Category Archives: แผนที่ 4 เรื่องทักษะกระบววนการแก้ปัญหา ง 33106 ม. 6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน รายวิชาการงาน 6 รหัสวิชา ง 33106 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่องทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำางาน
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  รหัสวิชา  ง  33106
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เวลา  3   คาบ
1.  สาระสำคัญ
ในการทำงานทุกอย่างทั้งงานในชีวิตประจำวันและงานอาชีพมักประสบปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ มากมายต้องคิดหาทางแก้ปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการทำงานนั้น ๆ การแก้ปัญหาในการทำงานจจึงเป็นทักษะกระบวนการ
ที่ต้องอาศัยทักาษะในการสังเกตและการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและเป้นขั้นตอน
2.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
     2.1  ตัวชี้วัด
นักเรียนสามารอธิบายทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและแก้ปัญหาในการทำงานได้
    2.2  จุดประสงค์การเรียนรู้
             1.  อธิบายกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานได้ (ง   1.1  ม. 4-6/4)
             2.  แก้ปัญหาในการตัดเย้บและดัดแปลงเสื้อผ้าได้ (ง. 1.1  ม.4-6/4)
             3.  แก้ปัญหาในการเก็บ  ถนอม  และแปรรูปอาหารได้ (ง  1.1  ม.44-6/4)
             4.  แก้ปัญหาในการติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือ  สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียนได้ (ง  1.1 ม.  4-6/4)
3.  สาระการเรียนรู้
      3.1  ขั้นตอนทักษะกระบวนการแแก้ปัญหาในการทำงาน
      3.2  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า
      3.3  การเก็บ  การถนอมและแปรรูปอาหาร
      3.4  การติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวก
ในบ้านและโรงเรียน
4.  สมรรถนะของผู้เรียน
      4.1  ความสามารถในการสื่อสาร
      4.2  ความสามารถในการคิด
      4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา
      4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
      4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
     1.  รักกชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
     2.  ซื่อสัตย์สุจริต
     3.  มีวินัย
     4.  ใฝ่เรียนรู้
     5.  อยู่อย่างพอเพียง
     6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
     7.  รักความเป็นไทย
     8.  มีจิตสาธารณะ
6.  ค่านิยมไทย  12  ประการ
1.  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
      2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน
      3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผุ้ปกครอง  ครูอาจารย์
      4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
      5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
      6.  มีศิลธรรมรักษาความสัตย์
      7.  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
      8.  มีระเบียบ  วินัย  เคารพกฏหมาย  ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
      9.  มีสติ  รู้คิด  รู้ทำ
      10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      11.มีความเข้มแข้งทั้งร่ายกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ
      12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
7.  กิจกรรมการเรียนการสอน
1  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ
โดยใช้แนวคำถามดงนี้
         1.1  ให้นักเรียนยกตัวอย่างงานในชีวิตประ จำวันและงานอาชีพ
แนวคำตอบ  งานบ้านได้แก่  งานเตรียมอาหาร  จัดโต๊ะอาหาร  ทำความสะอาดภาชนะเครื่องใช้
ในครัว  ทำความสะอาดตู้กับข้าว  ทำความสะอาดตู้เย็น  ซักผ้า  เก็บพับเสื้อผ้า  ซักผ้าปูที่นอน
ซักผ้าห่ม  ทำความสะอาดพัดลม  ทำความสะอาดหน้ากากเครื่องปรับอากาศ
งานอาชีพได้แก่  ค้าขาย  เกษตรกร  ทำไร่  ทำสวนยาง  เลี้ยงสัคว์  รับราชการครู  แพทย์
พยาบาล  วิศวกร  สถาปนิค  ตำรวจ  ทหาร  
       1.2  ให้นักเรียนบอกปัญหาอุปสรรคในการทำงานบ้านและงานอาชีพ.
แนวคำตอบ  ปัญหางานบ้านเนื่องมาจากขาดความรู้ความสามารถในการทำงานบ้าน
ปัญหางานอาชีพ  ไม่มีเวลาให้ครอบครัว  ขาดความรู้ความสามารถในอาชีพที่ทำ  ที่ทำงาน
อยู่ห่างไกลไม่ปลอดภัยในการเดินทาง  ค่าตอบแทนต่ำไม่คุ้มค่า  รายจ่ายในชีวิตประจำวันสูง
      1.3  นักเรียนคิกว่าเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันมีปัญหาหรือไม่อย่างไร.
แนวคำตอบ  งานอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้ามีปัญหาดังนี้  ปัญหาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ตัดเย็บ
ค่าใช้จ่ายสูง  สำหรับวิธีแก้ปัญหาคือ  ตัดเสื้อผ้าสวมใส่เอง  แปลงโฉมเสื้อผ้าที่มีอยู่ให้เป็น
รูปทรงใหม่ที่ทันสมัย  แต่จะต้องอาศัยการสังเกต  การศึกษาหาความรู้และการลงมือปฏิบัติจริง 
      1,4  อาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้ามีปัญหาหรือไม่อย่างไรนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่่างไรบ้าง.
แนวคำตอบ  ขั้นตอนการวัดตัวอาจมีปัญหาถ้าช่างวัดตัวผิดพลาดทำให้เสื้อผ้าคับหรือหลวม
จนเกินไป  ทำให้เสื้อผ้าผิดสัดส่วนสวมใส่แล้วไม่สวยงาม  ตึง  รั้ง  หลวมเกินไปทำให้สวมใส่ไม่สบาย  การคำนวนผ้า  ก่อนตัดเย็บเสื้อผ้าจะต้อง  สังเกต  การวิเคราะห์  การสร้างทางเลือก
การประเมินทางเลือก  อาจจะนำแบบมาเปรียบเทียบว่าแบบไหนเหมาะที่สุด
2.  ครูแจ้งตัวชี้วัดเพื่อให้นักเรียนทราบว่าต่อไปจะได้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงานประจำวัน และให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่องทักษะกระบวน
การแก้ปัญหาในการทำงานในชีวิตประจำวัน.                                                                                       3.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ๆ ละ  4  คน  คละกันตามระดับความสามารถ   โดยแต่ละกลุ่มให้มี
นักเรียนเก่ง  1  คน  ปานกลาง  2-4  คน  นักเรียนอ่อน  1  คน  ซึ่งเรียกว่า กลุ่มบ้าน(Home group) เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม
4.  ประธานกลุ่มรับใบความรู้และใบงานที่  แจกให้สมาชิกในกลุ่มดังนี้
คนที่  1  รับใบความรู้และใบงานที่  4.1  เรื่องทักษะกระบวนการแก้ปัญญหาในการทำงานในชีวิตประจำวัน
คนที่  2  รับใบความรุ้และใบงานที่  4.2  เรื่องการตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า
คนที่  3  รับใบความรู้และใบงานที่  4.3  เรื่องการเก็บ  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร
คนที่  4  รับใบความรู้และใบงานที่  4.4  เรื่องการติดตั้งประกอบ  ซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้  สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน
5.  นักเรียนกลุ่มบ้านแยกไปเข้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  (Expret  group)  ที่มีหัวข้อเดียวกัน
เพื่อร่วมกันศึกษาและอภิปรายตามหัวข้ออภิปรายตามใยงานจนเข้าใจและเชี่ยวชาญ
6.  นักเรียนแต่ละคนกลับเข้ากลุ่มบ้านและหมุนเวียนกันอธิบายเนื้อหาและผลการอภิปราย
ตามใบงานให้สมาชิกในกลุ่มทราบ  โดยครูคอยสังเกตพฤติกรรมการทำงานของกลุ่ม
7.  ครูสรุปเพิ่มเติมเพื่อชี้ให้นักเรียนเห็นว่าทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
ในชีวิตประจำวันและปัญหางานอาชีพ  งานการตัดเย็บเสื้อผ้าและดัดแปลงเสื้อผ้า
การเก็บ  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร  เรื่องการติดตั้งประกอบ  ซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้  สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน  และสอดแทรกเรื่องค่านิยม
ไทย  12  ประการ  สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียน  ให้นักเรียนเข้าใจ
8.