Category Archives: Uncategorized

krupaga ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/10 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ม.6

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียนทุกคนอ่านเอกสารปฐมนิเทศในเว็บไซต์  krupaga
เรื่อง  การปฐมนิเทศนักเรียนรายวิชาการงาน  6 รหัสวิชา  ง  33106  โดย  ครูผกา
และจดบันทึกตัวชี้วัดและสรุปสาระการปฐมนิเทศรายวิชาการงาน  6 ลงในสมุดบันทึก
โดยเรียงลำดับดังนี้ 
1.  ให้ใช้สมุดโรงเรียนโดยหน้าปกสมุดให้เขียนรายละเอียด  ชื่อ – สกุล  ชั้น  เลขที่
2.  ใบรองปก  มีรายละเอียดดังนี้  โรงเรียน  ชื่อนักเรียน – นามสกุล  เลขที่ – ชั้น  ชื่อวิชา
ชื่อครูผู้สอน  ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ  ชื่อผู้อำนวยการ
เริ่มใช้วันที่  22  ตุลาคม – 31  มี.ค.  ที่อยู่นักเรียน เพื่อนในโรงเรียนที่ติดต่อได้
เบอร์โทรศัพท์นักเรียน  และเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง
3.  ตัวชี้วัดรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
4.  หน่วยการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106
5.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106
6.  ภาระงานแต่ละหน่วยการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  ง  33106
7.  การวัดผลประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  ง  33106
8.  เนื้อหาสาระหน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่  1  การทำงานในชีวิตประจำวัน
9.  เขียนแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1  สรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  1

Advertisements

ข้อสอบหน่วยที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์(งานช่าง) ง 23105 ม.3

คำชี้้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อทีี่ถุกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดคือความหมายการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
ก.  การนำความรุ้กี่่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุต่่างๆ
ข.  การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง การออ่านแบบ
ค.  กลไกลและการควบคุม-อิเล็กทรอนิกสืมาใช้ในการติดตัังและประกอบผลิตภัณฑ์
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ   ง
2.การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ดด้วยตนเองมีประโยชน์ในข้อใด.
ก.  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่าง
ข.  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ทำ
ค.  เกิดความภาคภุมิใจในตนเอง ฝึกความละเอียดรอบครอบและอดทน
ในการทำงานและนำความรุ้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ง.  ถูกทุกข้อ
3.องค์ประกอบสำคัญในการติดตั้้งผลิตภัณฑ์ให้ผลงานมีคุณภาพขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบใดบ้าง.
ก.  ผุ้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เรื่องคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
ข.  ผุ้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเเครื่องมือติดตั้ง
ค.  ผุ้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะในการอ่านแบบจากคุ่มือหรือภาพที่แนบมากับผลิตภัณฑ์
และผูัปฏิบัติงานต้องทำงานอย่่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนการทำงาน
ง.   ถูกทุกข้อที่่กล่าวมา
4.สิ่งใดสำคัญที่สุดในการติดตั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป.
ก.  การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ข.   การอ่านแบบให้ถูกกต้องและปฏิบัติตาม
ค.  การประเมินผลงานเเมื่อทำเสร็จแล้ว
ง.   การมีสมาธิในการทำงาน
เฉลยข้อ  ข  เพราะแบบของผลิตภัณฑ์เป็นเสมือนคุ่มือการติดตั้งที่ถูกวิธี
เมื่่่่่ออ่านเข้าใจและปฏิบัติตามจึงสามารถและติดตั้งประกอบผลิตภัณฑ์ได้
สำเร็จและมีคุณภาพ
5.ถ้ามีอุบัติเหตุจจากการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นกับตนเองนักเรียน
จะแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง.
ก.  ล้มเลิกการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
ข.  ปฐมพยาบาลตนเองโดยไม่บอกใคร
ค.  ตั้งสติให้ดีแล้วรีบอกผู้ใหญ่ทันที
ง.  นั่งเฉยๆรอคนมาช่วยเหลือ
เฉลยข้อ  ค  เพราะการมีสติจช่วยแก้ปัญหาอย่างรอบครอบและมีผลเสียน้อยที่สุด
และรีบบอกผู้ใหญ่่ทีพบอุบัติเหตุจะได้ช่วยปฐมพยาบาลได้ทันทีไม่่่ช่วย
ให้อาการบาดเจ็บมีมากขึ้น
6.เพราะเเหตุใดราวตาากผ้าจากท่อพีวีซีจึงไม่จำเป็นต้องใช้นอตหรือสกรูยึด
ชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน.
ก.  เพราะใช้ข้อต่อพีวีซีล็อกส่วนต่างๆไว้ด้วยกัน
ข.  เพราะใช้วิธีติดกาวชิ้นสวนต่างๆเข้าด้วยกัน
ค.  เพราะใช้เทปผ้าพันยึดชิ้นส่วนต่างๆไว้
ง.   เพราะชิ้นส่วนต่่างๆเชื่อมต่อกันได้เอง
เฉลยข้อ  ก เพราะข้อต่อพีวีซีจจะมีขนาดใหญ่กว่าท่อพีวีซีทั่วไปบางรุ่น
จะมีเกลียวด้านในเมื่อหมุนท่อพีวีซีงประกอบเข้าไปจึงแน่นหนาโดยไม่จำเป็็น
ต้องใช้นอตหรือสกรูขันไว้
7.ถ้าต้องการให้ราวตากผ้าจากท่่อพีววีซีมั่นคงไม่ล้มง่ายตั้งยุ่อในบริเวณลมแรง
จะทำอย่างไร.
ก.  ฝังฐานราวตากผ้าลงในนดิน
ข.  ใช้ก้อนดินวางทับฐานราวตากผ้า
ค.  ติดกาวตราช้างที่ฐานราวตากผ้ากับพื้นซีเมนต์
ง.  ใส่ทรายเข้าไปในท่อพีวีซีส่วนที่เป็นฐานก่อนประกอบราวตากผ้า
เฉลยข้อ  4  เพราะทรายสามารถหาได้ง่ายและเมื่อใส่เข้าไปในท่อพีวีซี
จำนวนมากจะมีน้ำหนักช่วยให้ราวตากผ้าทรงตัวอยู่ได้นอกจากนี้
ยังมองไม่เห็นทรายจึงดูเรียบร้อยอีกด้วย
8.การขันสกรูเพื่อยึดชิ้นส่วนของโต๊ะคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใด.
ก.  ไขควง   ข.  ประแจ    ค.  คีมปากนกแก้ว   ง.  ค้อนหงอน
เฉลยข้อ  ก  เพราะไขควงจะมีส่วนปลายยื่นออกมาเป็นรูปลิ่มและเป็นแฉก
เมื่อวางลงไปบนหัวสกรูที่เป็นรอยบากและเป็นแฉกจะประกอบกันพอดี
เวลาหมุนเข้าไปในรูที่เจาะในเนื้อไม้ชิ้นส่วนจะแนบสนิทกัน
9.การปิดพลาสติกกลมๆทับสกรูวมีจุดประสงค์เพื่อสิ่งใด.
ก.  เพื่อป้องกันสกรูวหลุด   ข.  เพื่อต้องการไม้แตกหัก
ค.  เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม  ง.  เพื่อความทนทานของโต๊ะคอมพิวเตอร์
เฉลยข้อ  3  เพราะพลาสติกกลมๆจะปิดทับสกรูวเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม
10,การประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์ควรระมัดระวังเรื่องใดมากที่สุด.
ก.  ลำดับ ก่อนหลังในการประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์
ข.  การขันสกรูแน่นจนเกินไปจนเนื้อไม้แตก
ค.  การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนขณะประกอบ
ง.  การวางชิ้นส่วนผิดตำแหน่ง
เฉลยข้อ  ข  เพราะไม้ที่ใช้ทำโต๊ะคอมพิวเตอร์ทำมาจากเศษชิ้นไม้อัด
ซึ่งไม่แข็งแรงเมื่อปลายสกรูวที่แหลมคมทิ่มและอัดแน่นเข้าไปอาจทำให้แตกได้
11.ข้อใดแสดงถึงการมีคุณธรรมในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้อื่น.
ก.  ให้เพื่อนทำงานที่ต้องใช้ทักษะสูงแทนตนเอง
ข.  ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่เกี่ยงงาน
ค.  ทำงานตามความคิดของตนเองโดยไม่ปรึกษาเพื่อน
ง.  เมื่อเกิดปัยหาในการทำงานปกปิดไว้โดยไม่บอกใใคร
เแลยยข้อ  ข  เพราะเป้นการแสดงถึงความรบผิชอบและมีวินัยในกาทำงาน
ซึ่งถือเป็นคุณธรรมในการทำงานร่วมกบู้อืนอย่างหนึง
12.ถ้าสกรูวพลาสติกให้มาในกล่องบรรจุชิ้นส่วนของโต๊ะคอมพิวเตอรืเหลือ
นักเรียนจัดการอย่างไร.
ก.   นำไปเผาทำลายทิ้ง    ข.   นำไปขายให้ร้านขายของเก่า
ค.   ทิ้งลงถังขยะที่สามารถนำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้
ง.  เก็บไว้ใช้เป้นอะไหล่สำหรับซ่อมแซมโตีะคอมพิวเตอร์หรือใช้กับสิ่งของ
เครื่องใช้อื่่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
เฉลยข้อ  4  เพราะถ้าสกรูว หลุดออกจากโต๊ะคอมพิวเตอร์หรือแตกหัก
จะได้มีสกรู ว เป้นอะไหล่ในการซ่อมแซม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/8 เตรียมสอบกลางภาค

คำสั่่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกห้องเรียนเตรียมตัวสอบ
วิชาการงาน  5  ง  23105  ม. 3 ในวันที่  20 –24 กรกฏาคม
สอบหน่วยการเรียนรู้ที่  1  -3
ข้อสอบแบบปรนัยจำนวน   60  ข้อ

ปิดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2

ถึง  นักเรียนทุกคนสอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยและประกาศผลการสอบประจำภาคเรียนที่ 2 นักเรียนทุกคนคงจะพักผ่อนไปเที่ยวกับครอบครัวและหลาย ๆ คนบอกว่าปิดการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2 และ 4  5  ปิดการเรียนการสอนได้แต่สำหรับ  ม. 3 และ ม. 6 จำเป็นต้องหาที่เรียนใหม่จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยูเสมอเพื่ออนาคตของตัวเราเอง
           สำหรับครูยังคงทำหน้าที่ต่อไป  ทำคะแนน  ตัดสินผลการเรียน  ทำ  Bookmark  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  รับการประเมินจากคณะกรรมการในโรงเรียน  รับการประเมินจากต้นสังกัด  รับนักเรียนใหม่  ปิดภาคเรียนในวันที่  11  เม.ย.
           นัดหมายกับสมาชิกทุกคนหลังเทศกาลสงกรานต์เราทุกคนมาพบกันที่นี่ทุกคน  ทุกระดับชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนต่อไปโชคดีในการพักผ่อนค่ะ

  krupaga

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร.ร.กุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม.28

ครูผการ่วมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ  6 ร.ร.กุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  สพม. 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
จบ 16 จบ 15 จบ 14 จบ 12 จบ 10 จบ 4

แนวข้อสอบกลางภาครายวิชาการงาน 6 ง 33106 ม.6

แนวข้อสอบกลางภาครายวิชา การงาน 6 รหัสวิชา  ง 33106 ม.6
ข้อสอบมีทั้งหมด  50  ข้อใช้สอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 3
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่องความคิดสร้างสรรค์ทักษะการทำงานร่วมกัน
และเอกลักษณ์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่องทักษะการจัดการ  งานบ้าน  งานเกษตร
งานธุรกิจ
(สอบกลางภาคเรื่องทักษะการจัดการงานบ้าน)
รายละเอียดสาระที่สำคัญ
3.1  ความหมายทักษะการจัดการ
3.2  การดูแลรักษา  ทำความสะอาด  จัดตกแต่งบ้าน
และโรงเรียน
-การดูแลรักษาความสะอาดบ้าน
-การจัดตกแต่งบ้าน
-การดูแลรักษาทำความสะอาดจัดตกแต่งโรงเรียน

วีดีโอเรื่องการถนอมอาหารมะละกอ หน่วยที่ 4 รหัสวิชา ง 32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำสั่ง  ให้นักเรียนดูวิดีโอเรื่องการถนอมอาหารด้วยมะละกอวัสดุอุปกรณ์

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ  6-8   คนแล้วลงมือปฎิบัติตามขั้นตอน

และให้ทุกกลุ่มส่งผลงานพร้อมนำเสนอผลงาน   วัสดุอุปกรณ์ วิธีทำ
          

 

วีดีโอการถนอมอาหารชนิดต่าง ๆ หน่วยที่ 4 รหัสวิชา ง 32104 ม.5


คำสั่ง  ให้นักเรียนดูวีดีโอเรื่องการถนอมอาหารแล้วตอบคำถามต่อไปนี้
1.  จากการดูวีดีโอเรื่องการถนอมอาหารนักเรียนคิดว่ามีการถนอมอาหาร
วิธีใดบ้าง.
2.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ  6-8  คน ให้ปฏิบัติงานการถนอมอาหาร
อย่างน้อยกลุ่มละ  1   วิธี
3.  ให้นักเรียนส่งผลงานพร้อมนำเสนอ
4.  กำหนดส่งงานภายในเดือนมกราคม

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่องแปลงโฉมเสื้อผ้า ง 32104 ม.5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ข้อใดคือหลักการในการดัดแปลงเสิ้อผ้า.
ก.  เลือกใช้วิธีการให้เหมาะสม    ข.  ออกแบบให้เหมาะสมกับเพศและวัยของผู้สวมใส่
ค.  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งให้เหมาะกับเนื้อผ้า  คำนึงถึงความคุ้มค่า
ง.  เตรียมอุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องมือให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติดัดแปลงเสื้อผ้า
เฉลยข้อ  ง
2.  การดัดแปลงเสื้อผ้าโดยออกแบบติดลูกไม้  จีบ  ระบาย  แขนพองทำโบติดที่คอเสื้อหรือ
ทำโบผูกที่เอวหมายถึงการออกแบบเสื้อในวัยใด.
ก.  วัยทารก    ข.  วัยเด็ก    ค.  วัยรุ่น    ง.  วัยผู้ใหญ่   จ.  วัยผู้สูงอายุ    เฉลยข้อ  ข
3.  ในการดัดแปลงเสื้อผ้าต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องใดบ้าง.
ก.  คุ้มค่ากับเวลา    ข.  คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย    ค.  แรงงานที่ต้องเสียไป   ง.  ถูกทุกข้อ
4.  การดัดแปลงเสื้อผ้ามีประโยชน์ในข้อใดบ้าง.
ก.  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่แทนตัวเก่าที่คับ  สีซีดจางชำรุด
ข.  ช่วยยืดระยะเวลายาวนานของเสื้อผ้าซึ่งเป็นแบบเดิมที่ล้าสมัยให้ทันสมัย
ค.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นอกจากจะฝึกทักษะออกแบบยังได้เสื้อผ้าแปลกใหม่ใช้งาน
และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานเมื่อดัดแปลงเสื้อผ้าได้สวยงามจะรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง     ง.  ถูกทุกข้อ      เฉลยข้อ  ง
5.  ข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดแปลงเสื้อผ้า.
ก.  สายวัด  ไม้บรรทัด    ข.  ไม้โค้งเอนกประสงค์  ชอล์เขียนผ้า  กรรไกร  เข็มหมุด  เข็มมือ
ค.  ด้าย  เตารีด  ที่รองรีด  น้ำยารีด    ง.  ถูกทุกข้อ    เฉลยข้อ  ง
6.  ข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า.
ก.  โบ   ข.  ผ้าลูกไม้  เศษผ้า     ค.   ผ้ากุ๊น      ง.  ถุกทุกข้อ    เฉลยข้อ   ง
7.  ใช้ตกแค่งริมผ้าหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  6) เฉลยข้อ  ค.  ผ้าากุ๊น
8.  ใช้ตกแต่งปกเสื้อ  ชายเสื้อ  ชายแขนเสื้อ  ชายกระโปรง  หมายถึงข้อใด. เฉลย  ผ้าลูกไม้
9.  นอกจากอุปกรณ์ตกแต่งที่ใช้ในข้อ  6 นักเรียนคิดว่ายังมีอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้าในข้อใด.
ก.  กระดุม  กระดุมแปีบ   ข.  ตะขอเกี่ยว  ซิป   ค.   ยางยืด  ยางรัดและสีย้อมผ้า  ง.  ถูกทุกข้อ
10. ใช้เย้บติดเสื้อผ้าที่ต้องการดัดแปลงเป็นกระเป๋าถือหรือกระเป่๋าสะพายหมาายถึง
วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งในข้อใใด. (เฉลย  ซิป)
11. ใช้เป้นเครื่องเกาะเกี่่ยวผ้า  2  ชิ้นให้ติดกันหมายถึงข้อใด.  (เฉลยตะขอเกี่่ยว  กระดุมแป๊บ)
12. ใช้สำหรับทำผ้ามัดย้อมโดยเมื้อมัดยางของผ้าบริเวณที่จะย้อมแน่นๆ สีย้อมจะไม่วึมผ่าน
ทำให้เกิดลวดลายได้หมายถึงวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งในข้อใด.
ก.  เศษผ้า   ข.  ผ้ากุ๊น     ค.  ยางยืด   ง.  ยางรัดและสีย้อมผ้า   เฉลยข้อ  ง
13. การดัดแปลงเสื้อผ้าให้ขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงจากลักษณะเดิมหมายถึงวิธีการดัดแปลง
เสื้อผ้าในข้อใด.
ก.  การดัดแปลงขนาดของเสื้อผ้า    ข.  การดัดแปลงรูปทรงหรือรูปแบบของเสื้อผ้า
ค.  การดัดแปลงสีและลวลายของเสื้อผ้า   ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
14. เป็นการดัดแปลงเสื้อผ้าเก่าสีพื้นสีอ่อนสีขาวที่ดูหมองให้มีสีสันสดขึ้นด้วยการย้อมสีผ้า
อาจย้อมทั้งตัวหรือมัดผ้าย้อมเพื่อให้เกิดลวดลายหรือใช้การทำผ้าบาติกหมายถึงข้อใดง
(ใช้ตัวเลือกข้อ  13) เฉลยข้อ  ค.  การดัดแปลงสีและลวดลายของเสื้อผ้า
15. เป็นการดัดแปลงเสื้อผ้าให้มีรูปทรงและรูปแบบใหม่ที่ไม่ซ่ำกับแบบเดิมดัดแปงผ้าที่ดูล้าสมัยผู้สวมใส่รู้สึกเบื่อยหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  13)  เฉลยข้อ    การดัดแปลงรูปทรง
16. ผ้าบติกที่หนุ่มสาวในเกาะชวา  ประเทศอินโดนีเซียใช้กันมี  3  ชนิดคือข้อใด.
ก.  โสร่ง  คือผ้านุ่งที่ใช้พันรอบตัว     ข.  สลินดังแแเป็นผ้าที่ใช้นุ่งทับกางเกง
ค.  อุเดด็จ  เป็นผ้าคลุมศรีษะ      ง.  ถูกทุกข้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานนักเรียนหน่วยที่ 7 เรื่องการอาชีพ ง 33106 ม.6/7

ผลงานนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  7 เรื่อง  การอาชีพ   รหัสวิชา  ง  33106จากการที่เลือกเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  7  เป็นลำดับแรกเพราะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่อยูในความสนใจของพี่ ๆ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เพราะกำลังเข้าสู่การเลือกอาชีพผลงานกิจกรรมที่  1  และกิจกรรมที่  2  เริ่มส่งครูเรียบร้อยแล้ว  ครูขอชื่นชมผลงานการบุรณาการกับสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ไม่น่าเชื่อว่านอกจากจะเรียนเก่งแล้วยังมีศิลปะในการวาดรูปภาพ
และให้สีที่กลมกลืนโดยเฉพาะอาชีพครูและรายละเอียดอาชีพต่าง ๆ

IMG_2512 IMG_2518 IMG_2522 IMG_2530