Category Archives: ใบความรู้ที่ 2 หน่วยที่ 2 ง 33106

ใบความรู้ที่ 2 เรื่องความคิดสร้างสรรค์ ง 33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ คือกระบวนการคิดของสมองที่คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ที่แตกต่างไปจากเดิมและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
จะนำไปสู่การประดิฐ์สิ่งใหม่ๆหรือสร้างแนวคิดรูปแบบใหม่ซึ่งเรียกว่าคิดนอกกรอบ
การคิดสร้างสรรค์มี  4  ลักษณะ
1.  ความคิดริเริ่ม  คือลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิดเดิม
2.ความคล่องในการคิด  คือความสามารถในการคิดหาคำตอบได้อย่างคล่องคล่อง
รวดเร็วและมีปริมาณมากในเวลาที่จำกัด เช่นการบอกชื่อผลไม้รสเปรี้ยวภายใน 1 นาที
3.ความยืดหยุ่นในการคิด  คือความสามารถในการคิดได้คำตอบหลายประเภท
สามารถดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งเป้นอีกหลายสิ่งเช่น การนำขวดพลาสติกหรือกล่องนม
ไปออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
4.ความคิดละเอียดลออ  คือความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่งหรือขยายความคิดหลัก
เช่น  การนำกล่องนมไปทำเป็นหมวกปีกแล้วคิดต่ไปอีกว่าทำอย่างไรหมวกจึงจะ
สวมใส่สบายยิ่งขึ้นต้องนำผ้ามาบุด้านในของตัวหมวก
         ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญ  3  ประการคือ
1.ความคิดนั้นต้องเป้นสิ่งใหม่  คือเป็นความคิดที่ไม่เหมือนใคร  แหวกแนว ไม่ม่ใครคิด
2.นำไปใช้ได้และมีประโยชน์  คือนำไปปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เป็นเพียงคิดได้
3.มีความเหมาะสม คือเหมาะสมกับเหตุการณ์  สถานการณ์ที่กำลังคิดและแก้ปัญหา
        ขั้นตอนในการคิดมี  4  ขั้นตอนดังนี้
1.ขั้นเตรียมการ  เป็นการรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์มีการลองผิดลองถุก
และตั้งสมมุติฐานเพื่อแก้ปัญหา
2.ขั้นครุ่นคิด  เป็นขั้นที่ความคิดกำลังฟักตัว เป็นขั้นที่มีความเครียดเพราะคิดยังไม่ออก
อยู่ในขั้นสับสนวุ่นวายข้อมูลที่ได้มา
3.ขั้นของการเกิดความคิด  เป็นระยะที่เกิดความคิดขึ้นในสมองเป็นการมองเห็น
วิธีการแก้ปัญหาหรือพบคำตอบ
4.ขั้นพิสูจน์  เป็นระยะของการตรวจสอบประเมินโดยใช้เกณฑ์ต่างๆเพื่อดูว่าสิ่งที่คิด
ออกมานั้นเป็นจริงหรือไม่ทดสอบความคิดพิสูจน์ให้เห็นจริง
          ความคิดสร้างสรรค์มักจะเกิดจากจินตนาการใฝฝันหยากให้เป็นจริงจะเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ที่เรียกว่า  นวัตกรรม
          ประโยชน์ของการคิด
1.ทำให้เกิดแนวทางใหม่ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัยหาในการทำงาน
2.ช่วยพัฒนาสมองของคนให้มีความฉลาด  เฉียบคม
3.สร้างความเชื่อมั่นความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง
4.ช่วยยกระดับความสามารถและความอดทน
        อุปสรรคของการฝึกความคิดสร้างสรรค์
1.อุปสรรคภายนอก  คือข้อจำกัดอันเกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม
2.อุปสรรคภายในคือ  อุปนิสัย  ท่าที  และเจตคติของตัวเราเอง
ซึ่งได้แก่ความกลัวที่จะถูกตำหนิติเตียนหาว่าแปลก
         การพัฒนาความคิด
1.ต้องฝึกคิดและจินตนาการในเรื่องต่าง ๆที่สร้างสรรค์
2.ฝึกตัวเองเป็นคนกระฉับกระเฉง  คล่องแคล่วว่องไวไม่อืดอาจและเกียจคร้าน
3.ยอมรับความสามารถและคุณค่าของตนเอง
4.ต้องฝึกให้เป้นผู้เข้าใจและเห็ยใจความคิดของคนอื่น
5.พยายามทำงานเป็นทีมและแก้ปัญหาด้วยการระดมพลังสมอง
6.ฝึกความกล้าในการแสดงออกทั้งด้านการคิดและการกระทำ