Category Archives: Uncategorized

ปัจฉิมนิเทศรายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

ปัจฉิมนิเทศรายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3
1.  นักเรียนทุกคนเรียนครบตัวชี้วัด  หน่วยการเรียนรู้และสาระแกนกลางแล้วได้แก่
สาระที่  1  ดารดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำรงชีวิตและครอบครัว
สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัว  ประกอบด้วย  5  งานดังนี้   1  งานบ้าน   2.  งานเกษตร
3.  งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  4.  งาธุรกิจ    5.  งานช่าง
สาระที่  2  การออกแบบเทคโนโลยี
สาระที่  4  การอาชีพ
สำหรับสาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เรียนเป็นวิชาลำดับสุดท้ายในหลักสูตร ม.ต้น
เรียนในภาคเรียนที่ 2  รหัสวิชา  ง 23106
4.  สำหรับนักเรียนค้างส่งงานหน่วยการเรียนรู้  ตัวชี้วัดให้นำส่งได้ไม่เกินวันที่  15  ก.ย.
5.  ให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการสอบปลายภาค
5.1  ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือกมีทั้งหมด  60  ข้อให้ทำทุกข้อ
5.2  ข้อสอบอัตนัย  3  ข้อให้นักเรียนทำทุกข้อ
5.3  ข้อสอบปลายภาคหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-7
5.4  ข้อสอบปลายภาคสอดแทรกข้อสอบโอเนตร้อยละ 30
6.  นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
6.1 ให้สอบแก้ไขผลการเรียนรายตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน
6.2  ทำงานส่งทุกตัวชี้วัดตามภาระงานที่กำหนด

Advertisements

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1

นักเรียนพร้อมหรือยังสำหรับครูพร้อมแล้วกับภาระงานในภาคเรียนที่ 1
ยินดีต้อนรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกท่านและนักเรียนทุกคนสำหรับ
ปีการศึกษานี้เราจะร่วมกันพัฒนาในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1-6
รวมทั้งรายวิชาเพิ่มเติมในเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ศตวรรษที่  21 ใช้สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยเสริมความรอบรู้บูรณาการอาเซียน
เฉลยคำตอบข้อสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  ประจำหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียด
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

krupaga

ปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนและนักเรียนที่สอบผ่านเข้าไป
ในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ผ่านก็สู้ต่อไปครูขอส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตรงนี้นะคะต่อไปขอให้ดูแลตัวเองด้วยทั้งในด้านการดำรงชีวิตประจำวันและการเรียนเพื่อ
อนาคตที่ดีของตนเองและประเทศชาติเพราะเราคือกำลังที่สำคัญที่จะพัฒนาประเทศต่อไป

คะแนนเก็บรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ง 33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนที่เรียนในรายวิชาการงาน  6  ง 33106 ม.6  ติดต่อดูคะแนนเก็บระหว่างภาค
เพื่อวางแผนในการสอบปลายภาคในวันที่  4  มี.ค. หมดกำหนดการส่งงานตามปฏิทินการส่งงาน
ในวันที่  2  มี.ค. ทุกห้องเรียน

กำหนดการสอบปลายภาควันที่ 2-4 มีนาคม

กำหนดส่งงานรายวิชาการงาน 6 ง 33106 ม.6
1.  กำหนดส่งงานวันสุดท้ายวันที่  29  กุุมภาพันธ์ทุกคนทุกห้องเรียนที่ห้องการงาน 1
2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนทุกห้องเรียนที่ส่งงานรายวิชาการงาน 6 ครบทุกงาน
ให้ดูคะแนนเก็บได้ในคาบเรียน
3.  สำหรับนักเรียนคนใดที่ส่งงานยังไม่ครบติดต่อส่งงานได้ทุกวัน(ดูรายชื่อแต่ละห้องเรียนที่บอร์ดหน้าห้อง)
สำหรับนักเรียนที่คาดว่าจะมีผลการเรียนไม่ผ่านให้รีบติดต่อครูผู้สอนเพื่อรับงาน
4.  ข้อสอบปลายภาคมีทั้งหมด  60  ข้อ  30  คะแนน
5.  ให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาสาระหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-7
6.  ทบทวนใบความรู้ที่ 1-7
7.  ทบทวนแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-7
8.  โชคดีทุกคน
krupaga

กำหนดการสอบกลางภาครายวิชาการงาน 6 ง 33106 ม.6

สอบกลางภาครายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ง 33106  ม.6
ตารางสอบวิชาการงาน 6  ภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่  6  มกราคม
สาระการเรียนรู้/หน่วยการเรียนรู้สอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3
แบบทดสอบหน่วยที่ 1-3  ง 33106 ม.6
คำสั่ง  ให้นักเรียนทบทวนสาระการเรียนรู้  ใบความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3  ง 33106 ม.6 เว็บไซต์  krupaga
การสืบค้นแบบง่าย  เข้า  google พิมพ์สิ่งที่ต้องการสืบค้น

แบบทดสอบหน่วยที่ 2 เรื่องเอกลักษณ์ไทย ง 33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถุกที่สุดเพียงข้อเดียว

1.งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทยหมายถึงข้อใด
ก.  สิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่ประดิษฐ์มาจากผลผลิตสิ่งเหลือใช้
รวมถึงวัสดุอื่นจากธรรมชาติ
ข.  งานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ค.  สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยอย่างชัดเจน
ง.  สิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน
ที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม
ประเพณีศาสนา วิถีชีวิต
2.งานประดิษฐ์แบ่งออกเป็น  5  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  งานแกะสลัก    ข.  งานประดิษฐ์ด้วยใบตอง
ค.  งานประดิษฐ์ดอกไม้สด  งานปั้น  งานจักรสาน
ง.  ถูกทุกข้อ
3.ข้อใดคืองานแกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
ก.  แกะสลักเทียนเข้พรรษา
ข.  แกะสลักผักผลไม้บนโต๊ะอาหาร
ค.  แกะสลักสบู่เป็นของชำร่วย
ง.  ถูกทุกข้อ
4.การใช้ใบตองห่อขนมสอดใส้ใช้รูปแบบการห่อแบบใด.
ก.  การห่อทรงสูง          ข.  การห่อทรงเตี้ย
ค.  การห่อขนมเทียน    ง.  การห่อข้าวต้มมัด
5.ข้อใดคือประโยชน์ของมาลัย.
ก.  ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ             ข.  ใช้เป็นของชำร่วย
ค.  ใช้แขวนตามที่ต่าง ๆ          ง.  ถูกทุกข้อ
6.พวงมาลัยมีส่วนประกอบต่างๆในข้อใด.
ก.  ริบบิ้น    ข.  ตัวมาลัย    ค.  ซีกรัด  อุบะ    ง.  ถูกทุกข้อ
18.ส่วนที่อยู่ล่างสุดของพวงมาลัยหมายถึงข้อใด.
ก.  ซีกรัด    ข.  ริบบิ้น    ค.  ตัวมาลัย    ง.  อุบะ
7.ดอกไม้ชนิดใดใช้ทำอุบะทำอุบะได้บ้าง.
ก.  ดอกรัก    ข.  ดอกกุหลาบ    ค.  ดอกจำปา  ดอกบานไม่รู้โรย
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
8.มาลัยในข้อใดมีลักษณะครึ่งวงกลม.
ก.  มาลัยกลม    ข.    มาลัยซีก
ค.  มาลัยตุ้ม       ง.  มาลัยเกลียว
9.  มาลัยที่มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นวงกลมรูปทรงตามยาวและขนานกันไปตลอดเข็ม
หมายถึงมาลัยในข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  8)  เฉลยข้อ  ก  มาลัยกลม

krupaga ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/10 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ม.6

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียนทุกคนอ่านเอกสารปฐมนิเทศในเว็บไซต์  krupaga
เรื่อง  การปฐมนิเทศนักเรียนรายวิชาการงาน  6 รหัสวิชา  ง  33106  โดย  ครูผกา
และจดบันทึกตัวชี้วัดและสรุปสาระการปฐมนิเทศรายวิชาการงาน  6 ลงในสมุดบันทึก
โดยเรียงลำดับดังนี้ 
1.  ให้ใช้สมุดโรงเรียนโดยหน้าปกสมุดให้เขียนรายละเอียด  ชื่อ – สกุล  ชั้น  เลขที่
2.  ใบรองปก  มีรายละเอียดดังนี้  โรงเรียน  ชื่อนักเรียน – นามสกุล  เลขที่ – ชั้น  ชื่อวิชา
ชื่อครูผู้สอน  ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ  ชื่อผู้อำนวยการ
เริ่มใช้วันที่  22  ตุลาคม – 31  มี.ค.  ที่อยู่นักเรียน เพื่อนในโรงเรียนที่ติดต่อได้
เบอร์โทรศัพท์นักเรียน  และเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง
3.  ตัวชี้วัดรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
4.  หน่วยการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106
5.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106
6.  ภาระงานแต่ละหน่วยการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  ง  33106
7.  การวัดผลประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  ง  33106
8.  เนื้อหาสาระหน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่  1  การทำงานในชีวิตประจำวัน
9.  เขียนแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1  สรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  1

ข้อสอบหน่วยที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์(งานช่าง) ง 23105 ม.3

คำชี้้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อทีี่ถุกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดคือความหมายการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
ก.  การนำความรุ้กี่่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุต่่างๆ
ข.  การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง การออ่านแบบ
ค.  กลไกลและการควบคุม-อิเล็กทรอนิกสืมาใช้ในการติดตัังและประกอบผลิตภัณฑ์
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ   ง
2.การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ดด้วยตนเองมีประโยชน์ในข้อใด.
ก.  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่าง
ข.  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ทำ
ค.  เกิดความภาคภุมิใจในตนเอง ฝึกความละเอียดรอบครอบและอดทน
ในการทำงานและนำความรุ้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ง.  ถูกทุกข้อ
3.องค์ประกอบสำคัญในการติดตั้้งผลิตภัณฑ์ให้ผลงานมีคุณภาพขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบใดบ้าง.
ก.  ผุ้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เรื่องคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
ข.  ผุ้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเเครื่องมือติดตั้ง
ค.  ผุ้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะในการอ่านแบบจากคุ่มือหรือภาพที่แนบมากับผลิตภัณฑ์
และผูัปฏิบัติงานต้องทำงานอย่่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนการทำงาน
ง.   ถูกทุกข้อที่่กล่าวมา
4.สิ่งใดสำคัญที่สุดในการติดตั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป.
ก.  การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ข.   การอ่านแบบให้ถูกกต้องและปฏิบัติตาม
ค.  การประเมินผลงานเเมื่อทำเสร็จแล้ว
ง.   การมีสมาธิในการทำงาน
เฉลยข้อ  ข  เพราะแบบของผลิตภัณฑ์เป็นเสมือนคุ่มือการติดตั้งที่ถูกวิธี
เมื่่่่่ออ่านเข้าใจและปฏิบัติตามจึงสามารถและติดตั้งประกอบผลิตภัณฑ์ได้
สำเร็จและมีคุณภาพ
5.ถ้ามีอุบัติเหตุจจากการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นกับตนเองนักเรียน
จะแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง.
ก.  ล้มเลิกการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
ข.  ปฐมพยาบาลตนเองโดยไม่บอกใคร
ค.  ตั้งสติให้ดีแล้วรีบอกผู้ใหญ่ทันที
ง.  นั่งเฉยๆรอคนมาช่วยเหลือ
เฉลยข้อ  ค  เพราะการมีสติจช่วยแก้ปัญหาอย่างรอบครอบและมีผลเสียน้อยที่สุด
และรีบบอกผู้ใหญ่่ทีพบอุบัติเหตุจะได้ช่วยปฐมพยาบาลได้ทันทีไม่่่ช่วย
ให้อาการบาดเจ็บมีมากขึ้น
6.เพราะเเหตุใดราวตาากผ้าจากท่อพีวีซีจึงไม่จำเป็นต้องใช้นอตหรือสกรูยึด
ชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน.
ก.  เพราะใช้ข้อต่อพีวีซีล็อกส่วนต่างๆไว้ด้วยกัน
ข.  เพราะใช้วิธีติดกาวชิ้นสวนต่างๆเข้าด้วยกัน
ค.  เพราะใช้เทปผ้าพันยึดชิ้นส่วนต่างๆไว้
ง.   เพราะชิ้นส่วนต่่างๆเชื่อมต่อกันได้เอง
เฉลยข้อ  ก เพราะข้อต่อพีวีซีจจะมีขนาดใหญ่กว่าท่อพีวีซีทั่วไปบางรุ่น
จะมีเกลียวด้านในเมื่อหมุนท่อพีวีซีงประกอบเข้าไปจึงแน่นหนาโดยไม่จำเป็็น
ต้องใช้นอตหรือสกรูขันไว้
7.ถ้าต้องการให้ราวตากผ้าจากท่่อพีววีซีมั่นคงไม่ล้มง่ายตั้งยุ่อในบริเวณลมแรง
จะทำอย่างไร.
ก.  ฝังฐานราวตากผ้าลงในนดิน
ข.  ใช้ก้อนดินวางทับฐานราวตากผ้า
ค.  ติดกาวตราช้างที่ฐานราวตากผ้ากับพื้นซีเมนต์
ง.  ใส่ทรายเข้าไปในท่อพีวีซีส่วนที่เป็นฐานก่อนประกอบราวตากผ้า
เฉลยข้อ  4  เพราะทรายสามารถหาได้ง่ายและเมื่อใส่เข้าไปในท่อพีวีซี
จำนวนมากจะมีน้ำหนักช่วยให้ราวตากผ้าทรงตัวอยู่ได้นอกจากนี้
ยังมองไม่เห็นทรายจึงดูเรียบร้อยอีกด้วย
8.การขันสกรูเพื่อยึดชิ้นส่วนของโต๊ะคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใด.
ก.  ไขควง   ข.  ประแจ    ค.  คีมปากนกแก้ว   ง.  ค้อนหงอน
เฉลยข้อ  ก  เพราะไขควงจะมีส่วนปลายยื่นออกมาเป็นรูปลิ่มและเป็นแฉก
เมื่อวางลงไปบนหัวสกรูที่เป็นรอยบากและเป็นแฉกจะประกอบกันพอดี
เวลาหมุนเข้าไปในรูที่เจาะในเนื้อไม้ชิ้นส่วนจะแนบสนิทกัน
9.การปิดพลาสติกกลมๆทับสกรูวมีจุดประสงค์เพื่อสิ่งใด.
ก.  เพื่อป้องกันสกรูวหลุด   ข.  เพื่อต้องการไม้แตกหัก
ค.  เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม  ง.  เพื่อความทนทานของโต๊ะคอมพิวเตอร์
เฉลยข้อ  3  เพราะพลาสติกกลมๆจะปิดทับสกรูวเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม
10,การประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์ควรระมัดระวังเรื่องใดมากที่สุด.
ก.  ลำดับ ก่อนหลังในการประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์
ข.  การขันสกรูแน่นจนเกินไปจนเนื้อไม้แตก
ค.  การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนขณะประกอบ
ง.  การวางชิ้นส่วนผิดตำแหน่ง
เฉลยข้อ  ข  เพราะไม้ที่ใช้ทำโต๊ะคอมพิวเตอร์ทำมาจากเศษชิ้นไม้อัด
ซึ่งไม่แข็งแรงเมื่อปลายสกรูวที่แหลมคมทิ่มและอัดแน่นเข้าไปอาจทำให้แตกได้
11.ข้อใดแสดงถึงการมีคุณธรรมในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้อื่น.
ก.  ให้เพื่อนทำงานที่ต้องใช้ทักษะสูงแทนตนเอง
ข.  ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่เกี่ยงงาน
ค.  ทำงานตามความคิดของตนเองโดยไม่ปรึกษาเพื่อน
ง.  เมื่อเกิดปัยหาในการทำงานปกปิดไว้โดยไม่บอกใใคร
เแลยยข้อ  ข  เพราะเป้นการแสดงถึงความรบผิชอบและมีวินัยในกาทำงาน
ซึ่งถือเป็นคุณธรรมในการทำงานร่วมกบู้อืนอย่างหนึง
12.ถ้าสกรูวพลาสติกให้มาในกล่องบรรจุชิ้นส่วนของโต๊ะคอมพิวเตอรืเหลือ
นักเรียนจัดการอย่างไร.
ก.   นำไปเผาทำลายทิ้ง    ข.   นำไปขายให้ร้านขายของเก่า
ค.   ทิ้งลงถังขยะที่สามารถนำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้
ง.  เก็บไว้ใช้เป้นอะไหล่สำหรับซ่อมแซมโตีะคอมพิวเตอร์หรือใช้กับสิ่งของ
เครื่องใช้อื่่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
เฉลยข้อ  4  เพราะถ้าสกรูว หลุดออกจากโต๊ะคอมพิวเตอร์หรือแตกหัก
จะได้มีสกรู ว เป้นอะไหล่ในการซ่อมแซม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/8 เตรียมสอบกลางภาค

คำสั่่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกห้องเรียนเตรียมตัวสอบ
วิชาการงาน  5  ง  23105  ม. 3 ในวันที่  20 –24 กรกฏาคม
สอบหน่วยการเรียนรู้ที่  1  -3
ข้อสอบแบบปรนัยจำนวน   60  ข้อ