอน
1.  ใบความรู้ที่ 1  ใบงานที่ 1 เรื่องความหมาย  ความสำคัญและประเภท
2.  ใบความรู้ที่  2  ใบงานที่ 2  เเรื่องหลักการดูแล  วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
3.  ใบความรู้ที่  3  ใบงานที่ 3  เรื่องการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
4.  ใบความรู้ที่  4  ใบงานที่ 4  การซัก  ตาก  รีด  จัดเก็บเสื้อผ้าชนิดต่าง ๆ
5.  รูปภาพเสื้อผ้าชนิดต่าง ๆ
6.  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3
7.  ใบงานที่  1.1 -ใบงานที่  1..8
การวัดผลประเมินผล
1.  สิ่งที่จะวัด
1.1 ตัวชึัวัด/ ตัวชี้วัดประจำหน่วย
1.2  พฤติกรรมการปฏิบัติ
1.3  ผลการทำกิจกรรม
2.  วิธีการวัด
2.1  ทดสอบ
2.2  สังเกตพฤติกรรม
2.3  ตรวจผลการทำกิจกรรม
3.  เครื่องมือวัด
3.1  แบบทดสอบ
3.2  แบบสังเกตพฤติกรรม
3.3  รายงานผลการทำกิจกรรม
4.  เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
4.1  เกณฑ์การวัด
4.1.1  ให้คะแนนทดสอบดังนี้  ข้อถูกให้  1  คะแนน  ข้อผิดให้  0  คะแนน
4.1.2  ให้คะแนนพฤติกรรมดังนี้
ดีมาก     ให้    9-10  คะแนน
ดี             ให้   7-8    คะแนน
ปานกลางให้   5-6   คะแนน
ควรปรับปรุงให้1-4   คะแนน
4.1.3  ให้คะแนนผลการทำกิจกรรมดังนี้
เขียนรายงานถูกต้องครบขั้นตอนการปฏิบัติงานการดุแลเสื้อผ้า  5  คะแนน
เขียนรายงานไม่ถูกต้องแต่ปฏืบัติครบทุกขั้นตอน                        4  คะแนน
เขียนรายงานถูกต้องแต่ปฏิบัติไม่ครบทุกขั้นตอน                        3  คะแนน
เขียนรายงานไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ครบทุกขั้นตอนให้ทำกิจกรรมใหม่ทุกคนในกลุ่มและเขียนรายงานส่งใหม่(ไม่ผ่านปรับปรุงแก้ไขใหม่)
4.2  เกณฑ์การประเมินผล
4.2.1  นักเรียนได้คะแนนทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ  50
4.2.2  นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  70
4.2.3  นักเรียนได้คะแนนกิจกรรมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  70