Category Archives: Uncategorized

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/8 เตรียมสอบกลางภาค

คำสั่่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกห้องเรียนเตรียมตัวสอบ
วิชาการงาน  5  ง  23105  ม. 3 ในวันที่  20 –24 กรกฏาคม
สอบหน่วยการเรียนรู้ที่  1  -3
ข้อสอบแบบปรนัยจำนวน   60  ข้อ

ปิดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2

ถึง  นักเรียนทุกคนสอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยและประกาศผลการสอบประจำภาคเรียนที่ 2 นักเรียนทุกคนคงจะพักผ่อนไปเที่ยวกับครอบครัวและหลาย ๆ คนบอกว่าปิดการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2 และ 4  5  ปิดการเรียนการสอนได้แต่สำหรับ  ม. 3 และ ม. 6 จำเป็นต้องหาที่เรียนใหม่จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยูเสมอเพื่ออนาคตของตัวเราเอง
           สำหรับครูยังคงทำหน้าที่ต่อไป  ทำคะแนน  ตัดสินผลการเรียน  ทำ  Bookmark  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  รับการประเมินจากคณะกรรมการในโรงเรียน  รับการประเมินจากต้นสังกัด  รับนักเรียนใหม่  ปิดภาคเรียนในวันที่  11  เม.ย.
           นัดหมายกับสมาชิกทุกคนหลังเทศกาลสงกรานต์เราทุกคนมาพบกันที่นี่ทุกคน  ทุกระดับชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนต่อไปโชคดีในการพักผ่อนค่ะ

  krupaga

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร.ร.กุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม.28

ครูผการ่วมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ  6 ร.ร.กุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  สพม. 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
จบ 16 จบ 15 จบ 14 จบ 12 จบ 10 จบ 4

แนวข้อสอบกลางภาครายวิชาการงาน 6 ง 33106 ม.6

แนวข้อสอบกลางภาครายวิชา การงาน 6 รหัสวิชา  ง 33106 ม.6
ข้อสอบมีทั้งหมด  50  ข้อใช้สอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 3
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่องความคิดสร้างสรรค์ทักษะการทำงานร่วมกัน
และเอกลักษณ์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่องทักษะการจัดการ  งานบ้าน  งานเกษตร
งานธุรกิจ
(สอบกลางภาคเรื่องทักษะการจัดการงานบ้าน)
รายละเอียดสาระที่สำคัญ
3.1  ความหมายทักษะการจัดการ
3.2  การดูแลรักษา  ทำความสะอาด  จัดตกแต่งบ้าน
และโรงเรียน
-การดูแลรักษาความสะอาดบ้าน
-การจัดตกแต่งบ้าน
-การดูแลรักษาทำความสะอาดจัดตกแต่งโรงเรียน

วีดีโอเรื่องการถนอมอาหารมะละกอ หน่วยที่ 4 รหัสวิชา ง 32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำสั่ง  ให้นักเรียนดูวิดีโอเรื่องการถนอมอาหารด้วยมะละกอวัสดุอุปกรณ์

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ  6-8   คนแล้วลงมือปฎิบัติตามขั้นตอน

และให้ทุกกลุ่มส่งผลงานพร้อมนำเสนอผลงาน   วัสดุอุปกรณ์ วิธีทำ
          

 

วีดีโอการถนอมอาหารชนิดต่าง ๆ หน่วยที่ 4 รหัสวิชา ง 32104 ม.5


คำสั่ง  ให้นักเรียนดูวีดีโอเรื่องการถนอมอาหารแล้วตอบคำถามต่อไปนี้
1.  จากการดูวีดีโอเรื่องการถนอมอาหารนักเรียนคิดว่ามีการถนอมอาหาร
วิธีใดบ้าง.
2.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ  6-8  คน ให้ปฏิบัติงานการถนอมอาหาร
อย่างน้อยกลุ่มละ  1   วิธี
3.  ให้นักเรียนส่งผลงานพร้อมนำเสนอ
4.  กำหนดส่งงานภายในเดือนมกราคม

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่องแปลงโฉมเสื้อผ้า ง 32104 ม.5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ข้อใดคือหลักการในการดัดแปลงเสิ้อผ้า.
ก.  เลือกใช้วิธีการให้เหมาะสม    ข.  ออกแบบให้เหมาะสมกับเพศและวัยของผู้สวมใส่
ค.  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งให้เหมาะกับเนื้อผ้า  คำนึงถึงความคุ้มค่า
ง.  เตรียมอุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องมือให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติดัดแปลงเสื้อผ้า
เฉลยข้อ  ง
2.  การดัดแปลงเสื้อผ้าโดยออกแบบติดลูกไม้  จีบ  ระบาย  แขนพองทำโบติดที่คอเสื้อหรือ
ทำโบผูกที่เอวหมายถึงการออกแบบเสื้อในวัยใด.
ก.  วัยทารก    ข.  วัยเด็ก    ค.  วัยรุ่น    ง.  วัยผู้ใหญ่   จ.  วัยผู้สูงอายุ    เฉลยข้อ  ข
3.  ในการดัดแปลงเสื้อผ้าต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องใดบ้าง.
ก.  คุ้มค่ากับเวลา    ข.  คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย    ค.  แรงงานที่ต้องเสียไป   ง.  ถูกทุกข้อ
4.  การดัดแปลงเสื้อผ้ามีประโยชน์ในข้อใดบ้าง.
ก.  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่แทนตัวเก่าที่คับ  สีซีดจางชำรุด
ข.  ช่วยยืดระยะเวลายาวนานของเสื้อผ้าซึ่งเป็นแบบเดิมที่ล้าสมัยให้ทันสมัย
ค.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นอกจากจะฝึกทักษะออกแบบยังได้เสื้อผ้าแปลกใหม่ใช้งาน
และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานเมื่อดัดแปลงเสื้อผ้าได้สวยงามจะรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง     ง.  ถูกทุกข้อ      เฉลยข้อ  ง
5.  ข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดแปลงเสื้อผ้า.
ก.  สายวัด  ไม้บรรทัด    ข.  ไม้โค้งเอนกประสงค์  ชอล์เขียนผ้า  กรรไกร  เข็มหมุด  เข็มมือ
ค.  ด้าย  เตารีด  ที่รองรีด  น้ำยารีด    ง.  ถูกทุกข้อ    เฉลยข้อ  ง
6.  ข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า.
ก.  โบ   ข.  ผ้าลูกไม้  เศษผ้า     ค.   ผ้ากุ๊น      ง.  ถุกทุกข้อ    เฉลยข้อ   ง
7.  ใช้ตกแค่งริมผ้าหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  6) เฉลยข้อ  ค.  ผ้าากุ๊น
8.  ใช้ตกแต่งปกเสื้อ  ชายเสื้อ  ชายแขนเสื้อ  ชายกระโปรง  หมายถึงข้อใด. เฉลย  ผ้าลูกไม้
9.  นอกจากอุปกรณ์ตกแต่งที่ใช้ในข้อ  6 นักเรียนคิดว่ายังมีอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้าในข้อใด.
ก.  กระดุม  กระดุมแปีบ   ข.  ตะขอเกี่ยว  ซิป   ค.   ยางยืด  ยางรัดและสีย้อมผ้า  ง.  ถูกทุกข้อ
10. ใช้เย้บติดเสื้อผ้าที่ต้องการดัดแปลงเป็นกระเป๋าถือหรือกระเป่๋าสะพายหมาายถึง
วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งในข้อใใด. (เฉลย  ซิป)
11. ใช้เป้นเครื่องเกาะเกี่่ยวผ้า  2  ชิ้นให้ติดกันหมายถึงข้อใด.  (เฉลยตะขอเกี่่ยว  กระดุมแป๊บ)
12. ใช้สำหรับทำผ้ามัดย้อมโดยเมื้อมัดยางของผ้าบริเวณที่จะย้อมแน่นๆ สีย้อมจะไม่วึมผ่าน
ทำให้เกิดลวดลายได้หมายถึงวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งในข้อใด.
ก.  เศษผ้า   ข.  ผ้ากุ๊น     ค.  ยางยืด   ง.  ยางรัดและสีย้อมผ้า   เฉลยข้อ  ง
13. การดัดแปลงเสื้อผ้าให้ขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงจากลักษณะเดิมหมายถึงวิธีการดัดแปลง
เสื้อผ้าในข้อใด.
ก.  การดัดแปลงขนาดของเสื้อผ้า    ข.  การดัดแปลงรูปทรงหรือรูปแบบของเสื้อผ้า
ค.  การดัดแปลงสีและลวลายของเสื้อผ้า   ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
14. เป็นการดัดแปลงเสื้อผ้าเก่าสีพื้นสีอ่อนสีขาวที่ดูหมองให้มีสีสันสดขึ้นด้วยการย้อมสีผ้า
อาจย้อมทั้งตัวหรือมัดผ้าย้อมเพื่อให้เกิดลวดลายหรือใช้การทำผ้าบาติกหมายถึงข้อใดง
(ใช้ตัวเลือกข้อ  13) เฉลยข้อ  ค.  การดัดแปลงสีและลวดลายของเสื้อผ้า
15. เป็นการดัดแปลงเสื้อผ้าให้มีรูปทรงและรูปแบบใหม่ที่ไม่ซ่ำกับแบบเดิมดัดแปงผ้าที่ดูล้าสมัยผู้สวมใส่รู้สึกเบื่อยหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  13)  เฉลยข้อ    การดัดแปลงรูปทรง
16. ผ้าบติกที่หนุ่มสาวในเกาะชวา  ประเทศอินโดนีเซียใช้กันมี  3  ชนิดคือข้อใด.
ก.  โสร่ง  คือผ้านุ่งที่ใช้พันรอบตัว     ข.  สลินดังแแเป็นผ้าที่ใช้นุ่งทับกางเกง
ค.  อุเดด็จ  เป็นผ้าคลุมศรีษะ      ง.  ถูกทุกข้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานนักเรียนหน่วยที่ 7 เรื่องการอาชีพ ง 33106 ม.6/7

ผลงานนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  7 เรื่อง  การอาชีพ   รหัสวิชา  ง  33106จากการที่เลือกเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  7  เป็นลำดับแรกเพราะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่อยูในความสนใจของพี่ ๆ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เพราะกำลังเข้าสู่การเลือกอาชีพผลงานกิจกรรมที่  1  และกิจกรรมที่  2  เริ่มส่งครูเรียบร้อยแล้ว  ครูขอชื่นชมผลงานการบุรณาการกับสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ไม่น่าเชื่อว่านอกจากจะเรียนเก่งแล้วยังมีศิลปะในการวาดรูปภาพ
และให้สีที่กลมกลืนโดยเฉพาะอาชีพครูและรายละเอียดอาชีพต่าง ๆ

IMG_2512 IMG_2518 IMG_2522 IMG_2530

ข้าวผัดสามสี(ข้าวผัดสามกษัตริย์) วัสดุอุปกรณ์วิธีทำ รายวิชา ง 21221 การประกอบอาหารไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อาหารจานเดียวประเภทข้าวและขนมหวาน

คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษาวืดีโอเรื่องการทำข้าวผัดสามสี
แล้วแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 6-8  คนและเลือกประธาน
เลขานุการกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มแบ่งงานให้รับผิดชอบ
ทุกคนดังนี้
         ประธานดูแลรับผิดชอบการแบ่งงานและความเรียบร้อยภายในกลุ่ม
         เลขานุการกลุ่มจดบันทึก  วัสดุ  อุปกรณ์  รายรับรายจ่ายของกลุ่ม
         การเงิน  เก็บเงินค่าใช้จ่าย
         สมาชิกที่เหลือ  เตรียมวัสดุอุปกรณ์  และปฏิบัติงาน  เก็บล้างภาชนะ
และเก็บกวาดสถานที่รวมทั้งประเมินผลงานโดยแบ่งหน้าที่ให้ทุกคน
กล้วยบวชชี
คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษา  วัสดุ  อุปกรณ์  วิธีทำกล้วยบวชชี  แล้วลงมือปฏิบัติโดยใช้กลุ่มเดิมของข้าวผัดสามสี  และให้ประธานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้สมาชิกในกลุ่มและวางแผนการปกิบัติงานดูแลความเรียบร้อยและให้ประธานนำเสนอผลงาน

การประเมินผล
1.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนประเมินผลงานโดยรับแบบประเมิน  ผลงานจากครูและให้รวมคะแนนแต่ละกลุ่มโดยให้นำจำนวนผู้ประเมิน
เฉลี่ยเท่าจำนวนผู้ประเมินและคะแนนที่ได้เป็นคะแนนเท่ากันทุกคนในกลุ่ม
นั้น ๆ
2.  ให้เชิญกรรมการที่เป็นแม่ค้าที่โรงอาหารมาประเมินอย่างน้อย
จำนวน  3  คนแและให้บันทึกคะแนนเหมือนข้อ  1
3.  ให้รวมคะแนนข้อ  1 และ ข้อ 2  และเฉลี่ยด้วยจำนวนผู้ประเมิน
4.  ให้ตัวแทนคณะผู้ประเมินนำเสนอคะแนนแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียน
พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อประเมิน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
ครูสรุปแต่ละกลุ่มถึงหัวข้อประเมินในแบบประเมินผลงาน  เช่น  รสชาติ
สีสัน  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การทำความสะอาด
บริเวณที่ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่ม ควรปรับปรุงในงานต่อไป

แกงเขียวหวานไก่ วัสดุ-อุปกรณ์-วิธีทำ รายวิชา ง 21221 การประกอบอาหารไทย

คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษา VDO  การทำแกงเขียวหวานไก่แลัวลงมือปฏิบัติ
ตามขั้นตอน