Category Archives: krupaga สั่งงานทบทวนสาระ ม. 3 และม.6

ทบทวนรายวิชาการงานในเเว็บไซต์ krupaga

เว็บ krupaga ยอดนิยม 58

เตรียมตัวสอบปลายภาค

นักเรียนทุกระดับชั้นทุกคนเข้าสู่ฤดูกาลสอบปลายภาคแล้วให้ทบทวน
ความรู้ทุกรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนนี้โดยให้ทบทวนทุกตัวชี้วัด
สำหรับรายวิชาการงานอาชีพแและเทคโนโลยีให้ทบทวนทุกกตัวชี้วัด
ทุกหน่วยการเรียนรู้สำหรับรายวิชาการงาน  6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีข้อสอบ  O-net ร้อยละ  80 ให้ทบทวนทั้งข้อสอบประจำหน่วยและข้อสอบ  O-net
ขอให้โชคดีทุกคน

 

 

krupaga สั่งงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกห้องเรียนทบทวนรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1.  ให้ทบทวนแบบทดสอบประจำหน่วยม. 1- 3  ในเว็บไซต์ครู Paga
ถ้านักเรียนไม่พบหน้าเว็บบล็อบให้ค้นหาที่  Google  โดยพิมพ์
แบบทดสอบหน่วยที่ต้องการ  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  รหัสวิชา  ระดับชั้น
สุดท้ายพิมพ์ชื่อ krupaga  ค้นหา  ทบทวนรหัสวิชาดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ง  21101 (สาระที่  1  2  และ 4)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ง  22103 (สาระที่  1  2  และ 4)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ง  23105 (สาระที่ 1  2  และ  4)
หมายเหตุ  ถ้าเป็นรหัส  ง  21102  ง  22104  ง  23106  เป็นสาระที่ 3
คอมพิวเตอร์  ให้นักเรียนเข้าทบทวนในเว็บบล็อคของครูณัฐวุฒิ ครุสุพรรณี
ครูธวัฒชัย  รัตนวัน(เว็บไซต์ของครูคอมพิวเตอร์ที่สอนในระดับชั้นม. 1 2 3)
2.  ให้นักเรียนทบทวน  Pre-Onet  ทุกชุดทั้งในเว็บไซต์และเปเปอร์ที่ครู
แจกให้ในภาคเรียนที่  1
3.  ให้ทบทวนข้อสอบเตรียม  O-net ในเว็บไซต์โดยผ่านสมาร์โฟน
4.  ทบทวนข้อสอบเก่า  O-net  ทุกชุดทุกปี
ทุกคนพร้อม สอบ O-net  วันเสาร์ที่ 31-1  โชคดีทุกคน
สำหรับสอบ  pre- onet  ออนไลน์ ม. 3  สุดยอดวิชาการงานได้ลำดับที่ 1
คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ทุกห้องเรียนทบทวนเนื้อหาสาระ
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  ให้นักเรียนทบทวนแบบทดสอบประจำหน่วยชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6
ในเว็บไซต์ครู paga และเปเปอร์ที่ครูแจกให้โดยแบบทดสอบประจำหน่วย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปรากฏที่หน้าเว็บทุกหน่วยการเรียนรู้ สำหรับ ม. 4
ม. 5 บางหน่วยการเรียนรู้ไม่ปรากฏหน้าบล็อคให้นักเรียนเเข้าที่ google
โดยพิมพ์แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง รหัสวิชา ระดับชั้น ตามด้วย
krupaga  ค้นหา  ทบทวนรายละเอียดดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ง  31102  (สาระที่  1  2  และ  4)มีทั้งหมด  8 หน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องหน้าที่และบทบาทของตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่องบ้านของเรา หน่วยที่ 3  เรื่องแต่งตัวให้ดูดี
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่องงานดอกไม้สดของไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  เรื่องเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  เรื่องการดำเนินการทางธุรกิจ
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เรื่องเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  (สาระที่  1  2  และ  4)มีทั้งหมด  9  หน่วยการเรียนรู้
รหัสวิชา  ง  32104  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   4
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องหน้าที่ของนักเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่องโรงเรียนของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่องแปลงโฉมเสื้อผ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  เรื่องการถนอมอาหาร
หน่วยการเรียนรุ้ที่  5  เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  เรื่องช่างไฟฟ้าในบ้าาน
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  เรื่องงานใบตอง
หน่วยการเรียนรุ้ที่  8  ธุรกิจขนาดกลางและะุรกิจขนาดย่อม
หน่วยการเรียนรู้ที่  9  เรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 (สาระที่  1  2  และ  4)  มีทั้งหมด  7  หน่วยการเรียนรู้
รหัสวิชา  ง  33106  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่องเอกลักษณ์ไทยทักษะการทำงานร่วมกัน
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่องทักษะการจัดการ(งานบ้าน  งานช่าง  งานเกษตร
และงานธุรกิจ)
หน่วยการเรียนรู้ที่  4   เรื่องทักษะกระบวนการแก้ปัญหา(การตัดเย็บและ
ดัดแปลงเสื้อผ้า  การเก็บการถนอมและการแปรรุปอาหาร  การติดตั้ง
เครื่องอำนวยความสะดวกที่บ้านและโรงเรียน)
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่องสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
การทำงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  เรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  เรื่องการอาชีพ
สำหรับรหัสวิชา  ง  31101   ง  32103   ง  33105 (สาระที่  3  คอมพิวเตอร์)
ทบทวนในเว็บบล็อคครูที่สอนในระดับนั้น ๆ
2.  ให้นักเรียนทบทวน  Pre-onet  ม. 6
3.  ทบทวนข้อสอบเตรียม  O-net  ม. 6
4.  ให้นักเรียนทบทวน  ข้อสอบเก่า  O-net  ม.  6  รวมทั้งคอมพิวเตอร์
โชคดี  พร้อมๆๆๆ