Category Archives: Pre-o-net ม.3

Pre- o-net วิชาการงาน พร้อมเฉลย ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกห้องทุกคน ทบทวนความรู้เพื่อสอบ  PreO-net ซึ่งเริ่มสอบออนไลน์แล้ว  สอบ  3  ครั้งหลังจากสอบออนไลน์แล้วสอบเปเปอร์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เตรียมตัวให้พร้อมในการสอบทั้ง  3  ครั้ง
สอบครั้งที่  1  เดือนพฤศจิกายน
สอบครั้งที่  2  เดือนธันวาคม
สอบครั้งที่  3  เดือนมกราคม
pre o-net ม.3