Category Archives: โครงการสอนและสาระ ง 33106 ม. 6

โครงการสอนรายวิชาการงาน 6 รหัสวิชา ง 33106 ม.6

โครงการสอนรายวิชา   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  6
รหัสวิชา   ง  33106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การทำงานในชีวิตประจำวัน  เวลา  2  คาบ  จำนวน  5  คะแนน
สาระสำคัญ
-หลักในการทำงาน  6P
-กระบวนการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
-ความหมายและความสำคัญของงานในชีวิตประจำวัน
-ความสำคัญของการแต่งกาย
-วิธีเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับวัย
-วิธีดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
2.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ความคิดสร้างสรรค์(เอกลักษณ์ไทย)และทักษะการทำงานร่วมกัน
เวลา  3  คาบ  จำนวน  10  คะแนน
-ความคิดสร้างสรรค์
-ทักษะการทำงานร่วมกัน
-การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
-หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน
3.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ทักษะการจัดการ  เวลา  3  คาบ  จำนวน  15  คะแนน
-การดูแลรักษา  ทำความสะอาด  จัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน
-การดูแลรักษาความสะอาดจัดและตกแต่งโรงเรียน
-การบำรุงเก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
-การปลูกพืช  การขยายพันธุ์พืชและการเลี้ยงสัตว์
-การดำเนินการทางธุรกิจ
4.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน เวลา  3 คาบ  10 คะแนน
-การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า
-การเก็บ  การถนอมและแปรรูปอาหาร
-การติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้าน
และโรงเรียน
5.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน
ทักษะในการแสวงหาความรู้  เวลา  1  คาบ  จำนวน  10  คะแนน
6.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้การออกแบบและเทคโนโลยี  เวลา  2  คาบ  จำนวน  10  คะแนน
-สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี  เวลา  3  คาบ  จำนวน  10  คะแนน
7.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การอาชีพ  เวลา  3  คาบ  จำนวน  10  คะแนน
-แนวทางเข้าสุ่อาชีพ
-การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
-ประสบการณ์ในอาชีพ
-คุณลักษณะที่ดี
รายละเอียดสาระะสำคัญรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6   รหัสวิชา  ง  33106
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชื่อการทำงงานในชีวิตประจำวัน (งานบ้าน)
1.  หลักการทำงาน  6P
2.   กระบวนการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
-กระบวนการ  PDCA
-หลักการ  DEVELOP
3.  ความหมายและความสำคัญของงานในชีวิตประจำวัน
-งานอาชีพ    -งานบ้าน
4.  ความสำคัญของการแต่งกาย
-ความหมายของเสื้อผ้า   -ความหมายของเครื่องแต่งกาย  -ความสำคัญของการแต่งกาย
5.  วิธีเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับวัย
-การเลือกเสื้อผ้า   -การเลือกเครื่องแต่งกาย
6.  วิธีดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
-การดูแลรักษาเสื้อผ้า   -ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลรักษาเสื้อผ้า
-การซักผ้า   –  การรีดผ้า 
-การดูแลรักษาเครื่องแต่งกาย  เช่น  รองเท้าหนัง  รองเท้าผ้าใบ  เข็มขัด  และเครื่องประดับ
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 ชื่อความคิดสร้างสรรค์(เอกลักษณ์)และทักษะการทำงานร่วมกัน
(งานประดิษฐ์  งานบ้าน)
1.  ความคิดสร้างสรรค์
-อุปสรรค์ของการฝึกความคิดสร้างสรรค์  -การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
-กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
2.  ทักษะการทำงานร่วมกัน
-ลักษณะของกลุ่มที่ดี  -กระบวนการกลุ่ม    -กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
3.  การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
-ความหมายและคุณค่าของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
-งานใบตอง    -งานแกะสลักผักและผลไม้ 
-งานดอกไม้สด  (การจัดดอกไม้สด)
-มาลัยชำร่วย (มาลัยซีก   มาลัยกลม   มาลัยตุ้ม)
4.  หน้าที่และบทบาทของตนเองต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน
-หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของครอบครัว
-หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของโรงเรียน
-หน้าทีและบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน
หน่วยยการเรียนรู้ที่  3  ชื่อทักษะการจัดการ (งานบ้าน  งานช่าง  งานเกษตร  งานธุรกิจ)
1.  การดูแลรักษา  ทำความสะอาดจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน
-การดูแลรักษาทำความสะอาดบ้าน   -การจัดตกแต่งบ้าน
2.  การดูแลรักษา  ทำความสะอาดจัดและตกแต่งโรงเรียน
3.  การบำรุงเก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน(งานช่าง
-ความหมายของเครื่องใช้ไฟฟ้า  -อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรรู้จัก  -ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
-วงจรไฟฟ้า(แบบอนุกรม  แบบขนาน  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  วงจรเปิด  วงจรปิด)
-วิธีบำรุงรักษา เก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก  ได้แก่
หลอดไฟฟ้า  เตารีด เครื่องปรับอากาศ  ตู้เย็น  เครื่องทำน้ำเย็น โทรทัศน์  พัดลม  กระติกน้ำร้อน
เครื่องดูดฝุ่น  เครื่องเล่นดีวีดี  วีวีดี  วิทยุ  และเครื่องเสียง  ปั๊มน้ำ  เครื่องซักผ้า  คอมพิวเตอร์
4.   การปลูกพืชการขยายพันธุ์พืชและการเลี้ยงสัตว์และการจัดการผลผลิต (งานเกษตร)
-การปลูกพืช
-การเลี้ยงสัตว์  เลี้ยงปลาสวยงาม   เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น  เลี้ยงกบ  เลี้ยงโคขุน  เลี้ยงปลาดุก
-การขยายพันธุ์พืช  (ม.4)
-การจัดการผลผลิตทางการเกษตร(ม. 6)
5.  การดำเนินการทางธุรกิจ (งานธุรกิจ)
-ความเป็นมาและความหมายของธุรกิจ  -หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรทางธุรกิจ
-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทางธุรกิจ   -วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
-ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  -ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
-ลักษณะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
-ขั้นตอนการดำเนินการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ชื่อทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
1.  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า
-กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า   -วัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
-หลักการวัดตัว  -การใช้จักรเย็บผ้า   -วิธีการใช้และการบำรุงรักษาจักเย็บผ้า
-การตกแต่งและการดัดแปลงเสื้อผ้า   -ขั้นตอนการตกแต่งและดัดแปลงเสื้อผ้า
2.  การเก็บ  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร
-การเก้บรักษาอาหาร   -การถนอมและการแปรรูปอาหาร
3.  การติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวก
ในบ้านและโรงเรียน
-หลักการติดตั้งปั้มน้ำ    -หลักการปฏิบัติโต๊ะปฏิบัติการในโรงเรียน
-หลักการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  ชื่อสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน
ทักษะในการแสวงหาความรู้
-การศึกษาค้นคว้า   -การรวบรวม   -การสังเกตุ   -การสำรวจ   -การบันทึก
-พลังงาน  -แหล่งพลังงาน  -การประหยัดพลังงาน  ประเภทของอัตราค่าไฟฟ้า
-การอนุรักษ์พลังงาน  -ปัญหาสิ่งแวดล้อม  -การจัดการสิ่งแวดล้อม
น่วยการเรียนรู้ที่  6  ชื่อการออกแบบและเทคโนโลยี
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยววกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
-หลักการในการออกแบบผลิตภัณฑ์
-ตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยการเรียนรุ้ที่  7  ชื่อการอาชีพ
-การพัฒนาตนเองในงานอาชีพ  -แนวทางพัฒนาตนเองโดยเศรษฐกิจพอเพียง
-บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในงานอาชีพ   -การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน
-คุณธรรม  จริยธรรม  และค่่านิยมต่ออาชีพ
-การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานอาชีพ