Category Archives: ใบงาน ง 23105 ม.3

คำถามหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

คำถามหน่วยการเรียนรู้ที่  6  เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี  รายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3
1.  เทคโนโลยีหมายถึงอะไร
2.  เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างไร.
3.  เทคโนโลยีมีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร.
4.  เทคโนโลยีแต่ละระดับมีความแตกต่างกันอย่างไร.
5.การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีต้องใช้ความรู้ด้านใดบ้าง.
6.  ภาพฉายมีประโยชน์ต่อการสร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างไร.
7.  ถ้ามีหลอดไฟ  สายไฟ  ปลั๊กไฟ  วงจรเสียงเพลง  ไม้อัด  นอต  นักเรียนจะสร้างสิ่งของเครื่องใช้ใดได้บ้าง.
8.  เพราะเหตุใดจึงต้องทำแบบจำลองก่อนสร้างสิ่งของเครื่องใช้
9.  วัสดุชนิดใดเหมาะสำหรับนำมาทำแบบจำลองมากที่สุด เพราะเหตุใด.
10.ชั้นวางของเอนกประสงค์ใช้กลไกลและควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์อย่างไร.
11. ตู้ยามีไฟและมีเสียงเพลงใช้ความรู้เกี่ยวกับกลไกลและการควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร.
12. นักเรียนจะพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้จากชั้นวางของอเนกประสงค์และตู้ยามีไฟและมีเสียงเพลง
เป็นสิ่งของเครื่องใช้ใดได้บ้าง.
คำตอบ
1.  สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นมา เช่น วิธีการ  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  โดยประยุกต์ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิต
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาต่าง ๆ
2.  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี   เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน   ป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน
ทำงานรวดเร็วคล่องตัว  แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
3.  ช่วยให้คุณภาพของมนุษย์ดีขึ้น  ทั้งความเป็นอยู่การทำงานและช่วยเตือนภัยจากสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้หลีกหนีทันท่วงที
4.  แตกต่างกันในด้านการสร้างและการใช้งานโดยเทคโนโลยีระดับพื้นฐานจะสร้างง่ายและใช้งานง่าย
กว่าเทคโนโลยีระดับกลางและเทคโนโลยีระดับสูง
5.  ภาพฉาย  แบบจำลองความคิด กระบวนการเทคโนโลยี กลไกและการควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
6.  แสดงแนวคิดในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชิ้นงานจริง
7.  กล่องใส่เครื่องประดับมีไฟและมีเสียงเพลง
8.  เพราะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้โดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
9.  กระดาษแข็งราคาถูกเพราะหาได้ง่าย
10.ล้อ
11.  ใช้ความรู้ในการต่อวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้ทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ
12.  ชั้นวางของเอนกประสงค์พัฒนาเป็นชั้นวางถังแก๊สที่เลื่อนได้ช่วยทุ่นแรงในการยก ตู้ยามีไฟ
และมีเสียงเพลงใช้พัฒนาตู้จดหมายมีไฟและมีเสียงเพลง

ใบงานเรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ รายวิชาการงาน 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

 1.  ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม(10  คะแนน)
  สถานการณ์ที่ 1  จิราพรซื้อชั้นวางของไม้จากร้านค้ามาแล้วประกอบตามความคิดของตนเอง
  สถานการณ์ที่ 2  เอกพงษ์ซื้อชั้นวางของไม้จากร้านมาแล้วอ่านแบบที่แนบมาในกล่องจึงประกอบ
  ชั้นวางของตามแบบ
  1.1  การปฏิบัติตนของจิราพรมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร.(2 คะแนน)
   (มีผลเสียคือใช้เวลาประกอบนานและอาจประกอบไม่สำเร็จ ไม่สามารถนำชั้นวางของไปใช้งานได้)
  1.2  การปฏิบัติตนของเอกพงษ์มีผลดีและผลเสียอย่างไร.(2  คะแนน)
   (มีผลดีคือประกอบได้สำเร็จอย่างรวดเร็วสามารถนำชั้นวางของไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.3  นักเรียนจะปฏิบัติตามบุคคลใด เพราะเหตุใด.(6  คะแนน)
  (เอกพงษ์  เพราะเป็นการประกอบชั้นวางของที่ถูกวิธีช่วยให้งานเสร็จเร็วและมีคุณภาพ)
 2. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์แล้วตอบคำถาม(10  คะแนน)
  2.1  เพราะเหตุใดผู้ติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ ในงานช่าง
  (2  คะแนน) เพราะจะได้ติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ
  2.2  ถ้าต้องการประหยัดเวลาในการติดตั้งหรือประกอบผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาได้ถูกต้องนักเรียน
  จะทำอย่างไร(2  คะแนน) อ่านคู่มือการติดตั้งหรือประกอบผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจและปฏิบัติตาม
  2.3  การทดสอบว่าราวตากผ้าโคลงเครงเมื่อใช้งานหรือไม่ มีวิธีการอย่างไร(2  คะแนน)
  นำผ้าที่เปียกชื้นมาตากบนราวตากผ้าเพื่อทดสอบ
  2.4  อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการติดตั้งและประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์คืออะไร และทำหน้าที่อย่างไร(2 คะแนน)
  ขควงแฉก  ทำหน้าที่ขันและคลาบสกรูที่ใช้ยึดชิ้นส่วนต่าง ๆของโต๊ะคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน
  2.5  นักเรียนสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้เครื่องมือช่างได้อย่างไร(2  คะแนน)
  ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องมือช่างก่อนใช้และขณะใช้ต้องมีสมาธิไม่หยอกล้อกัน
          รวมถึงใช้ให้ถูกลักษณะงาน