Category Archives: krupaga สั่งงานรายวิชา ง 31102 ม. 4

ครูผกาสั่งงานเพิ่มเติมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องหน้าที่และบทบาทของตนเอง ง 31102 ม. 4

คำสั่ง  หลังจากที่ศึกษาใบความรู้  จดบันทึกย่อ  (ทุกคนทุกห้องเรียน)
1.ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องหน้าที่และบทบาทของตนเอง(ชุดเดิม)
2.ทำแบบฝึดหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องหน้าที่และบทบาทของตนเอง
3.รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องหน้าที่และบทบาทของตนเอง
(คะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน  3  คะแนน)
-สรุปจดบันทึกย่อ  1  คะแนน
-แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  1  คะแนน
-แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  จำนวน  1  แนน
รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ทั้งหมด  3  คะแนน  ส่งท้ายคาบเรียน