Category Archives: krupaga สั่งงาน วิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3

krupagaสั่งงานชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3/1-3/10 ทุกห้องเรียน

คำสั่ง  ให้นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3/1-3/10 ทุกห้องเรียน  ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1
เรื่องการดูแลเสื้อผ้า  จำนวน  10  ข้อโดยให้ทำแบบทดสอบลงในสมุดรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  5 รหัสวิชา  ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
(ให้ทำแบบทดสอบทุกคน)

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่องการดูแลเสื้อผ้า รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง23105 ม.3

กิจกรรมการเรียนการสอน  รายวิชาการงาน 5  รหัสวิชา  ง 23105  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
1.  ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
2.  ให้นักเรียนทุกคนศึกษาใบความรู้ที่  1-5  เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
3.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในคาบเรียนกลุ่มละ  10  นาที
4.  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เรื่อง  การดูแลเสื้อผ้า
5.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการดูแลเสื้อผ้า
6.  ทำแบบฝึกหัดเรื่องการดูแลเสื้อผ้า
7.  ทำข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
8.  ส่งสมุดทุกคนทุกห้องเรียน
9.  รวมคะแนนหน่วยที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า (เขียนรายละเอียดพร้อมคะแนนแต่ละกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้)
10. การบ้าน  ให้นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ  ในหนังสือแบบเรียนการงาน ม.3
หน้า  29-58

ครูผกาสั่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์(งานช่าง) รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3 ทุกคนทุกห้องเรียน

คำสั่ง  1.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
(งานช่าง) รหัสวิชา ง 23105 ม.3 ในเว็บไซต์ krupaga โดยเข้า google พิมพ์แบบทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์(งานช่าง) รหัสวิชา  ง 23105 ม.3
แล้วสืบค้น(ชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน) ทำเสร็จบันทึกคะแนนลงในสมุด(10  คะแนน)
2.  ให้นักเรียนทำใบงานที่ 5  เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์  หน่วยที่ 5  ง 23105 ม.3
ในเว็บไซต์ krupaga (10 คะแนน)
3.  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ ง 23105 ม.3
(10  คะแนน)
4.  วาดรูปภาพขั้นตอนก่อน-หลังการติดตั้งและประกอบราวตากผ้าและโต๊ะคอมพิวเตอร์และปฏิบัติงาน
การติดตั้งและประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์(งานกลุ่มๆละ 8-10  คน)
(หนังสือแบบเรียนหน้า 123-126)ทำลงในกระดาษเอ 4 ระบายสีให้สวยงามส่งในคาบเรียน(10 คะแนน)
5.  รวมคะแนนบันทึกในสมุดรายวิชาการงาน 5 หลังจากทำกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรมดังนี้
5.1  แบบทดสอบก่อนเรียน  10  คะแนน
5.2  การนำเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ  10  คะแนน
5.3  แบบทดสอบหลังเรียน  10  คะแนน
5.4  ใบงานที่ 5/กิจกรรมที่ 5  10  คะแนน
5.5  สรุปองค์ความรู้  10  คะแนน
5.6  วาดรูปภาพขั้นตอนวิธีติดตั้งและประกอบราวตากผ้าและโต๊ะคอมพิวเตอร์  20  คะแนน
5.7  ติดตั้งและประกอบราวตากผ้าและโต๊ะคอมพิวเตอร์(ภาคปฏิบัติในคาบเรียนหรือเวลาที่นักเรียน
มีคาบว่างกำหนดไม่เกินวันที่ 15  สิงหาคม  20  คะแนน)
6.  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนเตรียมความพร้อมหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี
โดยให้ทุกคนอ่านหนังสือแบบเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีหน้า 132-163(สัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่  15)

 

krupaga สั่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1(งานบ้าน)เรื่องอาหารประเภทสำรับ รหัสวิชา ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกห้องเรียนทุกคนทำกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ ดังนี้
1.  ให้นักเรียนทุกห้องทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน  10  ข้อโดยให้เขียนลงในสมุดวิชาการงาน 5 โดยเข้า  google แล้วพิมพ์คำว่าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องอาหารประเภทสำรับ ง 23105 ม.3 krupaga หรือนักเรียนจะอ่านและทำแบบทดสอบในเว็บไซต์แล้วส่งเข้าในเว็บไซต์  krupaaga ส่งมาบนความคิดเห็น  ยกเว้นห้องม. 3/9 ให้ส่งบนเว็บไซต์ครูเท่านั้น
2.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-4  คนในแต่ละกลุ่มให้มีคนเก่ง 1 คน ปานกลาง  2  คนและนักเรียนอ่อน  1  คนให้นักเรียนคนที่ 1 ของทุกกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1.2.1 เรื่องอาหารสำรับภาคกลาง  คนที่  2 ของทุกกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนที่ 3 ของแต่ละกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคเหนือ  คนที่ 4 ของแต่ละกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคใต้
ในคาบเรียนให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน(คะแนนก่อนสอบกลางภาค)
3.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  6-8   คนเตรียม ประกอบ  จัด  ตกแต่งอาหารสำรับภาคต่าง ๆ ตามทีจับฉลากได้  ให้ปฏิบัติงานในคาบเรียนทุกห้องทุกกลุ่มและนำเสนอผลงานพร้อมประเมินผล(คะแนนก่อนสอบกลางภาค)
4.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
5.  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ
6.  บันทึกสาระการเรียนรู้โดยย่อลงในสมุด
7.  ทำกิจกรรมและแบบบันทึกเรื่องอาหารประเภทสำรับ คำถามอยู่ด้านหลังหนังสือแบบเรียน
                     จบกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  งานบ้าน
เรื่อง  อาหารประเภทสำรับ