Category Archives: ใบความรู้ที่ 4 เรื่องทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน ง 33106

ใบความรู้ที่ 4 เรื่องทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

ใบความรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรืองทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
ง 33106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เวลา  5  นาที
คำชี้แจง  ให้นักเรียนทุกคนภายในกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 4  ให้เข้าใจตรงกัน
ให้รายงานหน้าชั้นเรียนทุกคนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม(นักเรียนทุกคน
ที่อยู่ในกลุ่มให้ออกมาทุกคนนำเสนองานตามที่ได้รับมอบหมาย)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.อธิบายขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานได้
             การทำงานทุกอย่างในชีวิตประจำวันและงานอาชีพมักจะประสบปัญหา
และอุปสรรคต่างๆมากมายเราต้องคิดหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้
งานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทำงานนั้นๆ
การแก้ปัญหาในการทำงานจึงเป็นทักษะกระบวนการที่ต้องอาศัยทักษะในการ
สังเกตและการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและเป็นขั้นตอนด้วยข้อมูลหรือความรู้
ในงานนั้น ๆเป็นอย่างดี ซึ่งทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
มีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1.การสังเกต  เป็นการพิจารณาปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นอย่างใส่ใจด้วยการใช้
ประสาทสัมผัสได้แก่  ตาหู  จมูก  ลิ้น  ผิวกาย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
2.การวิเคราะห์  วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยทักษะการคิด
และผสมผสานกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอาจมีเพียงสาเหตุเดียวหรือ
หลายสาเหตุในขั้นนี้จะต้องใช้ความดิดชั้นสูงเพื่อหาส่เหตุที่แท้จริง
3.การสร้างทางเลือก  เป็นการกำหนดทางเลือกของการแก้ปัญหาตามสาเหตุที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนนี้เป็นการระบุแนวทางที่เป็นไปได้ที่ใช้ในการแก้ปัญหาตามสาเหตุนั้นๆ
4.การประเมินทางเลือก  เป็นการนำเอาทางเลือกต่างๆที่กำหนดมาเปรียบเทียบข้อดี
ข้อจำกัดแล้วตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด
ซึ่งการประเมินทางเลือกเป็นแนวทางสุดท้ายที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา