Category Archives: Uncategorized

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่องแปลงโฉมเสื้อผ้า ง 32104 ม.5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ข้อใดคือหลักการในการดัดแปลงเสิ้อผ้า.
ก.  เลือกใช้วิธีการให้เหมาะสม    ข.  ออกแบบให้เหมาะสมกับเพศและวัยของผู้สวมใส่
ค.  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งให้เหมาะกับเนื้อผ้า  คำนึงถึงความคุ้มค่า
ง.  เตรียมอุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องมือให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติดัดแปลงเสื้อผ้า
เฉลยข้อ  ง
2.  การดัดแปลงเสื้อผ้าโดยออกแบบติดลูกไม้  จีบ  ระบาย  แขนพองทำโบติดที่คอเสื้อหรือ
ทำโบผูกที่เอวหมายถึงการออกแบบเสื้อในวัยใด.
ก.  วัยทารก    ข.  วัยเด็ก    ค.  วัยรุ่น    ง.  วัยผู้ใหญ่   จ.  วัยผู้สูงอายุ    เฉลยข้อ  ข
3.  ในการดัดแปลงเสื้อผ้าต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องใดบ้าง.
ก.  คุ้มค่ากับเวลา    ข.  คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย    ค.  แรงงานที่ต้องเสียไป   ง.  ถูกทุกข้อ
4.  การดัดแปลงเสื้อผ้ามีประโยชน์ในข้อใดบ้าง.
ก.  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่แทนตัวเก่าที่คับ  สีซีดจางชำรุด
ข.  ช่วยยืดระยะเวลายาวนานของเสื้อผ้าซึ่งเป็นแบบเดิมที่ล้าสมัยให้ทันสมัย
ค.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นอกจากจะฝึกทักษะออกแบบยังได้เสื้อผ้าแปลกใหม่ใช้งาน
และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานเมื่อดัดแปลงเสื้อผ้าได้สวยงามจะรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง     ง.  ถูกทุกข้อ      เฉลยข้อ  ง
5.  ข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดแปลงเสื้อผ้า.
ก.  สายวัด  ไม้บรรทัด    ข.  ไม้โค้งเอนกประสงค์  ชอล์เขียนผ้า  กรรไกร  เข็มหมุด  เข็มมือ
ค.  ด้าย  เตารีด  ที่รองรีด  น้ำยารีด    ง.  ถูกทุกข้อ    เฉลยข้อ  ง
6.  ข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า.
ก.  โบ   ข.  ผ้าลูกไม้  เศษผ้า     ค.   ผ้ากุ๊น      ง.  ถุกทุกข้อ    เฉลยข้อ   ง
7.  ใช้ตกแค่งริมผ้าหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  6) เฉลยข้อ  ค.  ผ้าากุ๊น
8.  ใช้ตกแต่งปกเสื้อ  ชายเสื้อ  ชายแขนเสื้อ  ชายกระโปรง  หมายถึงข้อใด. เฉลย  ผ้าลูกไม้
9.  นอกจากอุปกรณ์ตกแต่งที่ใช้ในข้อ  6 นักเรียนคิดว่ายังมีอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้าในข้อใด.
ก.  กระดุม  กระดุมแปีบ   ข.  ตะขอเกี่ยว  ซิป   ค.   ยางยืด  ยางรัดและสีย้อมผ้า  ง.  ถูกทุกข้อ
10. ใช้เย้บติดเสื้อผ้าที่ต้องการดัดแปลงเป็นกระเป๋าถือหรือกระเป่๋าสะพายหมาายถึง
วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งในข้อใใด. (เฉลย  ซิป)
11. ใช้เป้นเครื่องเกาะเกี่่ยวผ้า  2  ชิ้นให้ติดกันหมายถึงข้อใด.  (เฉลยตะขอเกี่่ยว  กระดุมแป๊บ)
12. ใช้สำหรับทำผ้ามัดย้อมโดยเมื้อมัดยางของผ้าบริเวณที่จะย้อมแน่นๆ สีย้อมจะไม่วึมผ่าน
ทำให้เกิดลวดลายได้หมายถึงวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งในข้อใด.
ก.  เศษผ้า   ข.  ผ้ากุ๊น     ค.  ยางยืด   ง.  ยางรัดและสีย้อมผ้า   เฉลยข้อ  ง
13. การดัดแปลงเสื้อผ้าให้ขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงจากลักษณะเดิมหมายถึงวิธีการดัดแปลง
เสื้อผ้าในข้อใด.
ก.  การดัดแปลงขนาดของเสื้อผ้า    ข.  การดัดแปลงรูปทรงหรือรูปแบบของเสื้อผ้า
ค.  การดัดแปลงสีและลวลายของเสื้อผ้า   ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
14. เป็นการดัดแปลงเสื้อผ้าเก่าสีพื้นสีอ่อนสีขาวที่ดูหมองให้มีสีสันสดขึ้นด้วยการย้อมสีผ้า
อาจย้อมทั้งตัวหรือมัดผ้าย้อมเพื่อให้เกิดลวดลายหรือใช้การทำผ้าบาติกหมายถึงข้อใดง
(ใช้ตัวเลือกข้อ  13) เฉลยข้อ  ค.  การดัดแปลงสีและลวดลายของเสื้อผ้า
15. เป็นการดัดแปลงเสื้อผ้าให้มีรูปทรงและรูปแบบใหม่ที่ไม่ซ่ำกับแบบเดิมดัดแปงผ้าที่ดูล้าสมัยผู้สวมใส่รู้สึกเบื่อยหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  13)  เฉลยข้อ    การดัดแปลงรูปทรง
16. ผ้าบติกที่หนุ่มสาวในเกาะชวา  ประเทศอินโดนีเซียใช้กันมี  3  ชนิดคือข้อใด.
ก.  โสร่ง  คือผ้านุ่งที่ใช้พันรอบตัว     ข.  สลินดังแแเป็นผ้าที่ใช้นุ่งทับกางเกง
ค.  อุเดด็จ  เป็นผ้าคลุมศรีษะ      ง.  ถูกทุกข้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานนักเรียนหน่วยที่ 7 เรื่องการอาชีพ ง 33106 ม.6/7

ผลงานนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  7 เรื่อง  การอาชีพ   รหัสวิชา  ง  33106จากการที่เลือกเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  7  เป็นลำดับแรกเพราะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่อยูในความสนใจของพี่ ๆ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เพราะกำลังเข้าสู่การเลือกอาชีพผลงานกิจกรรมที่  1  และกิจกรรมที่  2  เริ่มส่งครูเรียบร้อยแล้ว  ครูขอชื่นชมผลงานการบุรณาการกับสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ไม่น่าเชื่อว่านอกจากจะเรียนเก่งแล้วยังมีศิลปะในการวาดรูปภาพ
และให้สีที่กลมกลืนโดยเฉพาะอาชีพครูและรายละเอียดอาชีพต่าง ๆ

IMG_2512 IMG_2518 IMG_2522 IMG_2530

ข้าวผัดสามสี(ข้าวผัดสามกษัตริย์) วัสดุอุปกรณ์วิธีทำ รายวิชา ง 21221 การประกอบอาหารไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อาหารจานเดียวประเภทข้าวและขนมหวาน

คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษาวืดีโอเรื่องการทำข้าวผัดสามสี
แล้วแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มละ 6-8  คนและเลือกประธาน
เลขานุการกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มแบ่งงานให้รับผิดชอบ
ทุกคนดังนี้
         ประธานดูแลรับผิดชอบการแบ่งงานและความเรียบร้อยภายในกลุ่ม
         เลขานุการกลุ่มจดบันทึก  วัสดุ  อุปกรณ์  รายรับรายจ่ายของกลุ่ม
         การเงิน  เก็บเงินค่าใช้จ่าย
         สมาชิกที่เหลือ  เตรียมวัสดุอุปกรณ์  และปฏิบัติงาน  เก็บล้างภาชนะ
และเก็บกวาดสถานที่รวมทั้งประเมินผลงานโดยแบ่งหน้าที่ให้ทุกคน
กล้วยบวชชี
คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษา  วัสดุ  อุปกรณ์  วิธีทำกล้วยบวชชี  แล้วลงมือปฏิบัติโดยใช้กลุ่มเดิมของข้าวผัดสามสี  และให้ประธานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้สมาชิกในกลุ่มและวางแผนการปกิบัติงานดูแลความเรียบร้อยและให้ประธานนำเสนอผลงาน

การประเมินผล
1.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนประเมินผลงานโดยรับแบบประเมิน  ผลงานจากครูและให้รวมคะแนนแต่ละกลุ่มโดยให้นำจำนวนผู้ประเมิน
เฉลี่ยเท่าจำนวนผู้ประเมินและคะแนนที่ได้เป็นคะแนนเท่ากันทุกคนในกลุ่ม
นั้น ๆ
2.  ให้เชิญกรรมการที่เป็นแม่ค้าที่โรงอาหารมาประเมินอย่างน้อย
จำนวน  3  คนแและให้บันทึกคะแนนเหมือนข้อ  1
3.  ให้รวมคะแนนข้อ  1 และ ข้อ 2  และเฉลี่ยด้วยจำนวนผู้ประเมิน
4.  ให้ตัวแทนคณะผู้ประเมินนำเสนอคะแนนแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียน
พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อประเมิน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
ครูสรุปแต่ละกลุ่มถึงหัวข้อประเมินในแบบประเมินผลงาน  เช่น  รสชาติ
สีสัน  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การทำความสะอาด
บริเวณที่ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่ม ควรปรับปรุงในงานต่อไป

แกงเขียวหวานไก่ วัสดุ-อุปกรณ์-วิธีทำ รายวิชา ง 21221 การประกอบอาหารไทย

คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษา VDO  การทำแกงเขียวหวานไก่แลัวลงมือปฏิบัติ
ตามขั้นตอน

 

โครงการอบรมเชิงปฏิการ การพัฒนาครูเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้โดยใชัสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรมที่ 1การผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เนต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาครูเพื่อยกระดับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต

วันที่  3-4  พฤศจิกายน  2557  ณ  ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเรียนกุดชุม

วิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

1227780696
โดยวิทยากรคุณครูไพรวัล  ดวงตา  สาระคณิตศาสตร์ โรงเรียน

กุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  สพม.  28 

                            (ศรีสะเกษ – ยโสธร)


imagesFDKTI2A0
รร

ออ

ครูพร้อมแล้วนักเรียนพร้อมหรือยังค่ะ ยินดีต้อนรับสมาชิกกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกท่านและนักเรียนทุกคนเข้าสู่ ภาคเรียนที่ 2

        ยินดีต้อนรับสมาชิกกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกท่านและนักเรียนทุกคนค่ะ
สำหรับการกำหนดการสอน  การวางแผนการสอน  โครงการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้
ใความรู้-ใบงาน  กิจกรรมการเรียนการสอน  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  ภาระงาน
การกำหนดส่งงาน  แบบทดสอบประจำหน่วย  แบบทดสอบกลางภาค  แบบทดสอบปลาายภาค
กำหนดการวัดผลและประเมินผล  แบบทดสอบพรีโอเนต  ข้อสอบโอเนต
  ครูพร้อมแล้วนักเรียนพร้อมหรือยังค่ะ
krupaga

ใบความรู้ที่ 1.4 เรื่องวิธีดูแลรักษาเสื้อผ้า ง 33106 ม.6 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้ที่  1.4  เรื่องวิธีดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  การทำงานในชีวิตประจำวัน
รหัสวิชา  ง  33106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
   การดูแลรักษาเสื้อผ้า
   เสื้อผ้าจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานหากได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีซึ่งหลักในการดูแล
รักษาเสื้อผ้ามีดังนี้
    1.  ขณะสวมใส่เสื้อผ้าต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนและถูกของแหลมคมเกี่ยว  เมื่อถถอดเสื้อผ้าควรดูรอยเปื้อนหากพบว่าเปื้อนรับขจัดทันทีเพราะรอยเปื้อนใหม่จะทำความสะอาดง่าย
    2.  แขวนเสื้ด้วยไม้แขวนเสื้อไม่ควรเกี่ยวไว้กับตะขอหรือตะปูเพราะจะทำให้เสื้อผ้าเสีย
รูปทรงและฉีกขาดได้
    3.  เสื้อกันหนาวประเภทผ้ายึดต้องพับเก็บไม่ควรแขวนทิ้งไว้จะทำให้เสื้อเสียรูปทรง
    4.  กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงไม่ควรใส่ของที่มีน้ำหนักมากหรือขนาดใหญ่ทำให้กระเป๋า
ฉีกขาดเร็วขึ้น
    5.  หากพบว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่ชำรุดควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนนำไปซัก
    6.  สวมผ้ากันเปื้อนทุกครั้งเมื่อเข้าครัวทำอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าที่สวมใส่เปื้อน
    7.  ก่อนนำผ้าไปซักต้องแยกผ้าขาวผ้าสีออกจากกันอาจแยกเป็นผ้าขาวประเภทใยธรรมชาติ
ผ้าขาวประเภทใยสังเคราะห์  ผ้าสีเหมือนกันเพราะผ้าแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
   8.  เสื้อผ้าทีใช้แล้วควรแขวนในที่ลมผ่านเพื่อให้เงื่อแห้งจึงนำลงในตระกร้า
   9.  ถุงเท้าเมื่อสวมใส่แล้วต้องซักทุกครั้ง  ไม่ควรสวมใส่ซ้ำเพราะทำให้กลิ่นเหม็นเกิดโรคได้
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลรักษาเสื้อผ้า
    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลเสื้อผ้าที่นิยมใช้  มีดังนี้
    1.  ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดเสื้อผ้ามีทั้งชนิดผงและชนิดน้ำมีทั้งแบบซักด้วยมือ
และซักด้วยเครื่องก่อนซื่อต้องศึกษาวิธีใช้และปฏิบัติตามคำแนะนำตามฉลากเพื่อประสิทธิภาพ
    2.   สารปรับผ้านุ่ม  มีส่วนผสมของน้ำมันลดความกระด้างของผ้าและช่วยลดการดูดซึมของน้ำควรใช้เมื่อจำเป็นหรือนาน  ๆๆ เพื่อความประหยัด
    3.  สารฆ่าเชื้อโรค  เช่น  น้ำมันสน  สารฟอกขาว  คลอลีน  ใช้ทำความสะอาดเสื้อผ้าผู้ป่วย
    4.  สารเพิ่มความสดใสของเสื้อผ้านิยมใช้ครามซึ่งนำไปผสมในน้ำสุดท้ายของเสื้อผ้า
    5.  สารเพิ่มความแข็งของเนื้อผ้า  นิยมใช้กับผ้าให้คงรูป  เช่น  ผ้าลินิน  ผ้าฝ้าย  ผ้าไหม
ด้วยการลงแป้งมันหรือเยลลี่หลังการซักผ้าในน้ำสุดท้ายหรือใช้แป้งสเปย์ฉีดก่อนรีด
    6.  สารกำจัดรอยเปื้อน  มีมากมาย (เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4)
การซักผ้า (เรียนในชั้น ม.4 ทบทวน)
     การซักผ้า  คือการทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่สามารถซักได้  การซักเสื้อผ้าที่ถูกวิธีมีวิธีปฏิบัติดังนี้
1.  ก่อนซักเสื้อผ้า  ควรตรวจกระเป๋าเสื้อ  กางเกง  กระโป๋ง  อย่าให้มีสิ่งตกค้างอยู่   เช่น  เงิน
กระดาษ  หากมีสิ่งตกค้างให้นำออกจากกกระเป๋าหากมีเสื้อผ้าชำรุดซ่อมให้เรียบร้อย
2.  แยกผ้าออกเป็นประเภท  เพื่อสะดวกในการทำความสะอาดแล้วชักตามขั้นตอนด้วยวิธีดดังนี้
การซักด้วยมือ
1.  เตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับซักผ้าให้พร้อม
2.  แช่ผ้าในน้ำธรรมดาก่อนประมาณ  10-20  นาที  เพื่อให้เสื้อผ้าสะอาดยิ่งขึ้น
3.  ใส่น้ำสะอาดลงในกะละมัง
4.  เติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงในกะละมังตามคำแนะนำบนฉลากข้างผลิตภัณฑ์
5.  นำผ้าที่จะซักแช่ทิ้งไว้  15-20  นาที  เพื่ให้สารซักฟอกซึมเข้าไปในเนื้อผ้า  ใยผ้าคายความสกปรกออกมาในการแช่ผ้าไม่ควรนำกางเกงใน  ถุงเท้า  แช่ปนกับเสื้อผ้า  ผ้าเช้ดหน้า
และปลอกหมอน
6.  ขยี้หรือแปรงเสื้อผ้าให้ทั่ว ส่วนที่สกปรกมากได้แก่  ปกเสื้อ  ส่วนพับปลายแขน 
ขอบกางเกง  ปากกระเป๋า  ให้ขยี้จนสะอาด
7.  บีบเพื่อให้น้ำสารวักฟอกออก  แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด  2-3  ครั้ง  จนหมดน้ำสารซักฟอก
8.ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำสุดท้าย
การซักด้วยเครื่องซักผ้า
1.  กลับเสื้อผ้าทุกตัวโดยเอาด้านในออก  เสื้อผ้าประเภทผ้าไหม  ผ้าเนื้ออ่อนไม่ควรวักด้วยเครื่อง
2.  เพื่อให้ผ้าสะอาดโดยทั่วถึงควรแช่ผ้าก่อนนำไปซักในเครื่อง
3.  นำผ้าใส่ลงในเครื่องซักผ้าตามขนาดความจุของเครื่อง
4.  นำสารซักฟอกและสารอื่น ๆ ใส่ลงในเครื่องซักผ้าตามข้อแนะนำของเครื่องซักผ้าแต่ละชนิด
5.  ตั้งรายการซักผ้าตามคำแนะนำของเครื่องซักผ้า
6. เมื่อวักเสร็จให้นำผ้าออกจากเครื่องซักผ้า
    ในปัจจุบันการใช้เครื่องซักผ้าเป็นที่นิยมมากเพราะช่วยประหยัดเวลา  พลังงาน
การตากผ้า
การรีดผ้า
การดูแลรักษาเครื่องแต่งกาย
รองเท้าหนัง  รองเท้าผ้ใบ  เข็มขัด  เครื่องประดับอื่น ๆ เช่น  สร้อยคอ  ตุ้มหู  นาฬิกา
(เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4)
   

 

 

 

 

ใบความรู้เรื่องสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ รายวิชา ง 33106 ม. 6 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศ

ใบความรู้เรื่องสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6 เวลา  5  นาที
รหัสวิชา  ง  33106   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศ
       สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรุ้ที่กำหนดนั้น  จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
สำคัญ  5  ประการดังนี้
        1.  ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและการส่งสาร  มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร
หลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
        2.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป้นระบบ  เพื่อนำไปสู่
การสร้างองความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
       3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่เผชิญได้อย่างถุกต้องต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
       4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน  และ
การอยุ่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบตนเองผู้อื่น
       5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้  การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้  ประกอบด้วยองค์ความรู้  ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องเรียนรู้โดยแบ่งออกเป็น  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้
    1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสร์  การนำความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตและศึกษาต่อ  การมีเหตุผลมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
    2.  กลุ่มสาระภาษาไทย  ความรู้  ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาในภาษาประจำชาติ
    3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  การนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการคิอย่างเป็นเหตุเป็นผล
คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์
    4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรมของสาสนา การเห้น
คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรักชาติและภูมิใจความเป็นไทย
5.  กลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาแและพลศึกษา  ความรู้ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริม
สุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อื่นการป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ
อย่างถูกวิธีและทักษะในการดำเนินชีวิต
   6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ความรู้และศิลปในกการคิดริเริ่ม  จินตนากา  สร้างสรรค์
งานศิลปะ สุนทรียภาพและการเห็นคุณค่าทางศิลปะ
    7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ความรู้  ทักษะและเจตคติใน           การทำงาน  การจัดการการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพ  และการใช้เทคโนโลยี
    8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ความรู้ทักษะ เจตคติและวัฒนธรรมการใช้ภาษา
ต่างประเทศในการสื่อสาร  การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ง 32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ง  32104  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  0.5  หน่วยการเรียน
เวลา    20  คาบ/ ภาคเรียน   1  คาบ/ สัปดาห์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  หน้าที่ของนักเรียน     เวลาเรียน   1   คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  โรงเรียนของเรา         เวลาเรียน   2   คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แปลงโฉมเสื้อผ้า       เวลาเรียน    2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การถนอมอาหาร        เวลาเรียน    2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  เวลาเรียน  2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานใบตอง                  เวลาเรียน    4  คาบ
หน่วยการเรียนรุ้ที่ 8  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม  เวลาเรียน  2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ี  9  การออกแบบและเทคโนโลยี  เวลาเรียน  3  คาบ
สอบกลางภาค   1  คาบ
สอบปลายภาค  1  คาบ
รวมทั้งหมด      20  คาบ
การวัดผลและประเมินผล
อัตราส่วนคะแนน  ระหว่างภาค/ปลายภาค   คือ  70/30
คะแนนก่อนสอบกลางภาค   15  คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (3 คะแนน) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  2  คะแนน สรุปองค์ความรู้
จำนวน  1  คะแนน (ส่งสมุดทุกคน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   (4  คะแนน)
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มรายงานหน้าชั้นเรียน   2  คะแนน  ทำแบบทดสอบประจำหน่วย  2  คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 (8  คะแนน) ให้นักเรียนดัดแปลงเสื้อผ้าคนละ  เ  ชิ้น )
สรุปองค์ความรู้ (1  คะแนน) ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 3 เรื่อวแปลงโฉมเสื้อผ้า (2 คะแนน)
คะแนนสอบกลางภาคจำนวน    15  คะแนน
ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ  5  ตัวเลือกจำนวน  45  ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 – หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
คะแนนสอบหลังกลางภาค จำนวน  40  คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่องการถนอมอาหาร  10  คะแนน
ให้นักเรียนถนอมอาหารคนละ  1  ชนิด จำนวน  5  คะแนน  ให้แบ่งกลุ่มททำผังวัสดุ  อุปกรณ์   วิธีทำ  รูปภาพผลงาน และนำเสนอหน้าชั้้นเรียน (งานกลุ่ม  5  คะแนน)
หน่วยการเรีียนรู้ที่  5 เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ( 5 คะแนน) รายงานหน้าชั้นทำ             แบบทดสอบประจำหน่วยและสรุปองค์ควาามรู้้
หน่วยการเรียนรุ้ที่  6 ช่างไฟฟ้าในบ้าน (5 คะแนน) ให้นักเรียนฝึกงานกับครูช่างไฟฟ้าและ
พ่อบ้านช่างไฟฟ้าในโรงเรียนโดยให้ครูไฟฟ้ารับรองผลการปฏิบัติงานของนักเรียน
แต่ละกลุ่มในแบบประเมินการรปฏิิบัติงาน
หน่วยการเรียนรุ้ที่ 7 งานใบตอง  (จำนวน 10 คะแนน)
ให้นักเรียนเลือกปฏิบัติงานใบตองคนละ  1  อย่าง และนำเสนอผลงาน  ทำแบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิิจขนาดย่อม ( 5 คะแนน)
หน่วยการเรียนรรู้ที่ 9 การออกแบบและเทคโนโลยี  ( 5 คะแนน)
รวมคะแนนระหว่างภาค  70  คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค   30  คะแนน
ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบหน่วยที่ 1-9  จำนวน  60  ข้อ
รวมคะแนน                   100  คะแนน

ตัวชี้วัดสาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
1.อธิบายวิธีดำเนินงานเพื่อการดำรงชีวิต
2.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษษะการทำงานร่วมกัน
3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
6.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
7.ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดสาระที่ 2  การออกแบบและเทคโนโลยี
1.อธิบายและเชื่อมโยงงความสัมพันธุ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ
2.วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
3.สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการทางเทคโนโลยี
4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเองหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
5.วิเคราะห์หรือเลลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้าสรรค์ต่อชีวิต
สังคมและสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีกาารของเทคโนโลยีสะอาด
การกำหนดภาระงาน
1.หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สรุปองค์ความรู้  ทำแบบทดสอบประจำหน่วย  ธนาคารขยะในโรงเรียน
2.หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รายงานหน้าชั้นเรียน  ทำแบบทดสอบประจำหน่วย
3.หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดัดแปลงเสื้อผ้าคนละ  1  ชิ้น  สรุปองค์ความรู้  แบบทดสอบประจำหน่วย
4.หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ถนอมอาหารคนละ  1  อย่าง  งานกลุ่ม  6-8  คนทำผังแสดง วัสดุ
อุปกรณ์  วิธีทำ  รูปผลงานการถนอมอาหาร
5.หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  สรุปองค์ความรู้  แบบทดสอบประจำหน่วย
6.หน่วยการเรียนที่  6  ช่างไฟฟ้าในบ้าน  ฦึกงานจากครูไฟฟ้า  และพ่อบ้านที่เป็นช่างไฟฟ้า
7.หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  งานใบตอง  ให้นักเรียนปฏิบัติงานใบตองคนละ  1  อย่าง
8.หน่วยการรเรียนรู้ที่ 8 ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม
9.หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  สรุปองค์ความรู้และแบบทดสอบประจำหน่วย

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  หน้าที่และบทบาทของตนเอง     เวลา   1  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  บ้านของเรา                                 เวลา   3  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  แต่งตัวให้ดูดี                              เวลา   1  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การปลูกพืชไร้ดิน                       เวลา   2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่  5 งานดอกไไม้สดของไทย           เวลา   3  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ทีี่ 6 เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  เวลา   3  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  การดำเนินการทางธุุรกิจ            เวลา   3  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เตรียมพร้อมเข้าสุ่อาชีพ            เวลา    2  คาบ
                                                             รวมทั้งหมด               18  คาบ
                                                             สอบกลางภาค            1   คาบ
                                                             สอบปลายภาค           1   คาบ
                                                              รวม    20  คาบ/ 1  ภาคเรียน
                                                   จำนวน  0.5  หน่วย  1  คาบ/สัปดาห์

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.