Category Archives: Uncategorized

ข้าวผัดสามสี(ข้าวผัดสามกษัตริย์) วัสดุอุปกรณ์วิธีทำ รายวิชา ง 21221 การประกอบอาหารไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อาหารจานเดียวประเภทข้าวและขนมหวาน

คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษาวืดีโอเรื่องการทำข้าวผัดสามสี
แล้วแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 6-8  คนและเลือกประธาน
เลขานุการกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มแบ่งงานให้รับผิดชอบ
ทุกคนดังนี้
         ประธานดูแลรับผิดชอบการแบ่งงานและความเรียบร้อยภายในกลุ่ม
         เลขานุการกลุ่มจดบันทึก  วัสดุ  อุปกรณ์  รายรับรายจ่ายของกลุ่ม
         การเงิน  เก็บเงินค่าใช้จ่าย
         สมาชิกที่เหลือ  เตรียมวัสดุอุปกรณ์  และปฏิบัติงาน  เก็บล้างภาชนะ
และเก็บกวาดสถานที่รวมทั้งประเมินผลงานโดยแบ่งหน้าที่ให้ทุกคน
กล้วยบวชชี
คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษา  วัสดุ  อุปกรณ์  วิธีทำกล้วยบวชชี  แล้วลงมือปฏิบัติโดยใช้กลุ่มเดิมของข้าวผัดสามสี  และให้ประธานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้สมาชิกในกลุ่มและวางแผนการปกิบัติงานดูแลความเรียบร้อยและให้ประธานนำเสนอผลงาน

การประเมินผล
1.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนประเมินผลงานโดยรับแบบประเมิน  ผลงานจากครูและให้รวมคะแนนแต่ละกลุ่มโดยให้นำจำนวนผู้ประเมิน
เฉลี่ยเท่าจำนวนผู้ประเมินและคะแนนที่ได้เป็นคะแนนเท่ากันทุกคนในกลุ่ม
นั้น ๆ
2.  ให้เชิญกรรมการที่เป็นแม่ค้าที่โรงอาหารมาประเมินอย่างน้อย
จำนวน  3  คนแและให้บันทึกคะแนนเหมือนข้อ  1
3.  ให้รวมคะแนนข้อ  1 และ ข้อ 2  และเฉลี่ยด้วยจำนวนผู้ประเมิน
4.  ให้ตัวแทนคณะผู้ประเมินนำเสนอคะแนนแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียน
พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อประเมิน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
ครูสรุปแต่ละกลุ่มถึงหัวข้อประเมินในแบบประเมินผลงาน  เช่น  รสชาติ
สีสัน  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การทำความสะอาด
บริเวณที่ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่ม ควรปรับปรุงในงานต่อไป

แกงเขียวหวานไก่ วัสดุ-อุปกรณ์-วิธีทำ รายวิชา ง 21221 การประกอบอาหารไทย

คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษา VDO  การทำแกงเขียวหวานไก่แลัวลงมือปฏิบัติ
ตามขั้นตอน

 

โครงการอบรมเชิงปฏิการ การพัฒนาครูเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้โดยใชัสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรมที่ 1การผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เนต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาครูเพื่อยกระดับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต

วันที่  3-4  พฤศจิกายน  2557  ณ  ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเรียนกุดชุม

วิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

1227780696
โดยวิทยากรคุณครูไพรวัล  ดวงตา  สาระคณิตศาสตร์ โรงเรียน

กุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  สพม.  28 

                            (ศรีสะเกษ – ยโสธร)


imagesFDKTI2A0
รร

ออ

ครูพร้อมแล้วนักเรียนพร้อมหรือยังค่ะ ยินดีต้อนรับสมาชิกกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกท่านและนักเรียนทุกคนเข้าสู่ ภาคเรียนที่ 2

        ยินดีต้อนรับสมาชิกกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกท่านและนักเรียนทุกคนค่ะ
สำหรับการกำหนดการสอน  การวางแผนการสอน  โครงการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้
ใความรู้-ใบงาน  กิจกรรมการเรียนการสอน  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  ภาระงาน
การกำหนดส่งงาน  แบบทดสอบประจำหน่วย  แบบทดสอบกลางภาค  แบบทดสอบปลาายภาค
กำหนดการวัดผลและประเมินผล  แบบทดสอบพรีโอเนต  ข้อสอบโอเนต
  ครูพร้อมแล้วนักเรียนพร้อมหรือยังค่ะ
krupaga

ใบความรู้ที่ 1.4 เรื่องวิธีดูแลรักษาเสื้อผ้า ง 33106 ม.6 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้ที่  1.4  เรื่องวิธีดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  การทำงานในชีวิตประจำวัน
รหัสวิชา  ง  33106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
   การดูแลรักษาเสื้อผ้า
   เสื้อผ้าจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานหากได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีซึ่งหลักในการดูแล
รักษาเสื้อผ้ามีดังนี้
    1.  ขณะสวมใส่เสื้อผ้าต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนและถูกของแหลมคมเกี่ยว  เมื่อถถอดเสื้อผ้าควรดูรอยเปื้อนหากพบว่าเปื้อนรับขจัดทันทีเพราะรอยเปื้อนใหม่จะทำความสะอาดง่าย
    2.  แขวนเสื้ด้วยไม้แขวนเสื้อไม่ควรเกี่ยวไว้กับตะขอหรือตะปูเพราะจะทำให้เสื้อผ้าเสีย
รูปทรงและฉีกขาดได้
    3.  เสื้อกันหนาวประเภทผ้ายึดต้องพับเก็บไม่ควรแขวนทิ้งไว้จะทำให้เสื้อเสียรูปทรง
    4.  กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงไม่ควรใส่ของที่มีน้ำหนักมากหรือขนาดใหญ่ทำให้กระเป๋า
ฉีกขาดเร็วขึ้น
    5.  หากพบว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่ชำรุดควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนนำไปซัก
    6.  สวมผ้ากันเปื้อนทุกครั้งเมื่อเข้าครัวทำอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าที่สวมใส่เปื้อน
    7.  ก่อนนำผ้าไปซักต้องแยกผ้าขาวผ้าสีออกจากกันอาจแยกเป็นผ้าขาวประเภทใยธรรมชาติ
ผ้าขาวประเภทใยสังเคราะห์  ผ้าสีเหมือนกันเพราะผ้าแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
   8.  เสื้อผ้าทีใช้แล้วควรแขวนในที่ลมผ่านเพื่อให้เงื่อแห้งจึงนำลงในตระกร้า
   9.  ถุงเท้าเมื่อสวมใส่แล้วต้องซักทุกครั้ง  ไม่ควรสวมใส่ซ้ำเพราะทำให้กลิ่นเหม็นเกิดโรคได้
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลรักษาเสื้อผ้า
    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลเสื้อผ้าที่นิยมใช้  มีดังนี้
    1.  ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดเสื้อผ้ามีทั้งชนิดผงและชนิดน้ำมีทั้งแบบซักด้วยมือ
และซักด้วยเครื่องก่อนซื่อต้องศึกษาวิธีใช้และปฏิบัติตามคำแนะนำตามฉลากเพื่อประสิทธิภาพ
    2.   สารปรับผ้านุ่ม  มีส่วนผสมของน้ำมันลดความกระด้างของผ้าและช่วยลดการดูดซึมของน้ำควรใช้เมื่อจำเป็นหรือนาน  ๆๆ เพื่อความประหยัด
    3.  สารฆ่าเชื้อโรค  เช่น  น้ำมันสน  สารฟอกขาว  คลอลีน  ใช้ทำความสะอาดเสื้อผ้าผู้ป่วย
    4.  สารเพิ่มความสดใสของเสื้อผ้านิยมใช้ครามซึ่งนำไปผสมในน้ำสุดท้ายของเสื้อผ้า
    5.  สารเพิ่มความแข็งของเนื้อผ้า  นิยมใช้กับผ้าให้คงรูป  เช่น  ผ้าลินิน  ผ้าฝ้าย  ผ้าไหม
ด้วยการลงแป้งมันหรือเยลลี่หลังการซักผ้าในน้ำสุดท้ายหรือใช้แป้งสเปย์ฉีดก่อนรีด
    6.  สารกำจัดรอยเปื้อน  มีมากมาย (เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4)
การซักผ้า (เรียนในชั้น ม.4 ทบทวน)
     การซักผ้า  คือการทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่สามารถซักได้  การซักเสื้อผ้าที่ถูกวิธีมีวิธีปฏิบัติดังนี้
1.  ก่อนซักเสื้อผ้า  ควรตรวจกระเป๋าเสื้อ  กางเกง  กระโป๋ง  อย่าให้มีสิ่งตกค้างอยู่   เช่น  เงิน
กระดาษ  หากมีสิ่งตกค้างให้นำออกจากกกระเป๋าหากมีเสื้อผ้าชำรุดซ่อมให้เรียบร้อย
2.  แยกผ้าออกเป็นประเภท  เพื่อสะดวกในการทำความสะอาดแล้วชักตามขั้นตอนด้วยวิธีดดังนี้
การซักด้วยมือ
1.  เตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับซักผ้าให้พร้อม
2.  แช่ผ้าในน้ำธรรมดาก่อนประมาณ  10-20  นาที  เพื่อให้เสื้อผ้าสะอาดยิ่งขึ้น
3.  ใส่น้ำสะอาดลงในกะละมัง
4.  เติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงในกะละมังตามคำแนะนำบนฉลากข้างผลิตภัณฑ์
5.  นำผ้าที่จะซักแช่ทิ้งไว้  15-20  นาที  เพื่ให้สารซักฟอกซึมเข้าไปในเนื้อผ้า  ใยผ้าคายความสกปรกออกมาในการแช่ผ้าไม่ควรนำกางเกงใน  ถุงเท้า  แช่ปนกับเสื้อผ้า  ผ้าเช้ดหน้า
และปลอกหมอน
6.  ขยี้หรือแปรงเสื้อผ้าให้ทั่ว ส่วนที่สกปรกมากได้แก่  ปกเสื้อ  ส่วนพับปลายแขน 
ขอบกางเกง  ปากกระเป๋า  ให้ขยี้จนสะอาด
7.  บีบเพื่อให้น้ำสารวักฟอกออก  แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด  2-3  ครั้ง  จนหมดน้ำสารซักฟอก
8.ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำสุดท้าย
การซักด้วยเครื่องซักผ้า
1.  กลับเสื้อผ้าทุกตัวโดยเอาด้านในออก  เสื้อผ้าประเภทผ้าไหม  ผ้าเนื้ออ่อนไม่ควรวักด้วยเครื่อง
2.  เพื่อให้ผ้าสะอาดโดยทั่วถึงควรแช่ผ้าก่อนนำไปซักในเครื่อง
3.  นำผ้าใส่ลงในเครื่องซักผ้าตามขนาดความจุของเครื่อง
4.  นำสารซักฟอกและสารอื่น ๆ ใส่ลงในเครื่องซักผ้าตามข้อแนะนำของเครื่องซักผ้าแต่ละชนิด
5.  ตั้งรายการซักผ้าตามคำแนะนำของเครื่องซักผ้า
6. เมื่อวักเสร็จให้นำผ้าออกจากเครื่องซักผ้า
    ในปัจจุบันการใช้เครื่องซักผ้าเป็นที่นิยมมากเพราะช่วยประหยัดเวลา  พลังงาน
การตากผ้า
การรีดผ้า
การดูแลรักษาเครื่องแต่งกาย
รองเท้าหนัง  รองเท้าผ้ใบ  เข็มขัด  เครื่องประดับอื่น ๆ เช่น  สร้อยคอ  ตุ้มหู  นาฬิกา
(เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4)
   

 

 

 

 

ใบความรู้เรื่องสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ รายวิชา ง 33106 ม. 6 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศ

ใบความรู้เรื่องสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6 เวลา  5  นาที
รหัสวิชา  ง  33106   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศ
       สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรุ้ที่กำหนดนั้น  จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
สำคัญ  5  ประการดังนี้
        1.  ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและการส่งสาร  มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร
หลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
        2.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป้นระบบ  เพื่อนำไปสู่
การสร้างองความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
       3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่เผชิญได้อย่างถุกต้องต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
       4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน  และ
การอยุ่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบตนเองผู้อื่น
       5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้  การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้  ประกอบด้วยองค์ความรู้  ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องเรียนรู้โดยแบ่งออกเป็น  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้
    1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสร์  การนำความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตและศึกษาต่อ  การมีเหตุผลมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
    2.  กลุ่มสาระภาษาไทย  ความรู้  ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาในภาษาประจำชาติ
    3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  การนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการคิอย่างเป็นเหตุเป็นผล
คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์
    4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรมของสาสนา การเห้น
คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรักชาติและภูมิใจความเป็นไทย
5.  กลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาแและพลศึกษา  ความรู้ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริม
สุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อื่นการป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ
อย่างถูกวิธีและทักษะในการดำเนินชีวิต
   6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ความรู้และศิลปในกการคิดริเริ่ม  จินตนากา  สร้างสรรค์
งานศิลปะ สุนทรียภาพและการเห็นคุณค่าทางศิลปะ
    7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ความรู้  ทักษะและเจตคติใน           การทำงาน  การจัดการการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพ  และการใช้เทคโนโลยี
    8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ความรู้ทักษะ เจตคติและวัฒนธรรมการใช้ภาษา
ต่างประเทศในการสื่อสาร  การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ง 32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ง  32104  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  0.5  หน่วยการเรียน
เวลา    20  คาบ/ ภาคเรียน   1  คาบ/ สัปดาห์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  หน้าที่ของนักเรียน     เวลาเรียน   1   คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  โรงเรียนของเรา         เวลาเรียน   2   คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แปลงโฉมเสื้อผ้า       เวลาเรียน    2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การถนอมอาหาร        เวลาเรียน    2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  เวลาเรียน  2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานใบตอง                  เวลาเรียน    4  คาบ
หน่วยการเรียนรุ้ที่ 8  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม  เวลาเรียน  2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ี  9  การออกแบบและเทคโนโลยี  เวลาเรียน  3  คาบ
สอบกลางภาค   1  คาบ
สอบปลายภาค  1  คาบ
รวมทั้งหมด      20  คาบ
การวัดผลและประเมินผล
อัตราส่วนคะแนน  ระหว่างภาค/ปลายภาค   คือ  70/30
คะแนนก่อนสอบกลางภาค   15  คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (3 คะแนน) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  2  คะแนน สรุปองค์ความรู้
จำนวน  1  คะแนน (ส่งสมุดทุกคน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   (4  คะแนน)
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มรายงานหน้าชั้นเรียน   2  คะแนน  ทำแบบทดสอบประจำหน่วย  2  คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 (8  คะแนน) ให้นักเรียนดัดแปลงเสื้อผ้าคนละ  เ  ชิ้น )
สรุปองค์ความรู้ (1  คะแนน) ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 3 เรื่อวแปลงโฉมเสื้อผ้า (2 คะแนน)
คะแนนสอบกลางภาคจำนวน    15  คะแนน
ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ  5  ตัวเลือกจำนวน  45  ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 – หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
คะแนนสอบหลังกลางภาค จำนวน  40  คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่องการถนอมอาหาร  10  คะแนน
ให้นักเรียนถนอมอาหารคนละ  1  ชนิด จำนวน  5  คะแนน  ให้แบ่งกลุ่มททำผังวัสดุ  อุปกรณ์   วิธีทำ  รูปภาพผลงาน และนำเสนอหน้าชั้้นเรียน (งานกลุ่ม  5  คะแนน)
หน่วยการเรีียนรู้ที่  5 เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ( 5 คะแนน) รายงานหน้าชั้นทำ             แบบทดสอบประจำหน่วยและสรุปองค์ควาามรู้้
หน่วยการเรียนรุ้ที่  6 ช่างไฟฟ้าในบ้าน (5 คะแนน) ให้นักเรียนฝึกงานกับครูช่างไฟฟ้าและ
พ่อบ้านช่างไฟฟ้าในโรงเรียนโดยให้ครูไฟฟ้ารับรองผลการปฏิบัติงานของนักเรียน
แต่ละกลุ่มในแบบประเมินการรปฏิิบัติงาน
หน่วยการเรียนรุ้ที่ 7 งานใบตอง  (จำนวน 10 คะแนน)
ให้นักเรียนเลือกปฏิบัติงานใบตองคนละ  1  อย่าง และนำเสนอผลงาน  ทำแบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิิจขนาดย่อม ( 5 คะแนน)
หน่วยการเรียนรรู้ที่ 9 การออกแบบและเทคโนโลยี  ( 5 คะแนน)
รวมคะแนนระหว่างภาค  70  คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค   30  คะแนน
ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบหน่วยที่ 1-9  จำนวน  60  ข้อ
รวมคะแนน                   100  คะแนน

ตัวชี้วัดสาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
1.อธิบายวิธีดำเนินงานเพื่อการดำรงชีวิต
2.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษษะการทำงานร่วมกัน
3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
6.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
7.ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดสาระที่ 2  การออกแบบและเทคโนโลยี
1.อธิบายและเชื่อมโยงงความสัมพันธุ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ
2.วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
3.สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการทางเทคโนโลยี
4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเองหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
5.วิเคราะห์หรือเลลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้าสรรค์ต่อชีวิต
สังคมและสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีกาารของเทคโนโลยีสะอาด
การกำหนดภาระงาน
1.หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สรุปองค์ความรู้  ทำแบบทดสอบประจำหน่วย  ธนาคารขยะในโรงเรียน
2.หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รายงานหน้าชั้นเรียน  ทำแบบทดสอบประจำหน่วย
3.หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดัดแปลงเสื้อผ้าคนละ  1  ชิ้น  สรุปองค์ความรู้  แบบทดสอบประจำหน่วย
4.หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ถนอมอาหารคนละ  1  อย่าง  งานกลุ่ม  6-8  คนทำผังแสดง วัสดุ
อุปกรณ์  วิธีทำ  รูปผลงานการถนอมอาหาร
5.หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  สรุปองค์ความรู้  แบบทดสอบประจำหน่วย
6.หน่วยการเรียนที่  6  ช่างไฟฟ้าในบ้าน  ฦึกงานจากครูไฟฟ้า  และพ่อบ้านที่เป็นช่างไฟฟ้า
7.หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  งานใบตอง  ให้นักเรียนปฏิบัติงานใบตองคนละ  1  อย่าง
8.หน่วยการรเรียนรู้ที่ 8 ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม
9.หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  สรุปองค์ความรู้และแบบทดสอบประจำหน่วย

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  หน้าที่และบทบาทของตนเอง     เวลา   1  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  บ้านของเรา                                 เวลา   3  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  แต่งตัวให้ดูดี                              เวลา   1  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การปลูกพืชไร้ดิน                       เวลา   2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่  5 งานดอกไไม้สดของไทย           เวลา   3  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ทีี่ 6 เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  เวลา   3  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  การดำเนินการทางธุุรกิจ            เวลา   3  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เตรียมพร้อมเข้าสุ่อาชีพ            เวลา    2  คาบ
                                                             รวมทั้งหมด               18  คาบ
                                                             สอบกลางภาค            1   คาบ
                                                             สอบปลายภาค           1   คาบ
                                                              รวม    20  คาบ/ 1  ภาคเรียน
                                                   จำนวน  0.5  หน่วย  1  คาบ/สัปดาห์

ข้อสอบเตรียมสอบ O-NET วิชาการงาน ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนสืบค้นหาคำตอบจากข้อสอบต่อไปนี้
1.คนที่จะประกอบงานช่างควรมีคุณสมบัติใดมากที่สุุด.
ก.  มีความรู้     ข.  มีความชำนาญ     ค.  ใจรักงาน     ง.  ตรงต่อเวลา      จ.  อดทน
2.การตรวจสุขภาพประจำปีมีความสำคัญอย่างไร.
1.  ลดปัจจัยเสี่ยงที่่มีต่อสุขภาพพ   2.  ช่วยให้หายจากโรคประจำตัว
3.  ช่วยให้ในปีนั้นไม่ต้องเจ็บป่วย    4.   ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด
5.  ทำใให้ร่างกายแข้งแรงกว่าคนวัยเดียวกัน
3.ส่วนของยูอาร์แอล(url)ที่ทำตัวสีแดงต่อไปนี้ระบุอะไร.
http//www. com  kru  aat
ก.  ที่อยุ่เว็บ    ข.  ไฟล์ที่ขอ     ค.  เส้นทางเข้าถึงไฟล์
ง.  โดเมนของเว็บ   จ.  มาตรฐานที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล
4.ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่นำมาใช้บนอุปกกรณ์พกพาประเภท  Smartpone
ก.  Ububtu       ข.  Iphone  es    ค.  Anndroid   ง.  Symbian  จ.  bluctooth
5.ข้อใดคืออาชีพที่สุจริตแต่ผิดศิลธรรม.
ก.  คุณภีมะทำน้ำผลไม้ขายแต่ใส่สารกันเสียเพื่อให้อยู่ได้นาน
ข.  คุณนาเดียทำสลัดขายโดยใช้ฟลอร์มาลีนแช่ผักเพื่อให้ผักสด
ค.  คุณวิไลพรทำขนมเค็กขายโดยใช้สืผสมอาหารเพื่ออใให้น่าารับประทาน
ง.  คุณพรนิภาเปิดกิจการสวนอาหารพร้อมบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6.ผู้บริโภคที่ละเมิดสิทธิมนุษย์ชนเราสามารถโทรไปเรียกร้องได้ที่เบอร์ใด.
ก.  1199        ข.  1166        ค.  1669          ง.  1993          จ.  1991
7.เพราะเหตุผลใดชาวยุดรปจึงชอบกินแกงมัสมั่นไทย.
ก.  รสชาติเผ้ดจัดจ้าน      ข.  รสนุ่มกลมกล่อม    ค.  สีสันสวยงามสดุดตา
ง.  เครื่องหอมครบเครื่อง     จ.  มีรสชาติเปรี้ยวเหมือนต้มยำ
8.การจัดที่นอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรทำอย่างไร.
9.ข้อใดหมายถึงงานช่างพื้นฐาน.
ก.  ผู้มีพรสวรรค์    ข.  ผู้มีความไฝ่ฝันในการทำงาาน    ค.  ผุ้มีความชำนาญในงานฝีมือ
ค.  ผู้มีใจรักในการทำงาน    จ.  ผู้ที่มีความรู้
10.เหตุผลหลักของการพรวนดินคือข้อใด.
ก.  ทำให้ดินร่วนซุย    ข.  ทำให้ดินฟู      ค.  ทำให้รากพืชซอนไซสะดวก
ง.  ทำให้มีอากาศถ่ายเทน้ำและอากาศ    จ.  ทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดี
11.สิ่งใดที่ไม่ควรนำเข้าไปไว้ในห้องนอนปรับอากาศ.
ก.  ต้นไม้     ข.  รูปปั้น     ค.  หนังสือ     ง.  เครื่องคอมพิวเตอร์    จ.  นาฬิกา
12.ช่างยนต์ควรมีความสามารถในด้านใด.
ก.  ซ่อมแซมและบำรุง     ข.  มีใบอนุญาตขับขี่
ค.  ซ่อมเครื่องยนต์เป็น    ง.  มีความสามารถในการขับขี่
13.งานช่างยนต์ต้องใช้ความสามารถในด้านใด.
ก.  ซ่อมรักษา     ข.  ขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้อง     ค.  รู้กฏจราจรอย่างเคร่งครัด
ง.  ชี้ทางได้อย่างชัดเจน    จ.  ผลิตชิ้นงานได้เอง
14.นิสัยพื้นฐานที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตร
ก.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ    ข.  อดทน     ค.  ซื่อสัตย์สุจริต
ง.  มีเครือข่ายมาก    จ.  มีวินัย
15.กาารปลูกพืชตามแนวลาดชันควรปลูกกวิธีใด.
ก.  ปลุกตามแนวลาดชัน     ข.   ปลูกขวาแนวลาดชัน
ค.  ใช้รถไถ ไถตามแนวลาดชัน    ง.  ใช้รถไถไถตามใจชอบ

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2

ภาคเเรียนที่ 2  พี่ ๆ ม. ปลายคงถึงเวลาที่จะเรียน  สาระที่  1  สาระที่  2  และสาระที่  4
สำหรับพี่  ม. 6  รหัสวิชา  ง  33106  เรียนกับครู  ม. 5  ง  32104  เรียนกับครูอุทาน
ม. 4  ง  31102  เรียนกับครูดอกไม้  แต่นักเรียนทุกระดับชั้นทุกคนก็สามารถที่จะศึกษา
ความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์  krupaga  ได้  ครูยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนและสมาชิกเดิม
ที่อยู่ทุกพื้นที่ที่คอยให้กำลังใจทุกวันขอกำลังใจให้ครูแก่ ๆ ต่อไปด้วยนะคะ

                                         krupaga

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.