Category Archives: โครงการอบรมสื่อออนไลน์ผ่านอินเตอร์เนต

โครงการอบรมเชิงปฏิการ การพัฒนาครูเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้โดยใชัสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรมที่ 1การผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เนต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาครูเพื่อยกระดับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต

วันที่  3-4  พฤศจิกายน  2557  ณ  ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเรียนกุดชุม

วิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

1227780696
โดยวิทยากรคุณครูไพรวัล  ดวงตา  สาระคณิตศาสตร์ โรงเรียน

กุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  สพม.  28 

                            (ศรีสะเกษ – ยโสธร)


imagesFDKTI2A0
รร

ออ