Category Archives: krupaga สั่งงานหน่วยที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า ง 23105 ม. 3

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า รายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม. 3/1-3/10

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชา ง 23105
1.ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวัน
2.ให้ศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
2.1  หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสำนักพิมพ์
หน้า  1 – 28
-ความหมายความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้า
-ประเภทของเสื้อผ้า (ชนิดของผ้า  คุณสมบัติ  การนำผ้าไปใช้ประโยชน์)
-หลักการดูแลเสิ้อผ้า(สัญญลักษณ์บนป้ายให้นักเรียนวาดสัญญลักษณ์ลงในสมุดบันทึก
พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดระบายสีให้สวยงาม)
-วัสดุ อุปกรณ์ในการดูแลเสื้อผ้า (วาดรูปภาพพร้อมบันทึกรายละเอียดเนื้อหาสาระ)
-วิธีดูแลเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ (การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า  การซัก ตาก  รีดและเก็บเสื้อผ้า)
เสื้อผ้าไหม  เสื้อผ้าฝ้าย  เสื้อผ้าลินิน  เสื้อผ้าขนสัตว์  เสื้อผ้าใยสังเคราะห์  เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์
เสื้อไหมพรม  เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
2.2  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สาระสำคัญเรื่องการดูแลเสื้อผ้า
2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
2.4  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันในเว็บไซต์  krupaga
2.5  ตอบคำถามพัฒนากระบวนการคิดลงในสมุดบันทึก
2.6  รวมคะแนนหน่วยที่ 1 งานบ้าน เรื่องการดุแลเสื้อผ้า
2.7  ศึกษาหาความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  1 งานบ้าน  เรื่องอาหารประเภทสำรับต่อไป

krupaga สั่งงานรายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/10(ทุกห้องเรียน)

คำสั่ง  นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง 23105
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 – 3/10  ทุกห้องเรียน
1.ใช้สมุดโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมเล่มเล็กคนละ  1  เล่มเขียนหน้าปกและใบรองปก
2.บันทึกตัวชี้วัดกลาง  ตัวชี้วัดประจำหน่วย  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กำหนดการสอน ภาระงาน
การวัดผลประเมินผลรายวิชา
3.ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้าในหนังสือแบบเรียนรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 (ใช้หนังสือทุกสำนักพิมพ์)

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า รายวิชาการงานอาชีพ 5 ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชา ง 23105
1.ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวัน
2.ให้ศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
2.1  หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสำนักพิมพ์
หน้า  1 – 28
-ความหมายความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้า
-ประเภทของเสื้อผ้า (ชนิดของผ้า  คุณสมบัติ  การนำผ้าไปใช้ประโยชน์)
-หลักการดูแลเสิ้อผ้า(สัญญลักษณ์บนป้ายให้นักเรียนวาดสัญญลักษณ์ลงในสมุดบันทึก
พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดระบายสีให้สวยงาม)
-วัสดุ อุปกรณ์ในการดูแลเสื้อผ้า (วาดรูปภาพพร้อมบันทึกรายละเอียดเนื้อหาสาระ)
-วิธีดูแลเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ (การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า  การซัก ตาก  รีดและเก็บเสื้อผ้า)
เสื้อผ้าไหม  เสื้อผ้าฝ้าย  เสื้อผ้าลินิน  เสื้อผ้าขนสัตว์  เสื้อผ้าใยสังเคราะห์  เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์
เสื้อไหมพรม  เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
2.2  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สาระสำคัญเรื่องการดูแลเสื้อผ้า
2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
2.4  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันในเว็บไซต์  krupaga
2.5  ตอบคำถามพัฒนากระบวนการคิดลงในสมุดบันทึก
2.6  รวมคะแนนหน่วยที่ 1 งานบ้าน เรื่องการดุแลเสื้อผ้า
2.7  ศึกษาหาความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  1 งานบ้าน  เรื่องอาหารประเภทสำรับต่อไป

krupaga สั่งงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และม.6

เตรียมตัวเตรียมพร้อมสอบ  pre-o-net
คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
เตรียมพร้อมในการสอบ  Pre-o-net  จำนวน  3  ครั้งโดยครั้งแรกสอบแบบ
ออนไลน์ให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้ทบทวนความรู้  แบบทดสอบประำหน่วย
แบบทดสอบรวมหน่วย  ข้อสอบปีที่ผ่านมา โดยใชัความรุ้  ม. 1-3
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ทบทวนความรู้  ม.  4-6  ทุกห้องเรียนทุกคน
krupaga

krupaga สั่งงานหน่วยที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า ง 23105 ม. 3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชา ง 23105 
1.ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวัน
2.ให้ศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
     2.1  หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสำนักพิมพ์
              หน้า  1 – 28
             -ความหมายความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้า
             -ประเภทของเสื้อผ้า (ชนิดของผ้า  คุณสมบัติ  การนำผ้าไปใช้ประโยชน์)
             -หลักการดูแลเสิ้อผ้า(สัญญลักษณ์บนป้ายให้นักเรียนวาดสัญญลักษณ์ลงในสมุดบันทึก
พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดระบายสีให้สวยงาม)
             -วัสดุ อุปกรณ์ในการดูแลเสื้อผ้า (วาดรูปภาพพร้อมบันทึกรายละเอียดเนื้อหาสาระ)
             -วิธีดูแลเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ (การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า  การซัก ตาก  รีดและเก็บเสื้อผ้า)
                เสื้อผ้าไหม  เสื้อผ้าฝ้าย  เสื้อผ้าลินิน  เสื้อผ้าขนสัตว์  เสื้อผ้าใยสังเคราะห์  เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์
                เสื้อไหมพรม  เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
     2.2  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สาระสำคัญเรื่องการดูแลเสื้อผ้า
     2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
     2.4  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันในเว็บไซต์  krupaga
     2.5  ตอบคำถามพัฒนากระบวนการคิดลงในสมุดบันทึก
     2.6  รวมคะแนนหน่วยที่ 1 งานบ้าน เรื่องการดุแลเสื้อผ้า
     2.7  ศึกษาหาความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  1 งานบ้าน  เรื่องอาหารประเภทสำรับต่อไป
 

                                                krupaga