Category Archives: krupaga สั่งงานหน่วยที่ 2 ง 23105 ม.3

krupaga สั่งงานหน่วยที่ 2 (งานเกษตร)เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง 23105 ม.3

สั่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (งานเกษตร)เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง 23105 ม.3
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้องเรียน  ทำกิจกรรมและภาระงานดังนี้
1.  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ
2.  ให้นักเเรียนอ่านใบความรู้ที่  2.1-2.4(หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช)หรืออ่านในหนังสือแบบเรียนหน้า  102-115
3.  ให้นักเรียนทำใบงานที่  2.1-2.4
4.  จดบันทึกสรุปสาระการเรียนรู้ลงในสมุดรายวิชาการงาน
5.  วาดรูปภาพวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ ลงในกระดาษเอ 4
6.  ทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดียวกันก่อนเรียน)
7.  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่  2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช(เปลี่ยนกันตรวจโดยดูเฉลยในแบบทดสอบสอบหน่วยที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง23105 ม.3 โดยข้อถูกให้ 1  คะแนน ข้อผิดให้  0  คะแนน  รวมคะแนนลงชื่อผู้ตรวจส่งสมุดคืน
ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่  2 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-4  คนจัดทำวีดืโอเรื่องวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ ตามที่แต่ละกลุ่มจับฉลากได้ในการจัดทำมีเงื่อนไขดังนี้
1.  ชื่องาน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ
2.  ขั้นตอนวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ได้รับมอบหมายให้มีผู้บรรยายอย่างน้อย  1  คน  ตามตัวอย่างคลิปวืดีโอที่ครูนำมาให้ดูในเว็บไซต์
3.  ต้องมีคณะผู้จัดทำทั้งรายชื่อและรูปภาพทุกคน
4.  ความยาวอย่างน้อย  3  นาที
5.  กำหนดส่งตามภาระงาน/ปฏิทินกำหนดส่งงานที่แจกให้ในคาบปฐมนิเทศ
คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาคหน่วยการเรียนรู้ที่  2  จำนวน  10  คะแนน
1.  ให้นำคะแนนที่ได้ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   150  คะแนน
2.  คะแนนภาระงานจัดทำวีดีโอเรื่องการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ (งานกลุ่ม) จำนวน  50  คะแนน  ให้จดบันทึกท้ายสมุดหน่วยการเรียนรุ้ที่ 2 โดยเรียนลำดับกิจกรรมจากก่อน-หลัง  โดยเขียนหัวข้อกลางหน้ากระดาษว่า  รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่องการขยายพันธุ์พืช  ครูจะตรวจคะแนนตามหลักฐานด้านหน้าที่นักเรียนทำกิจกรรม  คะแนนเต็มทั้งหมด  200  คะแนนแล้วให้เฉลี่ยเหลือ  10  คะแนนโดยให้ทุกคนหาร  20  จะเป็นคะแนนที่นักเรียนแต่ละคนได้จริงในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นี้
                                จบกิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยที่ 2