Category Archives: แผนที่ 3 การงาน 6 ง 33106 ม.6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รายวิชาการงาน 6 รหัสวิชา ง 33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3  เรื่องทักษะการจัดการ
หน่วยการเรียนรุ้ที่  3  เวลา  3  คาบ
รห้สวิชา  ง  331106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
1.  สาระสำคัญ
ทักษะการจัดการเป็นการจัดระบบงานและระบบคนเพื่อให้สามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายโดยกาารรดำเนินการวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงานหรือให้คนทำงานตามความรู้
ความสามารถดังนั้นทักษะการจัดการจึงเป็นกระบวนการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นระบบ
โดยเริ่มจากกาารวางแผน  การทำกิจกรรมตามหน้าที่อย่างสร้างสรรค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เช่นทักษะการจัดการการดูแลรักษา  ทำความสะอาด
จัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน  การบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในชีวิตประจำวัน  การปลูกพืช  การขยายพันธุ์พืชและการเลี้ยงสัยว์  และการดำเนินการทางธุรกิจ
2.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรุ้
     2.1  ตัวชี้วัด
นักเรียนสามารถอธิบายทักษะการทำงานต่าง ๆได้
    2.2  จุดประสงค์การเรียนรู้
             1.  บอกความหมายและความสำคัญของทักษะการจัดการได้ (ง  1.1  ม. 4-6/3)
             2.   อธิบายความมสำคัญและหลักการดูแลรักษา  ทำความสะอาด  จัด  ตกแต่งบ้าน
และโรงเรียนได้(ง 1.1 ม. 4-6/3)
             3.  บอกความแตกต่างระหว่างการจัด  ตกแต่งบ้านและโรงเรียนได้ (ง  1.1  ม. 4-6/3)
             4.  ดูแลรักษาความสะอาด  จัด  ตกแต่งห้องรับแขกหรือห้องเรียนได้((ง 1.1 ม. 4-6/3)
             5.  อธิบายความสำคัญของการบำรุงเก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกได้(ง  1.1  ม. 4-6/3
             6.  บำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้
(ง 1.1 ม. 4-6/3)
             7.  อธิบายความหมายและความสำคัญของพืชและการปลูกพืชได้(ง 1.1 ม. 4-6/3)
             8.  จำแนกประเภทและพันธุ์พืชได้(ง 1.1 ม. 4-6/3ป
             9.  บอกความหมายและความสำคัญของการขยายพันธุ์พืชได้(ง 1.1 ม. 4-6/3)
             10.ขยายพันธ์ุพืชได้เหมาะสมกับชนิดของพืช  (ง  1.1 ม. 4-6/3)
             11.อธิบายความหมายและความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ได้(ง 1.1 ม. 4-6/3)
             12.เลือกเลี้ยงสัตว์เพื่อความสวยงามและเพื่อบริโภคในครัวเรือนได้(ง 1.1 ม. 4-6/3)
             13.อธิบายการดำเนินงานทางธุรกิจได้(ง 1.1  ม.4-6/3)
3.  สาระการเรียนรู้
3.1  ความหมายและความสำคัญของทักษะกระบวนการจัดการ
             3.2   การดูแลรักษา  ทำความสะอาดจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน  การบำรุงเก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิต     ประจำวัน
             3.3  การปลูกพืช  การขยายพันธุ์พืช  และการเลื้ยงสัตว์
             3.4  การดำเนินการทางธุรกิจ
4.   สมรรถน
ะสำคัญของผู้เรียน
4.1  ความสามารถในการสื่อสาร
             4.2  ความสามารถในการคิด
             4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา
             4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
             4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  5.1  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
             5.2  ซื่อสัตย์สุจริต
             5.3  มีวินัย
             5.4  ใฝ่เรียนรู้
             5.5  อยู่อย่างพอเพียง
             5.6  มุุ่งมั่นในการทำงาน
             5,7  รักความเป็นไทย
             5.7  มีจิตสาธารณะ
6.  ค่านิยมไทย  12  ประการ
      6.1  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระะมหากษัตริย์
      6.2  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน
      6.3  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์
      6.4  ใฝ่หาคความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
      6.5  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
      6.6  มีศิลธรรมรักษาความสัตย์
      6.7  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
      6.8  มีระเบียบ  วินัย  เคารพกกฏหมาย  ผุ้น้อยรู้จักการเคารพผุ้ใหญ่
      6.9  มีสติ  รู้คิด  รู้ทำ
      6.10รุ้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       6.11มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ
6.12คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่ววนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
7.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียน
8.  กิจกรรมการเรียนการสอน
1.  ครูทบทวนบทเรียนเดิมเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันและอภิปรายร่วมกัน
ถึงทักษะการจัดการโดยใช้แนวคำถามดังนี้
1.1  ทักษะการจัดการหมายถึงอะไร.
แนวคำตอบ  การจัดระบบงานและระบบคนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
1.2  การดููแลรักษาบ้านและโรงเรียนมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไร.
แนวคำตอบ  เพพราะเป็็นหน้าที่ของนักเรียนทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองส่ง
ผลให้นักเรียนมีความผูกพันธ์กับบ้านและโรงเรียน
1.3  นักเรียนเคยดูแลรักษาความสะอาดห้องครัวหรือไม่  ยกตัวอย่าง
แนวคำตอบ  เคยทำทุกวันโดยหลังจากประกอบอาหารแล้วทำความสะอาดเเตาแก๊สทุกวันโดยนำผ้าชุบน้ำและสารสบุ่เช็ดถู  นอกจากนั้นทำความสะอาดพื้นด้วยการเช็ดถู  กวาด
2.  ครูแจ้งตัวชี้วัด/จุดประสงค์กาารเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการงานต่าง ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
และให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
3.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ  4   คน  คละกันตามความสามารถโดยมีนักเรียนเก่ง
1   คน  ปานกลาง  2  คน    และอ่อน  1   คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุ่มซึ่งเรียกว่า
กลุ่มบ้าน(Home  Group)
4.  ให้ประธานกลุ่มรับใบความรู้ที่  3.1  และใบงานที่  3.1  เรื่องความหมายและความสำคัญ
ของทักาะกระบวนการการจัดการ – ใบงานที่  3.4  ดังนี้
คนที่  1  รับใบความรู้ที่  3.1  และใบงานที่  3.1  เรื้องการดูแลรักษาทำความสะอาด  จัดตกแต่ง
บ้านและโรงเรียน
คนที่  2   รับใบความรู้ที่  3.2  และใบงานที่  3.2  เรื่องการบำรุงเก้บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
คนที่  3  รับใบความรู้ที่  3.3  และใบงานที่  3.3  เรื่องการปลุกพืช  การขยายพันธุ์พืชและ       การเลี้ยงสัตว์
คนที่  4  รับใบความรู้ที่  3.4  แและใบงานที่  3.4  เรื่องการดำเนินการทางธุรกิจ
5.  จัดกลุ่มเชี่ยวชาญ(Expert  group)โดยให้นักเรียนจากกลุ่มบ้านแต่ละคนที่ได้รับใบงาน
เดียวกันไปรวมกลุ่มกันใหม่  แล้วศึกษาฝึกฝนทำความเข้าใจเนื้อหา  อภิปรายตามใบงาน
ที่ไดรับมอบหมายร่วมกันจนเข้าใจ
6.  ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเชี่ยวชาญกลับกลุ่มบ้านแล้วดำเนินการดังนี้
      6.1  ผลัดกันอธิบายเนื้อหาและผลการอภิปรายให้สมาชิกในกลุ่มฟังโดยเริ่มจาก  ใบงานที่
3.1  3.2  3.3  และ 3.4
      6.2  สมาชิกในกลุ่มซซักถามและทำความเข้าใจร่วมกัน  ขณะที่นักเรียนเข้ากลุ่มครุคอยสังเกตพฤติกรรมการทำงานของกลุ่มและให้คำแนะนำเพิ่มเติม
7.  ครูอธิบายสอดแทรกค่านิยมไทย  12  ประการ  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียน 
8.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของทักษะกระบวนการ
การจัดการ  การบำรุงเก็บรักษาทำความสะอาด  จัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน  การปลูกพืช
การขยาพันธุ์พืชและการเลี้ยงสัตว์  และการดำเนินงานทางธุรกิจ
9.  ทดสอบรายบุคคลแล้วเปลี่ยนกันตรวจตามเฉลย  เฉลี่ยคะแนนของกลุ่มเป็นคะแนนของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มและครูยกย่องชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดและให้รางวัล
สื่อการเรียนการสอน
         1.  ใบความรู้ที่  ใบงานที่  3.1  เรื่องความหมายและความสำคัญของทักษะกระบวนการจัดการ
         2.  ใบความรู้  ใบงานที่  3.2  เรื่องการบำรุงเก็บรักษาทำความสะอาดจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน
         3.  ใบความรู้ที่  ใบงานที่  3.3  เรื่องการปลูกพืช  การขยายพันธุ์พืชและการเลี้ยงสัตว์
         4.  ใบความรู้ที  ใบงานที่  3.4  เรื่องการดำเนินงานทางธุรกิจ
การวัดและประเมินผล
1.  สิ่งที่จะวัด
1.1  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย
1.2  พฤติกรรมการปฏิบัติ
1.3  การทำกิจกรรม/ปฏิบัติผลงาน
2.  วิธีการวัด
2.1  ทำแบบทดสออบ
2.2  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ
2.3  ตรวจผลการทำกิจกรรม/ผลงาน
3.  เครื่องมือวัด
3.1  แบบทดสอบ
3.2  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
3.3  แบบบันทึกการทำกิจกรรม/แบบตรวจผลงาน
4.  เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
4.1  เกณฑ์การวัด
4.1.1  ให้คะแนนแบบทดสอบ  ข้อถูกให้  1  คะแนน  ข้อผิดให้  0   คะแนน
4.1.2  ให้คะแนนพฤติกรรมดังนี้
ดีมาก         ให้    9-10    คะแนน
ดี                ให้    7-8      คะแนน
พอใช้         ให้    5-6      คะแนน
ควรปรับปรุงให้    1-4      คะแนน

4.1.3  ให้คะแนนการทำกิจกรรม  ดังนี้  ข้อถูกใให้  1  คะแนน  ข้อผิดให้  0  คะแนน

4.2  เกณฑ์การประเมินผล
4.2.1  นักเรียนได้คะแนนทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ  50

4.2.2  นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  70

4.2.3  นักเรียนได้คะแนนกิจกรรม/คะแนนผลงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  70

 

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา

……………………………………………………..

ลงชื่อ…………………………..ผู้บริหาร
(นายไตรสรณ์   สุวพงษ์)
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

บันทึกผลหลังการสอน
1.  ผลการสอน         

 2.  ปัญหาและอุปสรรค

3.  ข้อเสนอแนะ

                                                                                                                                                       ลงชื่อ………………….ครูผู้สอน