Category Archives: krupaga สั่งงาน วิชา การงาน 6 ง 33106 ม.6

การปฐมนิเทศรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง33106 ม.6

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียนทุกคนศึกษาการปฐมนิเทศรายวิชา ง33106
โดยนักเรียนเข้า google พิมพ์คำว่าการปฐมนิเทศรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
ม.6 รหัสวิชา ง33106 โดยครูผกา ศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับ  คำอธิบายรายวิชา  ตัวชี้วัด
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา  ภาระงานแต่ละหน่วย
กำหนดการสอน  เวลาเรียน  กำหนดส่งงาน  ปฏิทินการส่งงาน  เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

คำสั่งนักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียน ครูผู้สอนนางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ จำนวน 0.5 หน่วยการเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ 20 คาบ/ภาคเรียน

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106  ศึกษารายละเอียดต่าง  ๆ ในเว้บไซต์  krupaga ดังนี้
และให้จดบันทึกรายละเอียดลงในสมุด  ส่งในคาบเรียนที่  1  ทุกห้องเรียนทุกคน
1.  การปฐมนิเทศรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106  โดยครูผกา
2.  ให้ศึกษาคำอธิบายรายวิชา  ศึกษาตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้หรือจุดประสงค์ประจำหน่วย
3.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ /จุดประสงค์ประจำหน่วย /เวลาเรียนแต่่ละหน่วยการเรียนรู้
สาระสำคัญประจำหน่วยการเรียนรู้
4.  ภาระงานประจำหน่วยและกำหนดส่งชิ้นงาน
5.  กาารวัดผลและประเมินผล
6.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน
7.  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้้ที่  1.1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน
8.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน