Category Archives: โครงการกลุ่มสาระการงานอาชีพ

โครงการค่ายทักษะอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 มีนาคม ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์ ร่วมโครงการค่ายทักษะอาชีพ  กลุ่มการงานอาชีพ ประจำปีการศึกษา  2562
วันเสาร์ที่  29  กุมภาพันธ์  2563  ณ  หอประชุมจามจุรี  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  สพม.  28

นายบุญมี  พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  ประธานเปิดงานโครงการค่ายทักษะอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  วันเสาร์ที่  29  กุมภาพันธ์  2563  ณ  หอประชุมจามจุรี

ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมเยี่ยมชมกิจกรรมเข้าค่ายทักษะวิชาชีพ

ครูนวลฉวี  โสมเกษตรินทร์ และครูดอกไม้  แสงพันธุ์วิทยากรการทำขนมถ้วยพูขนมสาลี และขนมถั่วแปบ

ผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์ เยี่ยมชมผลงานการทำขนมและผลงานการจัดผ้าพร้อมพิธีปิด
ค่ายโครงการค่ายทักษะอาชีพกลุ่มสาระการงานอาชีพโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม สพม.28