Category Archives: ใบความรู้หน่วยที่ 6 เรื่องเทคโนโลยีสะอาด ง33106

ใบความรู้หน่วยที่ 6 เรื่องเทคโนโลยีสะอาด ง 33106

คำสั่ง  ให้นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่องการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วย
วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
1.ความหมายของเทคโนโลยีสะอาด(Clean Technology)หรือ CT
หมายถึงกระบวนการหรือวิธีการที่นำมาใช้พัฒนา เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ วิธีการ  กระบวนการหรือบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า  4R ได้แก่  Reuse  Repair  Reduce 
และ Recycle
      เทคโนโลยีสะอาดเป็นเทคโนโลยีที่ยั่งยืนอย่างหนึ่งเพราะสามารถ
ใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันได้ตลอดชีวิต โดย
คำนึงถึงผลกระทบต่เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
2.  4R
      2.1  Reuse ใช้แล้วใช้อีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการบริโภค
เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดการปล่อยมลพิษสู่
สภาพแวดล้อมไม่มีการเเปลี่ยนแปลงรูปทรงเช่น  ถุงผ้า ถุงกระดาษ
ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว ขวดแก้ว ลังกระดาษ  กล่องพลาสติก ยางรัดของ
ขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วใช้อีก เป้นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายโดยเมื่อ
ขวดน้ำพลาสติกสัมผัสกับความเย็นจัดร้อนจัดขบกัดขูดขีด กระแทก
จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งหากดื่มน้ำจากขวดที่ใช้แล้วจะได้รับสารก่อมะเร็ง
2.2Repair หรือซ่อมแซมใช้ซ่ำเป็นการนำสิ่งของเครื่องใช้เก่าๆและ
ของมีตำหนิที่ยังมีค่ามาซ่อมแซมดัดแปลง เช่นเสื้อแขนยาวที่มีรอยขาด
ที่แขนนำมาดัดแปลงใช้เป็นเสื้อแขนสั้น ยางรถยนต์เก่านำมาเป็นภาชนะ
ปลูกพืชผักสวนครัว
2.3Reduce หรือ ลดการใช้ให้น้อยลง โดยลดการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจำกัด ทรัพยากรที่หมดไปและทรัพยากรทดแทน เช่น พลังงาน
ปิโตรเลี่ยม  ถ่านหิน แร่ธาตุ
      ควรใช้อินเทอร์เนต  โทรศัพท์  โทรสาร  ในการทำงานแทนการ
เดินทางไปพบปะผู้ที่ต้องการติดต่อธุระด้วยตนเอง เพื่อประหยัดเวลา
2.4Recycle  หรือหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ คือการนำผลิตภัณฑ์
ประเภท กระดาษ  แก้ว พลาสติก  โลหะ ที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับ
มาใช้ใหม่เพื่อลดปริมารของเสียโดยผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าใหม่
4 ขั้นตอน ได้แก่  การรวบรวม  การแยกวัสดุแต่ละชนิดออกจากกัน
การผลิตหรือปรับปรุงด้วยวิธีหลอมละลาย  บด  อัดและการนำมาใช้ประโยขน์
โดยในขั้นตอนการผลิตนั้น วัสดุประเภทแก้ว  พลาสติก  โลหะ จะผ่านกรรมวิธี
ที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด
1.ประโยชน์ต่อมนุษย์  เช่นมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากสารพิษเพราะ
มีการปล่อยสารพิษสู่ธรรมชาติน้อยและมีสารพิษตกค้างที่ผลิตภัณฑ์น้อย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกิดจากขยะ
2.ประโยชน์ต่อชุมขนและสังคม มีความสามัคคีระหว่างบ้าน ชุมชน โรงงาน
เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจากมลพิษและร่วมกันแก้ไขปัญหา
3.ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เช่นแม่น้ำลำคลองสะอาด อากาศไม่มีกลิ่นเหม็น
4.ประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม   5.ประโยชน์ต่อภาครัฐ
นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับการตรวจสภาพ
ของสิ่งแวดล้อมแล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชารายงานผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม
การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
กระบวนการเทคโนโลยีประกอบด้วยขั้นตอน  7  ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ เช่น ต้องการทำ
ตู้จดหมายที่มีเสียงเพลงแบบประหยัดค่าใช้จ่ายและสวยงาม
ติดตั้งไว้ที่ประตูหน้าบ้าน ต้อวกำหนดว่ามีวิธีใดบ้างที่จะทำ ใช้วัสดุใด
ใช้เงินทุนเท่าไหร่  เวลาทำมากน้อยแค่ไหน
ขั้นตอนที่ 2การรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการ อ่านหนังสือ  ค้นหาในอินเทอร์เนต สอบถาม
ขั้นตอนที่ 3การเลือกวิธีการ การทำตู้จดหมายมี  2 แนวทางคือ
3.1ใช้ตู้จดหมายวงจรเสียงเพลงและอุปกรณ์สำเร็จรูปทั้งหมด
3.2ประกอบตู้จดหมายเสียงเพลงด้วยตนเองทั้งหมด
        เมื่อพิจารณาความต้องการแล้วคือต้องการตู้เสียงเพลงแบบประหยัด
และสวยงามจึงเลือกแบบที่ 2
ขั้นที่ตอนที่ 4การออกแบบและปฏิบัติการ  เริ่มจากวาดภาพร่าง 2 มิติ 3 มิติ
ตู้จดหมายและวงจรเสียงเพลงลงกระดาษแล้วใช้โปรแกมคอมพิวเตอร์
สร้างแบบจำลองจากนั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและประกอบตามที่
ออกแบบไว้ตกแต่งให้สวยงาม
ขั้นตอนที่ 5การทดสอบ  ทดสอบติดตั้งใช้ตู้จดหมายมีเสียงเพลง
พบปัญหาคือสายซิลด์ที่ต่อจากตู้จดหมายไปยังลำโพงในบ้านสั้นไป
จึงต้องใช้สายใหม่ให้ยาวขึ้นกว่าเดิม
ขั้นตอนที่ 6การปรับปรุงแก้ไข  ต่อสายใหม่ให้ยาวกว่าเดิม
ขั้นตอนที่ 7การประเมินผล  เมื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วให้ประเมินผล
โดยรวมว่าสามารถแก้ปัญหาที่ต้องการตั้งแต่เริ่มแรกหรือไม่น่าจะใช้
วิธีอื่นในการแก้ปัญหาหรือไม่หรือตกแต่งตู้จดหมายให้สวยงามอย่างไร
และเดินสายซิลล์เข้าในบ้านให้เรียบร้อยได้อย่างไร
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มีหลักดังนี้
1.ประโยชน์ใช้สอย          2.ความคงทน
3.ความสวยงาม     4.ราคา           5.ความปลอดภัย