Category Archives: ใบงานรายวิชาการงาน ม.6

ใบงานที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ขั้นตอนการวางแผนทำงานบ้าน รหัสวิชา ง33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนเขียนแผนปฏิบัติงานการทำงานบ้าน(คนละ 1 งาน)ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางปฏิบัติงานบ้านประจำ……………(วัน  สัปดาห์  เดือน)
1  ชื่องาน  2  กำหนดจุดประสงค์/กำหนดขั้นตอนการทำงาน   3  วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้
4  กำหนดระยะเวลา  5  กำหนดผู้รับผิดชอบ    6  กำหนดค่าใช้จ่าย