Category Archives: ใบความรู้ที่ 2.1 ทักษะการทำงานร่วมกัน ง 33106

ใบความรู้ที่ 2.1เรื่องทักษะการทำงานร่วมกัน ง 33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการทำงานร่วมกัน

ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทักษะทางสังคมที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์เพราะมนุษย์
เป็นสัตว์สังคม
          การทำงานเป็นกลุ่มจะเน้นการมีส่วนร่วมโดยบุคคลหรือสมาชิกกลุ่มที่มีความรู้
ความสามารถร่วมมือกันทำงานมีการระดมสมองเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพทั้ง
ในด้านปริมาณและคุณภาพดังนั้งการทำงานเป็นกลุ่มจึงมัลักาณะเป็นกระบวนการ
ที่เรียกว่า  กระบวนการกลุ่ม
          กระบวนการกลุ่มหมายถึง  กระบวนการทำงานร่วมกันตั้งแต่  2 คนขึ้นไปโดยมี
วัตถุประสงค์และการดำเนินงานร่วมกัน
          ลักษณะกลุ่มที่ดีมีลักษณะดังนี้
1.มีโครงสร้าง  มีการจัดตำแหน่งหน้าที่ได้เหมาะสมกับความรู้เช่น ประธาน  รองประธาน
รองหัวหน้า เหรัญญิก  ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ
2.มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก    3.มีบรรทัดฐานหรือกฏระเบียบ
4.มีค่านิยมและทัศนคติเหมือนกัน  5.มีงานมีกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
6.ต้องมีเวลาในการอยู่ร่วมกันระยะหนึ่ง  7.สมาชิกทุกคนต้องมีความคุ้นเคยกันอย่างดี
            หลักการทำงานของกระบวนการกลุ่มมีขั้นตอนดังนี้
1.ขั้นตระหนัก  สมาชิกทุกคนเห็นความสำคัญของกิจกรรมกจกรรมที่สำคัญของ
กระบวนการกลุ่มที่จะต้องทำมี  6  ประการ
1.1  ประชุมเพื่อเลือกประธาน  1.2  มอบหมายหน้าที่  1.3  มอบหมายงาน
1.4สมาชิกร่วมกันอภิปราย  1.5  ผู้ทำหน้าที่เลขาต้องบันทึก  1.6ก่อนปิดประชุมต้องนัดหมาย
2.ขั้นวางแผนปฏิบัติงาน  สมาชิกร่วมกันวางแผนว่าจะปฏิบัติงานวิธีไหน
มีขั้นตอนอย่างไร  ใครเป้นผู้รับผิดชอบจะติดตามตรวจสอบอย่างไรปรับปรุงแก้ไข
3.ขั้นลงมือปฏิบัติงาน  นักเรียนปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้โดยมีตารางการปฏิบัติงาน
4.ขั้นตรวจสอบประเมินผลงาน  เป็นไปตามแผนหรือไม่มีอุปสรรคอะไร มีสิ่งใด
ต้องปรับปรุงแก้ไขอาจมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจหรือสมาชิกคนอื่น
5.ขั้นปรับปรุง  แก้ไข และพัฒนางานหลังจากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานถ้างาน
ไม่เป็นไปตามกำหนดเป้าหมายต้องปรับปรุงแก้ไขหรือให้พัฒนายิ่งขึ้น
           ระยะเวลาของการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่ม
1.ระยะสร้างสัมพันธภาพ  ระหว่างผู้นำกับสมาชิกกลุ่มผู้นำกลุ่มต้องสร้างบรรยากาศ
สร้างความไว้วางใจไม่ใช้ความคิดตัวเองเป็นตัวตัดสิน
2.ระยะดำเนินการ  เป็นระยะที่สมาชิกไว้วางใจ
3.ระยะสิ้นสุดการทำงานกลุ่ม  ผู้นำกลุ่มจะสรุปผลงานและประสบการณ์ทั้งหมด
ในการทำงานและให้สมาชิกประเมินความก้าวหน้า