Category Archives: ใบความรู้ที่ 3 หน่วยที่ 3 ทักษะการจัดการ

ใบความรู้ที่ 3 หน่วยที่ 3 ทักษะการจัดการ ง 33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะการจัดการ
ทักษะ (Skill) หมายถึงความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว  ว่องไว  รวดเร็ว
ถูกต้องแม่นยำ  และความชำนาญในการปฏิบัติจนเป็นที่เชื่อถือและยอมรับ
ของบุคคลทั่วไป
กางจัดการ(Managememt)หมายถึงการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัย
ปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่  คน  เงิน  และ วัสดุสิ่งของ  ซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์หรือปัจจัยสำคัญ
ของการจัดการ
ทักษะการจัดการ(Management  Skill)เป็นการจัดระบบงานและระบบคน
เพื่อให้สามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายโดยเน้นการวางตัวบุคคลให้เหมาะสม
กับงานหรือให้คนทำงานตามความสามารถดังคำกล่าวที่ว่า  Put  the  right  man
on  the  rigt  job  ดังนั้นทักษะการจัดการจึงหมายถึง  กระบวนการดำเนินงานอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นระบบโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนดำเนินงาน  การทำกิจกรรมต่าง ๆ
ตามหน้าที่อย่างสร้างสรรค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ราบรื่น มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดรวมไปถึงการประเมินงานเพื่อปรับปรุง แก้ไข  หรือพัฒนา
งานให้ดียิ่งขึ้น
        งานที่อยู่ในทักษะการจัดการมีดังนี้
         -การดูแลรักษาทำความสะอาดจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน
         -การบำรุงเก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในชีวิตประจำวัน
         -การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืชและการเลี้ยงสัตว์
         -การดำเนินการทางธุรกิจ